SAINS T5 2014

download SAINS T5 2014

of 15

Transcript of SAINS T5 2014

 • 8/19/2019 SAINS T5 2014

  1/33

  Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNANSAINS

   TAHUN 5 (2014) _______________________________________________________________________________________ 

  MINGGU

  OBJEKTIFPEMBELAJA

  RAN

  HASILPEMBELAJARAN

    CADANGAN AKTIVITIPEMBELAJARAN

    NOTAPERBENDAHARAAN KATA

   TEMA : MENYIASAT BENDA-BENDA HIDUP

  1. Mikroor!"i#$!

  1%&1-

  '&1&1(

  2)&1 *

  1+&1&1(

  1.1Memahami bahawamikroorganismaadalah benda hidup

  Murid

  Menyatakan jenis-jenis

  mikroorganisma

  Menyatakan bahawa yis adalah satucontoh mikroorganisma

  Menyatakan bahawa mikroorganisma

  bernafas

  Murid menonton tayangan video berkaitanpelbagai jenis mikroorganisma, contoh,bakteria, virus, fungi dan protozoa

  Murid membuat perbandingan kualitatif diantara siaz mikroorganisma denganmanusia dan membuat kesimpulan bahawamikroorganisma adalah sangat halus.

  Murid berbincang yis adalah satu contohmikroorganisma

  Murid memerhati kesan yis terhadap dohdan membuat inferens mikroorganismabernafas dan menyebabkan dohmengembang

  Murid menjalankan aktiviti dan memerhatikesan apabila sebuah tabung uji diisi

  yeast - ragiharmful -berbahayamagnifying glass -kantapembesaruses - kegunaansprinkling -merenjis

  Muka surat : 1

 • 8/19/2019 SAINS T5 2014

  2/33

  Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5

  MINGGU

  OBJEKTIFPEMBELAJA

  RAN

  HASILPEMBELAJARAN

    CADANGAN AKTIVITIPEMBELAJARAN

    NOTAPERBENDAHARAAN KATA

  31'&1 *

  1,&1&1(

  MaulidurRasul1(&1&1(

  1.1Memahami bahawamikroorganismaadalah benda hidup

  Murid

  Menyatakan bahawa mikroorganisma

  membiak

  Menyatakan bahawa mikroorganisma

  bergerak

  Merumuskan bahawa

  dengan dua sudu teh yis, satu sudu the

  gula dan setengah tabung u ji air. Muluttabung uji dilekatkan pada belon

  Murid menjalankan aktiviti denganmerenjiskan air ke atas sekeping roti. Muridmeletakkan roti ke dalam beg plastik danmembuat pemerhatian selama beberapahari

  Murid memerhati buah oren atau nasi yangberkulat dengan menggunakan kantapembesar atau mikroskop dan merekodpemerhatian selama beberapa hari

  Murid memerhati dan merekod hasildapatan dengan cara melukis

  Murid menonton tayangan video mengenaipergerakan mikroorganisma dalam air

  Murid mengumpul sampel air dari kolam,sungai atau longkang dan memerhatipergerakan mikroorganisma menggunakanmikroskop

  Murid merekod pemerhatian

  Murid berbincang dan menyatakanmikroorganisma adalah benda hidup dan

  Muka surat : %

 • 8/19/2019 SAINS T5 2014

  3/33

  Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5

  MINGGU

  OBJEKTIFPEMBELAJA

  RAN

  HASILPEMBELAJARAN

    CADANGAN AKTIVITIPEMBELAJARAN

    NOTAPERBENDAHARAAN KATA

  mikroorganisma adalah benda hidup

    dan kebanyakanny tidak dapat dilihat  dengan mata kasar

  kebanyakannya tidak dapat dilihat dengan

  mata kasar

  4%+&1*

  %(&1&1(

  1.2 Memahamibahawa sesetenganmikroorganismaadalah berbahayadan sesetengahnyaberguna

  Murid

  Menyatakan contoh kegunaan

  mikroorganisma

  Menyatakan kesan-kesan burukmikroorganisma

  Memerihalkan penyakit yang

  disebabkan oleh mikroorganismaboleh merebak dari seseorang keseseorang yang lain

  Menerangkan cara mencegah

  penyakit yang disebabkan olehmikroorganisma.

  Murid mengumpul maklumat berkaitankegunaan mikroorganisma, contoha! membuat roti,b! membuat tapai,c! membuat tempe,d! membuat baja.

  Murid mengumpul maklumat berkaitan

  kesan buruk mikroorganisma, contoha! menyebabkan penyakit,b! menyebabkan keracunan makanan,c! menyebabkan kerosakan makanan,d! menyebabkan pereputan gigi.

  Murid mengumpulkan maklumat mengenaipenyakit yang disebabkan olehmikroorganisma, contoh sakit perut,demam campak, batuk, selesema,pereputan gigi, kudis buta, sakit mata,beguk dan "#$%.

  Murid berbincang mengenai penyakit yangdisebabkan oleh mikroorganisma yangmerebak dari seseorang kepada seseorangyang lain

  Murid berbincang bagaimana penyakit yangdisebabkan oleh mikroorganisma bolehdicegah daripada merebak, contoha! mencuci tangan sebelum mengendali

  makanan,b! memasak air sebelum diminum,

  Murid tidak perlumengetahui kaedahmembuat roti, tapai,tempe dan baja

  &uru hanya perlumenyebut beberapapenyakit yangbiasa.

   

  Muka surat : '

 • 8/19/2019 SAINS T5 2014

  4/33

  Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5

  MINGGU

  OBJEKTIFPEMBELAJA

  RAN

  HASILPEMBELAJARAN

    CADANGAN AKTIVITIPEMBELAJARAN

    NOTAPERBENDAHARAAN KATA

  c! menutup mulut dan hidung ketika batuk

  atau bersin,d! basuh tangan selepa gunakan tandas,e! mengkuarantinkan pesakit yang

  menghidapi penyakit cacar, sakit mataatau beguk,

  f! membalut luka.

  %. K$!"iri!" S/#i#

  2.1 Memahamibahawa pelbagaihaiwan mempunyaicara sendiri untukmengekalkankemandirian spesies

  Murid

  Memberi contoh haiwan yang

  menjaga telur dananaknya.

  Murid mengumpul maklumat tentanghaiwanyang menjaga telur dan anaknya, contoha! ayam,b! burung,c! kucing,d! lembu.

  &uru boleh menerangkanbahawa spesies bendahidup yang sama bolehmembiak sesama mereka

  survival -kemandirianadapt -menyesuaikantake care -menjagaprotect -melindungiyoung - anakslimy - berlendir

  Muka surat : (

 • 8/19/2019 SAINS T5 2014

  5/33

  Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5

  MINGGU

  OBJEKTIFPEMBELAJA

  RAN

  HASILPEMBELAJARAN

    CADANGAN AKTIVITIPEMBELAJARAN

    NOTAPERBENDAHARAAN KATA

  5%,&1*'1&1&1(

  mereka   Menerangkan cara

  haiwan menjaga telur dan anaknya

  Menerangkan sebab

   haiwan menjaga telur dan anaknya.

  Murid menonton tayangan videobagaimana haiwan mengekalkankemandirian telur dan anak, contoha! menyembunyikan anak di dalam mulut,

  contoh ikan,b! memberi makan anaknya, contoh  burung,c! menyerang untuk melindungi telur atau

  anaknya apabila diganggu, contoh ularatau harimau,

  d! mengeluarkan telur yang diselaputilendir, contoh katak,

  e! menyembunyikan telurnya, contohpenyu

  f! membawa anaknya di dalam kantung,contoh kanggaru,

  g! hidup dalam kumpulan yang besar,contoh gajah

  Murid berbincang dan merumuskanbahawa haiwan menjaga telur dan anaknyauntukmengekalkan kemandirian spesiesnya

  Cui P!risi"a S!#$!%a Ta&u% 'aru Ci%a (3012014)Ta&u% 'aru Ci%a (31 1214)

  Muka surat : 0

 • 8/19/2019 SAINS T5 2014

  6/33

  Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5

  MINGGU

  OBJEKTIFPEMBELAJA

  RAN

  HASILPEMBELAJARAN

    CADANGAN AKTIVITIPEMBELAJARAN

    NOTAPERBENDAHARAAN KATA

  *%&%-

  ,&%&1(

  2.2 Memahamipelbagai tumbuhanmempunyai caratersendiri untukmengekalkankemandirian spesiesmereka.

  Murid

  Menyatakan pelbagai cara pencaranbiji benih dan buah

  Menerangkan sebabtumbuhan perlu

  memencarkan biji benih atau buah

  Memberi contoh-contoh tumbuhan

  yang dipencarkan melalui air.

  Memberi contoh-contoh tumbuhan

  yang dipencarkan melalui angin

  Murid mengkaji spesimen hidup, menontontayangan video atau simulasi komputeruntuk mengetahui bagaimana tumbuhanmemastikan kemandirian spesiesnya,contoha! melalui air,b! melalui angin,c! melalui haiwan,d! melalui mekanisme letupan

  Murid berbincang dan merumus bahawatumbuhan perlu memencarkan biji benihdanbuah untuk mengekalkan kemandirianspesies mereka

  Murid mengumpul maklumat untukmembericontoh tumbuhan memencarkan biji benihdan buah melaluia! air,b! angin

  'ontoh tumbuhan yangmemencarkan biji benihdan buah melaluia! air, contoh kelapa dan

  pong-pong,b! angin, contoh lalangdan

  angsana,

  various - pelbagai wa(y - berlilinhusk - sabutshell - tempurungdisperse -pencaranedible - bolehdimakanflame of the forest- semarak apichestnut - buahberanganbalsam -keembunglady)s finger -kacangbendilove grass -kemuncup

  Muka surat : )

 • 8/19/2019 SAINS T5 2014

  7/33

  Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5

  MINGGU

  OBJEKTIFPEMBELAJA

  RAN

  HASILPEMBELAJARAN

    CADANGAN AKTIVITIPEMBELAJARAN

    NOTAPERBENDAHARAAN KATA

  +1+&%-

  1(&%&1(

  2.2 Memahamipelbagai tumbuhanmempunyai caratersendiri untukmengekalkankemandirian spesies mereka

  . 2.* Menyedarikepentingankemandirian spesies

  Murid

  Memberi contoh-contoh tumbuhan

  yang dipencarkan melalui haiwan

  Memberi contoh-contoh tumbuhan

  yang dipencarkan melaluimekanisme letupan

  Menghubungkaitkan ciri-ciri biji benih

  dan buah dengan cara merekadipencarkan

  Meramal kesan jika

  sebahagian spesieshaiwan dantumbuhan tidakbermandiri

  Murid mengumpul maklumat untukmemberi contoh tumbuhan memencarkanbiji benih dan buah melaluic! haiwan,d! mekanisme letupan

  Murid mengkaji spesimen hidup ataumenonton tayangan video dan berbincangmengenai perkaitan di antara ciri-ciri bijibenih dan buah dengan cara pencarana! melalui air - ringan dan mempunyairongga udarab! melalui angin - ringan,struktur bersayap,  kering, berbulu halus dan kecilc! melalui haiwan - berisi, berwarna terang,  boleh dimakan, berbau atau bercangkukd! mekanisme letupan - kering bila matang

  Murid berbincang dan meramal kesan yangakan berlaku sekiranya spesies haiwan dantumbuhan mengalami kepupusan, contoh

  a! kekurangan sumber makanan,b! spesies lain turut mengalami

  kepupusan.

  'ontoh tumbuhan yangmemencarkan biji benihdan buah melalui

  c! haiwan, contohtembikai, kemuncupdan rambutan,

  d! mekanisma letupan,contoh keembung,getah, semarak api,

    berangan dan kacang  bendi

  e(tinction -kepupusanshortage -kekurangan

  Muka surat : ,

 • 8/19/2019 SAINS T5 2014

  8/33

  Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5

  MINGGU

  OBJEKTIFPEMBELAJA

  RAN

  HASILPEMBELAJARAN

    CADANGAN AKTIVITIPEMBELAJARAN

    NOTAPERBENDAHARAAN KATA

  '. R!"!i M!k!"!" !" Sir!!" M!k!"!"

  ,1,-%1&%&1(

  *.1 Memahamirantai makanan

  Murid

  Mengenalpasti haiwan dan

  makanannya

   Mengelaskan haiwan kepada

  herbivor, karnivor dan omnivor

  Membina rantai makanan

  Mengenalpasti pengeluar.

  Mengenalpasti pengguna

  Murid menjalankan sesi sumbangsaranmengenai haiwan dan makanannya.

  Murid berbincang dan mengelaskan haiwanmengikut tabiat makanana! herbivorb! karnivor

  c! omnivore

  Murid membina rantai makanan untukmenunjukkan hubungan makanan antaraorganisma.

  Murid mengenalpasti pengeluar danpengguna dari rantai makanan

  +antai makanan mestibermula dengantumbuhansebagai pengeluar

  food chain - rantaimakananproducer -pengeluarconsumer -pengguna

  -%(-%2&%&1(

  *.2 Mensintesis

  rantai makanan untukmembina siratanmakanan

  Murid

  Membina siratan makanan.

  Membina siratan makanan pada

  pelbagai habitat

  Murid membina siratan makananberdasarkan beberapa rantai makananyang diberi.

  Murid memerhati persekitaran sekolahuntuk mengkaji siratan makanan seperti dipadang, taman sains, kolam dan di bawahpasu bunga.

  erdasarkan organisma yang dikenalpastimurid membina rantai makanan dan siratan

  &uru mengenalpastikawasan yang sesuaiuntuk aktiviti ini.

  food web - siratan

  makanan

  Muka surat : 2

 • 8/19/2019 SAINS T5 2014

  9/33

  Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5

  MINGGU

  OBJEKTIFPEMBELAJA

  RAN

  HASILPEMBELAJARAN

    CADANGAN AKTIVITIPEMBELAJARAN

    NOTAPERBENDAHARAAN KATA

  makanan untuk habitat yang dikaji

  10

  '&'-,&'&1(

  *.2 Mensintesisrantai makanan untukmembina siratanmakanan

  Murid

  Meramalkan kesan jika terdapat

  perubahan dalam populasi padaspesies tertentu dalam siratanmakanan.

   Menerangkan kesan

  terhadap spesies haiwan tertentuyang makan sejenis makanan

  sahaja.

  Murid berbincang dan meramalkan kesan jika terdapat perubahan dalam populasipada sesetengah spesies dalam siratanmakanan yang telah dikaji.

  Murid menjalankan simulasi ataupermainan berdasarkan siratan makanan.

  Murid menonton tayangan video untukmengetahui pelbagai spesies yangmenghadapi ancaman kepupusandisebabkan mereka hanya makan sejenismakanan sahaja.

  Murid membuat kesimpulan sesetengahspesies haiwan yang makan hanya sejenismakanan menghadapi kesukaran untukbermandiri kerana sumber makananmungkin kehabisan, contoh

  a! panda hanya makan pucuk buluh,b! beruang koala hanya makan daun

  ucalyptus,c! tenggiling hanya makan semut

  SPS :

  MemerhatiMeramalerkomunikasiMenganalisis

  SIKAP SAINTIFIK DAN

  NILAI MURNI

  Menyedari bahawa sainsmerupakan satu daripadacara untuk memahamialam

  ertanggungjawab keatas keselamatan diri danrakanserta terhadap alamsekitar.

  aik hati dan penyayang

  Muka surat : 3

 • 8/19/2019 SAINS T5 2014

  10/33

  Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5

  MINGGU

  OBJEKTIFPEMBELAJA

  RAN

  HASILPEMBELAJARAN

    CADANGAN AKTIVITIPEMBELAJARAN

    NOTAPERBENDAHARAAN KATA

  111+&'-

  1(&'&1(

  1.1 Memahamikegunaan tenaga

  Murid

  Menerangkan mengapa tenaga

  diperlukan.

  Memberi contoh di mana dan bila

  tenaga digunakan.

  Menyatakan pelbagai sumber tenaga

  Murid berbincang dan membuatkesimpulan tenaga diperlukana! oleh benda hidup untuk menjalankan

  proses hidup seperti bergerak,bernafas, dan bertumbuh,

  b! untuk menggerak, mendidih, meleburatau memantulkan benda bukan hidup

  Murid mengumpul maklumat danmemberi contoh di mana dan bila tenagadigunakan.

  Murid mengumpul maklumat mengenaisumber tenaga, contoha! matahari,b! makanan,c! angin,

  d! bahan api,e! sel keringbateri.

  Murid berbincang bahawa Mataharimerupakan sumber utama tenaga

  KPS :

  Membuat inferensMembandingkan danmembezakanMembuat kesimpulan

  SIKAP SAINTIFIK DAN

  NILAI MURNI

  Mensyukuri nikmat yangdikurniakan /uhan

  %istematik

  sources- sumber energy- tenagabounce-melantunfuel-bahan api boil-mendidih

  Muka surat : 1+

 • 8/19/2019 SAINS T5 2014

  11/33

  Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5

  MINGGU

  OBJEKTIFPEMBELAJA

  RAN

  HASILPEMBELAJARAN

    CADANGAN AKTIVITIPEMBELAJARAN

    NOTAPERBENDAHARAAN KATA

  12

  1,-%1&'&1(

  UJIAN P.'S I (TAHUN 5/*)(1+/ 20 MAC 2013)

  CUTI SE.LAH PERTENGAHAN PENGGAL 1( 223/3032014)

   TEMA : MENYIASAT DAYA DAN TENAGA

  1.T"!!

  11.2 Memahamibahawa tenaga bolehberubah dari satubentuk ke bentukyang lain

  Murid Menyatakan pelbagai bentuk tenaga.

  Menyatakan bahawa

  Murid memerhati pelbagai peristiwa danmengenalpasti bentuk tenaga yangterlibat, contoha! kereta mainan yang bergerakmenggunakan bateri,b! gelang getah yang diregang,c! lilin yang menyala,d! telefon yang bordering

  Murid menjalankan aktiviti dan berbincang

  KPS :

  MemerhatikanMembuat inferens

  KMSMenggunakan danmengendalikan peralatandan bahan sains denganbetul.

  transform-berubahprinciple-prinsip whistle- wisel appliances - peralatan

  Muka surat : 11

 • 8/19/2019 SAINS T5 2014

  12/33

  Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5

  MINGGU

  OBJEKTIFPEMBELAJA

  RAN

  HASILPEMBELAJARAN

    CADANGAN AKTIVITIPEMBELAJARAN

    NOTAPERBENDAHARAAN KATA

  31&( *

  (&(&1(

  S!la& Ga%i

  CuiHariRaa

  Aidilri

  0&(&1(

  tenaga boleh berubah bentuk. tentang perubahan bentuk tenaga, contoha! menyalakan lampu  tenaga elektrik t. haba 0 t.cahaya. b! lilin yang menyala

  t. kimia t. haba 0 t. cahaya  .c! menggunakan kalkulator tenaga suria  t. suria t.elektrik t.cahaya

  Murid berbincang bahawa tenaga bolehberubah bentuk

  SIKAP SAINTIFIK DAN

  NILAI MURNI

  Mensyukuri nikmat yangdikurniakan /uhan

  14

  ,&(-11&(&1(

  1.2 Memahamibahawa tenaga boleh

  berubah dari satubentuk ke bentukyang lain

  Murid

  Memberi contoh-contoh peralatan

  yang menunjukkan berlakunyaperubahan bentuk tenaga.

  Murid mengumpul maklumat danmengenalpasti peralatan yangmenggunakan perubahan bentuk tenaga

  dan menyatakan perubahan bentuk tenagayang terlibat, contoh

  a! seterika elektrik  tenaga elektrik tenaga haba.b! radio  tenaga elektrik tenaga bunyi.c! kipas siling  ten. elektrik ten. kinetik 0 ten. bunyi.d! dapur gas  ten. kimia ten. haba 0 ten. cahaya.

  KPS :

  Memerhatikan

  Membuat inferens

  KMSMenggunakan danmengendalikan peralatandan bahan sains denganbetul.

  Muka surat : 1%

 • 8/19/2019 SAINS T5 2014

  13/33

  Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5

  MINGGU

  OBJEKTIFPEMBELAJA

  RAN

  HASILPEMBELAJARAN

    CADANGAN AKTIVITIPEMBELAJARAN

    NOTAPERBENDAHARAAN KATA

  .!&a%a% M!r!%as 6!sa P!ri%7a S!la&11 042014

  151(&(*

  12&(&1(

  1.* Memahamitenaga yang bolehdiperbaharui danyang tidak bolehdiperbaharui

  Murid

  Menyatakan apakah tenaga yang

  boleh diperbaharui.

  Menyatakan apakah tenaga yang

  tidak boleh diperbaharui

  Menyenaraikan tenaga yang boleh

  diperbaharui.

  Menyenaraikan tenaga yang tidak

  boleh diperbaharui.

  Murid berbincang bahawa tenaga yangboleh diperbaharui adalah tenaga yangboleh diganti apabila telah habis digunakandan tenaga yang tidak boleh diperbaharuiadalah tenaga yang tidak boleh digantiapabila telah habis digunakan

  Murid mengumpul maklumat sepertiberikuta! sumber tenaga yang boleh diperbaharui,contoh solar, angin, biojisim.

  b! sumber tenaga yang tidak bolehdiperbaharui, contohgas semulajadi, petroleum, arang batu.

  Menyediakan bahan atauobjek maujud sepertiminyak mentah, arangbatu, arang kayu dan lain-lain untukmurid perhatikan danberbincang

  renewable energy-tenaga diperbaharui non-renewableenergytenaga yang tidak dapat diperbaharui replenished digantikanused up- habis

  digunakan charcoal- arang kayu

  1*

  1.* Memahamitenaga yang bolehdiperbaharui danyang tidak bolehdiperbaharui

  Murid

  Menerangkan mengapa kita perlu

  menggunakan secara bijaksana

  Murid berbincang dan membuatkesimpulan mengapa kita perlumenggunakan tenaga dengan bijaksana,contoha! sesetengah sumber tenaga tidak boleh

  diganti apabila telah habis digunakan,b! menjimatkan kos,c! mengelakkan pembaziran,d! mengurangkan pencemaran

  KPS :MemerhatikanMengelaskan

  KMS:

  Menggunakan danmengendalikan peralatandan bahan sains denganbetul.

   wisely-secara bijaksanabiomass-biojisimcoal- arang batu

  Muka surat : 1'

 • 8/19/2019 SAINS T5 2014

  14/33

  Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5

  MINGGU

  OBJEKTIFPEMBELAJA

  RAN

  HASILPEMBELAJARAN

    CADANGAN AKTIVITIPEMBELAJARAN

    NOTAPERBENDAHARAAN KATA

  %1 *

  %0&(&1(

  Menerangkan mengapa tenaga boleh

  diperbaharui lebih baik daripadatenaga yang tidak bolehdiperbaharui.

  Memberi contoh bagaimana tenaga

  boleh dijimatkan.

  Mengamalkan penjimatan tenaga

  Murid berbincang mengapa tenagayang boleh diperbaharui lebih baikdaripada tenaga yang tidak bolehdiperbaharui

  Murid menjalankan sesi sumbangsaranbagaimana untuk menjimatkan tenagadalam kehidupan seharian.

  Murid menyenaraikan perkara yangboleh dan tidak boleh dilakukan untukmenjimatkan tenaga danmenggunakannya sebagai panduandalam kehidupan seharian

  %.E4krik

  12.1 Mengetahuisumber tenagaelektrik

  Murid

  Menyatakan sumber tenaga elektrik. Murid menjalankan aktiviti sepertimenyalakan mentol atau membunyikanloceng elektrik untuk mengesahkansumber berikut menghasilkan tenaga

  Menyediakan bahanmaujud seperti sel kering,akumulator,bateri yang boleh dicassemula, sel solar dansebagainya untuk murid

  dry cell- sel keringhydroelectric power kuasa hidro elektrik 

  Muka surat : 1(

 • 8/19/2019 SAINS T5 2014

  15/33

  Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5

  MINGGU

  OBJEKTIFPEMBELAJA

  RAN

  HASILPEMBELAJARAN

    CADANGAN AKTIVITIPEMBELAJARAN

    NOTAPERBENDAHARAAN KATA

  +%2&( *%&0&1(

  Hari Buruh1&0&1(

  2.2 Memahami litarbersiri dan litar selari

  Murid

  Mengenalpasti simbol pelbagai

  komponen elektrik dalam litarringkas.

  Melukis gambarajah litar.

  Mengenalpasti perbezaan susunan

  mentol dalam litar bersiri dan litar selari.

  elektrik, contoha! sel kering,b! akumulator,c! dinamo,d! sel solar

  Murid membina seberapa banyak litarelektrik yang berbeza.

  Murid diperkenalkan kepada simbolkomponen litar elektrik, iaitu bateri, mentol, wayar penyambung dan suis.

  .Murid melukis gambarajah litarberdasarkan litar yang telah dibina.

  Murid memerhati pelbagai litar bersiri danlitar selari.

  erdasarkan pemerhatian, muridberbincang mengenai perbezaansusunan mentol dalam litar bersiri danlitar selari.

  perhatikan danberbincang

  SIKAP SAINTIFIK DAN

  NILAI MURNI

  3ujur dan tepat dalammerekod danmengesahkan data.

  12.2 Memahami litarbersiri dan litar selari

  Murid

  Membina litar bersiri.

  Membina litar selari

  Membandingkan

  kecerahan mentoldalam litar bersiri danlitar selari.

  Murid melukis gambarajah litar bersiri danlitar selari dan membandingkan susunanmentol dalam litar tersebut.

  Murid diberi beberapa bateri, mentol, suisdan wayar penyambung untuk membinalitar bersiri dan litar selari.

  Murid memerhati dan membandingkankecerahan mentol dalam

  %emasa membandingkankecerahan mentol dalamlitar bersiri atau litarselari, bilangan mentoldan baterimestilah sama.

  KPS :

  MemerhatikanMeramal

  series circuit-litar bersiri parellel circuit litarselari brightness- kecerahanarrangement-susunan

  Muka surat : 10

 • 8/19/2019 SAINS T5 2014

  16/33

  Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5

  MINGGU

  OBJEKTIFPEMBELAJA

  RAN

  HASILPEMBELAJARAN

    CADANGAN AKTIVITIPEMBELAJARAN

    NOTAPERBENDAHARAAN KATA

  ,0&0-

  3&0&1(

  Membandingkan kesan pada mentol

  apabila pelbagai suis dalam litarbersiri dan litar selari ditutup.

  a! litar bersiri,b! litar selari,c! di antara litar bersiri dan litar selari.

  Murid menjalankan aktiviti danmembandingkan apa yang berlakupada mentol dalam litar bersiri dan litarselari apabila pelbagai suis dalam litarditutup

  erkomunikasiMengawal pembolehubahMengeksperimen

  KMS

  Menggunakan danmengendalikan peralatandan bahan sains denganbetul

  1-1%&0-

  1)&0&1(

  Hari

  Wesak 1'&0&1'

  2.* Memahamilangkah-langkahkeselamatan yangperlu diambil apabilamengendalikanperalatan elektrik

  Murid

  Memerihalkan bahaya kecuaian

  mengendalikan peralatan elektrik

  Menerangkan langkah-langkah

  keselamatan yangperlu diambil semasamengendalikan peralatan elektrik.

  Murid berbincang tentang bahaya kecuaianmengendalikan peralatan elektrik, contoha! kejutan elektrik,b! kebakaran,c! melecur,d! renjatan elektrik

  Murid berbincang mengenai langkahkeselamatan yang perlu diambil apabilamenggunakan peralatan elektrik, contoha! tidak menyentuh peralatan elektrik  dengan tangan yang basah,b! tidak menggunakan peralatan elektrik

  yang rosak atau yang mempunyai wayarpenebat yang rosak ,

  c! tidak membaiki sendiri peralatan

  elektrik,d! tidak menyambung terlalu banyak

  peralatan elektrik pada satu palam soket.

  &uru berbincangmengenai langkah-langkah keselamatanumum, contoha! jangan memasukkan

  sesuatu objek ke dalam  soket,b! jangan menyentuh suis  menggunakan tangan  yangbasah,c! jangan menyentuh

  mangsa kejutanelektrik

  KPS :

  erkomunikasi

  Menjana idea

  electric shock-kejutan elektrik appliances - peralatan

  2 Uia% Ta&u% 1/4P!$!risaa% P!r!%7a&a% Ta&u% (Ta&u% 58*)(1- / 23 MEI 2014)

  Muka surat : 1)

 • 8/19/2019 SAINS T5 2014

  17/33

  Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5

  MINGGU

  OBJEKTIFPEMBELAJA

  RAN

  HASILPEMBELAJARAN

    CADANGAN AKTIVITIPEMBELAJARAN

    NOTAPERBENDAHARAAN KATA

  013-%'&0&1(

  '. C!5!6!

  21%)&0-

  %,&0&1(

  *.1 Memahamicahaya bergerak lurus

  Murid Menyatakan cahaya

  bergerak lurus

  Memberi contoh untuk mengesahkan

  bahawa cahaya bergerak lurus

  Murid menjalankan aktiviti untuk memerhatibahawa cahaya bergerak lurus

  Murid mengumpulkan maklumat danmemberi contoh peristiwa atau fenomena

  yang menunjukkan bergerak lurus.

  KPS :

  MemerhatikanMengukur danmenggunakan nomborMembuat inferens

  MeramalMengawal pembolehubahMengeksperimen

  beam- alur cahayatravel- bergerak opa4ue legap

  CUTI SE.LAH PENGGAL 1( 2,5/15*2014)

  221)&)-

  %+&)&1(

  Memerihal bagaimana bayang-

  bayang terbentuk.

   Mengeksperimen untuk

  mengenalpasti apa yangmenyebabkan saiz bayang-bayangberubah dengan menentukan

    p5ubah yang dimalarkan, p5ubahmanipulasi dan p5ubah b5grk balas.

  Mengeksperimen untuk

  mengenalpasti faktor yangmenyebabkan perubahan bentukbayang-bayang dengan menentukan

  -Murid memerhati dan berbincangtentang pembentukan bayang-bayanguntuk membuat kesimpulan bahawabayang-bayang terbentuk apabilacahaya dihalang oleh objek legap ataulut cahaya.-Murid menjalankan aktiviti untuk menyiasatfaktor yang menyebabkan perubahanbentuk dan saiz bayang-bayang .Murid memerhati, berbincang dan membuatkesimpulan tentanga! apabila jarak di antara objek 6 sumber

  cahaya berkurang, saiz bayang-bayang  bertambah dan apabila jarak di antara

  KMS

  Menggunakan danmengendalikan peralatandan bahan sains denganbetul.

  SIKAP SAINTIFIK DAN

  NILAI MURNI

  %istematikMensyukuri nikmat yangdikurniakan /uhan.

  Muka surat : 1,

 • 8/19/2019 SAINS T5 2014

  18/33

  Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5

  MINGGU

  OBJEKTIFPEMBELAJA

  RAN

  HASILPEMBELAJARAN

    CADANGAN AKTIVITIPEMBELAJARAN

    NOTAPERBENDAHARAAN KATA

    p5ubah yang dimalarkan, p5ubah  manipulasi dan p5ubah bergerak

  balas

    objek dan skrin berkurang, saiz bayang-bayangberkurang

  b! bentuk bayang-bayang berubahberdasarkan kedudukan sumber cahaya

    dan bentuk bayang-bayang berubahberdasarkan kedudukan sesuatu objek

  2

  21)&)-%+&)&1(

  Sa#9ua% Isra MiraP!ri%7a S!la& 200*14)

  2

  3%'&) *%,&)&1(

  *.2 Memahamicahaya bolehdipantulkan

  Murid

  Menyatakan cahaya boleh

  dipantulkan

  Melukis gambarajah sinar cahayauntuk menunjukkan pantulan cahaya

  Memberi contoh kegunaan pantulan

  cahaya dalam kehidupan seharian.

  Murid menjalankan aktiviti untuk menyiasatpantulan cahaya menggunakan a! cermin muka,b! kepingan aluminium.

  Murid melukis gambarajah sinarcahaya untuk menunjukkan pantulancahaya dalam aktiviti di atas.

  Murid mengumpul maklumat mengenaikegunaan pantulan cahaya dalamkehidupan seharian, contoha! cermin sisi kereta,b! cermin di selekoh tajam di jalan raya,

  KPS :

  MemerhatikanerkomunikasiMembuat inferens

  KMS

  Menggunakan dan

  mengendalikan peralatandan bahan sains denganbetul.

  SIKAP SAINTIFIK DAN

  NILAI MURNI

  Menghargai sumbangansains dan teknologi.%istematik

  reflection- pembalikansharp bend- selekohtajamray diagram-gambarajahsinar 

  Muka surat : 12

 • 8/19/2019 SAINS T5 2014

  19/33

  Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5

  MINGGU

  OBJEKTIFPEMBELAJA

  RAN

  HASILPEMBELAJARAN

    CADANGAN AKTIVITIPEMBELAJARAN

    NOTAPERBENDAHARAAN KATA

  c! cermin di kedai gunting,d! periskop.

  Murid mengaplikasikan prinsippantulan cahaya untuk merekaciptaperalatan, contoha! periskop,b! kaleidoskop

  (.H!7!

  24'+&)-(&,&1(

  7.1 Memahami suhuadalah penunjukdarjah kepanasan

  Murid

  Menyatakan bahan menjadi panas

  apabila haba dibekalkan.

  Menyatakan bahan menjadi sejuk

  apabila kehilangan haba.

  Menyukat suhu dengan teknik yang

  betul.

  Menyatakan unit piawai untuk

  Murid memanaskan 289 ml air selama *minit dan merasa perubahan suhu setiapbeberapa saat semasa pemanasan.

  Murid membiarkan air panas menjadi sejukdan menyentuh air setiap beberapa saat.

  erdasarkan aktiviti di atas murid

  berbincang dan membuat kesimpulanbahawaa! peningkatan haba menyebabkan air  menjadi panas,b! kehilangan haba menyebabkan air  menjadi sejuk.

  Murid dibimbing untuk menggunakandan mengambil bacaan termometerdengan betul.

  KPS :

  MemerhatikanMembuat inferensMengeksperimenMeramalMembuat kesimpulan

  KMS

  Menggunakan dan

  mengendalikan peralatandan bahan sains denganbetul

  SIKAP SAINTIFIK DAN

  NILAI MURNI

  erfikiran kritikal dananalitis.3ujur dan tepat dalammerekod danmengesahkan data.

  Muka surat : 13

 • 8/19/2019 SAINS T5 2014

  20/33

  Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5

  MINGGU

  OBJEKTIFPEMBELAJA

  RAN

  HASILPEMBELAJARAN

    CADANGAN AKTIVITIPEMBELAJARAN

    NOTAPERBENDAHARAAN KATA

  menyukat suhu.

  Menyatakan suhu sesuatu objek

  atau bahan meningkat apabila habadibekalkan

  Menyatakan suhu sesuatu objek

  atau bahan berkurang apabilakehilangan haba.

  Membuat kesimpulan bahawa suhu

  adalah penunjuk untuk menyukatkepanasan

  Murid mengumpul maklumat tentangunit piawai untuk menyukat suhu.

  Murid menjalankan aktiviti untuk menyukatsuhu, contoha! memanaskan air dan merekod suhu  setiap beberapa minit,b! penunu unsen dipadam dan

  merekod suhu setiap beberapa minitsemasa air menyejuk

  Murid berbincang dan membuatkesimpulan bahawa suhu adalahpenunjuk untuk menyukat kepanasan

  25

  ,&,-11&,&1(

  7.2 Memahamikesan haba terhadapbahan

  Murid

  Menyatakan bahan mengembang

  apabila dipanaskan.

  Menyatakan bahan mengecut

  apabila disejukkan

  Murid menjalankan aktiviti untukmemerhatikan, kesan haba terhadapbahan, contoha! memanaskan bebola besi dan  memasukkannya ke dalam gelung besi,b! menyejukkan bebola besi yang

  dipanaskan dan memasukkannya ke  dalam gelung besi,c! memanaskan air berwarna dalam b ikar  yang mempunyai tiub kaca dan

  memerhatikan paras air dalam tiub kaca,

  d! memanaskan bola ping pong yangkemek di dalam air panas,

  e! menyejukkan air berwarna di dalam bikar  yang mempunyai tiub kaca dan

  memerhatikan paras air dalam tiub kaca.

  Murid berbincang tentang pemerhatianberdasarkan aktiviti yang dijalankan danmembuat kesimpulan bahawa a! bahan mengembang apabila  dipanaskan,

  KPS :

  MemerhatikanMembuat inferensMengeksperimenMeramalMembuat kesimpulan

  KMS

  Menggunakan danmengendalikan peralatan

  dan bahan sains denganbetul

  SIKAP SAINTIFIK DAN

  NILAI MURNI

  erfikiran kritikal dananalitis.3ujur dan tepat dalammerekod danmengesahkan data.

  dent kemek e(pand-mengembangcontract-mengecut snap - putus

  Muka surat : %+

 • 8/19/2019 SAINS T5 2014

  21/33

  Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5

  MINGGU

  OBJEKTIFPEMBELAJA

  RAN

  HASILPEMBELAJARAN

    CADANGAN AKTIVITIPEMBELAJARAN

    NOTAPERBENDAHARAAN KATA

  Memberi contoh aplikasi prinsip

  pengembangan dan pengecutandalam kehidupan seharian

  b! bahan mengecut apabila disejukkan.

  Murid menonton video atau simulasikomputer mengenai pengembangan danpengecutan bahan dalam kehidupanseharian, contoha! kabel elektrik dipasang kendur untuk

  mengelakkan dari terputus apabilaberlaku pengecutan semasa cuacasejuk,

  b! terdapat ruang di antara landasankeretapi untuk membolehkan

    pengembangan berlaku semasa cuacapanas,

  c! penutup botol yang ketat bolehdilonggarkan dengan merendamkannya

    ke dalam air panas

  MENYIASAT BAHAN

  1. K!!!" B!5!"

  2*1(&,-

  12&,&1(

  1.1 Memahamibahan wujud dalam

  bentuk pepejal, cecairatau gas

  Murid

  Mengelaskan objek dan bahan

  kepada tiga rupa bentuk.

  Menyatakan ciri-ciri pepejal.

  Menyatakan ciri-ciri cecair

  Murid mengklasifikasikan objek dan bahan

  kepada pepejal, cecair dan gas. Muridberbincang dan memberi sebab untukpengelasan yang dibuat.

  Murid mengkaji ciri-ciri pepejal dengana! menimbang pelbagai jenis pepejal,b! penyukat isipadu pelbagai pepejal,c! meletakkan pelbagai jenis pepejal

  dalam pelbagai bentuk bekas.

  Murid berbincang dan membuat

  :bjek dan bahan yangdicadangkan pada murid

  untuk dikelaskan ialahbelon berisi udara, belontanpa udara, batu, minyakmasak, susu, air, kertas,klip kertas, pembaris,gam dan pam tayar

  solid - pepejalli4uid - cecair

  gas - gas water vapour - wapairevaporation -penyejatancondensation-kondensasi water cycle - kitar airinterchangeable -bolehsaling bertukarsyringe - picagari

  Muka surat : %1

 • 8/19/2019 SAINS T5 2014

  22/33

  Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5

  MINGGU

  OBJEKTIFPEMBELAJA

  RAN

  HASILPEMBELAJARAN

    CADANGAN AKTIVITIPEMBELAJARAN

    NOTAPERBENDAHARAAN KATA

  HariNu:ul;ura%10&,&1(

  kesimpulan ciri-ciri pepejal iaitu, pepejala! mempunyai jisim,

  b! mempunyai isipadu tetap,c! mempunyai bentuk tetap.

  Murid mengkaji ciri-ciri cecair dengana! menimbang pelbagai cecair,b! menyukat isipadu cecair,c! menuang cecair ke dalam bekas-bekas

  pelbagai bentuk.

  Murid berbincang dan membuatkesimpulan ciri-ciri cecair iaitu, cecaira! mempunyai jisim,

  b! mempunyai isipadu tetap,c! tidak mempunyai bentuk tetap tetapi

  mengikut bentuk bekas.

  2

  +%1&,-

  %0&,&1(

  1.1 Memahamibahan wujud dalambentuk pepejal, cecairatau gas

  Murid

  Menyatakan sesetengah cecair

  mengalir lebih laju dari yang lain.

  Menyatakan ciri-ciri gas.

  Murid memerhati pengaliran pelbagaicecair yang dituang ke dalam pelbagaibekas.

  Murid mengkaji ciri-ciri gas melalui

  a! mengimbangkan dua belon yangmengandungi udara di atas sebatang

    kayu dan membocorkan salah satubelon,

  b! mengisikan udara ke dalam belonpelbagai bentuk,

  c! memerhati asap di dalam bekas tertutup  dan diletakkan sebuah lagi bekas terbalik  di atasnya. "lihkan penutup bekas

  pertama. ;erhatikan pergerakan asapdari bekas pertama ke bekas yang

  'ontoh cecaira! airb! susuc! susu sejat

  d! minyak masake! sos tomatof! kordialg! shampuh! gam

  Muka surat : %%

 • 8/19/2019 SAINS T5 2014

  23/33

  Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5

  MINGGU

  OBJEKTIFPEMBELAJA

  RAN

  HASILPEMBELAJARAN

    CADANGAN AKTIVITIPEMBELAJARAN

    NOTAPERBENDAHARAAN KATA

    diterbalikkan,d! merasa tekanan gas di dalam picagari

  apabila omboh ditekan manakalamuncungnya ditutup.

  Murid berbincang dan membuatkesimpulan ciri-ciri gas iaitu, gasa! mempunyai jisim,b! tidak mempunyai bentuk yang tetap

  tetapi mengikut bentuk bekas,c! memenuhi ruang dan tidak mempunyai

  isipadu yang tetap,d! boleh dimampatkan.

  2,%2&,-1&2&1(

  Cui Hari Raa Aidilri (2, /2-+2014)Cui P!risi"a S!#$!%a Hari Raa Aidilri (30+2014)Cui '!r7a%i S!#$!%a Hari Raa Aidilri (1,2014)

  2-

  (&2-

  1.2 Memahamibahan boleh berubahdari satu bentuk kebentuk yang lain

  Murid

  Menyatakan air boleh berubah

  bentuk.

  Membuat kesimpulan air wujud

  dalam tiga bentuk.

  Murid menjalankan aktiviti untuk memerhatiperubahan bentuk bahana! ais melebur,b! memanaskan air hingga mendidih,c! mengumpul wap air, membiarkan ia

  sejuk dan membekukannya.

  Murid berbincang dan membuatkesimpulan mengenai

  Muka surat : %'

 • 8/19/2019 SAINS T5 2014

  24/33

  Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5

  MINGGU

  OBJEKTIFPEMBELAJA

  RAN

  HASILPEMBELAJARAN

    CADANGAN AKTIVITIPEMBELAJARAN

    NOTAPERBENDAHARAAN KATA

  2&2&1(

  Mengenalpasti proses yang terlibat

  bila bahan berubah dari satu bentukkepada bentuk yang lain.

  Mengenalpasti faktor yang

  mempengaruhi kadar penyejatan air

  a! air boleh berubah dari satu bentukkepada bentuk yang lain,

  b! air wujud dalam keadaan pepejal, cecair  dan gas.

  Murid berbincang mengenai proses yangterlibat apabila bahan berubah dari satubentuk kepada bentuk yang lain iaitua! peleburan,b! pendidihan,c! penyejatan,d! kondensasi,e! pembekuan.

  Murid menyiasat dan berbincang faktoryang mempengaruhi kadar penyejatan air,contoha! cuaca yang panas,b! berangin

  3011&2-

  1.* Memahamikitaran air

  Murid

  Memerihalkan bagaimana awan

  terbentuk.

  Memerihalkan bagaimana hujan

  terbentuk.

  Menerangkan bagaimana kitaran air

  berlaku dalam persekitaran.

  Murid menonton simulasi komputer untukmempelajari pembentukan awan dan hujan.

  Murid berbincang dan menerangkanperubahan keadaan bahan dalam kitaranair.

  KPS :

  erkomunikasiMenjana idea

  SIKAP SAINTIFIK DAN

  NILAI MURNI

  Menghargaikeseimbangan alamsemula jadi

  cloud awan water cycle kitaran air 

  Muka surat : %(

 • 8/19/2019 SAINS T5 2014

  25/33

  Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5

  MINGGU

  OBJEKTIFPEMBELAJA

  RAN

  HASILPEMBELAJARAN

    CADANGAN AKTIVITIPEMBELAJARAN

    NOTAPERBENDAHARAAN KATA

  10&2&1(

  1.7 Menghargaikepentingan sumberair

  Menerangkan kepentingan kitaran air

  Murid

  Membuat inferens mengapa kita

  perlu mengekalkan kebersihansumber air.

  Memerihalkan cara untuk

  mengekalkan kebersihan sumberair

  Murid menonton simulasi kitaran air dalam

  persekitaran.

  Murid berbincang kepentingan kitaran air

  Murid menonton video mengenaia! kepentingan air bagi benda hidup,b! kesan kegiatan manusia terhadap kualiti  bekalan air.

  Murid mengumpul maklumat bagaimanamengekalkan kebersihan sumber air danmempersembahkan dalam bentuk folio.

  Murid melukis poster untuk menunjukkanpenghargaan mengenai kepentingansumber air

  %. A#i !" !4k!4i

  32.1 Memahami sifat-sifat bahan berasid,beralkali dan neutral

  Murid

  Mengenalpasti bahan berasid,

  beralkali dan neutral menggunakankertas litmus.

  Murid menguji bahan untuk menentukansama ada bahan itu berasid, beralkali atauneutral berdasarkan perubahan warnakertas litmus.

  Murid menentukan sama ada sampelmakanan itu adalah berasid atau beralkali

  Murid merasa sampelmakanan yangdisediakan sahaja danbukan bahan yang lain

  litmus paper kertaslitmussour masambitter  pahit neutral neutral acidic keasidanalkaline-kealkalian

  Muka surat : %0

 • 8/19/2019 SAINS T5 2014

  26/33

  Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5

  MINGGU

  OBJEKTIFPEMBELAJA

  RAN

  HASILPEMBELAJARAN

    CADANGAN AKTIVITIPEMBELAJARAN

    NOTAPERBENDAHARAAN KATA

  112&2-

  %%&2&1(

  Mengenalpasti rasa makanan

  berasid dan beralkali.

  Membuat kesimpulan sifat-sifat

  bahan berasid, beralkali danneutral.

  dengan merasa sampel makanan danmenguji dengan menggunakan kertas

  litmus.

  Murid membuat perbincangan dankesimpulan mengenai sifat-sifat bahanberasid, beralkali atau neutral berdasarkanrasa dan perubahan warna kertas litmus

  property-sifat 

  MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA1. B8r89

  32%0&2 *

  %3&2&1(

  1.1 Memahami

  buruj

  Murid

  Menyatakan maksud buruj.

  Mengenalpasti buruj.

  Menyatakan kepentingan buruj

  Murid menonton tayangan video atausimulasi komputer atau melawat

  planetarium untuk memerhati pelbagaiburuj.

  Murid berbincang buruj adalah sekumpulanbintang yang membentuk corak tertentu dilangit.Murid memerhati buruj elantik, iduk, ;aridan %korpio di langit.Murid membina model untuk mengkajicorak buruj elantik, iduk, ;ari dan%korpio.Murid mengumpul maklumat tentang

  kepentingan buruj, contoha! untuk menentukan arah,b! untuk menentukan masa untuk

  menjalankan aktiviti tertentu

  KPS :

  Memerhati

  erkomunikasi

  SIKAP SAINTIFIK DAN

  NILAI MURNI

  Minat dan bersifat ingintahu tentang alamsekeliling.%istematik

  constellation - buruj :rion - Belantik 

  %corpion - Skorpioig $ipper - Biduk %outhern 'ross Pari pattern corak direction arahseason - musim

  2. B8$i B84!" !" M!!5!ri

  32.1 Memahamipergerakan umi,ulan dan Matahari

  Murid

  Menyatakan umi berputar pada

  paksinya.

  Murid menonton tayangan video, simulasikomputer atau model mengenai peredaran

  umi berputar padapaksinya dari barat ketimur dan melengkapkan

  rotate berputar sundial jam matahari a(is - paksi 

  Muka surat : %)

 • 8/19/2019 SAINS T5 2014

  27/33

  Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5

  MINGGU

  OBJEKTIFPEMBELAJA

  RAN

  HASILPEMBELAJARAN

    CADANGAN AKTIVITIPEMBELAJARAN

    NOTAPERBENDAHARAAN KATA

  31&3 -

  0&3&1(

  Menyatakan umi berputar pada

  paksinya dan pada masa yang sama  beredar mengelilingi Matahari

  Menyatakan ulan berputar pada

  paksinya.

  Menyatakan ulan berputar pada

  paksinya dan pada masa yang samaberedar mengelilingi umi

  umi, ulan dan Matahari.

  Murid membincangkan dan menerangkanputaran umi dan ulan dan peredaranmereka mengelilingi Matahari

  satu putaran setiap 27 jam

  KPS :

  MemerhatiMembuat inferenserkomunikasi

   west barat east timur 

  movement  pergerakanposition kedudukanthroughout sepanjangshadow bayang-bayang

  342&3 -

  1%&3&1(

  2.1 Memahamipergerakan umi,ulan dan Matahari

  Murid

  Menyatakan ulan dan umi beredar

    mengelilingi Matahari pada masayang sama.

  Memerihalkan perubahan panjang

  dan kedudukan bayang-bayangsepanjang hari.

  Membuat kesimpulan umi berputar

  pada paksinya dari barat ke timur

  Murid memerhati dan merekod panjang dankedudukan bayang-bayang tiang padamasa yang berlainan sepanjang hari

 • 8/19/2019 SAINS T5 2014

  28/33

  Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5

  MINGGU

  OBJEKTIFPEMBELAJA

  RAN

  HASILPEMBELAJARAN

    CADANGAN AKTIVITIPEMBELAJARAN

    NOTAPERBENDAHARAAN KATA

  35%%&3 -

  %)&3&1(

  2.2 Memahami

  kejadian siang danmalam.

  Murid

  Menyatakan waktu siang berlakupada bahagian umi menghadapMatahari.

  Menyatakan waktu malam berlaku

  pada bahagian umimembelakangkan Matahari.

  Menerangkan kejadian siang dan

  malam adalah disebabkan olehputaran umi pada paksinya.

  Murid menonton tayangan video atausimulasi komputer fenomena siang dan

  malam atau membuat simulasi denganmenyuluh glob yang berputar untukmemerhati kejadian siang danmalam.erdasarkan aktiviti di atas, murid-muridberbincang kejadian siang dan malam.

  Murid melukis gambarajah untukmenunjukkan kejadian siang dan malam

  KPS :

  Memerhati

  erkomunikasiMenggunakanperhubungan ruang danmasa

  SIKAP SAINTIFIK DAN

  NILAI MURNI

  Minat dan bersifat ingintahu tentang alamsekeliling.%istematik 

  illuminating menyuluh

  facing menghadaprotating globe glob yangberputar day siangnight malamoccurrence- kejadian

  3

  *%3&3 -'&1+&1(

  2.* Memahami fasa-fasa ulan

  Murid

  Menyatakan ulan tidak

  memancarkan cahaya.

  Menerangkan ulan kelihatan terang

    apabila memantulkan cahayaMatahari.

  Memerihalkan fasa-fasa ulan

  Murid menonton tayangan video atausimulasi komputer dan berbincang ulantidak memancarkan cahaya tetapimemantulkan cahaya Matahari.Murid-murid menonton tayangan videofasa-fasa ulan.Murid menggunakan bola ping pong dansumber cahaya untuk mensimulasikanfasa-fasa ulan seperti berikuta! anak bulan,b! bulan sabit,c! bulan separa,d! bulan purnama.Murid menjalankan projek untuk memerhatidan merekod fasa-fasa bulan untuksebulan dan menghubungkaitkan fasa-fasaulan tersebut dengan tarikh dalam takwim=amari.

  KPS :

  MemerhatierkomunikasiMenggunakanperhubungan ruang danmasa

  SIKAP SAINTIFIK DAN

  NILAI MURNI

  Minat dan bersifat ingintahu tentang alamsekeliling.%istematik 

  new moon anak bulancrescent - bulan sabit half moon -bulanseparafull moon bulan purnamareflect - memantulkanphase - fasalunar calendar Takwim Qamari emit - memancarkan

  Sua% Tara S!la&1 / 2 9!r 2014

  Muka surat : %2

 • 8/19/2019 SAINS T5 2014

  29/33

  Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5

  MINGGU

  OBJEKTIFPEMBELAJA

  RAN

  HASILPEMBELAJARAN

    CADANGAN AKTIVITIPEMBELAJARAN

    NOTAPERBENDAHARAAN KATA

  MENYIASAT TEKNOLOGI

  1. Kk8!!" !" K#!7i4!"

  3+)&1+ -

  1+&1+&1(

  HariRaa

  AidilAd&a) ;

  ,&1+&%+1(

  1.1 Mengetahuibentuk-bentukstruktur objek

  1.2 Memahamikestabilan dankekuatan struktur

  Murid

  Menyatakan bentuk objek.

  Mengenalpasti bentuk dalam

  struktur. 

  Mengenalpasti bentuk objek yang

  stabil.

  Mengenalpasti faktor yang

  mempengaruhi kestabilan objek

  Murid menjalankan aktiviti untuk mengenalbentuk-bentuk objek, iaitua! kubus,b! kuboid,c! sfera,d! kon,e! silinder,f! piramid,g! hemisfera.

  Murid berjalan di persekitaran sekolah danmengenalpasti bentuk-bentuk yangdinyatakan.

  Murid menjalankan aktiviti untukmengenalpasti bentuk-bentuk objek yangstabil.

  Murid menjalankan aktiviti untuk menyiasatfaktor-faktor yang mempengaruhikestabilan struktur, contoha! menolak botol yang diletakkan secara

  tegak dan terbalik,b! menolak kerusi yang tinggi dan kerusi

  yang rendah

  KPS :

  MemerhatiMengelas

  shape bentuk cube - kubuscuboid - kuboid sphere - sferacone - koncylinder - silinder pyramid - piramid hemisphere - hemisferastructure - struktur 

  Malis ;ur9a% P!ri%7a S!la&,102014

  Muka surat : %3

 • 8/19/2019 SAINS T5 2014

  30/33

  Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5

  MINGGU

  OBJEKTIFPEMBELAJA

  RAN

  HASILPEMBELAJARAN

    CADANGAN AKTIVITIPEMBELAJARAN

    NOTAPERBENDAHARAAN KATA

  3

  ,1'&1+ -1,&1+&1(

  1.2 Memahamikestabilan dankekuatan struktur

  Murid Menerangkan bagaimana luas tapak

  mempengaruhi kestabilan.

  Menerangkan bagaimana ketinggian

  mempengaruhi kestabilan.

  Mengenalpasti faktor-faktor yang

  mempengaruhi kekuatan sesuatustruktur.

  Murid berbincang dan merumus kestabilanobjek dipengaruhia! luas tapak,b! ketinggian.

  Murid menjalankan aktiviti untuk menyiasatbagaimana luas tapak mempengaruhikestabilan objek, iaitu, semakin bertambahluas tapak, semakin stabil sesuatu objek.

  Murid menjalankan aktiviti untuk menyiasatbagaimana ketinggian mempengaruhi

  kestabilan objek, iaitu, semakin tinggiobjek, semakin kurang kestabilan objektersebut.

  strength kekuatan  kekukuhan!stability kestabilanbase area luas tapak affect - mempengaruhi stand at ease senangdiri stand at attention -bersedia

  .!&a%a% 'ala$a% Pada%7 P!ri%7a S!la&15  –  1* 9!r 2014

  Muka surat : '+

 • 8/19/2019 SAINS T5 2014

  31/33

  Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5

  MINGGU

  OBJEKTIFPEMBELAJA

  RAN

  HASILPEMBELAJARAN

    CADANGAN AKTIVITIPEMBELAJARAN

    NOTAPERBENDAHARAAN KATA

  3-%+&1+ -

  %(&1+&1(

  6!!$a<ali

  %'&1+&1(

  1.2 Memahami

  kestabilan dankekuatan struktur

  Menerangkan bagaimana luas tapak

  mempengaruhi kestabilan.

  Menerangkan bagaimana ketinggian

  mempengaruhi kestabilan.

  Mengenalpasti faktor-faktor yang

  mempengaruhi kekuatan sesuatustruktur.

  Murid menjalankan aktiviti untuk mengkaji

  faktor mempengaruhi kekuatan struktur,contoha! Mengantung pemberat pada penyedut

  minuman dan kemudiannya kepadapensil,

  b!Membina dua jambatan, satumenggunakan sehelai kertas dan satu

  lagi kertas berlipat.>emudian letakkan objek berjisim samake atas setiap jambatan.

  Murid berbincang dan membuat

  kesimpulan bahawa kekuatan strukturdipengaruhi oleha! jenis bahan yang digunakan,b! cara struktur diletakkan.

  'adangan

  &unakan bahanguna semula dankitar semula

  40%,&1+1

  -'1&1+&1(

  Uia% (Ta&u% 1/4)P!$!risaa% A&ir Ta&u% (Ta&u% 58*)

  (2+ –  31 2014)

  Muka surat : '1

 • 8/19/2019 SAINS T5 2014

  32/33

  Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5

  MINGGU

  OBJEKTIFPEMBELAJA

  RAN

  HASILPEMBELAJARAN

    CADANGAN AKTIVITIPEMBELAJARAN

    NOTAPERBENDAHARAAN KATA

  41'&11

  -,&11&1(

  PER'INCANGAN .ERTAS SALAN PEPERI.SAAN A.HIR TAHUN

  421+&11

  -1(&11&1(

  1.2 Memahami

  kestabilan dankekuatan struktur

  Mereka bentuk model

  yang kuat dan stabil.

  Murid merekabentuk struktur yang paling

  kuat dan paling stabil menggunakan bahanyang mereka pilih

  'adangan

  &unakan bahan gunasemula dan kitar semula

  431,&11

  -%1&11&1(

  1.2 Memahami

  kestabilan dankekuatan struktur

  Mereka bentuk model

  yang kuat dan stabil.

  Murid merekabentuk struktur yang paling

  kuat dan paling stabil menggunakan bahanyang mereka pilih

  'adangan

  &unakan bahan gunasemula dan kitar semula

  Hari A%u7!ra& C!#!rla%7 P!ri%7a S!la&1- N=EM'ER 2014

  Muka surat : '%

 • 8/19/2019 SAINS T5 2014

  33/33

  Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5

  MINGGU

  OBJEKTIFPEMBELAJA

  RAN

  HASILPEMBELAJARAN

    CADANGAN AKTIVITIPEMBELAJARAN

    NOTAPERBENDAHARAAN KATA

  CUTI A.HIR TAHUN22 N=EM'ER 2014

   –  31 6ISEM'ER 2014

  .

  Muka surat : ''