Élaboration d'un plan de lutte contre les algues .contre la prolifération des algues vertes et

download Élaboration d'un plan de lutte contre les algues .contre la prolifération des algues vertes et

of 144

 • date post

  11-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Élaboration d'un plan de lutte contre les algues .contre la prolifération des algues vertes et

 • MINISTRE DE LINTRIEUR, DE LOUTRE-MER ET DES COLLECTIVITS TERRITORIALES

  MINISTRE DE LA SANT ET DES SPORTS

  Inspection gnrale de l'administration

  N IGA 09-090-01

  Inspection gnrale des affaires sociales

  N IGAS M2009-091

  MINISTRE DE LCOLOGIE, DE LNERGIE, DU DVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER

  EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

  MINISTRE DE LALIMENTATION, DE LAGRICULTURE ET DE LA PCHE

  Conseil Gnral de lEnvironnementet du Dveloppement Durable

  N CGEDD 007010-01

  Conseil Gnral de lAgriculture,de lAlimentation et des Espaces Ruraux

  N CGAAER 2022

  laboration d'un plan de lutte laboration d'un plan de lutte contre les algues vertescontre les algues vertes

  tabli par

  Dominique DALMASInspectrice gnrale de l'administration

  Roland MOREAUInspecteur gnral des affaires sociales

  Philippe QUVREMONTIngnieur gnral des ponts,

  des eaux et des forts

  Vincent FREY Ingnieur gnral des ponts,

  des eaux et des forts

  - Janvier 2010 -

 • SSOOMMMMAAIIRREE

  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN ........................................................................................................................................................................................................ 11 PPRREEMMIIRREE PPAARRTTIIEE PPOOUURR UUNN PPLLAANN DDAACCTTIIOONN DDAANNSS LLEESS BBAASSSSIINNSS AALLGGUUEESS VVEERRTTEESS ...... 33 SSEECCOONNDDEE PPAARRTTIIEE

  PPRRSSEENNTTAATTIIOONN DDTTAAIILLLLEE DDEESS MMEESSUURREESS DDEE PPRRVVEENNTTIIOONN DDEESS PPRROOLLIIFFRRAATTIIOONNSS DDEESS AALLGGUUEESS VVEERRTTEESS ...................................................................................................... 1100

  11.. UUnnee ssttrraattggiiee dd''eennsseemmbbllee ppoouurr llaa pprrvveennttiioonn .............................................................................................................. 1100

  11..11.. RReeppeennsseerr lleess ppoolliittiiqquueess ppuubblliiqquueess aannttrriieeuurreemmeenntt mmiisseess eenn ppllaaccee................................................................ 1100

  11..22.. UUnn pprraallaabbllee :: ddffiinniirr ddeess pprriinncciippeess ccllaaiirrss aavvaanntt dd''eennggaaggeerr uunnee nnoouuvveellllee ppoolliittiiqquuee ppuubblliiqquuee ................................................................................................................................................................................................................................................................ 1133

  22.. UUnnee oorriieennttaattiioonn mmaajjeeuurree :: ppeesseerr ssuurr llee ffaacctteeuurr aazzoottee .................................................................................... 1155

  22..11.. LLaazzoottee,, ffaacctteeuurr pprriivviillggiieerr ppoouurr lluutttteerr ccoonnttrree lleess pprroolliiffrraattiioonnss .............................................................. 1155

  22..22.. LL''eeffffiiccaacciitt aatttteennddrree dd''uunnee rrdduuccttiioonn ddeess fflluuxx dd''aazzoottee ................................................................................................ 1177

  33.. PPrreemmiieerr aaxxee ddee llaa ssttrraattggiiee :: mmiieeuuxx mmaattrriisseerr ll''aazzoottee ddaannss cchhaaqquuee eexxppllooiittaattiioonn 2211

  33..11.. AAffffiinneerr llee ddiiaaggnnoossttiicc ppoouurr lleess eexxppllooiittaattiioonnss aaggrriiccoolleess...................................................................................................... 2211 33..11..11.. LLeess pprriinncciippaalleess ccaauusseess ddeess ffuuiitteess dd''aazzoottee ................................................................................................................................ 2211 33..11..22.. LLeess iinnssuuffffiissaanncceess ddaannss llee ddccoommppttee aaccttuueell ddee ll''aazzoottee .......................................................................................... 2211

  33..22.. RRffoorrmmeerr llee ddccoommppttee eett llee ccoonnttrrllee ddee ll''aazzoottee ddaannss lleess eexxppllooiittaattiioonnss.................................................... 2233 33..22..11.. MMeettttrree eenn ppllaaccee uunnee ddccllaarraattiioonn aannnnuueellllee ddee ll''eennsseemmbbllee ddeess fflluuxx aazzoottss rreellss ddee cchhaaqquuee eexxppllooiittaattiioonn,, yy ccoommpprriiss ppoouurr ll''aazzoottee mmiinnrraall ................................................................................................................ 2233 33..22..22.. MMeessuurreerr ddaannss lleess ssoollss lleess rrssuullttaattss oobbtteennuuss ppoouurr cchhaaqquuee eexxppllooiittaattiioonn........................................ 2244 33..22..33.. vvaalluueerr ppaarr uunn ccoommiitt sscciieennttiiffiiqquuee ssppcciiaalliiss lleess rrssuullttaattss aatttteennddrree ........................................ 2277 33..22..44.. RReebbttiirr uunn ddiissppoossiittiiff ddee ccoonnttrrllee ........................................................................................................................................................ 2288 33..22..55.. DDoonnnneerr ddeess ssuuiitteess eeffffeeccttiivveess aauuxx ccoonnttrrlleess ........................................................................................................................ 2299 33..22..66.. RReennffoorrcceerr ll''ccooccoonnddiittiioonnnnaalliitt eenn mmooddiiffiiaanntt lleess rrgglleess ddeess ssaannccttiioonnss ........................................ 2299

  33..33.. RReeccoonnvveerrttiirr lleess lleevvaaggeess qquuii nnee ssee mmeettttrroonntt ppaass aauuxx nnoorrmmeess eett ffiiaabbiilliisseerr ll''iinnssttaallllaattiioonn 3300 33..33..11.. RReecceennsseerr lleess lleevveeuurrss qquuii nnee bbnnffiicciieerroonntt ppaass dduu PPMMPPOOAA .................................................................... 3300 33..33..22.. MMeettttrree eenn ppllaaccee uunn aaccccoommppaaggnneemmeenntt ppeerrssoonnnnaalliiss eenn vvuuee ddeess rreeccoonnvveerrssiioonnss .............. 3300 33..33..33.. FFiiaabbiilliisseerr uunnee ppoolliittiiqquuee dd''iinnssttaallllaattiioonn rraalliissttee.................................................................................................................. 3311

  33..44.. AAddaapptteerr eett rreesssseerrrreerr llaa rrgglleemmeennttaattiioonn .................................................................................................................................................. 3311 33..44..11.. LLiimmiitteerr llaa ffeerrttiilliissaattiioonn ttoottaallee...................................................................................................................................................................... 3311 33..44..22.. SSuupppprriimmeerr lleess eeffffeettss ddee llaa ssuurrcchhaarrggee aanniimmaallee ddee cceerrttaaiinneess ppaarrcceelllleess............................................ 3322 33..44..33.. AAmmlliioorreerr eennccoorree llaa ccoouuvveerrttuurree hhiivveerrnnaallee ddeess ssoollss ................................................................................................ 3333 33..44..44.. RReessttrreeiinnddrree lleess ppllaaggeess ddeess ccaalleennddrriieerrss ddee ffeerrttiilliissaattiioonn eett ddee rreettoouurrnneemmeenntt ddeess pprraaiirriieess ............................................................................................................................................................................................................................................................ 3333 33..44..55.. AApppplliiqquueerr eett ccoommpplltteerr llee rrggiimmee ddeess eexxccddeennttss ssttrruuccttuurreellss .................................................................... 3344

  33..55.. LLeess ccoonnssqquueenncceess ddee cceess rrffoorrmmeess ssuurr lleess lleevvaaggeess ............................................................................................................ 3355 33..55..11.. LLeess eeffffeettss pprrvviissiibblleess ssuurr llaa pprroodduuccttiioonn .................................................................................................................................... 3355 33..55..22.. IIddeennttiiffiieerr ddss mmaaiinntteennaanntt lleess cchheepptteellss ddeevveennaanntt eexxccddeennttaaiirreess eett lleess rrdduuiirree.................. 3355

 • 44.. DDeeuuxxiimmee aaxxee :: UUnnee aapppprroocchhee tteerrrriittoorriiaallee qquuii ffiixxee ddeess oobbjjeeccttiiffss ddiiffffrreennttss sseelloonn lleess bbaassssiinnss .......................................................................................................................................................................................................................................... 3377

  44..11.. PPaarrttiirr ddeess oobbjjeeccttiiffss dduu SSDDAAGGEE eett dduu GGrreenneellllee ddee llaa mmeerr ppoouurr aabboouuttiirr ddeess oobbjjeeccttiiffss ppaarr ssoouuss--bbaassssiinn.......................................................................................................................................................................................................................................... 3377

  44..11..11.. LLaa rrdduuccttiioonn ddee 3300%% 6600%% ddeess nniittrraatteess,, pprrvvuuee ppaarr llee SSDDAAGGEE,, ccoonnssttiittuuee uunn bboonn ccaaddrree ddee rrffrreennccee.............................................