Feng Shui _ Serbian Forum

download Feng Shui _ Serbian Forum

of 22

 • date post

  03-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Feng Shui _ Serbian Forum

 • 8/12/2019 Feng Shui _ Serbian Forum

  1/22

  9/14 Feng shui | Serbian Forum

  bianforum.org/threads/feng-shui.115300/

  Post New Thread

  Feng shui

  Torrent Muzika Kompjuteri Titlovi Digitalna T V EPGForums

  Ma rk Fo ru ms R ea d Se arch Fo ru ms Wa tch ed Foru ms Wa tch ed Th re ad s N ew Po sts

  Signed in as

  sulejmanalfasulejmansulejman InboxInbox Alerts Alerts

  Forums Struni Forumi Majs torska Radionica Enterijer

  FENG SHUIdrevno orijentalno umijee o ureenju okoline i doma

  Feng Shui, prastara orijentalana umetnost postizanja harmonije pazljivim rasporedom objekata, nalazisvoje sledbenike i u zapadnom svetu. Ovi izvori istrazuju uticaj Feng Shui razmisljanja na arhitekturu istanovanje.

  Zabrinuti ste za svoju karijeru? Imate problema u ljubavnom zivotu? Glavni uzrok vasih problema moze bitiureenje vaseg doma kazu strunjaci za prastaru kinesku filozofiju, Feng Shui.

  Donald Trump je koristi. Virgin Airlines, the Bank of England, Ujedinjene Nacije je prihvataju. ak i BigBrother, amerika hit TV serija koristi ideje pozajmljene od ove prastare umetnosti. Ali, sta je zapravo FengShui.

  "Feng Shui nas ui kako da kreiramo harmoniju i ravnotezu oko nas", kaze Stanley Barlett, koji koristi ovuumetnost prilikom projektovanja kua i poslova.

  Ova ideja vraa nas unazad bar 3.000 godina jo dok je rastui broj arhitekata i dekoratera integrisaloFeng Shui ideje sa projektovanjem zgrada.

  Feng Shui je opazajna umetnost. Projektanti i dekorateri tvrde da oni mogu da "osete" pozitivnu energiju -nazvanu ch'i. Ali, arhitekti koji sjedinjuju istonjaku filozofiju nisu voeni samo intuicijom. Ova prastaraumetnost propisuje dugaka i kompleksna pravila koja mogu modernim vlasnicima kua delovati kaonajobinije sale. Na primer, vasa kua ne bi trebalo da bude sagraena na kraju orsokaka. Okrugli stubovisu bolji od etvrtastih. Tavanice bi trebale da budu visoke i dobro osvetljene.

  Kao dalja zabuna za neupuene, tu je nekoliko razliitih naina kako da vezbate Feng Shui:

  Upotrebite kompas za odreivanje najpovoljnijeg mesta u sobiUcrtajte informacije sa kineskog horoskopaIspitajte okruzujuu konfiguraciju tla, ulice, vodene tokove i zgradeUpotrebite savremenu opremu da utvrdite da li okolina stetno deluje na zdravlje, tj. da li postojielektromagnetsko radijacija ili otrovne materijeKoristite neku varijantu alata zvanog Ba-Gua, osmougaone karte koja pokazuje najbolje polozaje u nekojprostorijiak i najlosije vezbe imaju osnove u opstem smislu. Na primer, Feng Shui principi upozoravaju da vratakuhinje ne treba da gledaju na pe. Razlog? Osoba koja radi pored pei moze instinktivno pozeleti da skrenepogled na vrata koja su pozadi. To stvara oseaj skuenosti koji moze dovesti do nezgode.

  "Sve je povezano sa svime", kaze Barlett. "Ako obratimo paznju na nase okruzenje, pronai emo primereu nasm zivotima. Kada pomerimo krevet mi takoe menjamo nas odnos sa stvarima oko nas na nain koji

  Messages: 5,042

  Likes Received: 6

  Location:Negdje na kraju u zatiju

  crysis

  Off

  31 more messages...

  2 3 4 5 Next > Watch Thread1

 • 8/12/2019 Feng Shui _ Serbian Forum

  2/22

  9/14 Feng shui | Serbian Forum

  bianforum.org/threads/feng-shui.115300/

  se ne moze opisati reima."

  Uprkos mnogobrojnim komplikovanim pravilima, Feng Shui se adaptira u mnoge arhitektonske stilove. Izaista, jedna ista, neprenatrpana pojava moze biti vaz jedini dokaz da je kua ili kancelarija projektovanapo Feng Shui principima.

  Kako projektovati kuu sa Feng Shui?

  Prastari principi Feng Shuija prerasli su u mnogobrojna komplikovana pravila. Bilo kako bilo, vi mozetesjediniti pozitivnu ch'i (energiju) u svom domu vodei se sledeim:

  Odaberite kvadratni ili pravougaoini plac za gradnju. Pogledi na vodenu povrsinu su posebno pozeljni.Postavite ulazna vrata tako da im je lako pristupiti sa ulice. Meutim putanja do vrata ne treba sleditipravu liniju.

  Napravite samo jedna ulazna vrata. Nikada ne pravite dva ulazna vrata ili dva prilaza kui.Izbegnite kamene baste ili prepreke blizu prilazne putanje.Drzite ukrasne ograde samo oko parcele, ne i u parceli.Konsultujete Ba-Gua kartu da odaberete najharmoninije delove prostorije.Nastojte da imate visoke, dobro osvetljene plafone, tavanice.Polozite posebnu paznju na raspored vrata, prozora i stepenista.Izbegavajte dugake koridore i neugodne ili stegnute osnove.Razmisljajte o vezi izmeu svetla, boje i tonaliteta. Izbegavajte jarko svetle ili tamne, monotone

  kolorne sheme.Uvek tezite ka istim linijama i otvorenim prostorima. Trudite se da svoj novi dom drzite podalje od buke

  ili rusevina.

  svakih pedeset godina na ovim terenima pametan uuti, budala progovori, a fukara se obogaticrysis , Jun 22, 2010 #1 Like Reply

  Praktian Feng Shui uvod

  Praktian Feng Shui uvod

  Osnove praktinog Feng Shui-ja

  Danas Feng Shui postaje s ve popularniji, jer nije potrebno da bude komplikovan da b i bio delotvoran. Mogue je i sa minimalnimpozna vanjem njegovih principa uticati na ivotno okrue nje. ivot i rad u neudobnom , nesigurnom okruenju menja nae ras poloen je, patako utie i na na odno s prema stvarima. Nesredjen ofis, gomile razbacanih papira, naslage neistoe i praine, nesree n stan, garaa sagomilom raznih ne potrebnih sitnica i mnogo d rugih slinih stvari moe negativno uticati na to k i energije i imati efekta na razne a spektenaeg ivota.Uglavnom nemamo mogunosti da utiemo na ne ke ve unapred n ainjene greke prilikom organizovanja stambenog prostora, na p r. kao

  Messages: 23,064

  Likes Received: 88

  Gender: FemaleLocation: Beograd

  crvendac_011

  Off

 • 8/12/2019 Feng Shui _ Serbian Forum

  3/22

  9/14 Feng shui | Serbian Forum

  bianforum.org/threads/feng-shui.115300/

  to su loe pos tavljena ulazna vrata, vidljive grede u tavanici, loa orjentacija i raspored pros torija u stanu i s l, ali je mogue sitnimtrikovima i praktinim reenjima koja su lako primenjiva pojaati de jstvo poz itivne e nergije u sta nu ili ofisu. Na kraju, praktian Feng Shuitreba da nam omogui da svako moe da s e sna e sa o nim to ve ima i na vrlo lak nain doe do ree nja kako se izbo riti sa neg ativnimaspektima.

  Krenimo od etiri razliita aspe kta praktikovanja Feng Shui-a:

  1. pejza ni feng shui ovo se o dnosi na okolinu nae g doma ili ofisa, mnogo faktora moe da utie da li e lokacija biti povoljna. Sviimamo potrebu da s e ose amo prijatno u okviru svog doma, ali ponekad nas do tie uticaj spoljanjeg okruenja.

  2.3. feng shui enterijera detaljno sagledavanje unutranjeg ureenja prostora, protok i energije kroz stan i pos lovni prostor.4. vanos t pravaca najveu i presu dnu ulogu u feng shui-ju imaju geo grafki pravci stana ili ofisa, kakobi se principi pravilno

  primenjivali.5. vremenska dimenzija feng shui-a odnosi se na brojeve za do bru i zlu sreu koji imaju uticaja na ivotni prostor, a koji se odreuju

  pomou mone formule letee zvezde . Srea bilo kog pro stora moe da se menja isto p roticanje m vremena.

  Kompas ima osnovni znaaj z a pravilnu primenu principa Feng Shui-ja, jer je orjentacija osno va za a nalizu prostora.

  Tradicionalni Feng Shui kompas Luo P an, slian je nae m kompasu s amo po tome to ima oblik kruga i podelu na 360 step eni. Dalje jeizdeljen na 8 os novnih pravaca i 24 podpravaca, koji se zovu 24 planine i sveke planina meri 15 stepeni. One slue za izraa vanje pravacadobre i loe sree. Najvaniji deo je magnetna igla koja se nalazi u sredini kruga. Na kompas ili zapa dnjaki kompas kako s e jo na ziva,moe u potpuno sti da odigra ulogu. Potrebno je d a bude precizan i kvalitetan, kako bise pravilno odredili pravci i smerovi doma, odnos noposlovnog prostora.

 • 8/12/2019 Feng Shui _ Serbian Forum

  4/22

  9/14 Feng shui | Serbian Forum

  bianforum.org/threads/feng-shui.115300/

  Feng Shui vaeg doma poinje nacrtom vaeg doma. Odredi se glavni pravac doma, zatim se odred e pravci unutranjeg prostora, a za tim

  preko crtea os nove sta na pos tavlja jedan od najvanijih i najefikasnijih simbola u Feng Shui-ju Lo u kvadrant, kojim se identifikujurazliiti uglovi i omoguava razumevanje ene rgije prostora, a ujedno i raspoz naju potrebni koraci za unapree nje ove ene rgije.

  Ureenje enterijera u duhu Feng Shui-jaKako je esto teko ili neizvodljivo promeniti raspored protorija u domu, onda je potrebno s koncentrisati se na mogunost ureen jaunutranjeg prostora u cilju poboljanja protoka dobre energije.Prilikom analize prostora potrebno je sledee:

  Utvrditi nepovoljne oblike i nai reenje z a njihovo neu tralisanje Uoiti nedos tajue ugloveUpotrebiti ogledala za leenje nedostajue ugloveIskoristiti izboene ugloveKoristiti povoljne oblike za stoloveUpotrebiti predmete s a s imbolino srenim oblicima

 • 8/12/2019 Feng Shui _ Serbian Forum

  5/22

  9/14 Feng shui | Serbian Forum

  bianforum.org/threads/feng-shui.115300/

  Ne deliti dom u nivoeNeutralisati prepreke na putu do uspehaOdrediti srene ugloveSvaku prostoriju u domu posebno ana lizirati zavisno od na meneOdrediti povoljan raspored nametajaKoristiti predmete koji dono se s reu akvarijumi. zlatne ribice, zvonii, mone simbole dobre s ree (tronoga aba, bambus,

  jedrenjak sa novcem, kornjaa )Aktivirati srene sektore u sta nuUpotrebiti boje u cilju poboljanja Feng Shui-ja

  Svaku od ovih taaka prati detaljna an aliza prostora, ali ono to na s ovde interesuje jeste kako praktino primeniti principe Feng Shui-ja usvakodnevnom ivotu i ureenju sopstvenog okruenja.Sedam tajni Feng Shui-ja koje moete primeniti jo danas1. Osnovna s tvar koju je potrebno primeniti jeste da imamo zaista nameru da promenimo svoj ivot na bo lje.2. Sledei korak je OISTITI PROSTOR. Izbacite iz svog d oma sve o no to ne volite, stare st