Download - ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

Transcript
Page 1: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

1/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

Sessió de Ple de l’Ajuntament de Viladecavalls reunit en data 27 d'octubre de 2016Caràcter: OrdinàriaConvocatòria: Primera convocatòriaLloc: Sala de Plens de l'AjuntamentHora d’inici: 20:30 horesHora finalització: 22:15 hores

Hi assisteixen:

Alcaldia - PresidènciaSra. FRANCESCA BERENGUER PRIEGO

La secretàriaSra. MERITXELL VARGAS SARDA

La interventora accidentalSra. DOLORS ESTRADA GUTIERREZ

MembresSr. PEDRO NOGUES VIDAL CIUSra. DOLORS SALMERON DAVI CIUSr. JESUS PORRES COTO CIUSr. JOSE VALERO HERNANDEZ CIU, (s’incorpora abans de la votació del punt 3 de l’ordre del dia)Sr. CARLES RODRIGUEZ HERENCIA FEM ViladecavallsSra. MARIA JOSE RODRIGUEZ SORIANO FEM ViladecavallsSra. TERESA PASCUAL BERGHAENEL FEM ViladecavallsSra. GLORIA ULLES ROS ERC-AMSr. VICTOR PALACIOS CARRANZA ERC-AMSra. CARME GIRALT ROCA ERC-AMSr. CARLOS MENDEZ DIEGUEZ CiutadansSr. MARC GONZALEZ ROLDAN PSC

Quan són les 20:30 hores del dia 27 d'octubre de 2016, l’alcaldessa declara oberta la sessió i es passa a despatxar els assumptes que figuren a l’Ordre del Dia, que són els següents.

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l’acta de Ple PLE 2016/9 reunida en sessió Ordinària de 29 de setembre de 2016

a) Part resolutòria

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.

Page 2: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

2/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

2. Aprovació de les festes locals per a l’any 2017 PRP2016/865

3. Aprovació de les bases que regeixen la concessió de subvencions per les entitats sense ànim de lucre de Viladecavalls, per a l'any 2016 i de la seva convocatòria PRP2016/856

4. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2017. PRP2016/860

5. Modificar la data de les sessions ordinàries de Ple i Comissió Informativa previstes per al novembre PRP2016/853

6. Moció dels grups municipals de ERC-AM i CIU de suport al referèndum i al procés constituent PRP2016/896

7. Moció presentada pel grup municipal de ciutadans per garantir l'accés universal dels llibres de text a Catalunya PRP2016/899

8. Moció presentada pels grups municipals de FEM Viladecavalls, ERC i PSC per la Convocatòria de la taula de seguiment de les males olors a Can Trias

b) Part de control

9. Donar compte al ple de l'ajuntament de Viladecavalls de les resolucions dictades per l'alcaldia des del dia 17 de setembre al 17 d'octubre de 2016 PRP2016/891

Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió:

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE PLE 2016/9 REUNIDA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE 29 DE SETEMBRE DE 2016

S’APROVA per unanimitat dels assistents

No hi ha hagut intervencions prèviament a la votació.

2. APROVACIO FESTES LOCALS 2017

Atès que d’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors que indica que de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals fixades per Ordre de la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis respectius.

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.

Page 3: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

3/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

Atès que l’acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple, tal i com estableix l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.

Atès que els dos dies proposats no poden escaure’s en diumenges ni coincidir amb cap dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/137/2016, de 30 de maig, publicada al DOGC núm. 7135, de 6 de juny de 2016, per la que s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2017.

Per tot el que ha estat exposat, i en virtut de les competències atorgades a l’article 62 del Reglament Orgànic Municipal de Viladecavalls (BOPB 16 de setembre de 2014) i normativa concordant,

El Ple de la Corporació acorda per unanimitat:

Primer.- Aprovar les dues festes locals per a l’any 2017 per al municipi de Viladecavalls:

10 de juliol de 2017 – dilluns de Festa Major

11 de novembre de 2017 – festivitat de Sant Martí, patró del municipi)

Segon.- Notificar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya el present acord.

El Ple de la corporació APROVA per unanimitat dels assistents

No hi ha hagut intervencions prèviament a la votació.

3. APROVACIÓ DE LES BASES QUE REGEIXEN LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE DE VILADECAVALLS, PER A L'ANY 2016 I DE LA SEVA CONVOCATÒRIA

Atesa la importància de fomentar el desenvolupament de les entitats i de les associacions del municipi, l’impuls , la promoció de la participació i el suport a iniciatives d’atenció social i a actuacions de solidaritat de la xarxa associativa de la població,l’Ajuntament de Viladecavalls pretén continuar amb la línia específica d’ajudes que concedeix per tal donar suport a les entitats que realitzen activitats al poble incidents en la creació i l’enfortiment de les xarxes associatives, que fomenten les relacions ciutadanes a través de la difusió de les diverses formes de cultura popular i tradicional, que promouen actituds cíviques, solidàries, responsables i sostenibles o que desenvolupen accions d’atenció social a les persones.

Atès que d’acord amb l’article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions en concordança amb l’article 124 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals s’han d’elaborar unes bases que regulin la concessió de les subvencions.

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.

Page 4: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

4/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

Vist que per part de les Regidories de cultura, esports, salut,ensenyament, gent gran, joventut, igualtat i participació ciutadana s’han redactat unes bases per regular els criteris de concessió de subvencions per a entitats sense ànim de lucre de Viladecavalls de conformitat amb la normativa bàsica aplicable per als ens locals en matèria de subvencions i en allò establert a les Bases d’execució del pressupost d’aquesta administració.

Vist l’article 124.2 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals que disposa que les bases per a l’atorgament de subvencions s’han de sotmetre a informació publica com a mínim per un termini de vint dies i s’ha de publicar al BOPB,al tauler d’anuncis de la corporació i una referència d’aquest anunci s’ha d’inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Vist que existeix crèdit suficient disponible per un import màxim de 26.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1/924/48909.

De conformitat amb el punt tercer de l’article 124, esmentat, que disposa que l’aprovació de dites bases correspon al ple de la corporació,

Per tot el que ha estat exposat i en virtut de les competències atorgades a l’article 62 del Reglament Orgànic Municipal de Viladecavalls (BOPB 16 de setembre de 2014) i normativa concordant,

El Ple de la Corporació acorda per unanimitat:

PRIMER.- Aprovar les bases que regeixen la concessió de subvencions per a les entitats sense ànim de lucre de Viladecavalls, per a l’any 2016, així com els annexos que s’adjunten a les bases.

SEGON.-Aprovar i autoritzar la despesa per un import de 26.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1/924/48909.

TERCER.- Aprovar, simultàniament, la convocatòria corresponent a l’any 2016, que es regirà per les bases a què s’ha fet referència en el punt primer, d’acord amb les condicions següents:

a) Import global màxim dels ajuts i crèdit pressupostari: les ajudes concedides seran ateses amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i amb els imports màxims que s’indiquen més avall, sens perjudici que els imports puguin ser ampliats d’acord amb les disponibilitats pressupostàries:

Partida Quantia màxima1/924/48909 26.000 euros

b) El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia següent de la publicació de les bases al BOPB fins el 14 de desembre de 2016.

QUART.- Sotmetre les presents bases a informació publica com a mínim per un termini de vint dies hàbils mitjançant la publicació al BOPB i al tauler d’anuncis de la corporació. Un cop publicades al BOPB s’haurà de tramitar la publicació de la convocatòria a la BDNS de conformitat amb l’article 20 de la Llei General de Subvencions. Transcorregut aquest termini sense que s’hagin presentat

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.

Page 5: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

5/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

al·legacions, les bases s’entendran definitivament aprovades sense altre acord al respecte, sens perjudici del tràmit de certificació.

CINQUÈ.-.Delegar la resolució de les possibles al·legacions o reclamacions a les bases reguladores a la Junta de Govern Local.

El Ple de la corporació APROVA per unanimitat dels assistents

Prèviament a la votació hi ha hagut les següents intervencions:

Pren la paraula la regidora Sra. Glòria Ullés del grup municipal ERC manifestant que el seu grup votarà a favor, tot recollint el compromís de l’equip de govern de que es pugui donar la informació en el primer trimestre, per tal que hi hagi una part de les subvencions que es pugui destinar a projectes en concret.

Pren la paraula el regidor Sr. Carles Rodriguez del grup municipal FEM, indicant que el seu grup també aprovarà la proposta, ja que consideren important que a l’òrgan que valora no hi hagi representació política, ja que dona més neutralitat.

Intervé la Sra. Alcaldessa indicant que les convocatòries són sempre per l’any, i ho son les diferents activitats que ja s’han fet al 2016.

Quan es van comprometre a que una part de la dotació que estarà dedicada a donar un plus a les entitats que, a més del dia a dia, treballin per projectes, haurà de ser per les properes bases, ara no seria congruent ja que no tindrien temps de presentar, i per això, el compromís és que surtin en el primer trimestre del 2017 per tal que puguin tenir temps de presentar i executar.

I en relació a que no hi hagi regidors, la proposta inicial ja es va explicar a la Comissió Informativa que l’any passat ja no i van ser, tot i que les bases o preveia.

4. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER AL'EXERCICI 2017

EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.

Page 6: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

6/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Vista la Memòria de l’Alcaldia i l’ informe de la Intervenció, es proposa al Ple l’adopció dels següents

Per tot el que ha estat exposat i en virtut de les competències atorgades a l’article 62 del Reglament Orgànic Municipal de Viladecavalls (BOPB 16 de setembre de 2014) i normativa concordant,

El Ple de la Corporació acorda per majoria absoluta:

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2017 i següents, així com el seu text refós.

SEGON.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:

Ordenança Fiscal núm.1 Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.Ordenança Fiscal núm.2 Reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.

Page 7: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

7/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

Ordenança Fiscal núm.3 Reguladora de l’impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.Ordenança Fiscal núm.4 Reguladora de l’impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de

Naturalesa UrbanaOrdenança Fiscal núm.5 Reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

Ordenança Fiscal núm.6 Reguladora de la Taxa per Ocupació del Subsòl, el Sòl i la Volada de la Via Pública

Ordenança Fiscal núm.8 Reguladora de la Taxa per l’Accés de Vehicles des de la Via Pública a Locals o Recintes.

Ordenança Fiscal núm.10 Reguladora de la Taxa per la Prestació del Servei de Gestió de Residus Municipals.

Ordenança Fiscal núm.11 Reguladora de la Taxa per Expedició de Documents Administratius.Ordenança Fiscal núm.13 Reguladora de les Taxes per les Activitats Organitzades per la

Regidories d’Esports, Cultura i Joventut, Ensenyament, Serveis Socials i Participació Ciutadana i Comunicació.

Ordenança Fiscal núm. 16 Reguladora de la Taxa per retirada de vehicles abandonats defectuosament o abusivament a la via pública.

Ordenança Fiscal núm.19 Reguladora de la Taxa per l’atorgament de Llicències Administratives per a la Tinença d’Animals potencialment Perillosos.

Ordenança Fiscal núm.21 Reguladora del Preu Públic per la Prestació de Serveis en la Piscina Municipal.

Ordenança Fiscal núm.22 Reguladora dels Preus Públics.

TERCER.- Indicar els articles que han estat objecte de modificació que figuren al text refós annex al present acord i que es detallen a continuació:

Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal

S’anul·la la numeració 20 de l’ordenança.Art. 5 Accés a arxius.Art. 9 Registre.Art. 10 Còmput de terminis.Art. 11 Tramitació d’expedients.Art. 15 Calendari fiscal.Art. 16 Exposició pública de padrons.Art. 19 Notificació de les liquidacions de venciment singular i altres actes de gestió, liquidació, recaptació i inspecció.Art. 35 Ajornaments i fraccionaments.Art. 36 Prescripció.Art. 37 Compensació.Art. 45 Iniciació i desenvolupament del procediment d’inspecció.Art. 46 Terminació de les actuacions inspectores.

Ordenança Fiscal núm.1 Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.Art. 4 Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa.Art. 5 Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.

Page 8: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

8/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

variable.Art. 6 Base imposable i base liquidable.Art. 7 Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec.Art. 8 Normes de gestió.Art. 10 Règim de declaracions, comunicacions i sol·licituds.Art. 12 Règim d’ingrés.

Ordenança Fiscal núm.2 Reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.Art. 6è Procediment de concessió de beneficis fiscals.

Ordenança Fiscal núm.3 Reguladora de l’impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.Art. 5è Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable.Art. 9è Padrons.

Ordenança Fiscal núm.4 Reguladora de l’impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa UrbanaArt. 2n Actes no subjectes.Art. 9è Període de generació.Art. 11è Règim de gestió.

Ordenança Fiscal núm.5 Reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.Art. 6è Beneficis fiscals de concessió potestativa.

Ordenança Fiscal núm.6 Reguladora de la Taxa per Ocupació del Subsòl, el Sòl i la Volada de la Via PúblicaArt. 5 Beneficis fiscalsArt.6 Quota Tributaria

Ordenança Fiscal núm.8 Reguladora de la Taxa per l’Accés de Vehicles des de la Via Pública a Locals o Recintes.Art. 6 Quota tributària.

Ordenança Fiscal núm.10 Reguladora de la Taxa per la Prestació del Servei de Gestió de Residus Municipals.Art. 2 Fet imposable.Art. 5 Beneficis fiscals.Art. 7 AcreditamentArt. 10 Subjectes passius.Art. 12 Quota tributària.

Ordenança Fiscal núm.11 Reguladora de la Taxa per Expedició de Documents Administratius.Art. 6 Quota tributària.Art. 8 Règim de declaració i d’ingrés.

Ordenança Fiscal núm.13 Reguladora de les Taxes per les Activitats Organitzades per la Regidories d’Esports, Cultura i Joventut, Ensenyament, Serveis Socials i Participació Ciutadana i Comunicació. Art. 4 Beneficis fiscals.Art. 5 Quota tributària.

Ordenança Fiscal núm.16 Reguladora de la Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.

Page 9: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

9/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

a la via pública.Títol de l’ordenança.Art. 4 Quota tributària.Nou art. 7 Règim de declaració i d’ingrés.

Ordenança Fiscal núm.19 Reguladora de la Taxa per l’atorgament de Llicències Administratives per a la Tinença d’Animals potencialment Perillosos.Art. 3r. Acreditament.Art.8è Règim de declaració i ingrés

Ordenança Fiscal núm.21 Reguladora del Preu Públic per la Prestació de Serveis en la Piscina Municipal.Art. 4 Quantia.

Ordenança Fiscal núm.22 Reguladora dels Preus Públics.Art.4 Beneficis Fiscals.Art.5 Quantia.

QUART.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

CINQUÈ.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

El Ple de la corporació APROVA per majoria absoluta amb 8 vots a favor dels grups de CiU i ERC i 5 vots d’abstenció dels grups Fem Viladecavalls, C’s i PSC

Prèviament a la votació hi ha hagut les següents intervencions:

Intervé la Sra. Alcaldessa presentant un resum de les principals modificacions que es recullen en el dictamen que es sotmetrà a votació.

En aquest sentit, destaca que la majoria són de tipus tècnic, d’adequació normativa i no es toquen els tipus impositius, a excepció de la piscina municipal que s’incrementa un 10%, per que es un servei de caràcter no obligatori i cal cobrir el dèficit, de la mateixa manera que s’incrementa la taxa d’escombraries en un 5% per reequilibrar i evitar augmentar la situació de dèficit del servei, el que

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.

Page 10: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

10/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

suposarà un increment anual màxim de 7 euros/any. També s’incrementen els preus de publicitat de radio Vila i el butlletí municipal.

S’incrementa la bonificació de l’Impost sobre Construccions Obres i Instal·lacions (ICIO) per obres d’adaptació d’habitatges, i també s’amplia el benefici fiscal de l’Impost de Bens Immobles (IBI) en situacions de divorci.

Pren la paraula el regidor del grup municipal del PSC Sr. Marc Gonzalez, indicant que les modificacions respecte al 2016 son poques, i mantindran el seu vot d’abstenció.

Pren la paraula el regidor del grup municipal del PSC Sr. Carlos Mendez, indicant que a l’igual que el grup del PSC mantindran el seu vot, i afegeix que no els agrada l’augment de la piscina i demanaran estudi justificatius de l’augment.

Intervé la regidora del grup municipals d’ERC Sra. Glòria Ullés indicant que votaran a favor tot i els increments als que s’ha fet esment, donat que pel que fa a la taxa d’escombraries ja se’ls va explicar que l’increment màxim es situaria en 7 euros/any en els rebuts més cars i que el que no es pot, es augmentar el dèficit per l’increment dels costos del cànon d’abocament.

Intervé el regidor del grup municipal FEM Sr. Carles Rodriguez, manifestant que d’entrada valoren positivament que l’equip de govern els hagi cridat a valorar i negociar aquestes ordenances fiscals, i esperen que es segueixi amb aquest tarannà. En aquest sentit, valoren que la tònica sigui la congelació, però donen un toc d’alerta per l’increment de la taxa d’escombraries tot i que el 5% és poc i la repercussió baixa, però cal fer un plantejament més global a nivell comarcal i també ja toca fer un nou concurs del servei al municipi, per això animen a l’equip de govern a afrontar-ho com una prioritat.

L’increment del 10% de la piscina municipal el troben excessiu, creuen que hi ha altres maneres d’eixugar aquest dèficit. Alhora, recorden que es va agafar el compromís de treballar la tarificació social conjuntament. Per tot es que han exposat s’abstindran.

Intervé la Sra. Alcaldessa indicant, en relació al tema de les escombraries, que s’està tractant en premsa aquests dies i s’està treballant per la majoria d’Ajuntament de la comarca. Tal com es va exposar a la Comissió Informativa la cobertura del servei es situa en un 90% i l’Ajuntament paga uns 26.000’-€ directament del seu pressupost, només amb l’aplicació de l’augment del cànon es passava a tenir que assumir uns 50.000’-€ i encara hi ha algunes qüestions que s’han de concretar que poden comportar un augment superior. A nivell de les famílies, la repercussió de l’augment és petit i pot ajudar a sensibilitzar que el reciclatge és molt important. Pel que fa a la tarificació social és un tema que s’abordarà properament.

5. MODIFICAR LA DATA DE SESSIONS ORDINÀRIES DE PLE I COMISSIÓ INFORMATIVA PREVISTES PER AL NOVEMBRE

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.

Page 11: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

11/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

Vist que mitjançant acord de Ple de data 8 de juliol de 2015 es va establir el règim de sessions ordinàries del Ple de la Corporació, amb una periodicitat mensual, els darrers dijous no festius de cada mes de l’any, a les 20.30h, a excepció del mes d’agost i el mes de desembre.

Atès que, per raó de l’absència de la titular de la secretària municipal es considera adient modificar la data de la sessió ordinària del Ple prevista per al mes de novembre traslladant la sessió ordinària del dia 24 de novembre al dia 15 de desembre de 2016 a la mateixa hora les 20.30h.

Vist que, alhora, mitjançant acord de Ple, en la mateixa sessió de 8 de juliol de 2015, es va establir el règim de sessions ordinàries de la Comissió Informativa de Ple, essent aquest el penúltim dijous de cada mes a les 20.00h.

Atès que, arrel de la modificació de la data de la sessió ordinària de Ple és necessari modificar també la data de la Comissió Informativa de Ple i establir la sessió ordinària per al dia 1 de desembre de 2016.

Per tot el que ha estat exposat i en virtut de les competències atorgades a l’article 62 del Reglament Orgànic Municipal de Viladecavalls (BOPB 16 de setembre de 2014) i normativa concordant,

El Ple de la Corporació acorda per unanimitat:

PRIMER.-Modificar la data de la sessió ordinària del Ple de novembre establint com a data de la sessió ordinària el dia 15 de desembre de 2016.

SEGON.-Modificar la data de la sessió ordinària de la Comissió Ordinària de Ple establint com a data de la sessió ordinària el dia 1 de desembre de 2016.

TERCER.- Notificar els presents acords al Gerent Municipal i a la Unitat de Secretària Municipal per tal que en facin la difusió corresponent.

El Ple de la corporació APROVA per unanimitat dels assistents

Prèviament a la votació no hi ha hagut intervencions.

6. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE ERC-AM I CIU DE SUPORT AL REFERÈNDUM I AL PROCÉS CONSTITUENT

El Parlament de Catalunya va reafirmar al Debat de Política General el dret imprescriptible i inalienable de Catalunya a l’autodeterminació i va aprovar propostes de resolució en relació als propers passos que s’hauran de fer en el marc del Procés Constituent.

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.

Page 12: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

12/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

El Govern de la Generalitat ha adoptat el compromís de celebrar un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el setembre de 2017 amb una pregunta clara i de resposta binària. Per fer-ho possible, el Parlament de Catalunya s’ha compromès a activar tots els dispositius legislatius necessaris per dur a terme la celebració del referèndum i per donar-li al mateix temps cobertura legal. Així mateix, abans del 31 de desembre de 2016 es constituirà una comissió de seguiment per l’impuls, control i execució del referèndum. El compromís per a la realització del referèndum en els termes indicats es mantindrà fins i tot en absència d’acord polític amb el govern de l’Estat espanyol.

El Govern de la Generalitat endegarà la preparació dels procediments i reglaments necessaris per fer efectiu el referèndum, obeint els principis de pluralisme, publicitat i democràcia, seguint els estàndards internacionals, amb especial èmfasi en la creació d’espais de debat i propaganda electoral que garanteixin la presència dels arguments i prioritats dels partidaris del sí i del no a la independència en igualtat de condicions.

El Govern de la Generalitat convocarà de forma immediata una cimera de totes les forces polítiques i socials favorables al dret a l’autodeterminació per tal de treballar políticament en la definició i fermesa d’aquesta convocatòria de referèndum.

El text de la ponència conjunta sobre règim jurídic ha d’estar enllestit abans del 31 de desembre de 2016, i ha de contenir com a mínim la regulació sobre la successió d’ordenaments jurídics, la nacionalitat, els drets fonamentals, el sistema institucional, la potestat financera i el poder judicial durant el període de transitorietat existent entre la proclamació de la República catalana i l’aprovació de la Constitució, així com el reglament de l’Assemblea Constituent.

El Parlament de Catalunya encoratja als Ajuntaments a impulsar debats constituents des de l’àmbit local promovent la participació de la societat civil i facilitar els recursos i espais propis necessaris pel correcte desenvolupament del debat ciutadà.

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana i de Convergència i Unió a l’Ajuntament de Viladecavalls proposa d’adopció dels següents

El Ple de la Corporació acorda per majoria absoluta:

Primer. Manifestar el recolzament de l’Ajuntament de Viladecavalls a la celebració d’un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el setembre de 2017 amb una pregunta clara i de resposta binària.

Segon. Assumir l’encàrrec del Parlament de Catalunya d’impulsar els debats constituents des de l’àmbit local al nostre municipi promovent la participació de la societat civil i facilitar els recursos i espais propis necessaris pel correcte desenvolupament del debat ciutadà.

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.

Page 13: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

13/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

Tercer. Participar en la creació d’un espai de municipis per la República en el marc del procés constituent on es debatin i consensuïn les aportacions que el món local pugui fer al procés constituent i es defineixi el model i el nivell competencial dels municipis a la futura República.

Quart. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.

El Ple de la corporació APROVA per majoria absoluta amb 9 vots a favor de CiU, ERC-AM i Maria José Rodríguez (FEM Viladecavalls), 3 vots d’abstenció de FEM Viladecavalls i PSC i 1 vot en contra de C’s.

Prèviament a la votació hi ha hagut les següents intervencions:

Pren la paraula el regidor del grup de C’s Sr. Carlos Mendez manifestant que es poden trobar en moltes coses, però en això no. En aquest sentit li indica als grups proponents que van millorant, abans era el dret a decidir, ara l’autodeterminació.

Pregunta que va ser el referèndum del 9-N, ja tenen representants al parlament les forces favorables i la resta que no ho son, però segons els números que hi ha no veuen la majoria súper amplia per aquesta mena de campanes al vol. Quan es parla d’assumir per part de l’Ajuntament de quins recursos es parla?

Intervé la regidora del grup municipal d’ERC Sra. Glòria Ullés manifestant que el seu grup si considera que hi ha una majoria parlamentaria que esta acomplint un mandat democràtic, més enllà de les llei. Quan es parla de recursos s’està parlant d’espais, per que hi hagi debat i participació cal un espai, i a qui s’ha de demanar?, doncs a l’Ajuntament que és l’administració més pròxima al ciutadà. Recalca doncs, que en aquesta moció es parla d’espais, no tant de diners públics.

En relació a que passa amb els que no es senten representats per aquesta opció, doncs considera que no passa res, quan es parla d’autodeterminació, el que s’està demanant és poder dir que es vols ser en el futur, és un dret, i si surt que no al referèndum doncs no passa res, en canvi, si guanya el si l’acataran?, o no, per que com que no és legal, i al Congrés dels diputats mai tindran un nombre suficient, per tant, no es podrà impulsar la reforma constitucional, o sigui quines opcions estan donant, com es pot fer?, no plantegen cap via de diàleg nomes es centren en que no es legal, no pots decidir que vols ser per que no és legal.

El que haurien de fer és ser demòcrates i deixar que la gent s’expressi. Dirigint-se al regidor de C’s li indica que quan pregunta que van fer el 9-N, li respon que van fer el que van poder. Creuen que tenen el poder de l’estat que no és res si no respecta a la gent. L’altre dia es feien símils a que és un divorci, si un part no vol seguir no se la pot obligar.

Pren la paraula la Sra. Alcaldessa en aquesta qualitat no com a grup municipal, indicant que queda clar que el que es vol promoure són espais de debat, i de la mateixa manera que es faciliten a d’altres entitats i per altres temàtiques si que es facilitaran espais, espais de debat.

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.

Page 14: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

14/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

Intervé el regidor de C’s per al·lusions, indicant que en relació a que la opció que defensen esta en minoria a Madrid, a ells els passa el mateix a Catalunya, i considera que després del dissabte en que hi haurà un nou govern de l’estat, començarà una nova etapa.

Pren la paraula la regidora Sra. Ullés indicant que no creu que vingui res de nou, més aviat augura el contrari.

7. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER GARANTIR L'ACCÉS UNIVERSAL DELS LLIBRES DE TEXTE A CATALUNYA

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PARA GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL DE LOS LIBROS DE TEXTO EN CATALUÑA

La Constitución Española establece en su artículo 27.4 que: “La enseñanza básica es obligatoria y gratuita”. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, recoge en el artículo 4.1 que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todas las personas y define en el artículo 3.3 que la educación primaria y la educación secundaria constituyen la educación básica.

La disposición adicional cuarta de la mencionada Ley Orgánica señala, con respecto a los libros de texto, que corresponde a los órganos de coordinación didáctica de los centros públicos, en el ejercicio de la autonomía pedagógica, adoptar los libros de texto y demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas enseñanzas, que deberán adaptarse al rigor científico adecuado a las edades del alumnado y al currículo aprobado por cada Administración Educativa.

El artículo 88.2 de la Ley Orgánica 3/2006 establece que las Administraciones Educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para hacer posible la gratuidad de la enseñanza básica. La mayoría de los países del entorno europeo y numerosas Comunidades Autónomas han dispuesto diferentes sistemas para hacer efectiva la gratuidad de los libros de texto. Las Asociaciones de madres y padres han venido reclamando sistemáticamente en los últimos años la gratuidad de los libros de texto.

La Ley de 12/2009 de 10 de Julio de Educación de Catalunya establece en su artículo 5 que, son enseñanzas obligatorias, gratuitas y universales, la educación primaria y la educación secundaria obligatoria.

En ese mismo sentido la Ley de Educación de Catalunya, en el artículo 50 establece que la Administración educativa debe garantizar los recursos públicos para hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas obligatorias y de las declaradas gratuitas.

La Ley de Educación de Catalunya entre los principios que rigen la gestión de los recursos económicos del sistema educativo está el principio de suficiencia y estabilidad presupuestaria, por el cual la Generalidad debe dotar al sistema educativo de los recursos económicos necesarios para garantizar la suficiencia económica derivada de la gratuidad de las enseñanzas a las que se refiere el artículo 5.2, establecidos en la programación educativa, y para alcanzar sus objetivos.

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.

Page 15: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

15/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

Por todo lo anteriormente expuesto creemos conveniente que la Generalitat de Catalunya aborde la financiación de los libros de texto de la enseñanza obligatoria y proponemos en Pleno Municipal la adopción de los siguientes acuerdos:

1.- Que desde el Ayuntamiento de Viladecavalls, en tanto el Gobierno de la Generalitat no aborde la financiación de los libros de texto y materiales curriculares, cree y ponga en marcha para el curso 2018-2019, en coordinación con las AMPAS y direcciones de los centros públicos y concertados de educación obligatoria, un banco de libros de texto con la finalidad principal de conseguir el ahorro familiar en la compra de los libros, así como una mayor sostenibilidad medioambiental dada la reutilización de los mismos, respetando en todo caso la autonomía de los centros y poniendo en valor el gasto en libros socializados que ya hayan podido realizar.

2.- Que el Ayuntamiento de Viladecavalls adopte los acuerdos necesarios para garantizar que en la dotación presupuestaria para el año 2017 se contemple la financiación para crear el banco público de libros de texto, así como las ayudas necesarias para el alumnado de primero y segundo de primaria, que utiliza libros no reutilizables. Igualmente, en dicha partida debería incluirse el gasto en material escolar que es una parte sustancial de lo que actualmente pagan las familias.

3.- Instar al Gobierno de la Generalitat de Catalunya, a que presente a la mayor brevedad un programa de Gratuidad y préstamo de Libros de Texto para la Educación Obligatoria en los centros educativos que incorpore:- La creación de un banco de libros público, gestionado directamente por los centros educativos. - La implantación progresiva del programa de gratuidad.- Garantía de existencia de los créditos necesarios en los presupuestos anuales de la Generalitat de Catalunya.

4.- Que se dé traslado de los acuerdos de esta moción al Consejo Escolar Municipal, AMPAs, Centros educativos públicos y concertados de la localidad, así como al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

5.- Divulgar esta moción mediante los medios de comunicación al alcance del Ayuntamiento

El Ple de la corporació NO APROVA per 8 vots en contra dels grups de CiU i ERC i 5 vots a favor dels grups de FEM, C’s i PSC.

Prèviament a la votació hi ha hagut les següents intervencions:

Intervé el regidor del grup municipal del PSC Sr. Marc Gonzalez considerant que aquesta moció s’aprova sola per seu contingut.

Intervé la regidora del grup municipal d’ERC Sra. Glòria Ullés, manifestant que el seu grup votarà en contra, atès que estarien d’acord amb l’esperit pel que fa als drets a la gratuïtat i que ells també defensen, per el camí que indica la moció, on als atesos s’instà a moltes lleis de la Generalitat però en els acords apareixen els Ajuntaments i la realitat de Viladecavalls és que ja treballen amb materials socialitzats excepte fitxes, i les famílies amb necessitats ja reben suport econòmic.

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.

Page 16: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

16/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

Intervé el regidor del grup FEM Sr. Carles Rodriguez, manifestant que el seu grup votarà a favor, ja que estan d’acord tant en el fons com en la forma, i independentment del que faci la Generalitat, l’Ajuntament podria ajudar més i de fet podria incorporar-se més recursos al pressupost 2017, posa com exemple l’Ajuntament del Prat que donarà ajut tècnic per dinamitzar les AMPAS, per fer que s’estengui la reutilització de llibres de text i també te partida per assumir llibre que no es reutilitzen, el que ha suposat un estalvi per les famílies d’un 66% aproximadament.

Pren la paraula la regidora d’ensenyament Sra Dolors Salmerón, manifestant que des del grup de Convergència volem posar de relleu que en els pressupostos d’aquest Ajuntament la partida de suport a l’escolaritat que cobreix llibres i material ja fa molt de temps que existeix, això si adaptades a les necessitats REALS del nostre municipi.

I ens agradaria donar èmfasi a la paraula REAL explicant-li el funcionament dels nostres centres escolars.

Viladecavalls compta amb 2 escoles de primària: L’escola Rosella i l’escola Roc Blanc. Aquest any 2016 el departament d’ensenyament de la Generalitat va aportar al pressupost ordinari de cada centre 8.945€ i 8.137€ respectivament. Són les direccions dels centres les que decideixen mitjançant els seus òrgans interns de gestió com distribueixen la partida econòmica que Generalitat els aporta. Per posar-li un exemple: dir-li que aquest any l’escola Roc Blanc ha decidit invertir-los en l’adquisició d’ordinadors portàtils pels alumnes de cursos superiors.

Adreçant-nos més concretament al suport a l’escolaritat que està fent aquest Ajuntament, explicar que en l’històric dels últims 3 anys, aquest s’està realitzant des de la partida de serveis socials amb número 2310/48000, que contempla un sostre de 12.000€, i que aquest curs 2016/2017 ha aportat llibres i material escolar i recursos pedagògics a 112 famílies, a les que s’hi haurien de sumar 10 famílies més a les que mitjançant la partida d’ajuts d’urgència es cobreix per situacions puntuals i que ocasionalment també ho han necessitat.

D’altre banda, tenir en compte que tractant-se d’edificis de titularitat municipal, l’Ajuntament de Viladecavalls ja cobreix i garantitza, des de les partides de manteniment, tots els serveis bàsics de les escoles (llum, aigua, gas, telèfon i altres despeses com paper higiènic o eixugamans) així com també del manteniment dels edificis i les seves instal·lacions.

Com a última dada, no per això de menor rellevància, i ja a nivell de Centres de primària de Viladecavalls, fer-lo coneixedor de que els alumnes de l’Escola Roc Blanc no treballen amb llibres en l’actualitat i només ho fan amb fotocòpies i fitxes proporcionades pel propi centre. I que els alumnes de l’escola Rosella ja fa molts anys que tenen els seus llibres socialitzats a tots els cursos, recurs que gestionen des de la pròpia AMPA.

Com podrà comprendre, amb totes les dades a la mà del que és la realitat del nostre municipi, no podem donar suport a aquesta moció que avui ens presenta.

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.

Page 17: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

17/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

Per tot el que ha exposat el seu grup no donarà suport a la moció presentada.

8. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE FEM VILADECAVALLS, ERC I PSC PER LA CONVOCATÒRIA DE LA TAULA DE SEGUIMENT DE LES MALES OLORS A CAN TRIAS

El Ple de la corporació APROVA DEIXAR SOBRE LA TAULA LA MOCIÓ amb 10 vots a favor de CIU, ERC-AM, C’S i PSC i 3 vots en contra de FEM Viladecavalls.

Prèviament a la votació hi ha hagut les següents intervencions:

Intervé la regidora del grup municipal d’ERC Sra. Glòria Ullés demanant que aquesta moció es torni a deixar sobre la taula per les raons ja exposades en l’anterior ple.

Intervé el regidor del grup municipal del PSC Sr. Marc Gonzalez demanant que aquesta moció quedi sobre la taula, per que al seu grup li segueix mancant informació.

Intervé el regidor del grup municipal de C’s Sr. Carlos Mendez indicant que es va mantenir una reunió a la que van estar convidats tots el grups municipals amb un advocat que es va presentar com a representant legal de la plataforma, i no esta clar quines actuacions vol plantejar aquesta Plataforma, pel que també plantejant que la moció es deixi sobre la taula.

Intervé el regidor del grup municipals de FEM Sr. Carles Rodriguez manifestant que el seu grup considera que el problema de les males olors no s’ha resolt i que es va aprovar pel Ple la creació d’aquesta taula de seguiment i consideren que seria bo que i abans del proper Ple ordinari previst pel dia 15 de desembre i hagi una reunió de tots els grups municipals.

Pren la paraula la Sra. Alcaldessa indicant que tal com ha dit el regidor de C’s, es va celebrar una reunió amb l’advocat que representa a aquesta Plataforma, on es va convidar a tots els portaveus dels grups municipals i van assistir dos grups, altres no van poder. En aquest sentit, indica que si haguessin pogut assistir podrien comprendre per que s’està plantejant això avui. Obviament, cal que els grups parlin, veu be la proposta de FEM.

9. DONAR COMPTE AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE VILADECAVALLS DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA DES DEL DIA 17 DE SETEMBRE AL 17 D'OCTUBRE DE 2016

Es dona compte al Ple de l’Ajuntament de Viladecavalls de les resolucions dictades per l’Alcladia números 679 a 551

2016/679 DEC LLIC GPP MAX I KLOE2016/680 DECRET VIA PUBLICA TERRASSA2016/681 DEC LLIC GPP COVA2016/682 DEC LLIC GPP KAIRA2016/683 DECRET INCOAR EXP BII CR PRAT DE LA RIBA 102016/684 DEC DEV FIANCES

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.

Page 18: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

18/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

2016/685 DEC FINAL OBRA2016/686 DEC LLIC OB2016/687 DEC LLIC OB2016/688 DEC PAGAMENT SAD MAIG I JUNY 20162016/689 DEC LLIC TALA2016/690 DEC APROVACIO FACTURES 210920162016/691 DECRET ÍNCOACIO EXPEDIENT CONTRACTACIO2016/692 DECRET AJUT SUBMINISTRES BASICS2016/693 DECRET AJUT URGENCIA SOCIAL SUBMINISTRES2016/694 DECRET LLIC GPP TURCO2016/695 DEC MODIF PRESS 7 2016 GENERACIO CREDITS2016/696 DECRET INCOAR EXP BII CR TIBIDABO 312016/697 DECRET ATORGAR NOU TERMINI2016/698 DECRET CONVOCATÒRIA PLE DE SETEMBRE2016/699 DEC PAGAMENT SETEMBRE JPG2016/700 DEC FINAL OBRA2016/701 DECRET INCOAR EXP BII C. DEL ROSARI, 2B BXS-32016/702 DEC INCOACIO MULTES TRANSIT REL 16043236 260920162016/703 DEC DEV FIANCES2016/704 DEC IMPOSICIO SANCIO MULTES TRANSIT REL 16043534 270920162016/705 DEC APROVACIO FACTURES 280920162016/706 DECRET CONTRAC_SERVEIS RESIDUS IND2016/707 DEC CONTRA PROJ REPA EDAR CAN COROMINES2016/708 DECRET ASSIGNACIÓ 2º FASE ADM ELECTRÒNICA

2016/709DEC APROVACIÓ BASES I CONVOC 2 LLOCS PALETA I 1 AGENT CIVIC INTEGRADOR SOCIAL

2016/710 DEC ACCEPTAR BICICLETES ELECTRIQUES DIBA2016/711 DEC INCOACIO MULTES TRANSIT REL 16044275 290920162016/712 DEC ASSIG REGIDORS MES SETEMBRE2016/713 DEC SOL ADHESIÓ CONVENI MARC ACC DEUTES SUBMINISTRES2016/714 DEC COMPRA FRESCOS SET 20162016/715 DEC COMPENSACIO DEUTES MDSD2016/716 DEC APROV BASES I CONVOC PROGR COMPL SERVS. SOCIALS2016/717 DECRET RESOL_MUTU ACORD2016/718 DEC LLIC OB2016/719 DEC LLIC OB2016/720 DECRET SUPORT CONVIVENCIAL MLC2016/721 DECRET FOMENT AUTONOMIA CPS2016/722 DECRET_ACCEPTA RECURS ECON LLARS CURS 2015-2016 051020162016/723 DEC INCOACIO MULTES TRANSIT REL 16045520 051020162016/724 DEC APROVACIO FACTURES 051020162016/725 DEC CONTRACT OBRES ACCES J TARRADELLAS2016/726 DEC LLIC OB2016/727 DEC LLIC OB TALA

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.

Page 19: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

19/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

2016/728 DEC LLIC OB2016/729 DEC NETEJA VEHICLES POLICIA 061020162016/730 DEC LLIC OB2016/731 1600000113 DEC IMPO SANCIO MUL REL 16045790 061020162016/732 DECRET RESOLUCIO CONTRACTA ABSIS2016/733 DEC CONTRACTACIÓ URGÈNCIA AUX.BIBLIOTECA2016/734 DEC COMPENSACIO DEUTES CCVO2016/735 DEC COMPRA DE PRODUCTE BÀSIC BANC ALIMENTS 2016/736 DECRET AUT ESPAI I AJUTS MAT AVV CAN TRIAS JORNADA OTOÑO CULTURA2016/737 DEC APROV DOC2016/738 DEC DISC URB2016/739 DEC PLA ACCIO CONTAM ACUS CAN TRIAS2016/740 DEC APROVACIO FACTURES 131020162016/741 DEC CONTRACT SERVEI ENLLUMENAT NADAL2016/742 DEC CONTRACT ASSEG CLIMA SANT MARTI2016/743 DECRET ARXIU EXP FETS SOBREVINGUTS C.DEL ROSARI, 2B BXS.32016/744 DEC AJUT ECON RENOVACIO PASSAPORT2016/745 DEC AL·LEGACIONS EXP 1600000225 141020162016/746 DEC LLIC OB2016/747 DEC_AJUT ECONOMIC FARMÀCIA I TRANSPORT O.Z2016/748 DEC DISC2016/749 DEC ORDRE EXEC2016/750 DEC AL·LEGACIONS EXP 1600000205 171020162016/751 DEC IMPOSICIO SANCIO MULTES TRANSIT REL 16047053 17102016

El Ple de la corporació en resta assabentat.

De conformitat amb el que estableix l’article 74 del Reglament Orgànic Municipal, es procedeix a votar la inclusió d’un punt d’urgència a l’ordre del dia.

S’APROVA per unanimitat la inclusió del punt

10. MOCIO PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ERC PER LA DEMOCRACIA I LA SOBIRANIA LOCAL

El novembre del 2015 l’ajuntament de Badalona i totes les seccions sindicals arriben a un acord pel calendari laboral del 2016, que inclou que qualsevol treballador/a del consistori que volgués de manera voluntària podia intercanviar el dia festiu del 12 d’octubre per l’1 d’abril o el 9 de desembre.

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.

Page 20: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

20/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

Davant la decisió del govern local de Badalona, el poder jurídic instrumentalitzat per la Delegación del Gobierno a Catalunya, prohibeix al govern de la ciutat exercir el seu dret a la representació política i impedeix que els càrrecs electes que formen part del govern obrin les portes de l’ajuntament.

A Catalunya més de 40 municipis han obert les seves portes el dia 12 d’octubre i només a Badalona hi ha hagut una intervenció judicial de prohibició.

Ara el jutge ha citat a declarar a sis dels regidors i regidores de Badalona investigats pel delicte de desobediència per haver acudit al consistori per atendre els ciutadans i ciutadanes.

Aquest atac jurídic i polític dirigit contra el Govern de Badalona per part dels poders vinculats al Partit Popular, vol aconseguir per via judicial allò que no sap resoldre per via democràtica.

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Viladecavalls proposa d’adopció dels següents

El Ple de la Corporació acorda per majoria absoluta:

Primer. Expressa tot el suport al govern de Badalona com a representant democràtic de la ciutadania i als acords pels quals han estat requerits diversos regidors i regidores per via judicial prohibint l’exercici de la sobirania local democràticament aconseguida.

Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Badalona i als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya.

El Ple de la corporació APROVA per majoria absoluta amb els vots a favor de CIU, ERC-AM i FEM Viladecavalls i les abstencions de C’s i PSC.

Prèviament a la votació del punt hi ha hagut les següents intervencions:

Intervé el regidor del grup municipal del PSC Sr Marc Gonzalez manifestant que entenen que l’estat te mesures molt rígides i que les administracions locals tindrien que tenir més autonomia, per alhora també hi ha un tema legal, pel que estan dividits i per això s’abstindran.

Intervé el regidor del grup municipal de C’s Sr. Carlos Mendez indicant que no volen entrar a valorar el treball del jutges i fiscals, per això s’abstindran.

Intervé el regidor del grup municipal de FEM Sr. Carles Rodriguez manifestant que el seu grup votarà a favor per que cal defensar l’autonomia local i ningú pot sostreure -la i a més van obrir molts altres Ajuntament, i només ha passat a Badalona que és on hi ha el cap del Partit Popular.

Intervé la Sra. Alcaldessa indicant que es dona llibertat de vot als regidors de CiU, però vol fer la reflexió que el dia 12 d’octubre estan oberts la majoria de comerços. En el cas de Badalona, es va donar llibertat als treballadors per anar o no a treballar.

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.

Page 21: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

21/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

PRECS I PREGUNTES:

Grup municipal de PSC:

Pregunten quin és el deute de la Generalitat amb l’Ajuntament, a quan ascendeix?

Grup municipals de C’s:

A l’explanada de la entrada de Can Corbera als caps de setmana es fa “botellón”, pregunten si l’Ajuntament esta assabentat i quines mesures a pres o prendrà?

Quan el ple es retransmet en directe per la radio per que no es pot gravar i descarregat el fitxer de veu?

En relació a la previsió de 12.000’- euros per llibres, com estan definits, i com es destinen partida per partida

Grup municipal d’ERC:

Es sumen a la pregunta de la gravació del Ple.

Els “pirulis” que es van retirar es passaran a panells informatius? Demanen que si és així sigui ràpid per que no es pot penjar informació de les entitats.

Volen saber si hi ha habitatges o cases ocupades, i quantes són.

Volen saber si hi ha hagut robatoris l’any 2016 i en quines zones.

En relació als horaris dels espais del Centre Civic limitats, i l’espai polivalent, es requereix avisar a la policia per obrir i tancar i els sembla que aquesta no és la seva funció, per això demanen que es posi un accés automatitzat amb codi i una reserva d’ús.

Volen donar a conèixer que l’AMI ha posat en marxa una pàgina per a electes i convida a tots els regidors i regidores que es registrin.

Grup municipal de FEM:

Abocament de runes a la carretera de Can Mir, saben que estan creixen i demanen l’aplicació de mesures per part de l’Ajuntament.

Pregunten com esta el Pla de neteja i manteniment.

Convocatòria de la comissió de vulnerabilitat social, no entenen per que encara no s’ha convocat per que consideren que hi ha necessitat d’abordar temes, demanen la convocatòria.

Gimnàs Rosella que s’ha fet?

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.

Page 22: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

22/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

Pels decrets han vist que la Diputació de Barcelona ha atorgat dues bicicletes elèctriques, volen saber qui les fa servir i per que?

Aprovació tala d’arbres concretament 16 d’una finca de Can Sanauja i al c/Innovació 21, pregunten per que s’ha autoritzat?

Senyal informativa Carenas de Can Turo per circuit de corredors de fons, esta molt amunt i no es veu correctament, caldria posar-la a vista d’usuaris.

Hi ha gent que segueix queixant-se de soroll Garden Opera, que s’esta fent?

Pintor Greco, no es veuen les plaques per obres.

En relació a les obres B-120 a la entrada i sortida de Can Tries vell demanen que es senyalitzi millor els stops.

Alerten perillositat c/Orenetes quan es connecta amb la B120, s’ha desbrossat tot i no hi ha asfaltat.

Demanen que al Centre Cívi de Can Tries s’habilitin tràmits bàsics de la OAC.

Pren la paraula la Sra. Alcaldessa que procedeix a donar les següents respostes:

Si, la Generalitat te deutes, no estan molt endarrerit tot i que encara queda alguna cosa del 2014, passaran informe amb dades concretes.

En relació al “botellón” els consta que hi ha joves que es paren allà com a d’altres indrets del municipi. Ara be, no hi ha queixes veïnals i la policia esta molt al cas de que no es generin espais de “botellón”.

En relació a les gravacions del Ple, ja es va explicar per part de secretaria que caldria modificar el Reglament Orgànic Municipal, cal parlar-ne.

En relació als ajuts per llibres es facilitarà la informació.

Pel que fa als panells informatiu encara no s’ha fet per motius de decisió d’espais, però esta previst fer-ho.

En relació al habitatges ocupats, si n’hi ha però no te dades, facilitaran les que es coneguin.

Pel que fa als robatoris es facilitaran dades.

En relació als espais del CCPC, estan d’acord de fet ja es va comentar, cal parlar-ne per concretar, també es faran arranjament als baixos de la biblioteca per facilitar accés controlat, en tot cas es farà tot alhora.

El tema abocaments de Can Mir s’esta fent seguiment, tal com ja s’ha comentat en anteriors plens, ja que és una problemàtica que esta creixent.

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.

Page 23: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

23/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

En relació al Pla d’acció de manteniment vol dir que hi ha zones on cal fer actuacions en base a la informació que es va rebent. En aquest sentit, els dijous i divendres la brigada farà neteja d’aquests espais per zones, esta preestablert, però no és un projecte macro sinó segons les necessitats dia a dia del municipi.

En relació al gimnàs de Rosella, s’ha posat un tatami, es va iniciar ahir i ja esta finalitzat.

Pel que fa a les bicicletes elèctriques cedides per la Diputació, es recolliran el 4 de novembre, i han estat ofertes i es planteja com una prova pilot en els àmbits d’obres i serveis i altres serveis que requereixen petits desplaçament.

Pel que fa a les autoritzacions de tales d’arbres, son actuacions prèvies a la ubicació d’una nova activitat de pastisseria a l’engròs, temes de logística i I+D.

En relació a la senyalètica dels corredors de fons, esta posada a una mida que una persona que passi pel carrer no es doni un cop. Son informatius però el circuït s’ha de pintar a terra quan l’asfalt nou estigui fet.

En relació a Opera avui s’ha rebut informació, explica que es va fer una mesura per part de l’Ajuntament on va sortir que hi ha 2 punts molt concrets on es sobrepassa i ja se’ls a demanat que ajustin mesures.

En relació al tema de Pintor Greco creu que ja esta resolt.

Pel que fa a les entrades i sortides de Can Tries vell es parlarà amb la policia.

La perillositat que es comenta del c/ Orenetes, el que hi ha fet és provisional, hi ha un fort pendent però si no es pugues utilitzar estaria tancat. És un vial de sortida d’urgència no d’ús habitual.

Finalment, en relació a l’increment de servei d’OAC al CCPC de Can Trias, li sorprèn que el grup FEM i concretament el seu portaveu que va ser alcalde 2 anys en els que va retirar serveis d’OAC d’allà i ara demanen que s’incrementi. En tot cas, tot el que es pugui fer es farà.

Intervé el regidor Sr. Carles Rodriguez, per al·lusions, manifestant que s’alegra de que es procedeixi a estudiar l’increment de servei de la OAC a Can Trias, però no li sembla correcte que es personalitzin coses de anys enrere. El que es va iniciar en aquell mandat va ser repensar l’atenció al ciutadà, i es van fer noves instal·lacions que és l’actual OAC, i com aquell procés ja esta consolidat consideren que ara es podria estendre i apropar a Can Tries.

A continuació es procedeix a entregar per escrit les respostes que es van formular al Ple de 29 de setembre de 2016:

Grup de PSC:

- Pregunten si hi ha alguna actuació feta en relació a la contaminació acústica de l’activitat d’Opera Garden.

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.

Page 24: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

24/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

L’Ajuntament de Viladecavalls encarrega al mes de juny al Laboratori d’Enginyeria Acústica i Mecànica de la Universitat Politècnica de Catalunya LEAM-UPC el control dels nivells d’emissió sonora de l’activitat de discoteca Opera Garden que arriben als habitatges situats en diferents zones del municipi.

És voluntat del consistori efectuar controls per a determinar la possible afecció sonora a l’entorn residencial del municipi tot i que en el moment de l’encàrrec no consta cap queixa al 2016 dels veïns.

En les novetats de policia consten 14 queixes per sorolls en relació a l'activitat de la discoteca Opera Garden, en el període comprés entre el 01/01/2016 i el 24/10/2016. No consta cap queixa, en les novetats de policia, dels períodes de febrer-març-abril i de juny-juliol-agost. Les queixes són dels mesos de setembre i octubre.

Les 14 queixes estan efectuades per cinc ciutadans. Dos ciutadans han trucat al servei de policia cinc vegades cadascú i altres tres ciutadans han trucat en una ocasió.

Grup de C’s:

- Volen denunciar els actes vandàlics de crema de contenidors i preguntar, quants diners es porten gastats en aquest tema i quines actuacions s’estan portant a terme?, coneixien informació fins a mitjans de juliol però volen saber des de llavors fins ara que a anat passant.

El detall de desperfectes són:

- Nit del 27 al 28 de maig; a la Zona Esportiva del Casc Urbà (ZEMCU): cremat un contenidor iglú de vidre

- Nit del 4 al 5 de juny a la Zona Esportiva del Cascc Urbà (ZEMCU): cremat un contenidor de paper-cartró

- Nit del 11 al 12 de juny al c. de Baix: cremat el contenidor de paper-cartró - Nit del 20 al 21 de juny:

C. Prat de la Riba (contenidors de la Biblioteca): cremat el contenidor de paper-cartró

C. Cardener: cremats 2 contenidors d’orgànica, 2 contenidors de resta, 1 contenidor iglú d’envasos.

Fins aquest període s’estimen uns costos de: 2.691,04 € les pèrdues i 2.884,39 € la reposició i reparació dels contenidors malmesos (total: 5.575,43 €, IVA inclòs).

- Nit del 23/06/2016: C. Sabadell: cremat 1 contenidor resta C. Cardener: cremat 1 iglú de P/C Francesc Macià_Lluis Companys: 1 contenidor P/C C. Llevant: 1 contenidor de FORM rebentat per petards

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.

Page 25: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

25/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

C. Lluis Companys: un contenidor de FORM rebentat per petards C. Orenetes - camí de Can Sanahuja: un contenidor de resta rebentat per

petards- Nit del 26/06/2016: cremat al c. Santa Maria de Toudell d’un contenidor de paper-cartró, i

un contenidor de rebuig.- Nit del 27/06/2016:

C. Carener: cremat 1 iglú de paper-cartró, , 1 iglú d’envasos, un iglú de vidre i un contenidor de rebuig.

Durant aquest període les despeses han ascendit a 4.924,7 € de pèrdues i 5.287,70 € de reposició i pintura (total: 10.212,40 €, IVA inclòs).

- Nit del 12/07/2016: cremats al c. Pintor Greco un contenidor de reubig, un contenidor d’envasos i un contenidor d’orgànica.

- Nit del 15/07/2016: un contenidor de rebuig cremat al c. Narcís Monturiol.

Durant aquest període s’estimen pèrdues per valor de 916, 75 € i costos per reposició també per valor de 916,75 € (total1.833,5 €, IVA inclòs).

- Nit del 03/08/2016: cremats al c. Cardener 1 iglú envasos, 1 iglú P/C, 1 iglú vidre, 2 contenidors de rebuig, 2 contenidors d’orgànica

- Nit del 03/08/2016: cremat a l’avinguda del ferrocarril 1 contenidor de rebuig

Durant aquest període s’estimen pèrdues per valor de 3369,85 € i costos per reposició també per valor de 3369,85 € (total1.6.739,7 €, IVA inclòs).

- Nit del 17/09/2016: cremats al c. Prat de la Riba 2 contenidors d’envasos, dos contenidors de rebuig i un contenidor d’orgànica

Durant aquest període s’estimen pèrdues per valor de 1004,3 € i costos per reposició també per valor de 1004,3 € (total1.2.008,6 €, IVA inclòs).

Per tant, en còmput general, s’han cremat o destrossat un total de:

dia rebuig Paper-cartró vidre envasos orgànica27/05 104/06 111/06 120/06 2 1 1 223/06 2 2 226/06 1 127/06 1 1 1 112/07 1 1 115/07 1

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.

Page 26: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

26/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

03/08 3 1 1 1 217/09 2 2 1TOTAL: 13 8 3 6 8

Total de 38 contenidors (35 cremats i 3 rebentats per petards).Els costos globals per pèrdues i reposició o reparació ascendents a 26.369,63 € (12.906,64 € per pèrdues i 13.462,99 € per reposició). Tots els preus són amb 21% d’IVA inclòs

Grup municipal d’ERC:

- Pregunten pels abocament de la B120, a la carretera vella, prop de la depuradora i demanen que es retirin.

Per resoldre les problemàtica dels abocadors ja s’ha autoritzat la despesa de 1540euros per la recollida dels abocaments. El treballs s’iniciaran el 27 d’octubre de 2016 i es preveu una durada de set dies.

ABOCAMENTS EN MEDI NATURAL 2016

Les actuacions previstes de retirada d’abocaments de deixalles en medi natural, com a mesura per evitar l’efecte crida de més deixalles són:

Camí de Can Garriga (Accés cap a la masia de El Reto)

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.

Page 27: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

27/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

Uns 4 m3 de runes i planxa fusta (com si fos de la demolició d’un mur)

Localització aproximada:

Can Cabassa (zona dels edificis en ruina de l’antiga zona de futur ecològic):

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.

Page 28: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

28/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

S’estimen un 15 m3 de runa barrejada i unes 40-50 m3 de voluminosos i banals, amb presència d’algun electrodomèstic desballestat. No es retirarà al uralita ja que forma part de

l’edifici (s’informarà a la propietat de la finca).

Localització aprox:

Accés a la Riera de Gaià (pont de la B-120):

10-15 m3 de runa i material de la construcció barrejat i 3 m3 de voluminosos i banals

Localització aprox.:

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.

Page 29: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

29/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

Accés a la Tendera (marge abans d’entrar al pas sota l’autopista):

S’estimen uns 4 m3 de runa i material de la construcció barrejat i uns 3m3 de voluminosos i banals.

Localització aprox.:

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.

Page 30: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

30/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

Camí del Suro (zona forestal marge del camí en passar darreres cases):

Moltes de les deixalles inicialment retirades han desaparegut.S’hi estimen uns 2-4 m3 de voluminosos i banals.

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.

Page 31: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

31/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

Localització aprox.:

Així mateix, cal destacar que dels petits abocaments de bosses d’escombraries al marge del camí de Can Buxeres (segons incidències OAC 1877), en inspecció realitzada durant aquest més d’octubre no s’hi ha localitzat restes significatives.

Grup municipal de FEM:

- Projecte jove tu decideixes i Consultor simplifica, ho han vist als decrets i volen saber que signifiquen aquest projectes.

Consultor Simplifica Cloud

La Plataforma El Consultor Simplifica, coneguda per la nostra corporació com a ABSISCLOUD, és una plataforma Cloud d’Administració Electrònica que permet una gestió complerta de qualsevol sol·licitud presentada pel ciutadà, i que cobreix el cicle de vida d’un Expedient o qualsevol assumpte que requereixi de supervisió i control.

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.

Page 32: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

32/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

Es basa en una eina de gestió que facilita la simplificació dels circuits de treball incorporant un complert catàleg de procediments, basats a la normativa vigent aplicable a cada cas i que permet guiar a l’usuari durant la tramitació de qualsevol assumpte administratiu.El sistema integra els següents components: - Gestió d'expedients- Registre E/S- Gestió d'actes i acords- Gestió de notificacions- Seu electrònica- Catàleg de procediments i plantillesL'Ajuntament te contractat aquest servei des de setembre del 2015, i actualment s'estan fent servir tots els components anteriors, excepte la seu electrònica i el catàleg de procediments i plantilles.

Projecte jove tu decideixes

1.- Descripció del projecteEl plantejament d’aquest projecte és promoure la participació dels joves per mitjà de l’elaboració participativa d’activitats que puguin ser incloses en el pressupost del servei de Joventut, a partir de les aportacions i el debat dels joves del municipi. Tanmateix, el procés persegueix iniciar un primer debat educatiu i aproximatiu amb part del pressupost dedicat a activitats del servei de Joventut. Tot aquest procés té com a focus i objectiu central promoure la participació dels joves del municipi. Per promoure aquesta participació, el que pretenem és optimitzar al màxim els recursos dels que disposem i implicar-los més en la presa de decisions. D’altra banda aquest projecte també ens servirà per poder traçar una línia de treball ben organitzada, aconseguint una planificació anticipada de les accions que es realitzaran anualment dels diferents eixos marcats a Joventut. El que proposem és fer un treball amb les entitats juvenils del poble i amb els joves no associats amb les edats entre 14 i 27 anys per tal de crear diferents grups motors i de treball, que tirin endavant i liderin les diferents propostes que vagin sorgint.

2.- Justificació del projecte i relació amb el pla local de joventutFer participar als joves, té moltes i diferents avantatges que els ajudaran a desenvolupar i interioritzar moltes i diferents habilitats transversals ( i que per tant seran present en molts i diferents contexts dels joves) que són molt positives pel seu desenvolupament. Aquestes habilitats es posen de manifest en el dia a dia del jove, fent que la transició infant- adult pugui esdevenir d’una manera més confortable si el seu grau d’assoliment és elevat. Alguns exemples d’aquests poden ser el lideratge, l’organització, el treball en equip, el respecte, el civisme, la responsabilitat, la millora de les habilitats relacionals, la tolerància etc. D’altra banda, aquesta participació influeix en la presa de consciència sobre el fet d’assolir diferents decisions que influiran en les seves vides, en el desenvolupament de la seva persona i com a conseqüència en les oportunitats vitals de les que ells mateixos seran generadors.

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.

Page 33: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

33/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

La historia d’aquest projecte neix de la necessitat que apareix a joventut d’establir una línia clara i definida de treball que consideri sempre en un primer pla les necessitats i les propostes dels joves de Viladecavalls; un eix central entorn el qual s’estableixin les accions de la Regidoria de Joventut. A més es va realitzar la diagnosi del Pla Local de Joventut, i es va concloure que un objectiu principal hauria de ser fomentar la participació.

El projecte Jove, tu decideixes! La manera de vehicular i gestionar tot el projecte tindrà un recolzament important en el Programa PIDCES i la difusió es farà mitjançant la missatgeria WhatsApp i un grup motor que serà el Consell Jove de Viladecavalls. Tot aquest conjunt quedarà plasmat en la nova edició al Pla local de Joventut que serà la guia per saber quina és l’acollida i l’avaluació d’aquesta nova metodologia de la regidoria de Joventut.

Els joves desitgen una oferta cultural més vertebrada dirigida als joves del municipi i comenten que a més activitats es fan en els espais joves, més incrementa la seva participació. Per tant, aquest projecte encaixa dintre de la línia d’actuació que l’Ajuntament de Viladecavalls vol seguir per tal de poder oferir un servei jove complert per a la població en tots els eixos d’actuació a tractar en Joventut.

3.- Objectius

3.1.- Objectius estratègics A. Potenciar i enfortir el teixit associatiu juvenil

Promoure la creació d’associacions joves Promoure l’ampliació de participants de les associacions existents Promoure l’associacionisme entre joves que propiciï la creació d’associacions Establir espais de trobada :

o Debat inicial de votació de les proposteso Els grups de treball per desenvolupar el disseny i la organització de les

activitats escollides o El desenvolupament de les activitats al llarg de l’any

B. Enfortir en pràctiques democràtiques Obrir el projecte a que tots els joves del municipi de Viladecavalls puguin fer les seves

propostes Votació de les propostes a realitzar durant l’any de manera democràtica Només les propostes més votades seran aquelles que es realitzaran Cada proposta haurà de ser explicada davant dels assistents

4.- Persones a qui va dirigit el projecteLa proposta és fer un treball inclusiu amb les entitats juvenils del poble i amb els joves no associats amb les edats especificades més avall. Per tal de crear diferents grups motors i de treball, que tirin endavant i liderin les diferents propostes que vagin sorgint. Ens fixarem com a destinataris d’aquest projecte en el col·lectiu jove motivat de 14 a 27. Dintre d’aquest col·lectiu,

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.

Page 34: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

34/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

dividirem el pressupost en dos i una part estarà dirigida per tal que els joves entre 14-17 anys puguin fer la proposta final i l’altra dirigida pels que tinguin entre 18 i 27 anys ja que entenem que tot i que igualment seran dos grups molt heterogenis, a grans trets les activitats que puguin muntar els joves que sigui menors, seran molt diferents a les que organitzin els majors de 18 anys. Així doncs la única premissa per poder gaudir d’aquest projecte, és tenir una edat compresa entre els 14 i 27 anys i per tant poden participar tots els joves del municipi independentment del nivell d’estudis, situació laboral, sexe, nivell d’autonomia...sempre que es trobin dintre d’aquesta franja d’edat. Cal remarcar però, que pot ser que quan es duguin a terme les activitats proposades aquestes sí que vagin dirigides a una franja més àmplia d’edat que contempli joves per sota dels 14 o per sobre dels 27 i que per tant, treballem per fer un projecte el més inclusiu possible i es puguin beneficiar de l’activitat final molts més joves.

5.- Descripció de les actuacionsLes característiques del projecte tenen base en la voluntat de seguir millorant amb el servei de joventut que oferim als joves del nostre municipi, adaptar-nos a les necessitats reals d’aquests i donar servei en els diferents àmbits que comprenen la joventut ( treball, estudis, salut, lleure...). El projecte s’ha pensat com a eix vertebrador i molt adaptable a la situació real del moment que permeti donar una resposta més àgil a les necessitats detectades.

Les actuacions principals que es duran a terme són les següents:

-Passa classes: Realitzar un passa classes per part de la dinamitzadora juvenil explicant el projecte per tal que els alumnes s’assabentin de primera mà de què és i perquè es realitza aquest projecte. Aquest és un primer nivell de motivació per a propostes futures d’activitats que finalment és el nucli d’aquest projecte.

- Difusió del projecte: Passa classes, repartida de fulletons i explicació de cartelleria i cartes personalitzades tant als Punts d’Informació Jove com dintre del programa PIDCES.

- Reunions d’ acollida i supervisió de les propostes: Recollir les propostes a diferents punts ( Punts d’ Informació Jove, PIDCES, bústia a l’INS) i confirmar el pressupost que amb els joves han especificat per evitar biaixos econòmics.

- Ple/Assemblea jove: En aquest ple es persegueix que els joves presentin i votin les propostes amb la finalitat d’obtenir les activitats seleccionades que es procediran a planificar més endavant.

- Reunions de seguiment dels projectes: Per tal de recolzar als joves amb les propostes, realitzar reunions de seguiment per organitzar les accions.

- Realització de les activitats proposades al llarg de l’any: Posar en pràctica tot allò organitzat i preparat en cada un dels projectes, tenint en compte el nombre de participants i

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.

Page 35: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

35/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

assistents i el grau de satisfacció mitjançant una petita enquesta realitzada a l’atzar a una mostra dels assistents.

El resultat que s’espera obtenir un cop el projecte s’hagi instaurat com a metodologia habitual de treball, és incrementar la participació dels joves a través d’un enfortiment paral·lel del servei de joventut a nivell de serveis, adaptabilitat i organització de l’estructura de joventut. També s’espera assolir, amb més fermesa, que el servei de joventut sigui un servei de referència pels joves on puguin anar a rebre orientació en tot allò que necessitin. I que a més, el servei de joventut sigui un espai on puguin expressar les seves necessitats i implicar-se activament en els projectes que ajudaran a que aquestes siguin cobertes tot potenciant el treball en grup, el respecte i el civisme.

- Beques menjador, pregunten quantes s’han atorgat i quin és el percentatge que es complementa.

RESUM QUANTITATIU DADES AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR CURS 2016-2017:

1. BEQUES DE MENJADOR CONSELL COMARCAL VALLÈS OCCIDENTAL

- S’han tramitat 79 beques, de les quals:

S’han resolt favorablement:

- 32 ajuts del 50% per dia i àpat durant tot el curs escolar. Les famílies que en són beneficiàries d’ajut, ja tenen descomptat en el rebut del mes l’ import de la beca.

- A data d’avui tenim : 6 pendents de càlcul renda per part del Departament. 6 pendents de processar, això vol dir que s’han entrat a l’ aplicatiu en el mes de setembre. 35 ajuts desestimats, dels quals 32 superen el llindar de renda, 2 superen llindar de negoci i 1 supera el capital mobiliari.

2. BEQUES MENJADOR LOCALS

S’han resolt favorablement dels 35 ajuts desestimats pel consell comarcal:

- 21 Ajuts, desglossats de la següent manera: 13 beques del 50% dia i àpat i 8 ajuts del 100%. Els ajuts del 100%, només els tenen infants que utilitzen el servei de menjador no més de tres dies per setmana, en diem ajuts compactats.

- Aquestes ajudes locals són revisades trimestralment. El nombre de beneficiaris/es va canviant durant els trimestres.

- Es calcula aproximadament que la despesa que es realitzarà per aquest concepte serà de 6000€.

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.

Page 36: ACTA NÚM. PLE2016/10 Convocatòria: Primera convocatòria ...media.seu-e.cat/acteca/830080001/2016/1706c1d9-eed0... · ACTA NÚM. PLE2016/10 3/ 36 C. Antoni Soler i Hospital, 7-9

ACTA NÚM. PLE2016/10

36/36

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . [email protected] · www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

La Sra. alcaldessa quan són les 22:15 hores del dia 27 d'octubre de 2016 dóna per finalitzada la sessió, cosa de la qual en dono fe, com a secretària de l’Ajuntament, mitjançant la present acta signada amb el vistiplau de l’alcalde accidental, a Viladecavalls, data de la signatura electrònica.

VistiplauLa secretària L’alcalde acctal.

MERITXELL VARGAS SARDA PEDRO NOGUES VIDAL

Per a validar aquesta còpia entri al validador de documents disponible a:

Codi Segur de Validació ce727e8182e746eda8bc2038ad1aae0f001

Url de validació https://www.viladecavalls.cat/validador

Metadades Classificador:Acta -

Sig

natu

ra 1 de 2

ME

RIT

XE

LL

VA

RG

AS

SA

RD

A12/12/2016

secretària

Sig

natu

ra 2 de 2

PE

DR

O N

OG

UE

S V

IDA

L12/12/2016

alcalde acc.