of.surin.rmuti.ac.thof.surin.rmuti.ac.th/th/H2p/HPY59.pdf · PDF file...

Click here to load reader

 • date post

  24-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of of.surin.rmuti.ac.thof.surin.rmuti.ac.th/th/H2p/HPY59.pdf · PDF file...

 • สารจากรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นมหาลัยของรัฐที่ได้พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ ก�าหนดอย่างต่อเนื่อง ภารกิจหลักคือ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับ ความต้องการของผู้รับบริการ สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิต การบริการ และการ สร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ การบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่สังคม ท�านุบ�ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการด้วยระบบธรรมาภิบาล เพื่อการเพิ่มศักยภาพการท�างาน ขององค์กร ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มีความมุ่งมั่นในการมุ่งสู่นโยบายระดับสากล โดยสนับสนุนการจัดการศึกษา งานวิจัย การบริการวิชาการ และด�าเนิน กิจกรรม ความร่วมมือทางวิชาการตามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ต่างๆ กับเครือข่ายของกลุ่มประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เช่น การแลกเปลี่ยนนักวิจัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในการเข้าร่วมงานวิจัย สัมมนา การประชุมทางวิชาการและปฏิบัติการ โดยวิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลัยฯ เปิดศูนย์ เขมรศึกษา เน้นการเรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และ ภาษาเขมร นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เพื่อสร้างปอดให้ชุมชน สร้างจิตสานึกให้กับ นักศึกษาต่อการรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม สามารถใช้ชีวิตได้ อย่างมีความสุขในยุค สังคมไร้พรมแดน รวมถึงการเสริมสร้างทางด้านทักษะภาษาและการ ปฏิบัติงาน เฉพาะบุคคล ประการส�าคัญ คือ การมุ่งเน้นทางด้าน คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่จะท�าให้ประชาคมของ มหาวิทยาลัยฯ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ผมมีความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน สู่อ้อมกอดของ “ราชมงคลสุรินทร์” ขอให้ทุกท่านใช้เวลาในการ ศึกษาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในสังคมเล็กๆ แห่งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการเป็นประชากรที่ดีของสังคมไทยต่อไป

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรัตน์ ลิ่มสกุล)

  รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตสุรินทร์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

 • ค�ำน�ำ

  คู่มือนักศึกษาเล่มนี้ จัดท�าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

  เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ใช้เป็นคู่มือในการศึกษา ท�าความเข้าใจ และ

  ถือปฏิบัติ ตลอดระยะเวลาของการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

  วิทยาเขตสุรินทร์ คู่มือนักศึกษา ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป

  ของมหาวิทยาลัย ส่วนที่ 2 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ส่วนที่ 3 การให้บริการแก่นักศึกษา

  ส่วนที่ 4 โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน

  นกัศกึษาทกุคนควรศกึษาคูม่อืนกัศกึษา ทัง้ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู และ

  ระดบัปรญิญาตร ีและท�าความเข้าใจเกีย่วกบัข้อบงัคบั ระเบยีบ และประกาศนยีบตัรของมหา

  วิทยาลัยฯ เพื่อนักศึกษาจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และเป็นประโยชน์ส�าหรับนักศึกษา

  ควบคู่ไปกับการติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยฯ โดยสื่อต่างๆ หากยังสงสัยประการใดใน

  ระหว่างการศึกษา ขอให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหา ด้านการจัดการเรียนการ

  สอน และด้านวิชาการ

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือ

  นักศึกษาเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา และผู้สนใจโดยทั่วไป

 • คู่มือนักศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 5

  สำรบัญ

  ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย

  - ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 11

  วิทยาเขตสุรินทร์

  - ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธก