าเดือนพฤศจิกายน ... · PDF file 2016-07-26 ·...

Click here to load reader

 • date post

  10-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of าเดือนพฤศจิกายน ... · PDF file 2016-07-26 ·...

 • R A N O N G P R O V I N C I A L A D M I N I S T R A T I O N O R G A N I Z A T I O N

  วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 7 ประจ�าเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2558 www.ranongpao.go.th

  เด ่น ใน ฉ บ ับ

  หน้า 04-05 หน้า 10-11 หน้า 12-13

  อบจ.ระนอง ร่วมกิจกรรม “BIKE FOR DAD” งานแข่งเรือยาว “ขึ้นเขาแข่งเรือ” ต�าบลหาดส้มแป้น ประจ�าปี 2558

  งานประเพณีแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง สระน�้าหนองใหญ่ ประจ�าปี 2558

  โครงการประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ

  ประจำาปี 2558 เทิดพระเกียรติและร่วมถ่ายทอด

  บทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า

 • Talk Editor’s

  บท บร

  รณ าธิ

  กา ร

  วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

  R A N O N G P R O V I N C I A L A D M I N I S T R A T I O N O R G A N I Z A T I O N

  เจ้าของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

  ถนนเพชรเกษม ต�ำบลบำงริ้น อ�ำเภอเมือง

  จังหวัดระนอง 85000

  โทรศัพท์/โทรสำร 0-7781-1071

  www.ranongpao.go.th

  www.facebook.com/อบจ.ระนอง องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

  คณะผู้จัดท� ที่ปรึกษา นำยคงกฤษ ฉัตรมำลีรัตน์ นำยก อบจ.ระนอง

  นำงสุมำลี มำลำ รองนำยก อบจ.ระนอง

  นำยประภำส พัฒน์ชูชีพ เลขำนุกำรนำยก อบจ.ระนอง

  นำงสุธำทิพย์ ฐอสุวรรณ เลขำนุกำรนำยก อบจ.ระนอง

  นำยนันทรัตน์ ทิมโพธิ์ ที่ปรึกษำนำยก อบจ.ระนอง

  นำยพงศกร พรหมสุวรรณ ที่ปรึกษำนำยก อบจ.ระนอง

  นำยธวัช ใจดี ที่ปรึกษำนำยก อบจ.ระนอง

  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์สภา อบจ.ระนอง นำยอภิชำติ หลีกภัย ประธำนคณะกรรมกำร

  นำยสุภำพ ผลข�ำ กรรมกำร

  นำยสมชำย สำยบัว กรรมกำร

  นำยเจริญ ศิริวนำกุล กรรมกำร

  นำยณัฐพงษกร คุ้มตะกั่ว กรรมกำร

  นำยสุเทพ ทินสุข กรรมกำร

  นำยรุ่งชัย รักสกุลนิตย์ กรรมกำรและเลขำนุกำร

  บรรณาธิการ นำยสุภำ ตัณฑะจินะ ปลัด อบจ.ระนอง

  กองบรรณาธิการ นำยสมยศ สำรแขวีระกุล รองปลัด อบจ.ระนอง

  นำยสุวิทย์ หลักชัย รองปลัด อบจ.ระนอง

  นำยธเนศ วสุวัต หัวหน้ำส�ำนักปลัด อบจ.

  นำยชัชพงษ์ วิลำควง ผู้อ�ำนวยกำรกองกิจกำรสภำ อบจ.

  นำงเสำวลักษณ์ สมัยแก้ว ผู้อ�ำนวยกำรกองคลัง

  นำยจรูญ ทวิชศรี ผู้อ�ำนวยกำรกองช่ำง

  นำยจรูญ เชำวนรังค์ ผู้อ�ำนวยกำรกองแผนและ

  งบประมำณ

  นำงสำวศิริกุล ตันกุล ผู้อ�ำนวยกำรกองกำรศึกษำ

  ศำสนำ และวัฒนธรรม

  นำงเยำวลกัษณ์ ศภุรตันกติตกิลุ ผู้อ�ำนวยกำรกองพัสดุและทรัพย์สิน

  นำยทวี สมำนันตกุล นักบริหำรงำนทั่วไป

  นำงศศิธร สำรแขวีระกุล นักบริหำรงำนทั่วไป

  นำงสำวกมลพรรณ พัฒนำ นักบริหำรงำนทั่วไป

  นำยธนกร สุวุฒิกุล นักวิชำกำรประชำสัมพันธ์

  นำงเบญจกุล พุฒภำ ผู้ช่วยนักวิชำกำรประชำสัมพันธ์

  นำงสำวชิวรัตน์ ไพเรำะ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์

  ออกแบบและจัดพิมพ์ บริษัท อธิชำ มีเดีย จ�ำกัด โทรศัพท์ 099-3084801

  ทางคณะผูบ้รหิาร ข้าราชการและลกูจ้าง ขององค์การบรหิารส่วน

  จังหวัดระนอง ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาท

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

  88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี

  และน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านท่ีทรงมีต่อ

  พสกนิกรชาวไทยตลอดมา

  ในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคมที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วน

  จังหวัดระนอง ภายใต้การน�าของท่านนายกคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์

  นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวดัระนอง ให้ความส�าคัญในการแสดงออก

  ถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ

  อาทิ กิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ซึ่งเป็นการแสดงออก

  ถึงความจงรักภักดีและแสดงพลังสามัคคีของประชาชนชาวไทยร่วมกัน

  ทัว่ประเทศ โครงการประกวดร้องเพลงเฉลมิพระเกยีรติ ประจ�าปี 2558

  ท่ีให้เยาวชนและประชาชน ได้ร่วมถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ ์

  อันไพเราะและทรงคุณค่า

  นอกจากน้ียงัมกีจิกรรมทีส่่งเสรมิด้านการกฬีาและการท่องเทีย่ว

  อาทิ การจัดแข่งเรือยาว “ข้ึนเขาแข่งเรือ” ชิงถ้วยพระราชทาน

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ�าปี 2558 ที่อ่างเก็บน�้าคลอง

  หาดส้มแป้น ต�าบลหาดส้มแป้น อ�าเภอเมอืงระนอง การจัดงานประเพณี

  แข่งเรือขึ้นโขนชิงธงสระน�้าหนองใหญ่ ประจ�าปี 2558 ท่ีสระน�้า

  หนองใหญ่ ต�าบลปากจ่ัน อ�าเภอกระบุรี และกิจกรรมอื่นๆ อาทิเช่น

  จัดโครงการส่งเสริมการสื่อสารภาษาพม่า เพื่อส่งเสริมให้ชาวระนอง

  เรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้าน เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  AEC