กัญชลี ทิมาภรณ์ B.S. · PDF file...

Click here to load reader

 • date post

  20-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of กัญชลี ทิมาภรณ์ B.S. · PDF file...

 • กญัชล ี ทมิาภรณ์ B.S.,CDT กรรมการนกัก าหนดอาหารแหง่ประเทศไทย

 • แกงจืด กระเทยีม

  พรกิไทย

  รากผกัช ี

  กระเทยีมเจยีว

  ตม้หอมผกัชโีรยหน้า

  คืน่ชา่ย

 • เคร่ืองเทศ ลกูผกัช ี

  ยีห่รา่

  ลกูกระวาน

  ใบกระวาน

  เครือ่งยาจนี

  กานพล ู

  ลกูจนั

  ลกูมะขวดิ

  โปยกัก๊

  อบเชย

 • มสัหมัน่

  กระหรี ่

  ฮงัเล

  สตวู ์

  แกงกะท ิ

  ตุ๋น

 • ชกูลิ่น ผกัชไีทย ฝรัง่ ลาว ลอ้ม

  ตน้หอม

  คืน่ชา่ย

  สะระแหน่

  แมงลกั

  กะเพรา

  ตะไคร ้

  ใบมะกรดู

  ขา่

  กระชาย

  สม้ซ่า

  โหระพา

 • ผดักะเพรา

  ผดัฉ่า

  ผดัพรกิสด

  ผดัพรกิขงิ

  ผดัขงิ

 • รสเผ็ด พรกิไทยสด/แหง้

  พรกิไทยขาว/ด า

  พรกิหยวก

  พรกิชีฟ้้าแดง เหลอืง หรอื เขยีว

  พรกิขีห้นูสวน หรอื ป่า

  พรกิกะเหรีย่ง

  พรกิตุม้ หรอื พรกิหวาน

 • รสเปรีย้ว มะขามสด/เปียก ยอดะขาม

  มะขามแขก

  สม้จีด๊

  ตะลงิปลงิ

  กระเจีย๊บแดง

  มะนาว

  มะกรดู

  มะมว่ง

  มะยม

 • กบัข้าว แกงสม้

  แกงเลยีง

  ตม้โคลง้

  ตม้เปอะ

  ย า

  ตม้ย าน ้าใส

  ตม้สม้

  แกงป่า

  ตม้แซ่บ

 • การดงึดดูกลิ่น ป้ิงหรอืยา่ง

  คัว่

  ต า

  ทุบ

  สบั

  โขลก

  อบ

 • ตัวอย่างการดัดแปลงอาหาร

 • น ้ำจ้ิมไก่สตูรโซเดียมต ำ่

  พลงังำ

  น (กิโลแคลอรี)

  คำรโ์บไฮ

  เดรต (กรมั)

  โปรตีน (กรมั)

  ไขมนั (กรมั)

  โซเดียม

  (มิลลิกรมั) โปแตสเซียม

  (มิลลิกรมั)

  ฟอสฟอรสั (มิลลิกรมั)

  45 12 น้อยมาก น้อยมาก 64 13 7

  น ้ำจิ้ มไก่ตำมทอ้งตลำดทัว่ไปปริมำณ 1 ชอ้นโต๊ะมีโซเดียมประมำณ 385 มิลลิกรมั มำกกวำ่โซเดียมในน ้ำจิ้ มสูตรน้ี 6 เท่ำ

  คุณค่าทางโภชนาการตอ่ 1 ท่ี (2 ชอ้นโตะ๊)

  34

 • เส้นใหญ่ไข่ขำวผดัซิอ๊ิว

  พลงังำน (กิโล

  แคลอรี)

  คำรโ์บไฮ

  เดรต (กรมั)

  โปรตีน (กรมั)

  ไขมนั (กรมั)

  โซเดียม (มิลลิกรมั) โปแตส เซียม

  (มิลลิกรมั)

  ฟอสฟอรสั (มิลลิกรมั) อาหาร เครือ่งปรุง

  291 30 25 8 369 572 542 116

  คุณค่าทางโภชนาการตอ่ 1 ที ่

  35

 • เส้นใหญ่ท ำจำกไข่ขำว

  พลงังำน (กิโล

  แคลอรี)

  คำรโ์บไฮ

  เดรต (กรมั)

  โปรตีน (กรมั)

  ไขมนั (กรมั)

  โซเดียม (มิลลิกรมั) โปแตส เซียม (มิลลิก

  รมั)

  ฟอสฟอรสั (มิลลิกรมั) อาหาร เครือ่งปรงุ

  141 22 11 1 192 - 160 20

  คุณค่าทางโภชนาการตอ่ 1 ที่

  36

 • Web site ที่แนะน า

  37

 •  www.davita.com  สมคัรใชง้าน

   เลอืก Davita Diet

  Helper

  38

 • 39