Kavita fest 2015

of 9 /9
2 014 ¸À A¥Áè A. ¥À Æuï eÁAiÉ ÆÛ öå AiÀ iÁ¢ ¸É ÆqÀ Ä£ï UÉ ¯ÁA. PÉ ÆAQÚ PÀ «vÁ ¸À A¸ÁgÁAvï¬Ä eÁAiÉ ÄÛ A §gÉ ¥À uï ºÉ É ÝAvï eÁ¯ÁA. PÉ ÆAQÚ PÀ «vÉ ZÉ Æ ¨s É ÆAªÁgï «¸ÁÛ gï eÁ¬ÄÃvï D¸Á. Ai À ÄĪÀ ¦½Î PÀ «vÉ ZÁå £À AzÀ £ÁªÀ £ÁAvï ¥Á¸ÁAiÉ Æ ªÀ iÁgÀ ÄAPï ¯ÁUÁè öå. » PÀ «vÉ ZÉ ¨s À ¯ÁAiÉ ÄÌ ¸À A§A¢ü A ¨s É ÆÃªï §j UÀ eÁ¯ï. PÀ «vÁ ¸ÁÖ ZÉ A £É ÆªÉ A ‘PÀ «vÁ ¥s É ¸ïÛ ’ Deï, d£É gï 11, 2015 vÁjPÉ gï ºÁAUÁ ¨ÁPÀ ÆðgÁÑ öå Z˽PÉ gÉ Avï ¸À s À æ ªÀ Û £Á ¥ÁmÁè öå ªÀ ì ZÁå PÀ «vÁ læ ¸ÁÖ ZÁå ªÁªÁæ ZÉ gï KPï £À zÀ gï. AiÉ ÄzÉ Æ¼ÁÑ öåPï JPÀ Äuï 98 PÁ¬ÄðA D¤ DzÁè öå ªÀ ì 13 PÁ¬ÄðA PÀ «vÁ læ ¸ÁÖ £ï ªÀ iÁAqÀ Ä£ï ºÁqÁè öåAvï. n PÀ«vÁ ¥s ɸïÛ - 2014 (12/01/2014) ªÀ ÄAUÀ Äî Ñ öå mË£ïºÉ ƯÁAvï DmÉ éA PÀ «vÁ ¥s É ¸ïÛ ¸À s À æ ªÉ Äè A. PÉ ÆAPÀ t ¨s Á¸ï D¤ ¸À À ÌöÈw ¥À æ wµÁ× £ï vÀ ±É AZï PÀ £À ßqÀ ªÀ ÄvÀ Ä Û ¸À À ÌöÈw E¯ÁSÉ , PÀ £ÁðlPÀ ¸À PÁðgï ºÁAZÁå ¸À ºÀ AiÉ ÆÃUÁ£ï ZÀ ®¯Áè öå ºÁå ¥s É ¸ÁÛ ZÁå GUÁÛ ªÀ ¸À ĪÁ¼ÁåZÉ Æ ªÀ ÄÄSÉ ¯ï ¸À AiÉ ÆæeÁªïß ¥s ÁªÀ iÁzï PÀ £À ßqÀ §gÀ «à «ªÉ ÃPï ±Á£ï¨s ÁUï D¤ ªÀ iÁ£ÁZÉ Æ ¸À AiÉ Ææ eÁªïß §¹Û ªÁªÀ Ä£ï ±É uÉ Ê ºÁdgï D¸ï¯É Æè vÀ gï ¸À É Ú PÁAiÀ iÁðPï PÀ £À ßqÁZÉ Æ ¥s ÁªÀ iÁzï «ªÀ ıÀ ðPï gÀ ºÀ ªÀ Ävï T he year 2014 has drawn to a close and leaves with memories that will be cherished in mes to come. The year brought in a lot good things in the world of Konkani poetry. The poec horizons expanded and slowly but surely the younger generaon has begun understand and enjoy Konkani poetry. As the Kavita Trust is host- ing the ninth edion of Kavita Fest in Barkur on January 11, 2015 a look back on the last year’s acvies is but necessary. The total programmes organized by Kavita Trust have reached 98 and the year that has just passed had 13 pro- grammes. n Kavita Fest- 2014 (12/01/2014) The eighth edion of Kavita Fest was cele- brated in Town Hall Mangalore. It was held in as- sociaon of Konkani Language and Cultural Foundaon and Department of Kannada and Culture, Govt. of Karnataka. The inaugural cer- emony in the morning had, well known Kannada writer Vivek Shanbhag as the chief guest and Bas Vaman Shenoy was the guest of honour. The valedictory funcon in the evening, was graced by Rahamath Tarikere, well known cric FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY IX Edition Chowlikere, Barkur, Udupi Sunday 11, Jan 2015 Kavita Fest 2015 CHIEF GUESTS GUESTS OF HONOUR Inaugural Ceremony Closing Ceremony Pascal Alan Nazareth Madhav Borcar Fr Valerian Mendonca Naveen Dias M. A. Rahman Stany Lewis Basti Vaman Shenoy KONKANI LANGUAGE AND CULTURAL FOUNDATION Sponsors: Gretta Lewis DEPT. OF KANNADA AND CULTURE GOVT. OF KARNATAKA KAVITA TRUST ® Trust for the Promotion of Konkani Poetry - Hosts -

Embed Size (px)

description

Kavita Fest 2015 Magazine Edited & Published by Melvyn Rodrigues, Mangalore

Transcript of Kavita fest 2015

Page 1: Kavita fest 2015

2014 ÀA¥ÁèA. ¥ÀÆuï eÁAiÉÆÛöå AiÀiÁ¢ ÉÆqÀÄ£ïUÉ ÁA. PÉÆAQÚ PÀ«vÁ ÀA¸ÁgÁAvï¬Ä eÁAiÉÄÛA

§gÉ¥Àuï ºÉ DªÉÝAvï eÁ¯ÁA. PÉÆAQÚ PÀ«vÉZÉÆsÉÆAªÁgï «¸ÁÛgï eÁ¬ÄÃvï D¸Á. AiÀÄĪÀ ¦½Î PÀ«vÉZÁå

£ÀAzÀ£ÁªÀ£ÁAvï ¥Á¸ÁAiÉÆ ªÀiÁgÀÄAPï ¯ÁUÁèöå. »PÀ«vÉZÉ sÀ ÁAiÉÄÌ ÀA§A¢üA sÉÆÃªï §j UÀeÁ¯ï. PÀ«vÁlæÁÖZÉA £ÉƪÉA ‘PÀ«vÁ ¥sÉ ïÛ’ Deï, d£Égï 11, 2015vÁjPÉgï ºÁAUÁ ¨ÁPÀÆðgÁÑöå Z˽PÉgÉAvï ÀA sÀæªÀiÁÛ£Á¥ÁmÁèöå ªÀgÁìZÁå PÀ«vÁ læÁÖZÁå ªÁªÁæZÉgï KPï £ÀzÀgï.AiÉÄzÉƼÁÑöåPï JPÀÄuï 98 PÁ¬ÄðA D¤ DzÁèöå ªÀgÁì 13PÁ¬ÄðA PÀ«vÁ læÁÖ£ï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqÁèöåAvï.

n PÀ«vÁ ¥sÉ ïÛ - 2014 (12/01/2014)ªÀÄAUÀÄîgÁÑöå mË£ïºÉƯÁAvï DmÉéA PÀ«vÁ ¥sÉ ïÛ

ÀA sÀæªÉÄèA. PÉÆAPÀt sÁ¸ï D¤ ÀA ÀÌöÈw ¥ÀæwµÁ×£ï vÀ±ÉAZïPÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ÀA ÀÌöÈw E¯ÁSÉ, PÀ£ÁðlPÀ ÀPÁðgï ºÁAZÁåÀºÀAiÉÆÃUÁ£ï ZÀ®¯Áèöå ºÁå ¥sÉ ÁÛZÁå GUÁÛªÀuïÀĪÁ¼ÁåZÉÆ ªÀÄÄSÉ ï ÀAiÉÆæ eÁªïß ¥sÁªÀiÁzï PÀ£ÀßqÀ

§gÀ«à «ªÉÃPï ±Á£ï sÁUï D¤ ªÀiÁ£ÁZÉÆ ÀAiÉÆæ eÁªïߧ¹Û ªÁªÀÄ£ï ±ÉuÉÊ ºÁdgï D¸ï ÉÆè vÀgï ÀA¥ÉÚPÁAiÀiÁðPï PÀ£ÀßqÁZÉÆ ¥sÁªÀiÁzï «ªÀıÀðPï gÀºÀªÀÄvï

The year 2014 has drawn to a close and leaveswith memories that will be cherished in

times to come. The year brought in a lot goodthings in the world of Konkani poetry. The poetichorizons expanded and slowly but surely theyounger generation has begun understand andenjoy Konkani poetry. As the Kavita Trust is host-ing the ninth edition of Kavita Fest in Barkur onJanuary 11, 2015 a look back on the last year’sactivities is but necessary. The total programmesorganized by Kavita Trust have reached 98 andthe year that has just passed had 13 pro-grammes.

n Kavita Fest- 2014 (12/01/2014)The eighth edition of Kavita Fest was cele-

brated in Town Hall Mangalore. It was held in as-sociation of Konkani Language and CulturalFoundation and Department of Kannada andCulture, Govt. of Karnataka. The inaugural cer-emony in the morning had, well known Kannadawriter Vivek Shanbhag as the chief guest andBasti Vaman Shenoy was the guest of honour.The valedictory function in the evening, wasgraced by Rahamath Tarikere, well known critic

FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY

IX Edition Chowlikere, Barkur, Udupi Sunday 11, Jan 2015

Kavita Fest 2015CHIEF GUESTS GUESTS OF HONOUR

Inaug

ural

Ceremo

ny

Clos

ing Cerem

ony

Pascal AlanNazareth

MadhavBorcar

Fr ValerianMendonca

Naveen DiasM. A. Rahman Stany Lewis Basti VamanShenoy

KONKANI LANGUAGE ANDCULTURAL FOUNDATIONSpon

sors

:

Gretta Lewis

DEPT. OF KANNADA AND CULTURE GOVT. OF KARNATAKA

K AV I TA T R U S T® Tr u s t f o r t h e P r o m o t i o n o f K o n k a n i P o e t r y

- Hosts -

Page 2: Kavita fest 2015

KAVITA FEST | January 11, 2015

IV- Rohan & Lavita Monteiro All India Poetry Reciting Competition for Youth- The Finalists

I - Nelson & Lavina Rodricks Cha. Fra. DeCosta Memorial Poetry Reciting Competition for Children - The Finalists

Akeef Manegar

RoshanCrasta

Dattaraj Naik EdenSequeira

Evita D'Souza Frew Menezes HirshikeshKadam

Jaison Sequeira

Lavita Pinto MangeshHarijan

Meghana Kamath

Milindra Velip NazeefManegar

Nikita Bhonsle

Rohan D’Souza

SupriyaKankonkar

TanviJambhle

Yuga Adarkar

AnnalisaD'Silva

Austin D'Cunha ChandrimaMonteiro

Esha V Pais GreshalQuadras

Joslin D'Souza Merita D'Silva

Prithuma Monteiro

Renwil D'Souza Shanwil D'Souza

Shyna D'Silva Veenal Karkal Vion Lobo Wencita Dias

vÀjÃPÉgÉ D¤ ªÀiÁ£ÁZÉÆ ÀAiÉÆæ eÁªïß C£ÀAvïCªÉÄäA§¼ï D À ÉÆè. “PÀ« D¤ C©üªÀåQÛ ¸ÁévÀAvïæöå” ºÉUÀeÁ°ZÉgï «ZÁgï ÁvÉA ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqÀ ÉèA. «ªÉÃPï±Á£ï sÁUï, JAl¤ ÁPÀÆðgï D¤ eÉj gÁ¹Ì£Áí£ï D¥Éè«ZÁgï ªÀiÁAqÉè.

ÀPÁ½A AiÀÄĪÀduÁAa PÀ«vÁ Àvïð ZÀ°è.zÉÆ£ÁàgÁA eɪÁÚ G¥ÁæAvï ªÀiÁ«æï D¤ É£ÉrPÁÖr ÉÆÃeÁ ¸ÁägÀPï §ºÀÄ sÁµÁ PÀ«UÉÆÃ¶Ö ÀAfêïªÉgÉAPÁgï ºÁZÁå CzsÀåPïë¥ÀuÁgï ZÀ°è. ¥ÀæPÁ±ï¥ÀjAiÉÄAPÁgï, gÁd²æà Éʯï, gÉÆ£Á¯ïØ ¹PÉéÃgÁ, JªÀiï.¦. gÉÆræUÀ ï, ¨Á®PÀȵÀÚ ªÀÄ®å PÉÆaÑ, ÀĪÀtð UÁqïºÉÆ£ÁߪÀgï, À«ÄÃG¯Áè ɪÀiÁðªÉgï, sÀl̼ï,ªÉƺÀªÀÄäzï §qÀÆØgï, gÁzsÁPÀȵÀÚ PÉ., ±À«ÄêÃgï §ÄqÉÆðºÁAt sÁUï WÉvÉÆè.

¸ÁAeÉZÁå PÁAiÀiÁðAvï 2013ªÁå ªÀgÁìZÉƪÀÄxÁAiÀĸï PÀÄlªÀiï PÀ«vÁ ¥ÀÄgÀ ÁÌgï, UÉÆAAiÉÆÑ PÀ«AiÀÄÆ ÀÄ¥sï C§ÄݯÁè ±ÉÃSï ºÁPÁ ºÁvÁAvÀgï PÉ ÉÆ.

and Anant Amembal as guests. A discussionwas held on the subject “Poetry and Freedom ofExpression” and Vivek Shanbhag, Antony Barkurand Jerry Rasquinha presented their thoughts.

Youth poetry reciting competition was heldin the morning session. Amlin D’Souza, SushmitaPai Kane, Goa and Jaison Sequeira won the first,second and third prizes respectively. In the after-noon, Maurice and Benedicta D'Souza memorialmulti-lingual poetry session was held with San-jeev Verenkar presiding the session. PrakashParienkar, Rajashree Sail, Ronald Sequeira, M.P.Rodrigues, Balakrishna Mallya Kochi, SuvarnaGaad Honnavar, Samiullah Bermaver Bhatkal,Mohammed Baddur, Radhakrishna K. andShamsheer Budoli recited their poems.

Yusuf Abdulla Shaikh, poet from Goa, was ho-

2

Page 3: Kavita fest 2015

KAVITA FEST | January 11, 2015

vÀ±ÉAZï PÀ«vÁ ÀàzsÁåðZÁåfPÁàöåAPï E£ÁªÀiÁA ¢°A.¸ÁA ÀÌøwPï PÁAiÀiÁðAvïJqÀ¥ÀzÀªÀÅZÁå UÉÆÃ¥Á® UËqÀ D¤¥ÀAUÁØxÁªïß eÁ£À¥Àzï £ÁZï¸ÁzÀgï eÁ É.

n wæªÉÃt PÁªÀå ÀAUÀªÀiï (22/2/2014)

NQðqï Dmïð UÁå®j, §®äoÀ,ªÀÄAUÀÄîgï ºÁAUÁ Àgï ZÀ®¯Áè÷å PÀ«vÉZÁå ºÁå «©ü£ïßPÁAiÀiÁðAvï £ÀÆvÀ£ï ¸ÁRgïzÁAqÉ, £ÀAiÀÄ£ÁDqÁgïPÁgï D¤ ªÀiÁAiÀiÁ RgÀAUÀmÉ ºÁå vÉUÁAPÀªÀAiÀÄwæA¤ wæªÉÃt PÁªÀå ÀAUÀªÀiï ZÀ®AiÉÆè. C£ÉéõÁ¹AUï¨Á¼ï »uÉA ÀÆvïæ ÀAZÁ®£ï PÉ ÉA.

n £ÉÃvÁæªÀw PÀ«UÉÆÃ¶× (30/3/2014)gÁt C§âPÀÌ vÀļÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ D¤ vÀļÀÄ §zÀÄPÀÄ

ªÀ ÀÄÛ ÀAUÀæºÁ®AiÀiï, ÀAZÀAiÀÄVj, ©.¹.gÉÆÃqï ºÁAUÁ£ÉÃvÁæªÀw PÀ«UÉÆÃ¶× ZÀ°è. ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ ïPÀ«UÉÆö×ZÉÆ ÀAZÁ®Pï D À ÉÆè vÀgï sÁUÉ° PÀ« eÁªïߥsÉ°ì r ÉÆÃeï, ªÉAPÀmÉÃ±ï £ÁAiÀÄPï, N°é£ï ÉÆeïDUÁægï, «¤ì ¦AmÉÆ DAeÉ ÉÆgï, VÃvÁ QtÂ, gÉÆ£Á¯ïØÀÄgÀvÀÌ ï, N¹Ö£ï rPÀÄ£Áí, «¯Áä §AmÁé¼ï, qÉÆ ªÁjeÁ

zÉë, C£À ÀÆAiÀÄ PÁªÀÄvï, ÀÄR£Áå £ÁAiÀÄPï, DAqÀÆæ÷årPÀÄ£Áí, £À«Ã£ï PÀÄ ÉêÃPÀgï, UÉèÃr¸ï gÉÃUÉÆ, ÀÄgÉñï¨Á½UÁ, ¹ävÁ ±ÉuÉÊ, JZÉѪÀiï ¥É£Áð¼ï D¤ ¥sÉèëAiÀiÁD®ÄâPÉPïð ºÁAt D¥Á¥ÉÆèöå PÀ«vÁ ¥Éñï PÉ ÉÆå. ÀÄgÉégï

noured with Mathias Fam-ily Poetry Award 2013. Win-ners of the poetrycompetitions were honouredwith prizes. Gopala Gowdaand his troupe from Edapa-davu presented folk perform-ance much to theappreciation of the audience.

n Triveni Kavya Sangam (22/2/2014)Triveni Sangam an interactive poetry pro-

gramme was held in Orchid Art Gallery Bal-matta. Nutan Sakhardande, Nayana Adarkarand Maya Kharangate, three poetesses fromGoa participated as Anwesha Singbal anchoredthe programme.

n Netravati Poetry Session (30/3/2014)Netravati poetry session was held in Abakka

Rani Tulu Studies Centre and Tulu Museum, San-chaya Giri, BC Road. Melvyn Rodrigues presidedthe poetry session. Felcy D'Souza, VenkateshNayak, Alwyn D'Souza, Agrar, Vincy Pinto An-gelore, Geeta Kini, Ronald Sequeira, Austin D'-Cunha, Wilma Bantwal, Dr. Varija Devi,Anasooya Kamath, Sukhanya Nayak, Andrew L.D'Cunha, Naveen Kulshekar, Gladys Rego,

Maurice & Benedicta D’Souza MemorialMulti Lingual Poetry Session

Maurice & BenedictaD’Souza

Purnananda Chari

CGS TaccodeFelcy Lobo

Namitha Varma

Salma

V K Yadav Yogini AcharyaEric Soans

President

Ramesh Veluskar Rajay Pawar

Interaction Session: ‘My Life, My Poetry’

3Y. Jnanadev Mallya Neelba Khandekar

Page 4: Kavita fest 2015

KAVITA FEST | January 11, 20154

ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ Á£ï UÀÄgÀÄ ¨Á½UÁ¯ÁVA ÀAªÁzïZÀ®AiÉÆè. xÀ½ÃAiÀiï ÀAZÁ®Pï ÀÄgÉÃ±ï ¨Á½UÁ D¤vÀÄPÁgÁªÀiï ¥ÀÇeÁj£ï ÀºÀPÁgï ¢ ÉÆè.

n §æºÁäªÀgï PÀ«UÉÆÃ¶× (8/6/2014)§æºÁäªÀgï gÀ« ¥ÀæPÁ±ï D¤ eÉÆåÃw UÉÆ£Áì°é ï

ºÁAZÁå WÀgÁÑ÷å DAUÁÚAvï » PÀ«UÉÆÃ¶× ZÀ°è. PÉÆèr§æºÁäªÀgÁ£ï CzsÀåPïë¥Àuï WÉvÀ ÉèA vÀgï ¹ÖêÀ£ï ®Ä«¸ï,Jré£ï r¹¯Áé, ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ ï, JAl¤ ¨ÁPÀÆðgï,Q±ÀÆ ¨ÁPÀÆðgï, ªÉÄ°é£ï PÉƼÁ¯ïVj, JjPï ÉÆãïìD¤ J¯ï ÀÖ£ï r ÉÆeÁ£ï PÀ«vÁ ªÁZÉÆèöå. G¥ÁæAvïJAl¤ ÁPÀÆðgÁ¯ÁVA ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ Á£ï ÀAªÁzïZÀ®AiÉÆè.

n ÉAUÀÄîgï PÀ«UÉÆÃ¶× (22/6/2014)gÁeï±Égï ÉAUÀÄîgÁAvï PÁªÉÄð°vï ¥sÁæ¢AZÁå

ÀzÁâªÀ£Á À sÁ¸Á¯ÁAvï » PÀ«UÉÆÃ¶× DAiÉÆÃfvï PÉ°è.ªÀiÁåQìªÀiï ÉÆà ÉÆ£ï AiÉĪÁÌgï ªÀiÁUÉÆè vÀgï ªÉÄ°é£ïgÉÆræUÀ Á£ï PÀ«vÉ«²A ªÀÄÄSÉ ï G Éƪïà ¢ ÉA.JAl¤ ¨ÁPÀÆðgÁ£ï PÀ«UÉÆö×ZÉA ÀÄAPÁuï WÉvÀ ÉèA.sÁUÉ° PÀ« D¸ï Éè EAzÀÄ UÉÃgÀ ÉÆ¥Éà, M°ªÉÃgÁ

¥sÉèëAiÀiÁ, «£ÉÆÃzï PÀįÁ ÉÆ, ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ ï D¤ªÀiÁåQìªÀiï ÉÆà ÉÆ.

n eÉêÀiïì D¤ ±ÉÆà sÁ ªÉÄAqÉÆ£Áì PÀ«vÁ G¥À£Áå ï (12/7/2014)

ºÁå ªÀgÁìZÉÆ ºÉÆ G¥À£Áå ï ¥sÁªÀiÁzï EAVèµïPÀ« D¤ PÁzÀA§jPÁgï eÉj ¦AmÉÆ£ï ¢ ÉÆ. J¸ï.r. JªÀiï. ¦.f. ÉAlgï ¥sÉÇgï ªÀiÁå£ÉeïªÉÄAmï ÀÖrøï,ªÀÄAUÀÄîgï ºÁAZÁå ÀºÀAiÉÆUÁ£ï, J¸ï. r. JªÀiï.PÉÆ Éeï, ªÀÄAUÀÄîgï ºÁAUÁ ZÀ ï¯Áèöå ºÁå G¥À£Áå ÁZÉAÀÄAPÁuï ¹ävÁ ±ÉuÉÊ£ï WÉvÀ ÉèA. «°AiÀĪÀiï ¥ÁAiÀiÁì£ï

AiÉĪÁÌgï ¢ ÉÆ.

n PÉÆAPÀt PÀ«vÁ ªÁZÀ£ï Àvïð-ªÀÄAUÀÄîgï ¥ÁAªÉÇØ (7/9/2014)

¥ÀAzÁæ ªÀgÁìA ÀPÀAiÀiÁèöå sÀÄUÁåðAPï £É®ì£ï D¤®«Ã£Á gÉÆræPïì ¥À¬Äè ZÁ¥sÁæ zÉPÉƸÁÛ ¸ÁägÀPï CT¯ï

Suresh Baliga, Smitha Shenoy, H.M. Pernal andFlavia Albuquerque presented their poems. Inthe beginning of the programme an interactivesession was held between Melvyn Rodriguesand Guru Baliga on poetry. The programmewas held with assistance from Suresh Baligaand Tukaram Poojary of Tulu Studies Center.

n Brahmavar Poetry Session (8/6/2014)Brahmavar Poetry Session was held at the

residence of Ravi Prakash and Jyothi Gon-salves. Claudy Brahmavar presided the session.Steevan Lewis, Edwin D'Silva, Melvyn Ro-drigues, Antony Barkur, Melwyn Kolalgiri, EricSoans, Kishoo Barkur, Elston D'Souza pre-sented their poems. Melvyn Rodrigues inter-acted with Antony Barkur on his poetry.

n Bangalore Poetry Session (22/6/2014)State Capital Bangalore played host to the

poetry session at Sadbhavana auditorium ofthe Carmelite Fathers. Maxim Lobo welcomedthe gathering and Melvyn Rodrigues talkedabout poetry. Antony Barkur conducted thepoetry session and Indu Gerasappe, OliveraFlavia, Vinod Colaco, Melvyn Rodrigues andMaxim Lobo recited their poems.

n James and Shobha Mendonca Endowment Lecture on Poetry (12/7/2014)

Renowned poet and writer Jerry Pinto de-livered the James and Shobha Mendonca En-dowment Lecture on Poetry, at the SDM P.G.Centre for Management Studies Mangalore.Smitha Shenoy anchored the programme.William Pais welcomed the gathering.

The Late Charles and Theresa Rodrigues Memorial VIIIth All India Poetry Writing Competition- Winners

III- Ashlin Cress FernandesI- Ashmi Dasharath Naik III- Divya ParsekarII- Sreelaxmi ShenoyCharles & Theresa Rodrigues

Page 5: Kavita fest 2015

KAVITA FEST | January 11, 2015 5

PÀ£ÁðlPÀ PÉÆAPÀt PÀ«vÁªÁZÀ£ï Àvïð ZÀ°è. ªÀÄAUÀÄîgïºÀAvÁZÁå ºÁå ÀázsÁåðAvï 20sÀÄUÁåðA¤ sÁUï WÉvÉÆè. ºÁåZï ÀAzÀ sÁðgï gÉÆúÀ£ï

D¤ ®«ÃmÁ ªÉÆAvÉÃgÉÆ PÀ«vÁªÁZÀ£ï ÀvÉðZÉÆ ¥ÁæxÀ«ÄPï¥ÁAªÉÇØ - ªÀíqÁAPï (¥ÀAzÁæ xÁªïßwÃ¸ï ªÀ ÁðA ©üvÀjèA) ZÀ ÉÆè.ºÁAvÀÄA 31 AiÀÄĪÀduÁA¤ sÁUïWÉvÉÆè. qÉÆ£ï ÉÆ ÉÆÌ ¸Á¯ÁAvïZÀ ï¯Áèöå ºÁå PÁAiÀiÁðPï ÀĪÉðgï PÉÆAPÀt £ÁlPïÀ sÉZÉÆ CzsÀåPïë ªÀiÁ. ¹¦æAiÀÄ£ï r ÉÆeÁ£ï AiÉĪÁÌgï

ªÀiÁUÉÆè. PÉÆAPÀt £ÁlPï À sÁ, ªÀÄAUÀÄîgï ºÁAtÂÀºÀPÁgï ¢ ÉÆè.

n PÉÆAPÀt PÀ«vÁ ªÁZÀ£ï Àvïð-¥Àtf ¥ÁAªÉÇØ (11/9/2014)

PÉÆAPÀt sÁµÁ ªÀÄAqÀ¼ï, UÉÆAAiÀiï ºÁAZÁåÀºÀPÁgÁ£ï ¥ÀtfZÁå n. ©. PÀÆ£Áí À sÁ¸Á¯ÁAvï

¥ÀAzÁæ xÁªïß wÃ¸ï ªÀ ÁðA ©üvÀgÁèöå AiÀÄĪÀduÁAPïgÉÆúÀ£ï D¤ ®«ÃmÁ ªÉÆAvÉÃgÉÆ PÀ«vÁ ªÁZÀ£ïÀvïð ZÀ°è. 20 AiÀÄĪÀduÁA¤ sÁUï WÉvÉÆè. PÉÆAPÀtÂsÁµÁ ªÀÄAqÀ¼ï, UÉÆAAiÀiï ºÁZÉÆ CzsÀåPïë ZÉÃvÀ£ï

DZÁAiÀiÁð£ï AiÉĪÁÌgï sÉlAiÉÆè.

n PÉÆAPÀt PÀ«vÁ ªÁZÀ£ï Àvïð-ªÀÄqÁÎAªï ¥ÁAªÉÇØ (12/9/2014)

PÉÆAPÀt sÁµÁ ªÀÄAqÀ¼ï, UÉÆAAiÀiï ºÁAZÁåÀºÀPÁgÁ£ï ªÀÄqÁÎAªïZÁå PÉÆAPÀt sÁµÁ ªÀÄAqÀ¼ï

±Á¼ÉZÁå À sÁ¸Á¯ÁAvï gÉÆúÀ£ï D¤ ®«ÃmÁªÉÆAvÉÃgÉÆ AiÀÄĪÀduÁAa PÀ«vÁ ªÁZÀ£ï Àvïð ZÀ°è.ºÁAvÀÄA 25 AiÀÄĪÀduÁA¤ sÁUï WÉvÉÆè.

n PÉÆAPÀt PÀ«vÁ ªÁZÀ£ï Àvïð-§AmÁé¼ï ¥ÁAªÉÇØ (14/9/2014)

ICYM, ªÉÆqÀAPÁ¥ï WÀlPÁZÁå ÀºÀPÁgÁ£ïªÉÆqÀAPÁ¥ï EUÀeÉðZÁå À sÁ¸Á¯ï sÀÄUÁðåAPï D¸ÁPÉ Áèöå £É®ì£ï D¤ ®«Ã£Á gÉÆræPïì, ZÁ¥sÁæ zÉPÉƸÁÛ¸ÁägÀPï PÀ«vÁ ªÁZÀ£ï ÀvÉðAvï 14 sÀÄUÁåðA¤ sÁUïWÉvÉÆè. AiÀÄĪÀduÁASÁwgï ZÀ ï¯Áèöå gÉÆúÀ£ï D¤®«ÃmÁ ªÉÆAvÉÃgÉÆ PÀ«vÁ ªÁZÀ£ï ÀvÉðAvï 6duÁA¤ sÁUï WÉvÉÆè. «¯Áä §AmÁé¼Á£ï AiÉĪÁÌgïªÀiÁUÉÆè.

n ‘UÁA¢üZÉA ¥Àdð½Pï ¥sÀÅqÁgï¥Àuï’-¥ÀÅ ÀÛPÁZÉA ÉÆPÁ¥Àðuï (21/9/2014)

PÀ«vÁ læÁÖ£ï ¥ÀUÀðmï ÉÆè ‘UÁA¢üZÉA ¥Àdð½Pï

n Poetry Reciting Competi-tion – Mangalore Round(7/9/2014)

Nelson and Lavina RodricksCha Fra De Costa Konkani Po-etry reciting competition, atKarnataka State level, for thechildren below 15 years, washeld at Don Bosco Hall, Man-galore. 20 children recited

poems. Preliminary round ofRohan and Lavita Monteiro poetry reciting com-petition was also held on the occasion. 31 par-ticipants recited poems. The president of theKonkani Natak Sabha, Fr Cyprian D’Souza wel-comed the gathering.

n Poetry Reciting Competition – Panaji Round (11/9/2014)

The Panaji preliminary rounds of the recitingcompetition was held at the TB Da Cunha HallPanaji, in association with Konkani Bhasha Man-dal, Goa. 20 youths participated in the compe-tition. President of Konkani Bhasha Mandal,Chetan Acharya welcomed the gathering.

n Poetry Reciting Competition – Madgaon Round (12/9/2014)

The Madgaon preliminary round of the recit-ing competition was held in association withKonkani Bhasha Mandal, Goa, at the BhashaMandal School. 25 youth participated in thecompetition.

n Poetry Reciting Competition – Bantwal Round (14/9/2014)

Nelson and Lavina Rodricks Cha Fra De Costamemorial poetry reciting competition prelimi-nary round was held in Infant Jesus Church Hallin Bantwal, in association with ICYM Modankapunit. 14 children participated in the competi-tion. Wilma Bantwal welcomed the gathering.

n 'Gandhichem Porzollik Fuddarponn' Book re lease (21/9/2014)

The Konkani version of, Gandhi’s Out-standing Leadership written by – P. A.

Mathias Family Poetry Award-2014

Joseph Mathias & Family Iqbal Sayeedi

Page 6: Kavita fest 2015

KAVITA FEST | January 11, 2015

¥sÀÅqÁgï¥Àuï’-¥ÀÅ ÀÛPÁZÉA ÉÆPÁ¥Àðuï «Ä¯ÁVæïÀ sÁ¸Á¯ÁAvï ZÀ ÉèA. CASK ±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªïÀªÀiÁgÉÆÃ¥ï ÀA sÀæªÀiÁªÉ½A ªÀÄAUÀÄîgïZÉÆ ©¸ïà

C.ªÀiÁ.zÉÆ. J ÉÆòAiÀÄ¸ï ¥Áªïè r ÉÆeÁ£ï ¥ÀÄ ÀÛPïGUÁÛAiÉÄèA. JjPï UÉÆ£Áì°ì ï, qÉgÉPï ÉÆà ÉÆ, PÁå.eÉÆ£ï ¥ÀæÁzï «Ä£ÉÃd¸ï D¤ ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ ï ªÉ¢gïD¸ï Éè. ¥Á ÀÌ ï D É£ï £ÀeÉævï ºÁuÉ EAVèµÁAvï§gÀ¬Ä¯Áèöå ºÁå ¥ÀÄ ÀÛPÁZÉA PÉÆAQÚ C£ÀĪÁzï eÉ. «.PÁ ÉÆð£ï PÉ ÁA.

n PÉÆAPÀt PÀ«vÁ ªÁZÀ£ï Àvïð-GqÀĦ ¥ÁAªÉÇØ (21/9/2014)

‘GeÁéqï’ PÉÆAPÀt £ÉªÀiÁ¼ÁåZÁå ÀºÀPÁgÁ£ï GqÀĦqÉÆ£ï ÉÆ ÉÆÌ ¸Á¯ÁAvï ZÀ ï¯Áèöå gÉÆúÀ£ï D¤®«ÃmÁ ªÉÆAvÉÃgÉÆ AiÀÄĪÀduÁAZÉ PÀ«vÁ ªÁZÀ£ïÀvÉðAvï 12 AiÀÄĪÀduÁA¤ sÁUï WÉvÉÆè. ªÉÄ°é£ï

gÉÆræUÀ Á£ï AiÉĪÁÌgï ªÀiÁUÀÄ£ï ªÀiÁ. ZÉÃvÀ£ï PÁ¥ÀÄa£ïºÁuÉA D¨Ágï ªÀiÁAzÉÆè.

n PÉÆAPÀt PÀ«vÁ ªÁZÀ£ï Àvïð-PÁPÀð¼ï ¥ÁAªÉÇØ (28/9/2014)

‘GeÁéqï’ PÉÆAPÀt £ÉªÀiÁ¼ÁåZÁå ÀºÀPÁgÁ£ï PÁPÀð¼ïeÉdÄgÁAiÀiï EUÀeÉð À sÁ¸Á¯ÁAvï ZÀ®¯Áè÷å £É®ì£ï D¤®«Ã£Á gÉÆræPïì, ZÁ¥sÁæ zÉPÉƸÁÛ ÁägÀPï PÉÆAPÀt PÀ«vÁªÁZÀ£ï ÀvÉðAvï sÀÄUÁðåAZÁå « sÁUÁAvï 5 sÀÄVðAvÀ±ÉAZï gÉÆúÀ£ï D¤ ®«ÃmÁ ªÉÆAvÉÃgÉÆ ªÀíqÁAZÁå« sÁUÁAvï vÉUÁA AiÀÄĪÀduÁA¤ sÁUï WÉvÉÆè.

PÀ«vÁ læÁÖZÉ læ¹Ö ºÁå Àªïð ÀázsÁåðAPï ªÀgÀAiÀiÁÚgïeÁªïß D¸ï Éè.

Nazareth,‘Gandhichem Porzollik Fuddarponn’published by Kavita Trust was released in Manga-lore on the occasion of centenary celebrations ofCatholic Association South Kanara. Bishop of Man-galore Aloysius Paul D’ Souza released the book.Eric Gonsalves, Dr Derek Lobo, Capt. John PrasadMenezes, Melvyn Rodrigues were present on theoccasion. JV Carlo did the translation in Konkani.

n Poetry Reciting Competition – Udupi Round (21/9/2014)

Udupi round of the poetry reciting competi-tion was held in Udupi Don Bosco Hall in associ-ation with ‘Uzwad’ Konkani Monthly. 12 youthrecited poems in the competition. Melvyn Ro-drigues welcomed the participants and FrChetan Lobo proposed the vote of thanks.

n Poetry Reciting Competition – Karkal Round (28/9/2014)

The Karkal round of the reciting competitionwas held in Christ King church hall in associationwith ‘Uzwad’ Konkani Monthly. The competitionwas held for children aged below 15 years. 5children participated in the competition and 3youth recited poems for youth competition.

The trustees of the Kavita Trust were judgesin all of competitions.

Publications during 2014

Essays on Poetry by Maxim LoboPages: XIV + 90 Price Rs. 80/-

Organising Committee

Alwyn AndradeSydney Lewis Praveen CarvalhoMadhavi Sardesai

Passed away on 22-12-2014J. B. Moraes

Passed away on 30-12-2014

6

Respectful Homage to

Pages: XIV +228 Price Rs. 150/- (Paperback) Rs. 200/- (Hard case)

English Original:Pascal Alan Nazareth

Konkani Translation:J.V. Carlo

Page 7: Kavita fest 2015

KAVITA FEST | January 11, 2015 7

Kavita Trust Trustees

Kavita Trust Benefactors

Melvyn Rodrigues(President)

Kishore Gonsalves(Secretary)

Averyl Rodrigues(Treasurer)

Andrew L. D'Cunha(Trustee)

William Pais(Trustee)

Victor Mathias(Trustee)

Dr Austin Prabhu Late Louis Gonsalves Nelson Rodricks Caroline Martis Walter Dantis

Arun Palimar Francis FernandesCascia

Uday Bhembre Fred KumarKucchikad

Richard MorasJ. B. Moraes

Vincy Pinto Alwyn D'Souza Vinod WilfredTauro

Dayan D'Souza M.P. RodriguesLancy Noronha

Agnel D'Silva Gretta Rebello Hemacharya

Kavita Trust exclusively works for the promotion of Konkani poetry. Our consistent efforts have been rewardedpositively in the past years and Konkani poetry slowly is getting its due recognition. To continue our mission we need helping hands. Your small contribution will go a long way in achieving our goal. Those who contribute more than Rs. 5,000/ will be acknowledged in our website.

A Well Wisher

We need your helping handsOUR ADDRESS

Kavita Trust ®, 403, Venus Prime, Kadri Kambla Road, Pinto Lane,Codialbail, Mangalore -575 004. Phone: 0091-99801 36297.

Website: www.kavitaa.comOUR BANK DETAILS

Current A/c # 914020032563298 AXIS Bank Ltd.Kankanady Branch, Valencia, Mangalore - 575002

IFSC: UTIB 0001689. MICR: 575211006

Page 8: Kavita fest 2015

Kavita Fest 2015 - Sponsors

Kavita Trust, 403, Venus Prime, Kadri Kambla Road, Pinto Lane, Bejai, Mangalore - 575 004E-mail: [email protected] Website: kavitaa.com

Simon Lobo Nelson Rodricks Olivera Flavia Daiji Dubai Dr. Gabriel Fernandes, USA

Elisha, Elston, Ida and VincentD'Almeida (Barkur) California

Shannon, Thelma and WalterD'Almeida, Barkur, Abu Dhabi

Siya, Ceolla, Shwetha, Cyprian Pinto, Barkur

Stany PintoNeerude

Ayden, Jayden, Anola &Johnson Martis

Dinesh Correa Pernal & Family

Walter Nandalike

John, Joyce, Joylene, JestonGonsalves, Muscat

Jennifer, Anika, Annlynn, Jyothi andAntony Fernandes, NJ, USA

Michael Castelino

Simon, Ophelia, Shelton,Stalin, Muscat

Shanol Janeli, Jovita andSydney Lewis, Barkur

Vincy PintoAngelore

Robert FernandesUdyavara

Rahul Advertisers

Stany Ageira,Mulky

Glany Fernandes,Kulshekar

Pius James,Barkur

Sunil Fernandes,Kota

Naveen Sequeira,Brahmavar

Walter Dantis

Eric Soans(M.C.)

BrilliantPrintersEdmond

NoronhaStany Bela

Nanu Marol Rony Byndoor

Arthur Pereira,Omzoor

Sannu Monis

Mangalore SEZLimited

Mahalasa Narayani Bldg (New DianaRestaurant), Jodukatte, Ajjarkaad, Udupi

pintov

aman

joor@

gmail

.com

Page 9: Kavita fest 2015

KAVITA FEST | January 11, 20159