L'APPROCHE TRANSVERSALE L’écoute sensible en sciences humaines, par René Barbier

download L'APPROCHE TRANSVERSALE L’écoute sensible en sciences humaines, par René Barbier

of 22

 • date post

  05-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of L'APPROCHE TRANSVERSALE L’écoute sensible en sciences humaines, par René Barbier

 • 8/2/2019 L'APPROCHE TRANSVERSALE Lcoute sensible en sciences humaines, par Ren Barbier

  1/22

 • 8/2/2019 L'APPROCHE TRANSVERSALE Lcoute sensible en sciences humaines, par Ren Barbier

  2/22

  1

 • 8/2/2019 L'APPROCHE TRANSVERSALE Lcoute sensible en sciences humaines, par Ren Barbier

  3/22

  0

  km bjlle Lmuqjmdde

  Imdp kod smzp, od de }uepyjodde smp ud gokke ku$

  Qed @gmq

  Mjkeq, `epy seuy+yqe mssqediqe kmq`geq imdp `e kodie$

  Mssqediqe doup yedjq yqmd}ujllep`okke le `gde ey le yjlleul ie lm bmale$Mssqediqe qenmqieq$Yod qenmqi epy `okke ud pekeuq$

  Jl m slmdy ud mqaqe$ He smqlesmq`e }ue yu bmjp yqekaleq lep beujllep$

  O`ymrjo Smx

  Hmj y bmjy pjksle

  Hjiiu Fqjpgdmkuqyj

  Edyqeq imdp lm qmljy sqobodie iu kodie epy jdbjdjkedyimdneqeuw$ Jl pz kle lgoqqeuq ey lm keqrejlle ey youhouqp doupiekeuqodp pupsediup edyqe lep ieuw$

  Hm`}uep Kmpuj

 • 8/2/2019 L'APPROCHE TRANSVERSALE Lcoute sensible en sciences humaines, par Ren Barbier

  4/22

  9

  Ourqmnep sualjp

  Lm qe`geq`ge+m`yjod imdp ljdpyjyuyjod iu`myjre, Smqjp, Nmuygjeq+

  Rjllmqp, =:>>

  Lm qe`geq`ge+m`yjod, Smqjp, Mdygqosop, `oll$ Eygdo+po`jolonje+

  so`ge, =::2

  He qekeq`je youy smqyj`uljqekedy Mndp Sqropy, Dmygmlje Nqxzaef

  ey Hemd+@lmuie Nqmqi souq lm qele`yuqe iu kmdup`qjy ey souq leuq mjie

  lymaljppekedy iep jdiew

 • 8/2/2019 L'APPROCHE TRANSVERSALE Lcoute sensible en sciences humaines, par Ren Barbier

  5/22

  5

  JDYQOIU@YJOD

  Le qjqe epy mdyqjeuq muw ijeuw

  O`ymrjo Smx

  Kjlle deub `edy }umyqe+rjdny+pejxe, hmj ih lmqnekedy ismpp

  `jd}umdye mdp$ Jl bmuy smqbojp mqqjreq bediqe ud pj`le ed ieuw souq

  rmlueq lm boq`e jdyqjeuqe ie pod mqaqe ie rje$ Ipoqkmjp le sqobodi ie

  lyjd`elle smqsjlle ey yoymljpe$ Iesujp lm sualj`myjod ie kod sq`iedyourqmne '=:>>*, hmj r`u ie dokaqeupep pjyumyjodp }uepyjoddmdyep, puq

  le slmd iu`myjb ey puq le slmd ie lm qelmyjod gukmjde, `eqymjdep `okj}uep,

  imuyqep aemu`ous slup yqmnj}uep$

  Jl ke pekale }umsqp lm }umqmdymjde, lgokke ep`mlmie ie kjeuw

  ed kjeuw pod `gelle ie smjlle, pmdp pjd}ujyeq ie ljd`edije }uj qie$

  Le pedp ie lm rje ierjedy ude ewjned`e youye sqeure$ Le youy ou qjed ie

  lm heudeppe bmjy slm`e lm `oksqgedpjod ie lmkajrmled`e ey ie

  l}ujro`jy ie lyqe gukmjd$ Kmjp luqned`e ie pm sqosqe `odnqued`e

  pmbbjqke ie slup ed slup$ @odnqued`e edyqe dop `oksoqyekedyp ey doyqe

  myyjyuie lnmqi ie lm rje, pmdp `eppe yedue ed `ge` qelmyjb, `mq

  lewjpyed`e jksqrjpjale iqmdne youhouqp lep sqokeppep yoymljymjqep }ue

  doup doup bmjpodp doup+kkep$

  Hmj pouredy qbl`gj puq le pedp }ue hm``oqimjp `ep koyp ie km

  bjlle, mloqp ne ie }umyqe mdp, ud houq ie qebluw, puq ude slmne ed

  Aqeymnde 8 Qenmqie smsm, jl dz m slup iemu imdp lm keq -

  Mssqediqe rojq pjkslekedy, `epy++ijqe rjrqe mu `oeuq iep

  rdekedyp, iep pjyumyjodp, iep `gopep ey iep yqep, `eyye maped`e ie

  puapymd`e, `e kmd}ue jqqiu`yjale }uj, ed kke yeksp, mddod`e lm

  sdjyuie ie lyqe mu pejd ie `e }uj smqmy mssmqyedjq mu slup jdeqye ey um

  slup kmppjb, hey l pmdp yqos pmrojq souq}uoj, depy+`e smp le bjl qoune

  ie youye pmneppe ? De le qeyqoure+y+od smp `gex iep sgjloposgep

  `odyeksoqmjdp okke Fopymp Mwelop, ou Mdiq @okye+Psodrjlle ?

  Hgmajyepeul iesujp ude }ujdxmjde imddep, imdp ud seyjymssmqyekedy yqos ed`okaq iu WWe mqqodijppekedy$ Hmjke `e }umqyjeq

  ie kod edbmd`e, ajnmqq, `opkosoljye, o pe `yojedy bm`jlekedy lep

  Mpjmyj}uep, lep Mbqj`mjdp ey lep Kmngqajdp$ @eqymjdp mkjp edpejndmdyp ie

  kod udjreqpjy gmajyedy youy sqp$ He qed`odyqe ed`oqe, imdp lm que, iep

  `mkmqmiep imiolep`ed`e$ Slup }ue hmkmjp he qeppedp lm seqyjded`e ie

 • 8/2/2019 L'APPROCHE TRANSVERSALE Lcoute sensible en sciences humaines, par Ren Barbier

  6/22

  2

  `eyye sedpe ie Smul Qj`oeuq 8 Doup edyqodp imdp le pzkaolj}ue }umdi

  doup mrodp doyqe koqy ieqqjqe doup ey doyqe edbmd`e iermdy doup=$Hmj `gojpj iedyqeq imdp le `miqe iep Kmyqep ie `odbqed`ep

  ed P`jed`ep ie lEiu`myjod, mloqp }ue hymjp kmyqe+mppjpymdy ie

  po`jolonje$ Aemu`ous ie kep `odbqqep kody i`odpejll `e smppmne$ Lm

  po`jolonje qepye ude ijp`jsljde ymalje, sqepyjnjeupe$ Lep p`jed`ep ie

  liu`myjod rm`jlledy ie youyep smqyp ey pekaledy prmdoujq ed buke$ Dj

  pubbjpmkkedy ljyyqmjqep dj pubbjpmkkedy p`jedyjbj}uep, imdp ud

  edyqe+ieuw muw bqodyjqep jdiyeqkjdep$ @eqymjdp z edyqedy souq yqoureq

  ude slm`e slup bm`jle imdp ud `gmks udjreqpjymjqe yqos `od`uqqedyjel,`okke le body iep kie`jdp }uj `gojpjppedy, pmdp qelle koyjrmyjod ou

  `oksyed`e, lm ps`jmljpmyjod im`usud`yeuq$ Kmjp aemu`ous ie

  `ollnuep z jdrepyjppedy ie ldeqnje ey ie ljdyelljned`e souq bmjqe rjrqe

  ude ijp`jsljde }uj m``esye iyqe }uepyjodde pmdp `eppe, smq le

  sgdokde iu`myjb$

  Hmj `gojpj `eyye roje ed `oddmjppmd`e ie `mupe$ Liu`myjod

  kjdyqeppe iesujp kod slup heude ne , yqmreqp ude ikmq`ge

  kulyjqbqedyjelle$ Hmj lepsojq }ue lep p`jed`ep ie liu`myjod

  iekeuqeqody oureqyep lm dormyjod sjpykolonj}ue ey kygoiolonj}ue

  ed ymdy }ue p`jed`ep+`mqqebouqp$ Seuy+yqe pujp+he yqos osyjkjpye ? He

  seqojp ymdy ie ipjllupjodp, ie qeyqmjyep mdyj`jsep, `gex kep `ollnuep

  lep slup jdredyjbp lgeuqe m`yuelle$ Hmj smqbojp ljksqeppjod iyqe

  ljijoy iu rjllmne ie lm simnonje ey ie liu`myjod, `ey jijoy pj

  sqo`ge iu qel iody smqle le sgjloposge `odyeksoqmjd @lkedy Qoppey

  imdp pm sgjloposgje yqmnj}ue '=:>>*$ Ledbmd`e kjdyqeppe imdp pod

  sqo`eppup ie boqkmyjod, imdp lep soppjalep qelmyjoddelp ey po`jmuw

  }uelle sqoheyye puq le kodie redjq$ He de `qojp smp, souq muymdy, }ue

  lmiulye pojy ibjdjyjrekedy maquyj ey pmdp epsojq$ He smqyj`jse iesujp

  loqjnjde muw m`yjodp ie Boqkmyjod ey puqyouy iEiu`myjod seqkmdedyep$

  He ke pujp youhouqp `odpjiq `okke ud `geq`geuq, mrmdy kke

  ie qmljpeq km sqekjqe qe`geq`ge udjreqpjymjqe$ Hmj youhouqp pussop

  }ue rjrqe, `ymjy smqyjq ed }uye iu pedp, imdp ud ieredjq jksqoamale

  ey jksqru$ Lm sqmyj}ue ie lm sopje m pmdp `eppe mljkedy `eyye

  jd`ljdmyjod mwjolonj}ue ey geqkdeuyj}ue iesujp slup ie yqedye mddep$

  ]ue pmrojq pjdod }uj p`gmsse,

  ]ue rojq pjdod }uj poap`uq`jy,

  ]ue ipjqeq pjdod }uj keuqy,

 • 8/2/2019 L'APPROCHE TRANSVERSALE Lcoute sensible en sciences humaines, par Ren Barbier

  7/22

  >

  Pjdod }uj smqle ey pe i`gjqe ?

  Z$ AoddebozPj he seqimjp youy, he pmjp }ujl ke qepyeqmjy ed`oqe lm `msm`jy

  ewjpyeq soyj}uekedy 8 lm sopje ke roleqm km koqy `okke l`qjy

  Qed @gmq1$

  @okkedy bmjqe smppeq ed p`jed`ep gukmjdep, `eyye yqm`e pjdueupe

  ey bqujyjre, }ue lmjppedy ed koj lm sopje ey pod oureqyuqe puq ljkmnjdmjqe

  kzygj}ue ? Kep qe`geq`gep pjdp`qjredy iesujp lodnyeksp imdp `eyye

  seqpse`yjre, mrmdy kke ie `okked`eq kep yqmrmuw ed p`jed`ep ie

  liu`myjod$

  Ewsopeq lm ljnde ie boq`e ie `ep qe`geq`gep `odpjpye sqosopeq

  kep smjqp, kep mkjp ey kep yuijmdyp, ud sualj` pedpjale ey jdyqepp,

  ud douremu qenmqi ey ude dourelle `ouye ed p`jed`ep gukmjdep$ Ude

  `ouye jkslj}ue, kqje$ Ude rjpjod mljkedye smq ude ewsqjed`e

  gukmjde mu }uoyjijed, mre` pep ipmpyqep, pep hojep ey pep edqm`jdekedyp

  seqpoddelp, imdp le nqouse+`lmppe, imdp lm bmkjlle, imdp lm qelmyjod mu

  ipjq ie lmuyqe, imdp lm rje po`jmle$

  Poup `ey mdnle, llmaoqmyjod ie km sqoalkmyj}ue `oksqedi yqojp

  ymsep, p`geloddmdy puq slup ie rjdny+`jd} mdp$

  Ude sqekjqe ymse rm ie =:23 =:2:$ Elle `oqqepsodi km

  boqkmyjod udjreqpjymjqe sluqjijp`jsljdmjqe 'iqojy, `odokje, po`jolonje,

  p`jed`ep po`jmlep iu yqmrmjl* }uj possopmjy km sqmyj}ue soyj}ue ey

  km qe`geq`ge jdyqjeuqe$ Sqjoie ie seqpoddmljy `ljre, ie `odp`jed`e

  kmlgeuqeupe 8

  + Iud `y lm qmyjodmljy, lm p`jed`e$

  + Ie lmuyqe, Lm sopje ey pod kzpyqe pedpjale, mre` lm

  ajedrejllmdye `oksqgedpjod ie lokaqe am`gelmqijedde$

  + Iud `y, lm gmuye aouqneojpje jdyelle`yuelle iep Sqobeppeuqp ie

  iqojy ey iep yuijmdyp, leuqp gqjyjeqp$

  + Ie lmuyqe }uel}uep+udp, yqp qmqep, }uj `okke koj dmnemjedy

  `odyqe+`ouqmdy iude `ulyuqe m`mikj}ue }uj de leuq smqlmjy smp$

  @e yeksp epyuijmdyjd, imjlleuqp lmqnekedy qiujy smq lep yqedye+

  pesy geuqep geaiokmimjqep}ue hmppukmjp imdp ud lz`e `okke

  puqrejllmdy iewyeqdmy, epy `eluj ie lsqeure iu kmd}ue ie `msjyml

  `ulyuqel, po`jml ey iude sqjpe ie `odp`jed`e ie ljdhupyj`e qrle smq

  leweq`j`e iu iqojy sopjyjb poup lep nqmdip sqjd`jsep iu @oie `jrjl ou

  sdml$

 • 8/2/2019 L'APPROCHE TRANSVERSALE Lcoute sensible en sciences humaines, par Ren Barbier

  8/22

  7

  Youye km rje, he ke pujp pedyj yqmreqp smq lep boq`ep

  `odrulpjrep iep qmssoqyp po`jmuw imdp kod smzp ey imdp le kodie$ Hedmj hmkmjp su qepyeq imdp km youq ijrojqe, kke loqp}ue he nqmrjymjp

  imdp `eqymjdp kjljeuw kzpyj}uep iu Kourekedy iu Soyedyjel Gukmjd

  ey iu Dourel Mne, `ep ljeuw o jl epy pj bm`jle ie pmreunleq$ Ed sqsmqmdy

  `ey ourqmne nmlekedy, `okke od souqqm le `odpymyeq imdp lep ewekslep

  qblwjbp yjqp ie lm`yumljy }uoyjijedde$ Jl bmuy ijqe }uEkkmduel

  Koudjeq,Mlaeqy @mkup ey Hemd+Smul Pmqyqe buqedy, souq koj, imdp km

  rjdnyjke mdde, iep kmyqep sedpeq$

  Msqp kod peqrj`e kjljymjqe, he ke qoqjedye reqp lep p`jed`eppo`jmlep iu yqmrmjl slup mssqosqjep kod gmajyup ie `lmppe ey hmrmd`e

  lmqnekedy imdp ud io`yoqmy ie ps`jmljy ed po`jolonje iu yqmrmjl poup lm

  ijqe`yjod ie Hemd+Imdjel Qezdmui, mloqp Sqobeppeuq mu @odpeqrmyojqe

  Dmyjodml iep Mqyp ey Kyjeqp$

  Puq le slmd seqpoddel, `eyye sqjoie epy nmlekedy `elle ie

  lmkouq+smppjod, ie lm slodne imdp lep kjljeuw