Valls, M.A. Còdex os. 2004

download Valls, M.A. Còdex os. 2004

of 6

 • date post

  08-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Valls, M.A. Còdex os. 2004

 • 8/7/2019 Valls, M.A. Cdex os. 2004

  1/6

 • 8/7/2019 Valls, M.A. Cdex os. 2004

  2/6

  MEMORIA D'ACTIVITATSDEL CENTRE DE RESTAURACI DE BNS MOBLES

  DE CATALUNYAANYS 19972002

 • 8/7/2019 Valls, M.A. Cdex os. 2004

  3/6

  DIRECC GENERAL DEL PATRIMONI CULTURALSERVEI DE RESTAURACI DE BNS MOBLES

  MEMORIA D'ACTIVITATSDEL CENTRE DE RESTAURACI DE BNS MOBLES

  DE CATALUNYAANYS 1997 -2002

  w n m~Generalitat de CatalunyaDepartament de CulturaBarcelona 2004

 • 8/7/2019 Valls, M.A. Cdex os. 2004

  4/6

  CATLEGCONSELL DE REDACC I JO SE P M . X AR Rr R OV IR A

  A NG EL S P LA NE LL B AD EL LM NIC A S AL AS M A Rrt

  COORD INAC I M NIC A S AL AS M A RrtA NG EL S P LA NE LL B AD EL LM AR TA S E z P LA

  F O TO G RA FIE SS REM C A RL ES A Y M ER IC H B A RB A ,

  P A U LI NA V A R A S A L A R C NJO AN M . D A z SEN SADA [EU DA LD C m B ALLB (forornicrografies)

  ARX IU FOTOGM F IC DE I;IN ST ITU T D 'ES TUD ISILERDENC S , LLE IDA . Fotograf: JO S EP IG N AS I R O DR G U EZARX IU FOTOGM F IC DEL M USEU EP IS CO PALDE vrc. Fotgraf: JO AN M . D A z S EN SA DAARX IU M USEU COMA RCAL DE LA GARROTXA ,O LOTM USEU D 'A R T JAUM E MORERA ,LLE I DA . Fotgraf: A NT ON I L ON cAM USE U DE I;EM PORD , F IGU ERES

  Fotgrafa: Virginia SanchoMRW :

  TEXTO SDOCUMENTAC I

  F otog rafa ae ria del CREMCE LS S EU S A UT OR SA NG EL S P LA N EL L B AD EL LM NIC A S AL AS M A RrtM AR CE L S OL ER S OL ERM AR TA S E z P LA

  C OL L AB OR AD OR S M N IC A R OC A L U] NX A V IE R Z A B A LZ A G A R C IAP A U LI NA V A R A S A L A R C NJO SE P P AR ET PE YP ER E R OV IR A P ON SM ArT E T ON EU P UIGJO A NA V E ND R EL L T R UL L NJE S S G O N Z L EZ V IL L AL O BO S

  IL LU S TRAC I COBERTA C AP D E L 'E MP ER AD OR R OM A T IB ER I.M AR BR E B LA NC . R OM A. S EG LE 1 D C.M U SE U N AC IO NA L A RQ UE OL G ICD E T A RR A GO N A

  de l 'edici: Generalitat de Catalunya. Departament de CulturaMaquetaci: Enrie Mir i SeriPreimpressi: Gesti Digital, S.L. Mallorca 281. BarcelonaImpressi: Ingoprint, Maracaibo 15. BarcelonaDipsit legal: B.39.550-2004

  CRBMCDIRECCICON SERVAC I -RES TAURAC I

  GES T I ECONM ICA1 ADM I N IS T RAT IVA

  DOCUMENTAC I

  FOTOGRAF IAANL I S I SF I S I COQU M IQUES 1FOTOMICROGRAF I ES

  G ES T I DE COM PRES1 LOG ST I CA

  FUS TER IA IMANTEN IMENTCONSERGER IA

  S EGURETAT

  JO SE P M . X AR Rr R OV IR A

  JO SE P M . X AR Rr R OV IR AA NN A M . C LA VE RO L C AR RE RAM . A NG ELS J. V ALLSJO SE P P AR ET P EYP ER E R OV IR A P ON SM ArT E T ON EU P UIGE DU AR D P OR TA F ER R S

  MAR IA D UR AN JO RD AJO AN A V EN DR EL L T RU LL ENN R IA S AN Z L AC AM B RAA NG EL S P LA NE LL B AD EL LM AR CE L S OL ER S OL ERC A RL ES A Y M ER IC H B A RB A

  E UD AL D C ID B AL LB

  JO SE P C LA VE RO L C AR RE RA

  C AR M EL O O RT EG A S ER RA TOJE S S G O NZ LE Z V IL LA L OB O SD IV IN A G AB AN D S OL SO NA

  MAR IA P AZ C EP ED A T AB UY OA L E JA N D R O B L A l'\lC O M A R T N E ZA LB ER T G AS PA R M O NN

 • 8/7/2019 Valls, M.A. Cdex os. 2004

  5/6

 • 8/7/2019 Valls, M.A. Cdex os. 2004

  6/6

  CODEX PUGILAR. .

  OsEpoca romana, segle 1 de

  4,7 x 3,7 x 0,4 cmProcedencia: Jaciment El Gandul,Alcal de Guadaira (Sevilla)Loca l i t zac i : Museo Arqueolgico de SevillaNm. d'inv ROO. 9649

  Nm. de reg. de I'SRBM 9109Any de la restauraci: 2002Restauraci: M. Angels J . Valls

  Per a l'exposici "Scripta Manent. LaMemoria Escrita deis Romans" (2002),feta alMuseu Nacional d'Arqueologia deCatalunya, van arribar de! Museo A r-queolgico de Sevilla cinc tauletes d'osque conformen e! c d ex pugilar.EIs ossos llargs deis bovids s'aprofi-

  taven i es treballaven per tal que qued sla superficie rebaixada i preparada percobrir-la de cera, generalment negra, perles dues cares. Amb l'stilus s'escrivientextos curts, frmules magiques de con-tingut religis, cartes, missatges perso-nals, etc. L'avantatge era que es podienutilitzar de manera repetida -b es-borrant els textos anteriors i allisant sim-plement la superficie, o b collocantuna nova capa de cera-, sense que latauleta pats cap dany.Els fulls anaven cosits rnitjancant un

  fi! de metall o un card, com si fos unaenquadernaci, i s, precisament, per laseva mida petita (caben dins d'una mtancada o puny) que prenen e! nom decdex pugilar.L'examen organoleptic ens mostrava

  una antiga intervenci, i una de les cinctauletes s'havia trencat en diversos frag-ments i petites estelles, a causa de l'ern-bolcall per al transporto El punt de pres-si es trobava al centre de la peca,

  Cd ex fragmentat abans de restaurar

  251

  Desprs de restaurar

  La restauraci ha consistit en unacomposici de tots els fragments en elseu lloc exacte i en l'establiment de l'or-dre de prioritat en l'enganxament. Aques-ta uni s'ha fet amb adhesiu nitrocellu-losic amb acetona.Les petites reintegracions s'han co-

  bert amb massilla reconstructora Nural35, de Henkel, ila reintegraci pie-torica s'ha fet amb olis. Finalment, s'ha

  fet una consolidaci amb resina acrlica.M . N GE LS J. V A L L S

  BIBLlOGRAFIACABALLOS,A., ECK, W; FERNNDEZ,F. El senado-consulto de Gneo Pisn padre. Sevilla: Univer-sidad de Sevilla: Junta de Andalucia. Conseje-ria de Cultura: Fundacin el Monte, 1996.FERNNDEZ,FERNANDO."Cdex pugilar I cdice pu-gilar". A: Scripta Manent. La memria escri tadeis romans. Barcelona: Museu d' Arqueologiade Catalunya: Generalitat de Catalunya. Depar-tament de Cultura, 2002, p. 271 [Catleg del'exposici]