hizri Na Twndw Tizhi- MURAD HAKIM

of 108/108
ÍóOËbuU Í—e
 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  270
 • download

  12

Embed Size (px)

description

Renmayiakani BOUDA U JAYNIZIM am Kteba Tarjama Krawa La Layan Murad Hakim

Transcript of hizri Na Twndw Tizhi- MURAD HAKIM

 • ObuU e

 • uKWUW 5

  ObuU e

  w}

  rOW d

  wdOz `Ku Wub}

  d}W WW wU

  2002

  34

  U w}

  v# wU& U& U

  d}W W w# WU,U

  d}W WW wU

  wUdu Wdx. U U 0 U &u

  e.mail:[email protected]

  U1 r&U1 W.

  www.mukriyani.org

  rOW5 d w}

  wdOz `K&u Wub}

  O#bu#U e V}

  uKWUW 5 W&u

  b UW Wu wUM}

 • 56

  UWWU wd}

  9 } wOWA}23 Wu wOWA}27}}}} OOOO####bbbbuuuu####UUUU WWWW%%%%UUUU&&&&''''

  41 wwww''''OOOO####bbbbuuuu####UUUU wwwwUUUUWWWWOOOO''''}}}} UUUUWWWW WWWWWWWW'''' wwww****WWWW++++

  43 uzU# W,#uz 46 u+ wUWO'ULM| 51 O#bu#U WW6 u+ wUWO'ULM| W6 p|bW853 U9OUWWN+ 57U9OUWWN+ W6 W'W9 bW57 eOM'W% 61eOM'W% wWO'ULM| bW62 w9* wMO'Uz X* 65 UW8UW6 W'W9 bW66 U* w#W wUUU'W6 d 'W FdGu 70 9'd u9H wW'W9 bW70 w'u&}6 w9*Uz dO w&}9 73 nu' w#WM w' w U# W+uIOW' w#WM wd w' wW674 UOW UUz U,OO w#WM 78 UOW UUz

  WWJA}

  WWWU} wbUu WU W rJW

 • 78

  206 O#bu#U WM'u# wOMO9WWS bU206 O#bu#U TW9 U wd207 W w9*Uz w,Od208 UM+u6 O#bu#U we+208 Wz wUWW208 bU wO9*Uz WJM+211 bbbbUUUUNNNNOOOO%%%% WWWW6666 OOOO####bbbbuuuu####UUUU uuuu####UUUU8888 wwww''''UUUU####

  80 WUOKOWMOz W8 WM' eOUz w,O,S 85 fO,S W*WG UO86 Ub'dSUz d87 w,Oz w'W~d bOW 91 bOW wU9,u W6 p}Mu97 OOOO####bbbbuuuu####UUUU wwwwWWWWMMMM||||WWWW wwww****WWWW++++

  98 U# wM b}+ u# bO| dM}8110 WdT W&W+W6 dW dW+ 9,6# O6121 w'u&}6 WM}NU'W bU U9U8U129 w'O#bu#U wd @MOW#u6 5#U

  147 wwww''''OOOO####bbbbuuuu####UUUU wwwwUUUUWWWWTTTTWWWWUUUU8888 WWWWOOOOOOOO####WWWW''''UUUUWWWW WWWWOOOO}}}} wwww****WWWW++++

  148 w'u&}6 wGWO |bU ,K}162 w9*Uz b}uz u#u# be|171 w'O#bu#U u+UUz Uw'181 W8 u} w,'WG e'd}# WJ'

  199 WWWWzzzz wwwwUUUUNNNNOOOO%%%% WWWW6666 UUUUOOOO####bbbbuuuu####UUUU WWWWOOOOOOOO####WWWW''''UUUUWWWW uuuu wwww****WWWW++++

  201 UWOO#W'UW201 q}'uJ,Oz e|dO H6Wz202 UU bK}8 202 u# uW U#d}+u~|203 Uz U+u203 uW* UOK}z

  205 UUUUWWWWeeee++++

  205 O#bu#U U~| we+205 wUNO% wUe|U w9*Uz e}8

 • 910

  s'bW U W* wfU?G wW w}d&A} b9? W6 U'T wUOU' W+ U9?,}z U?NO?% wUO#U8 W W?9,?T W? UOKW' ?? Wz w?U??WU??T s'd# W?6 w#Wz + u???A??}?? wW??*u??W6 W9,O+ W W?UU s|dM}N+UW+ p| W~ W dW6 W??? WW??,???SWz Wz FW?UW# d??W??? bU???W??S WW???% UFWUW# U??d?}???,+ U?Wd??O U?WW??Od?O??S g} W+ U?9??*u?

  u#W gOMO6U9wW'W8 W'U U~W8 d W'W8 W6 w'Ul?U w#W'UdWJd# O8 uJW+ p}#WU O8 W p}UU~W8 W+ d#d9#WW* d+ W? W6 W'W W6 w#W'Ud W WO?O gOW'uO8W' W W6 up#W UJ| wK'W X}+U d9M|uT w6W*WW X*d W6 d#U' UJWT WW+ W8 W w}&A}d#U' W~M' WW? + U?O*U+ d?}Uz u?96u? FWOU?9U?* W6 e?O6U?9M}?bW?S bu+U' W6 U?W?UMd# W?O?O?*?TW X}+ fO??U? d#U' U???W??d?? ?6WMW# d???}??T wM?#WJA??}? W'bbW???d+uJW+ s|d??U U W U?W??O?O#W'W?? u??96u? W?A??}? FU?W+ WOOGWz w|W6 d? Wz X}b} wW#u WO s|U8 u6W

  X}M}N+ v w'U# gOGWz w| W6 W8 UM}NO9U wU W?6 e'U eO*U?S w'O#bu# wu?+U' WW6wUM + bOW~O W6 wW'W?U W6 s'U9AOWz w?ULWz WwOd#W W6 d w'U? + W'U~| O8 U'Uz X}d b'dS WW??? s'W+ b?J|| W+ w?'d?? w?~d+ 5?u# U'Uz W?'W8 @W???%

  UJd| WbU9W# e}~Wz W6 X|e|U+ dw#Wz w}?d&?A?} wU$Wz W6 q? bd#d+ eOK~?MOz wSuWK'W?Sw#W'U??d?? u?W8 W??9?U?z p|U?O??d wU?? W6 U??N?O??% W6

  } wOWA}

  wU??? W6 W??? WM'W?? ???O#bu?# W6 5u# p}?#U?? U???OW#W8 W?Ju? X}?+W8 U?????L????O?x????GW?z wJ?}M?O????}?# b????A?????O#W?'W?????????wU?M}8U????W+ U~?| W??? W#U???&?U??? wU????UzW+ WJ?' wJ}?MO????}#wWW?+ d?9??OWz X|W??O+ W?? U??L??*WbW8 Wz FWU?W# ?O?#bu#W~?W+ Wz U???U8 W?+ gOWz 5?M}???N+ v ?+ WUW?'??W?' W+s'U??O?M U??O??A??O???9?? W6 s'U? WU??O??} U?????T W?? WUU???A??O

  WOOMO&M* UT WM'WJUO+

  WWWW bbbb1111 UUUU

  s|u??T UW? W? d?? W'W? W?6 w'U?lU?? w#W'U?d?? W W+W'W u?+d dO? UO# U?O'U9U s'd?9dS wd| 7?*u u+W+u?O?MO+W ?T W+ U8 w?#W?U8W w#W'U??d? ?}? b'U??O# W?

  W9|dMO+U 5}+ 5u#Uw~W?% up'U? we+ bW U#u? W ?* U'W?W6 d# wJ}?W? ?% u?W8 w#Wz wW wUM?}8U?W+ wU?N?O?%W$WJ*Wz 7*u? bAO?WWU# w9?Uz W6 bUU~W? w9Uzu??? W'W?? ?O8 W6 W???W'd??T U???O# U???OJOM?W# s'd#u?#WJA???}b# w'u??&?}6 wd??u1 d? w?SU? W6 U+ W??9?,?O?+ W???T W?+ WU'UJ?K}??A??}? UJ6U??? Wz gO??W?'W?? O8 d???WW? ?OK U??$W WJ'e b? wU?N??O?% w~W?% W6 U?OW# u??OMO+W

 • 1112

  U+ W?6 W???? theologistsU????W????9????,'?6????O# W?6 p|bW?8 FWU?W#U??OM?'d#U' W'W?8 U'WM9??A?'W~}# W?z U??W8 WU'u???O??u W#W???U??O??wU???$W?z W+ @d?+ WU???Wz W?#6 5#U??? 5?9???W???z W???*W???GU~W?? W? W' U?O?A?} W?W?G W6 d? w9?*d? w'U?&8Wu?WUJ?W??T Wz U# W'W8 e??}8W?+ wJ}#W??uJ?M W+ U??O??9??,'u??} U??W??O'd??g'b?'d???S e+?8 W'W8 U?'WU???d???O???? U???O6u???T W???? WJ+ d???9????W+ W'W8 d w'O#bu# + UOWz u}*U8 wJ}dJUAOM9WW?p' wMO'Uz wW' W?6 WU'W~9?*d w?J}M9?A'W~}# W6 U????N?????O????% W#U?????NJ?} w?9????*d???? w?U????$Wz ?????O#b?u# W?z W+

  WO'd w w#WOJOUM' W#U??U??O?% d??9??W' W6 U??W??d? X?*d? W?? W'W'+ W?6 e+8U?W??d? X}?A??TW+b?} U'd# wW?z wd+U W6 dJ*d??}8 Uu#d WW?' W'8 bW W+W6 WWz W'W8 U'up#W w?9uTw9,'u?} d# wWz wO9U+ WbWW+ ?T W6 dJ'dW+ +buW8 u} W6 W? WOO W#U8 Wz UN?O% W#W W+wI???*U???O u???TW'U?WK X?*d??? W+ d??? W???O???}??? X|dJ?+ W+5 upO9*Uz w#W'W wJ|Wu+ X*d W+ UWd W'J*W# *W?* w#WUM d? wO9?*d wT Wz + W+ w?#u W+wJ}?U1W W+ U???OW# U??W??d??? WJ' wJ?}??d?? W6 W???d?? W??*W??* W6 U'??T su# e??}8W+ wJ}#W w?bW? w?#W'W???

  WJ+ UW8 ?????O#b?u# w?J|W?u+ X*d????? W+ d????? W' w?} b?'d????SwU?W?9?u?T wUM}8 W+ + p|WM?}W? W9?}?&+ X}?u# p}bMp}#U?? ?T wWJK W?+ FUJU?O+ U' FU??&+U W6 WJ' w?Wz ?TbJ?' wU????A???}???? !W??? W6 X?} ????T W+U????W+ U+ b?M

  p}????&???}???9??? W?+ W+ W'W?8 wW'u?#U8 O?8 d??? U'U?z W??? FU???W#b+ w FbW8 W&}9 W6 X}u

  'u?O? W?WMO?GW# W??W+ u'W???}# @U? W?* W?? ?Wzu#U8 W?W+ U?O? W# W+ U?WO?O?U?O? WA?}?U8 ?9M*W+ X?W8 5u# ? s'WJ+ v?W d# W+ X?W8 d#U' d??? 9~?MO9U8 ?Wz wUNO?% wUA?TW+ u ?&L?O W s'W?W d#W?W+ W* wU?W?U+u~ w6uT W' U?OW# s+ U?* + s+

  X}M}W u#U8 W+ UuO8 d9O W

  ?O#b?u# W+ Wd+UW W+ U??W?d? u??} wU?W?O??O#W' W+W6 ???O#bu?# U'Uz W??? 5|b+ W6 W???9??,?'u??} W?'+ WM|d??? w'???W'w| W6 d???}? wJ?}?9?* u??TU' u#d? W~}??% b?d? w?J?TW??O?O? W6 ?O?#bu# X}+ d??O~}??% b??O?TU W?6 Wu?&??O#W'W????W+d# wWz W6 bUO#Wu,W8 U9S W6 W p|bW8 w+ X|X*d????? W?+ pW?????T U'Uz U?????W?d????T FW?????OW?????* W+ W?W+ U?W

  O#bu#Wz W'W?8 U'WUM?O??&??* w?J}M9???A'W~}?# U??9??,'???O# W6 p?|bW8wK'W?? U?z d? w?9??*d?? W6 WJ}??*W+ ??O#b?u# W' U??O??}d?# wW?z W?????W6 W?u+W?+ W+ d?????? UU? W+ w?9?????*d????? XW?8 WJ?' wW?z W???? X}?MO?+ d???? p}?#U???? FU???? g?}J?W U??????Wd??????T W?????d??????WW? W?????T v? d| w?U?????U?zwW'U' uJW+ 5 U#W WO'?O#bu# Wz 8 X}+ O#bu#W9,'u} W FUb} X FWuJM wuG wWz d}6 WOO9*d

  X|d~+ O#bu# W+ g} U# FUJ+ WGW+ UU' W

 • 1314

  WW???} W+ d?? b'd??S W6 WMT ??U? d??S p'Wz5u?#U WJ????T wW'U?' ???O#b?u# W' w?} b'd???S W???? WzW+ ???O?#bu# ????U??? d???S WM'W???? s|U???T v6 w?d??? wW6 s? w#W?'W????????? w?* W????&?????W+ W?6 d???? d?????W?W

  X|~+ d WOO#W'W W* Wz W'+ W+ ???T W??b?+ U??O???d Wz w U? W8 d??}?6 s U??O??U??? W6 d~W?' W??9?? W'W??9???Uz W6 U?? W??? W6 d??WbM|u?T W+ e|W+ WM|uT W?z + r}8 v%W+ Wz WJu W?

  FU~+ W'+ W+ FU O#bu# wJW W6 U+ W W&}9 Wz

  wd?JO?????}?W?? w?W?? w?O??d?#WU w?U??W?U??A???O W?6 p}???W'w9|U?OdW+ U?U W+ Wd?WU w?W wdJO?}?W W?OOW?U?~W??????????? W6 u?????9??????*' FW?????? W????? WU?'U?????U?' W+ w?W?????bOM}J* U?U' u}?* W6 d wW wdJO?}W? bUWO?O#du1w9?|U??O???d?W+ WMO????M+ W???W6 WJ?u W???O???OM}J?*U???U' X|W??? we+ U?OULWz W6 wW? wM}J*UU' s} w}? W'+ WO?OWWe+ Wz U W6 WWz U wUu}* W6 p}W' e}8W+ w#WzWU???U??? W?z wU???WK?O???&???#z W??? W?'WU???U???GW???* Wz w?M#d??? W???U???Wz U??W?O??O?#W?z W?W we?+ wd~W' W?? b?} U?'u#U8wU???O?? W??? d~+ d?#W?? wJ?}U# W6 U?~| u??U?# U??$Wz W?U#U+W Wu+ U9?,}z U# UOULWz W6 W?OOd#W W#U?T W U8WOKW+W6 s W? W?9?}M}?N+ U?U Wz X}u# W?W?U# W+ W'UU W+uJd?? W??9?W?? W rO U??Uz +' U?+ u?TU' r?MO'UzW'+ gO?U?L??9?A?O? wM9?U ?+ FWUW# r*??+ W?* wK?% d~W8

  wO??9??U+ W6 ??} bU??O??9?W? W6 U??W?d?? FU?? wd?? Uz FW??O?U??9???U??* w&???}??9??? W6 b'd???S d?? W?J' wWz W???W++ b?W'WU W?6 U8W8 Wd? wu? d X} wU?W?O*?TWWz wU?W* W?&W+ W6 ?T w9?W8 W W+ s'U?9A?OWzW???W wM#W?JA??}? wM#d???U W+W6 W?+ X} X|?+ FU??p}?W' W# wuU W6 UU? W+ UM wU?M W6 W?* UWd|u?

  W'WWW' W8 U% bW8 WWW' W6W????? W?6 w?J W????? W?8 @}?6W~?9?????,'?????O?# W????? W6 W?+W?+ uJ?W+ b??????d?????? w X?*d????? W?6 X}?+ p?}?????9??????* @d?+ WW??G W?6 wU??W??O'd?? U?~W???? dJ9??? wJ}6W~?U1WwU? s#WJ?| u???U????W# + X?*d??? W+ d???? W' w}? ???9????Wz???? XW?8 W??? FW? WU????T W+ W?'U+ ????9???W?z v+W? X}M?|uWz W+ W+ wUO wJ}6W~9Sd? wbW8W 8 WM+ UWO'dsu# UWO'WMO?M+ W wu&9 U+ wd?d}S W

  Uz WMM}N+ U$u U+W6 W'U# wJ}6WU~WW' w} X?}?9?? WM9?A?'W~}# Wz W6 d?#WU?GW??*WK6W? ??W*W~U+ UWOUO WOO#W' wbW8W 8 W9}+ W9*dW&?W+ W6 d WOO ?O#bu# b'T wTU W6 d W? FU Wzw?W8 W?+ FU??????? ??????T W?6 d???????W?+ WJ?' w?Wz w?#W???????OW???????*W?U d????? W?????W?' W????? W?8 FU W?J' w?Wz W?bU?????W?w8 W??Wz w?#u?? d??UMO+ b??O?' W+ wJ|u' d?? U? wW'p}6W~?U# W6 w#W'U??d?? dJ} U??O?9?? U??W?O??O??9?TW?+W+ WMWz W???Wz u?+ U?? W???O???9???TW+W+ d?# p}#W?'UMO???% @W???%W' wJu? W Wu?W8 w?8 X*d? U?u? W'bU?T+ Wu'

  X}+ W

 • 1516

  Wz W???9??,'u???} uJW?+ s'WJ+ w?G??TWz U? wW'U??U?' W6 'W d???UW???L??}z FU??? Wz s?'WJ+ q}???A???} 5 wO???G???TWz U W+ W??? W'U???U'W?O?O?W? WdJO???}W? Wz d? w?G?TWz wW'U?U?' W6 U1'WW? b'U?#UUz U?U' W?W?6 b'Wu+U~W+ W6 u?+ |bU? ?O#d??9?

  W+ O#bu# + UW Wz v+W+ W&+ UW6 UOu# U%

  W6 U??9?,??}z U# w'u??&?}?6 W+ wW'U8W+ W??T W+ d~+ W?9|b?}6 Uz W? X|d?O?b}?6 e| W WU?N?O?% Wz wM|u?*wJ?}JW w?'u??&???}6 d??? n gO???Md# w?~W W+ U???% ?O8 5?u#U? W?????9?????? u?????p?'Uz w?'U?????U?' wU??????O????? w??????GW?zW6 p}??W??? O8 u??TU' 5M?}W??,+ bJ?}??W?? O8 W??W+ p?|U+d??O+W6 W'W8 U?8 wW'Uz p}??W? u??W8 WM'W?J+ W~*U W??U+FW?U?W?# W?J?' w?W?'W????????? ?O?8W? FW? W? b??????????&?W?8W+ w'u?&}6 W?OO W6 U?Ou}?9?9 wSU? gOUW?OMO'UzwMO?'Uz wU??O??? wOW'd???S U??O??% U+d???O+ wu+ w?MOwU???O??? wJ}???L???9???,???O?? U?W6 W???O'Wu?8 wSW???,6W???S w#W'W??????

  bO#W'W 5? d?????????O+ W?6 s?'U?J????????? W?'U?????????* W?+ W????????L?????????}?z W'U? Wu/ Wz W+ U' UN?O?% W+ FU+W bU/U?W'u??W?8 W?? W'Wz g'W?z X}b??}? U??d??WM?}6 wJ? wW??O??O???9??W'+ 5+ U8 w?W?O?9? wU??T 5u#U W?L?}?z 5'| U?W?O??O?9?UOW# W FUJ+ Wz W*W~U+ X}u#U W'W9 d U# O8s*W+ v+ w}6 WJ' wU?Wd U# W?WOO?9 uW?8 wUT Wz UM}8+ bU?L?O#W'W?? wU' W6 W?OO?9? W+ d?U? UM}8+

  WdJO??}W W+ w? wL W+ FW?uJM WJ+ U+W? rOU?UzX}+W UUz p}W W8 W bU,T W#WS Wz U WOOWw?U??????W??????*W+ W?6 p?}??????W' W?6 W'U?????? W?6 d?????? FU?J+ U?+W??????

  Fb+ U$Wz p|U bUWOO#W'W WO'u~#WeTWu??p?O?9??*Uz wW'Wu+U~?W+ W# wW? wd?JO??}?W?U# W? bJ}* W6 p}?Wz wbU?$Wz W6 dJO?}W? uTU' U?U'W??Wz Wz wb??U??$Wz W'U??U' W?6 dJ''W W?~ FU?? XW8WW???} wG??TWz w' WW???} W+ W? X?}+W8 wJ}?U??$Wzw'b?W+ WW??????}? p}d??? U' p?}???W??? w'd??? w'b?W+W+ U?% W6 p|?% W+ wW wdJ?O?}W d? X}+ U~W?W+ v* W?u+U~W?+ wSU?? s'b?+ WW??G W6 W?u+U~W+ w?SU??FWKK?O?? ???* wSU?? ?+ X|~+ X|W??? Wbu?# wW'u???}??*

  FUJ+ W6 * W'W8 Wz wSUW??9???,'u??} W?? W???O#d??9??? W6 WJ}???W' wW?? w?dJO?????}W??v+W+ b#W W6 UJW9 wU + W?+ Wd~O+ U~W wUbWzs'd???9????*U+ W+ w?9zu+ u??? w?J}???W??? Fb?+ ???O#bu?# WzwO?#W' wW??? wd?JO??????}W??? W?' w} X}? ???O#d???9???u?????W8 W?????W' W'W?8 W????W?z ?????O#bu?# v+ w?F????W?????%W????9?????W'|u? wJWT wW?? w9u?T bW W?+ XA UW#W?uJMW???Wz WJu? W'W8 W+ w?W'U8W+ w?9??*d??? w'Uz 7?W+FU??Ou?+ U??W??U# w'bW??? Xu??T WMO???M+ W??W6 Wb?U??WWM?#d?? W?bU???W wd?+UW6 U?~| W???U# FU??? Wz X}?+dW?????*?????* W+ FW????? W?6 WJ?W?????T U?z wu?????&?' WU?????L?????9?????W+ X}? p|U% W+ WbU?W U8W+ U?&9?FO?z W'Wup?O9?*UzW' w} wW? wdJO??}W? W+ W?9? d? |bU? wu+

 • 1718

  U?O??} WMM}??N+ + Wu?/ W+ U/U?&??OU# O???KO?? WK9??O8 W~wJ?'u??}???* W+ d???W FU8U???W+ U' W6 W??? W'U~?| W6 W~% X?}+d#u?~+ W?~ X|d?M}????N?+ Wz |?M|u????T W+ w?'U#???? W?J'n'UO W&W?G} UOW# WO'} We' wJ}?9* O#bu#U W#u WO?'} wJ?|We' W' W9|d? }? wUU' W?OO#W'U?W ?+ W?d?+ UW? W?z W?+ W?+ ?????????O?#bu?#U? ?+ U?W? W?Wz s?W?????????su#U d?9?OWz W? W'WU?W? Wz d?|u+ d?}6 WU?A?O ?O#bu#UuJW+ ??}? W+ W??O?O Xu'W U??OW# ?O?#bu#U W?&+ ?+ w9?W'W?8 W?????O????O?#W'U?????d???? u?#U8 U?????9?????,????}?z d+ W?+ bu?'WFU~+ w?} X}u#U? p}??W?? u??W8 W?? W+ w?W'U8W+ ??O#b?u#UW Wd?T W6 Wu&G W# s?*WU8 wO9,?'W*T W# ?O#bu#UWJ' wJ}?T + WOO#W'W? wJ}?T W6 UTW W# U?WdTW6 U'?T W? WUW? Wz w9?d?} Uz 7*u? W+ Wd+UW v+W+W#6 bU? wJ}6W?Wu/ WO?O Fu? d W+ ?O#bu#bU?N?O?% wU?L?Uz W6 d?}?9?Wz e'd?}# WJ' U? w' @MO? W UU WW6 WU W+ U'U U w#W'Ud U# WM}*bU?? X} U'W?G W?+ ?T FU?? u?} U'UU??* w#W'U??d?W&W+ W6 W W'W+ w9,'u} O#bu#U W6 dJ''W w U?~?| W?????????U?# W?+ W?+ X?|d?~?+ b?'?????????T W?+ b?#W?????????L?????????M !W?6 W?~% w?9????????? W+ 7?A?'W???????? W?J?u? w? w?A????????O?M#W?????????W????????d~W' W??O??O 5Ju?? FW?L??M ! WU'd??Oz wM#d???TW??&X|u?????p+ ????T wM? + FW????L????M ! W?6 W+ ????O?#bu?#U

  FUJ+ UO6uWMW# T W+ W9,'u}W??? s?Wz s|d?+ U W????O???}??? w?U???N???O????% W+ ????Wz WU?# Wz W???? W?'Wz U?????L????9????W?+W???? FW????&?W8 s?'????O#b?u#U? e8 U?W????

  U?OW# U?N?O?% W? W'Wz WdJ# w'u?&?}6 w?O?,d W+ Wd?U?W? b??O?? p'U# U? WU W?W+ X|d??U W+Wu?+W+ bJ?} W?6 W???O????OMO????&U????N???O????% ????% Wz wW?8W+W?&?W+ wU?T 5}?+ d u?TU' W?O?O WJ' wJ}?9?* d#U' Wb?WW6 W#Ub# UW'U?O%W w'u&}6U d#u w} W? WO'u&}6????% u????W?8 W6 W?dJO?J? U8W?8 W'bU?????Od???? W????O?u w?W8W+ WU?M U??9??u W?Ju WU???9??u p}??e??O?6uK w?#zW6 WdJ?OJ e8 U W+ e8 w?M9?*u? w?'u?&?}6U? U?W?O'U??O?% WM' u??W8 e?8 wd?b?W?W? 8 W??9?}?+ W? U??u??W+ W???L??}z Wz U???Ou+ UM}?8 WM' WJ?u W??O|u? wJ}U?M}8WJu w#W'UW W6 WdJOJ W6 W?9}M}8 5 u+WWW6u?W8 W6 WdJO?J W#U?b# p}6?&?L?O? W?U# wu+ w#W'UW?

  X}+ U* Uz WWz FWUW# WOOW' dS %wW?' W8 W??? W?'WU???T W?6 u???&???}6 w?#WK'W????S FW???OU????GW8W6 su# W' dJ}6 W?'|u U?W?S WW?A}?wbM?' U?? |bU?? s'+ w?Uz g'U??Uz W+ W?z UWw6W?? + b'U# W?W' W?6 d|?&W8 u??*U+ U?I'd??SWz wW? W?+ W?

  w' w' Wz w#u u*U+ UI'dSWz

  w#W'U?d ?} wM'? + X| p}?O#UW?96Wz W6 W&?}9? WzWbU?W? w#W''? wM9??A?}8W + |?M|u?T W+ UM}8 w?'U#? +FW?LM W~ ?O#bu# W+ u+W?+ W# WO'?O#bu#U g'Wz W? ?* @W?% @d?+ W6 W~% W? 4}?N+ W+ ?+ pW?T X}+X}M}N+ W+ w'U#? WUNO?% W6 X}+W8 WJ' wJ}9* U?U#u

 • 1920

  uK'W?z W??WM}8??W?? W?MO??GW# W??O' W+ U???8??zW?A??}? W? X W?+ W? W?O??}? wU?N??O?% wW?? X}MO?&+ W?'?TW+W6 O#b?u# X}U WbUW WU wM9?}z wMO'UzW???* W'U????* WU???W?'e???SW6W# w?| W6 U???u???W8 W?' W W?KWU'U?&?+ W?z d? +# W6 W?* Wz W? s'u?+ U?9?,U?G?SWz w9??* w#W'U??d? ??}?? U?9??,?}?z u?U# s'U?+ W'WU Wz W??W+W6 5?U????WU????L????????u???? bM?O8 W????* W'U????* u????O?MO+W? ????TW+W6 W? W?'Wz d#?&?W??% d#Uz W+ wA'u?W?8 W6 U8W8 bU?9??bMO8W6 ?O#bu#U e8 W? WO?O UU? WW?z W+ F 59WW?SW? bA?OU?W?W6u?% UW6 FWUW# d?}TW W?#U?} WM+ U+ W?p}6W?U+W 5MO+ se+ wMO'Uz wJ}?Wz W+ dW?* U'W+ W~e?8 u????? d????? d?????}?????U?z W+ 6?+ 5? U?????Uz d?????S W?W8 e8 Wz W?? U?U?O bWzW+ v bU? ??O#bu#UW'+ e8 s?'d?9??OU' s'd??9??9?,'u??} W?? Wz ??Wz + X}M}??X|d?M}????N+ ????O?#bu# W?+ w'U?#??? X?|dJ?+ W???W?6 U???? W????9???,?'u????}W+ w'U?#? ??O#b?u# W+ p}#U?? O?8 W'??O#bu# wW8W?+ ?O?#bu#W* W?6 UWU?L?u bMO8 U?9,?}z W* X|dM}8U ?O#bu#e8 wO~?d? d??}6 W??O?O d?# d#bu# bU?? wW?? wWzU9U8U u? dW+ ?O#bu# W6 T wWO?O#W'UW? O#bu#UW+ FU??? Wz w?U???9???bMO8 5?MO+ v?#U?? X?|W??? + U???bU???W????WM?O'U?z W8 w?u#WJ?M|u????* W?' W6 W???? W????O?MO'U?z W'b?u#X W?6 u+ w?u+U????? U?#W???? U?????9?????bM?O8 d?????b?????} w?9?????W8wU?9??bMO8 W+ u+U?9??W wU?W?O??} W?W6 U?9??A?}8 U?e?O?K~MOzU?$W X|d?}? U??N?O?% wU?W#d?u1 W# W6 p}??W' W+ W? ?WzW?? W'e?}?8 u?W8 W+ u?'W???}# b??Ou+ w'??TW+W? W??W+ p}U??

  s'd##U?9J?' ?Wz w W?Wz bW?N'W? WU# W?6 ?O#bu#UWz W'd}6 W?WO?O#W' X}+W8 UO#W? s'd#WM}W U?WSp' W6 wM|u?* bW?8W? UO?# U?OU?Sd?O?O Wu/ + W? WU?L|W8W? s#W?O?O?W? ?,?Oz w9* w?'u+ wU?WMO'Uz wu+ s#d????TW???& w9??,'W???*??T ??O#bu#U? W??W6 XTW??% d?J}# WMO?? ?O#bu?# bW?&W?? + ? ??Wz W? U??U8W'u???O8 U?'Uz U???% wT + W???9|d?M|W~?+ d?? ? U??U?8UW~ W??? U??O??d u??W8 W?U??Wz W W??O???O W'W8 W??W?z W'W8WW?? W???W??T WdJO?'U??Uz + U?'Wb?? + W8 5?W??W'wO?9??,'W?*?T ?O#b?u#U W?d?O+ w'u??&?}6 w'U?O??*8 + X}+

  W&W+s'W? b?W?O}? wU?N?O?% W6 ?O#bu#U e8 W?W6 XTW?% W?L?}z d?}6 W?'W?L|W8 Wz wW8W?+ e8 Wz W?W' WJu? Uz W6 WW???L|W8 W6 W?z W+W6 bW??? W???*W?? d??? eFW??&W8 X|W?? UW+ @?d+ u?}??* s'd?#Wb s'd#W??5 WM'W?U Fu bU?U?9*u? W* W6 U?OW# ?O#bu# WL?}zW6 ?O#bu# X|d?bW?8 ?O#bu# gOMO?u d?W?,?G wU? W?W* W+ X|d?b} w9?W8 bAO?d wW'Wd?dO+ U9?S uW8 s'd?#bu?# X}M?O+ W'????TW?+ W???L?|W8 W?z ???W?z W???? U????U???9????*u????WJ}U?? W? b'u? s~d+ ??% s'd?9?W+ s'd?9??UMd#wJ|W?* UO?W# W Uz wUW?# W+ uOMO+W? W'TW+ W?*W?? sW?? bU??O?U' W6 WU#U?? W?z uJW+ W??O??O U??O'??TU? U' wwJ}?# W??W? X?}+ U+ wU'U??* W?? s?| U8 wW'??O#bu?# w*u#uT W6 WUO?O#W' Wz WW#WUO wU$W+ W6 W? UJ'dWz uWz % W6 W?MOGW# FU+UB?O W* bW8 u#d~?W8 b'T

 • 2122

  WL?}z W d? UL?9W8 W?L}z b*W'U? W6 W8 W' r} d? eW'bU??? U+ W6 b???OJ}???&??}??9??? W6 uKW???&U8W???% wMO?? 5?d??W'uT O#bu# W WzWW6 5+ +U8 bU WW6 U+ X}Wz w#U? u+bU? u+e?}+ Fd?SW W6 U?N?O?% W? s'WJ+ U+ Wz W6 W?'Wd??d??O?+ U~| W ???O#bu# W??? 5}M+ W?+ u#U8wJ|u?}* W WW'U?~W WU?OO?UO? wd+u|W+ U~| W WJ'W?Wz g} U#WKKO u?} w9?Sd W?A}? W+ UM}?NO'U#? + U$u?p}9?* O8 X}+ U W6 W'u?O8 Wz WWz w#W'u?Ou s

  FW'W+W+ g'U% p|W* W6 W~% W9}M}U

  rrrrOOOOWWWWMMMM dddd

  Ub| U w?'U??% @M?8d??S F w?U??O??? U8W?'dE rN???S eM~?'d????? U???u#

  dN# UdAqO?OU?L? U8 F XuA?T b?O wH?,KS U8W?A' bU? uK~&U?N?% 5

  dN# wdA dN# u? d wb WF?U% d?A+ uI?M XuA?T dHJO U?{ bL?

  d???GU?+ U???&???O F d???f W????A'b a?'U# q8U????,# b U???? w6

  dN# wdA dN# wdA XuAT wSUJ* b&6U dOH uF,

  d??N?# bMH??? sL??N?+ U??L??* X?u??A???T b?? s' W???U' U???O??

  r8 U?? U?L??* U??B?9??G wU??O? FU??O dN#

  dN# dO# dT UL* u U~

  W+ W+ F u?O w?W?O'bU? u? u?O?u?9'W W?A?O?U? wW wU?TX|d~+ @d+

  wM|u?T W# Wz U?}? w'| W+ g'u? WL?}z W+ FU+W? W??W6 W#d?M}??W U??O??% W+W6 W??A??O??W8 W#? W+W6W+ WUJ}? W' W6 @d+ s'd#Wb s'd#W b?W9?,O+wJ}?U# uW8 w#W'U?W W6 p}*W?+ W#u+ @d+ d bU?WO8 X}?+ dM}#u?W W?6 p| U?W p|u?? WU? O?8 u?wd? UOW# W X?}+W d| W6 wM|u?T WO?O WU?9u? Wz wJ|W+FWUW# dM|u?}* W'u?}?* uW8 W+ U?9u? w9?*d uJW+ u?W6 fOW+ W?O'?O#bu# Wz d? U?U# gOU?bM' WU?O?Wu/ d?? U?O W??W+WW8 W6 w#W??&'U# W+ u??*U+ wU?9??u?W+ s* W?6W WUU?# Wz U?? ??}?? U?# bU??N??O???% u??W8 W6 W???O??O

  WObU$Wz w|W# W6 FW?UW# b???O??d?#W?? W???O'???O#b?u# u??W?8 b??O???9??? W6 W?T W+ U??9?}+ wJW?T W?6 U?% gOU?W??% s'd#W?%U/U??? W6 ??O?#bu#U W?+ W??L??}?z WU#U??? Wz sW???L?? wU# U??9?A??}8 fW# w?'u?&??}6 W? s+U??p? X?}+d? U9U+W??TW+ bM'W WU? W6 W?L?}z U+ w?W'U8W+ W+ u+W u?d wO9,'W*T bW s'u?&}6U bW W FW U+ w*U+w#W?KKO??? W???&??W?+ W6 ???O#bu?# W6 W???L???}z W' d'W???G W6 W?# W6Wz U?OW# U/UM W?6 s'u+W d# U+d?N?O? W'u?}?* O8 W+ bU??TW d?W U# UW?U Wz FWW? UL9? W UM}8W? UW+ UW?WW? X*u?W? U?WK' Wz U?OW# u?+U?W v%W+ v6 w?O?8 u+d? U?

  X*u T s'uJO+ Wz g}W6 @d+ u?9A}?N}% W?L}z wL|W8 W?* WW'U? WWz

 • 2324

  W? v w'|W+ W? wU??%?% W?O'}? Wu/ W??}?W UW+ d+

  ???????O?#bu?#U? W~? W?6 b???????9??????U?z u? W6 U???????L?W?8 W'?+wU???W???? W???O???OMO?'Uz w'W?#W UW??? U? W6 W???W' W?MO?J+WMO? ?O#bu#U wU?W?O'u?96u? W?A'u? W6 b?d ?}?wW?? W6 W? WU??W?Wz wO??U e8 W??W6 w'bu'W W6 U??*U

  s'W w|u#U# b'WM9* W6 u+W8 UO bd|wO?#W'U????W???? u? 8W+ W????? W#U+W????T W?z WM?' !W???? d#b???????????????A?'U?#??????????????? W?6 U???????????????$W?z ???????????????O?#b??u?#U?? w?TW??U?8wU X,?O+ W6 W WUe+ w#W'UW? W+ d}T wJ}bUA?Tb}UW+s'bW8 5?M}? e8 W6 Wu+ ??O#bu#U w6??&?L?O?? b?O' w9*Uz UM}? W6 Wz w'O#bu# W6 s#dW?+T w#U+WT WU?OW6W?z WM?O?J+ ?????O?#bu?#U w?JW? W?6 wu?????GW?+ b?????d????? w?SU?????wd?W W+ X?}9?bW8 W? FUb?} X W'W?%U?&' W+ W'WM'|u# wW'WM'|u# WUO W6 ?} O#bu#U u} bu'W U8W8 ??O#bu?#U + wW??O#d??9? WM?OW? Wb?J}6w9?AW+ b?O'U#?W6 W'bU? wWO?O#W'U?W? W' W6 wUU?u#U# b??W??O?}?? wU??N??O?%W?6 ?O?#bu#U u#U8 w?U?W??%W??u6W8

  X|d w#W'U???W?? Wz wu??O???9??A U??U8 v+W?+ W'WM'?|u# WzwWz W+ XA?'W?W U?$Wz W+ W? U??O?Uu? d?}6 W?? WU'U?w*W?+ d????d????????}6 w?Uu???? U'u????W?8W6 d?#U' + ????TWW8W+ Wz wdU?Uz u+ W WJ+ J,' dpJ| w,Wu#U???| wGW U???,?????Oz ???9??? wUu??? U8W8 b?U??,???T +g} W+W?6 wU?W?O'U???Uz w#W?U?' W? J,u' d??pJ|W6

  w?'W??#W? W????????????O??'b?u?'W? W??6 U????????????W??#W? W????????????? W?#U????????????W??z U?#W+ bU'?T wOUO? wL9?,O W?6 d# wW'UU W+ bU?OUWO'W?#Wu}UU?? W+ s?u#U W??W bW??W W?MUW s'Wz U??U?' UJ*s*J&?}# bO#W'U?d? WU UM} W6 d~&?W' WJ} WMO?GW9?U'??T su?# W'U??U' W6 U??O?dJ''W b?WzW+ U??OW?# U??W#W

  se+ wU9U*W+

  bbbbUUUU UUUU9999UUUU8888UUUU

  Wu wOWA}

  ???}?? W??? W+ ???O#b?u# W???W??O???O???9?? w?U??$W?z W??W8W?+ Wzw9?? W+ w#W?'U??d? U??W?? w'?|W+ W'U??W??S b??O#W'U??d??d?? b??*W?z W??W6 u??9??A'W?~} wU?' d?? e| v+ ??O?#bu#U8W8 d??W U??O u??TU?' d?W?W?W?+ w'??O#bu# W??A??O??W8bW U?'W b??OW'd|u?? W6 U' W~?#W? w?'bu'W W6 W??A??O??W8W6 W9uW8 d W W UW+ } W6 WL wJ}9TW#UW+ FU?+W????? u????TU?' ????T w?U????W?M*W?U8 W?+ FU+W????? w'?????O#b?u#wW8 b?OW?W6 Wu+W+ w9?W+W?W+ d? d# wU?Wu+wM# W???W6 d?? w?U??W??O??O???U??O?? w?'W#W U~?| WM'Uz W#UM}8 w'O#bu#U? W~ O#bu# W+ W&W+ d?}TWW?????L?????}?z ?????W?z wU??????|u# b?U d?#U' U?????%W?6 W'W?~ W?zW+ WM'W&+ UW W9,'u} wM9A'W~}9O6 d9U UM}W6 W+ ddO

 • 2526

  d??# w??W??' W??6 u??+ d??W??+ s?? ?+ W??'W??M??'??|u??# W??z w??d??+bU W, UU8 w#WU' v+W+ W&?}9 Wz w'U# W#UNJ}wdd?}6 FW?UO? w9, wU'U?9U? dO?U bO? WM'U+W??? u?+W X ???9?M|# ?J Robarte#U?+ WU???p???&????}???9???W6 W8 b?A'U#?W6 X,'u}? UW wUM}?N?9W+ ?+ UO#W?U' WU?'~9???? wbU8W?6 W???W8W?+ W+ +u???&?J'W???T 5W????W'wM W +W Wu wJ' UO W?9W%uT u#UT WWM#UOM+g}W?+ + W??W??W+ ??p??W??T d??WMT b'W?6 d?b?W??d8W+

  W'WMOJ}6 Wz wd+ uuuuKKKKWWWW&&&&UUUU8888WWWW%%%% 5555 uuuu9999MMMM||||#### wwwwWWWWWWWW'''' wwwwuuuuUUUU

 • 2728

  W&U

  } ObuU

 • 2930

  Wd?J# W6 W????O???O????9'd?+ ???O#b?u#U ????}??? W?'+ d????9'Wz W?'UUW W p|} W+ d}TW wM# + WW'u}* w'} w'O#bu#W?O'??O#bu# ??}? WdJ# W+ u?+ ?O#bu# w?L?Gu W?#W??????? WJ?}?u W???????A???????}? W+ U?U?~?W8 ???????% ???????TW6 ??}??? W?? W??W6 ???O#bu#U w?W?? wW'W?u+W+W'?} W#U?T T W+ FW?&'U# ?} Wz W+W6 W'b?O?U

  d W'U W6 WUe| wM W?}? W+ WM'W?&+ UW W?9?,'u} s?'WJ+ ?O#bu#U Wz +W#d??SU?z U??O Wz wd??O? ??O#bu#U? ??}?? ??T ??O#b?u#UW+ UOUbU? WU*W W#9,T UO?d wuU W W'WWe'wU?bW8 ?O#bu#U wd?UO ?}? w6UJAOz d?|W6 W'u}?*wU??bW8 u?TU' w?MO'UzwU??Sd?O?O u??}?*W6 wW??W?U# w?UM}8?O#bu#U W#W u#d? wdJO?}W? dJ'd?W+ wUW?e+U???W8 W6 d???W???W+ ???O#b?u# Wd?J# W# ???}???W6U?&O?9?F?Oz WW?$U?Uz W? X|d U+ w'U?L? wJ}?GTW?z u b#U?W#W wGTWz wMO&UNO?% WM9,T w|W6 d W'U W+ WMOATW+U8W?8 5}M?+ wG???TWz W?# wJ|U???9????S W+ ???O#b?u#U 5?u#

  b'WU WW6 Wu+U~W+ + gOW'U~|W+dJ?O???????}W???? Wu?+U~?W+ ????O#bu?#U W#W????u??}??* W? s?#d?W?~| + WJ}?#W?O?'?O?#d?9?? W'W?8 w??O#W~} wJ?}W' bU?A?O?T W??Gu?+Uz s#d~U? w?}?W? wU??%?%wA??} W#?#U8 W?? Uz g}z W?+ UM}8 w'U?#? ?+ W+W??9|d?? b#wJ|U?A?S ?O#bu#U w#W?O?O?W?O#d?9? Wu?}?* Wz WU?O?W6Wu+U?~W+ Wz Wz + W?+ X|W? W?+U? W??W6 w?F?O??Gu???} W#U?J+ W???9???,'u???} X}?+ W~'U??? ???O#bu?# W6 Wd???W+???T

  + p}?Wz W??9?,'u?} WJ}?W?? bW wU'W ?O#b?u#U W?Wzw}?6 d????9????Oz u????O?MO+ W?z W???? p}????W???? ?+ X|d????}?????+ u????W8??}?? X|W?' X}+d?? UW?? X|W?' ??O#bu#U W???9??}U

  FUJ+ X

  JJJJ''''

  WMO??A?} wJ}??L?u??M W+ WUM}8+ W?'WM'u# Wz wJ}???9? w?U?TW?+ u??????TU' W?'W8 w???????O?# w?J?}'U?8W+ ??????O?#b?u#U? W?????? W+ U?+W8 ??O#b?u#U wTdW?+ w'??}?? wJ}6W??Wu?/ d# wW'W??9??U???L???}?6 W??? W???O'????}??? wJ?| ???O#bu?#U 5}????+ 5u# U?#W???WW?' WJu W?u??W?8W+ Xu'W? WJ}???9???* W#W??? W???9??}??????}+ X|W?b?}# U?z U~W??? U?? u??}u W6 W??W?O?'?}??wUu?96u uW?8 wOUO? wMO'Uz wSW,6W?S Wd?9 W6 WzW??O??O u? wJ|e8 ??O#b?u#U W#W?? X?|d~+ W~}??% b??O?#W'U??d??W6 5MO&+ WW+ bWz W UWOO#W'Ud U~W } bWzW+W+ U?W?OMO'Uz W?O'd?OU? U?W~W?% U?W?W9? W? WUM|u?*X ? ???O?#bu# w?#W???O????O???OW????* wW?+ WdJ?# s+

  X|| X}+W????? b????O?#W'U?????d????? ????}????? wJ?}?????fU?????G W8 W?6 W'u?????}?????* W+ u?p#W? U?O6u??T W# W6 ?O#bu# w#W?O?O??%6J'U?W+ FU+W? U??O?*u8 wJ}M#W?? ?% W?9?}6u?T UJ?6U? e?}8 U' W6 W' s#de| w9?W8 u W X|dMO+ bd? W6 w'O#bu#U

 • 3132

  w?|W6 w?W?????O?#d?????9?????? w'??????O#b?u#U? WU??????T W6 b??????$W?????W?+w?#U?????O??????%W6 U??????9?????u? |u?# w?U?????W??????O'b?u'W? wd??????W?????GW?+FbW8 UW% u}W6 wWJK up#W wUWO'bu'WUz W???9???}M?}???N+ dJ?'U' wW?'U~W??????W6 U?' WJ} w?K'W???U w?U wJO?9 wW'u?}* wW?O#d9? w'O#bu#U W?#W

  WO'O#bu#UW??SW?6 w??U? wdJ9??? W?? e???O#U??L??? WJ?| W6w'b?u'W wW?+ W+wW???O#d??9??? w'???O#bu?#U W?? W?'b??O???9??A???w'WM?O??M+ W??d??O?+ W'U?? W??9??}M}?8 U??W??U# u??} W?W??&??W+v+W+ W?Ju d??9'W?z W'U W6 WM?#d??e| W'WW???&??W+ W??O'bu?'WWz ??u???9??H?? v+W?+ X}+U X? |u# s#d???e| w??O???,Ue| W+ W?#W'U W??W?'W W?# UU?W+ FW??U??O? WM'??u????} w?'U????O????% W????O????O? U+d????O+ w?M'???? U?U????W+ d?# W6W# ?????O#bu?#U w? u????}????* w?W????O#d????9????? w'????O?#bu?#UW?MOW?????? w?'??????O#b?u#U? W?'d?????}?6 W?MOW?????? w?'??????O#b?u#U?Wz W#W wWO#d9 W WOO' FWUW# w'bOGWO w'O#bu#UdM#U?Ou+ wMO'Uz uTU' wG?TWz U+ WMOM+ W?W6 WO'?O#bu#UU8 wJ?}U??W??S W?O??O??SW??,6W??S U' w?MO'Uz wJ?|?O?# W'W6 u????TU?' uJ+ W?????O????O F?+ # W????9?|d????T U# ?+ d????W????9?????UzwJ?}#W????O????O????W????O?#d????9???? W#W???? ????T FW????W?M*W?U8dJ?'U' wO????U???O??? wJ?}???TU+ W+ W????&???W+ b?u# Wd???W?WW wG?TWz wJ}??O,? WO'?O#bu#U? % Wz d?U?#wJ|W8W?% W+ J' W W# W+ u?9Wz XA W#W? W'wM#WW? W6 WMOW w'?O#bu#U FU+ U WW&?WG}W#W?? u?IW?8 b#W?O??F?O??G wJ* U??U' W??W+ wG??TWz w'

  ?% Wz wW? U~W? wU?W?O?O#W'W? wU?O? W?d?9?s'W??&?+U wW??O#d???9?? w'??O#bu?#U W+ 5u?# W?? W??O'??O#b?u#UwJ}J?W?T W'W6 X|W?? p}b???W+ u? ??TW+?T ?}??W6

  dW u2WMW# W p}TU+ + W9'bW9W6 ?????%?????% w?J}?6W~?#WU?????M 5u?# b?????W?????9????,?????O?+ W?????W6Wz bU'UO?# W 5MO&+ wW?O#d9? % W6 O#bu#U wU?WO?OUp}*?* bUOW?8 } ?O#bu#U wO#W'W? w WU?W

  WJ+ UW+ u+WW+ w'O#bu# W&W+W6W????????O???????O?+U?#u???????G W?u?+U?~W?+ W?M?O?M}????????N?+ p}?'W?u?/ bW?U?+u??TU' b??O?9??A?? wbM|u??T w'U? w#W'W+u|W+ W?6 U?W??O??O??W'W W6 (kosovo) ? wUWOOU?&6Wz w#U+WT d# u W6 wJ|w'O#bu#W6 UW?T w#U+WT U'WWUL?9AO wdJO+W+ w#W?UOW?* b'U#UUz w#W?UO? W6 (Nelson Mandela) |bU? ?,?}w9????,????O??????? w?L???9????,???O???? (Vacelav Havel) q}????U?8 ???U????

  s| WWGW6 wWO#d9 w'O#bu#U wJ}6WWu/W+U?????????????U?8U? W?+ W??d?+U?W? U??M?}?8 v? U??+ w?|W?6 W?#W?????????????wW U~W wO9A? WS FbW8 wWO#d9 w'O#bu#UWM#U??Ou+ wU???% W6 p|??% W+ wW?O?#d?9? w?'?O#bu#U? X|~+U~W???? wU?W??U# b'U??O#W?? W'WM'?? ?u??9??H? u?+ WJM

  WJ+ UOUWA} WW6 U9u su#5+ (H.Arendt) XM?|Uz UU8 u??? W???L???}z W???W?z W'u???}???* W+W'W'UU W+ (City- State) UA#W W6 U' u&O?UO W W+X|d W?U WUM}8 v U+ ?u9?H U~|W6 p}?9* u?W8 WwW??O#d?9? w?'?O#bu#U? 5u# Wz @d+ W+ W

  wdu1 wd+u|W+ W'UUM}8 + 5e+ p}W8W+

 • 3334

  Wu+U?~W+ W+ Wu?+ X WU??W?? Wz U w9??,??O6 FU??5#U bU U9U8U Uu~}+ | WOOGTWz wMO'Uz bW8 W6W6 ?O?#bu#U wU?W??O?O#W'U??W? s'd#W?? W6 sW? @MO?? W#6 ?O#bu?#U w9? bU? W?6 W? 5 b?9?,??O+ W?W????????W?6 w?'?~?9???????? w?# b?U???????? W?6 s?J| bU?? + W+ W#W?? s+ d?9??W' W+ WJ?}# ?O#b?u#U w#bU??? W?'u??T U???W?8 W??? w9??? wM?O??U? + W???W'U?~| ???O#bu?#Up}9?* O8 WO?O wu+ p}9?* O8 bF?OG wU?NO% W6 X?}uU??? w9?? v? X}+ W+ w?9?? W???W?? W???O??O w?u+W'U???? ????T w9???? X?}+W w?} U'U?+ gO?JW????T W???W?z FWU?W#bU? U e8 U~| W? WO?O9 W8 W?#W w#W'T WUW9,'u?} W#W W'UU v+ w9 wu+ v+W+ ?O#bu#U FU U's'b+ WW?GW6 wMO'Uz wW'd FW?UO? u} Wu bU? W6WU??T Wz ?T g?'bU? W?z W? w'b??O?GW??O wW'd?? W#W??u#u??? W??A??O??W8 s? W?? FU??b??}6 d???O~9??A W?#U?? U+u??} W??LU s? u??TU' FU?? W??W??OMO'Uz W6 ?'W s w#W??U??O??W??W??O??OMO'U?z Uu# W+ W??*W?? W?? X}+W W?' Wz U# W??Wz W#W??U??O??

  Fb+g} U?U8U wW? wdJO?}W? bU? W6 W'u}?* W+wU?u+ u? b?A?O#W?U?O? W6 5M?O'Uz U? s+ wU?O? U? WzW6 X} U~W8 b?OUW?OOMO'Uz U+d?O+ W~'U d| W6 b?U d#WUW?T Wu+U~W+ wJ}u?9 agape w9,'W?*T Wz W6 FU+ U w?9?,'W??*?T W?+ @MO? W?? Wz W#W?? ?O?#bu# W6W w'U?Uz W6 `O?W wU?WO'U?LM| W W'WMO'Uz Wz U?W8 bO?9e8 W6 u??W?8 b?A??O?~MO?? e8 W6 W6 X?|+ U??O

  W6 WOO w?U wdJ9 w$UUz WJu WOO wOU?O wJ|W8W%W9}U W'WOOGTWz w# W6 bO9 W6 bO9A W'U u}W6 ?'W W????W???? W?z WJ?u W????O????O????U?????O???? w#W???? U?+ d|WUO?O#du1 wd+u|W+ W?W$U?Uz FU WMOW w'?O#bu#UW?WO?OMO'Uz WG?TWz W6 WdJOu?O9?A w9W+W? uJW+ WO?O U~W?wJ?}M#d??? X,?|uW8 d#U?' W???O??}? W+ W???O'???O#b?u#U W~?| W6W'+ wU?O u+ wM'? + p}W8 u? U# WO'U?Uz dJUWMOW w'?O#bu#U W#WJM|u* + Wb} w~d? W~}% Wzw?JW? uJ?W+ W??????O??????O w?#W'W???????????? wU?1W w?'??????Uz w?M9??????*w'U? w wW?O?O??Uz wd?W?GW+ + WM'| w?J}??O?,W#U Wz WMOW w'O#bu#U W W?OO W'UU W+ WWz wWWU#d??? w????}?W??? W6 X?} WW????U W+ w?U???O???? wW'U????U'W W W6 U+ w'} w#WUM WW} W+ W# X}M}8W???9???}+ W w?J}#W??? W+ ???O#b?u#U p?}#U??? W8UM?} W6 W'W?8 wW'???O#b?u# W??? WJ}???TU+ W???9|W??? u???TU'FbW8 W??U+d??O+ wU??W???O??, wd+ g}? W+ 7UW????TU?+ W6 U?z W????9????}?M}????N?+ U' WJ?} ?+ wU????O????? wJ?|u+v+W+ X|d?? wW?O#d??9? wW'W??9?Uz WM?OW? w'?O?#bu#Ud? W?#W? X}M?}?N+ W??W?O??OMO'Uz wG??TWz W8W??% W6 WzW?????UMU? wd?JO?u????O?????9????A? w|W?6 ????O?#bu?#U W?+ u????9?????Wz X?AW6 W???W??O'WJ?W??O U Wu?+U~W+ X?|W?? W'W??W???O??OM?O'UzW'u????}????* W+ U???? W????????}# W?U???O????W????W????U# Wu????&????U w?#WU????Mw?MO?'Uz U?+ ?????O?#b?u#U? W+ u??????9??????Wz X?A W?u+W?+W W?W Wz WO#bu#U W?u+U~W+ WW'W9?Uz WWwG?TWz w?MO'Uz Wu/ W6 'W U??OW# W'W8 w'?O#b?u#U W+ +

 • 3536

  e'd??}# W?J' u#u# @M?O?? bU?? wU??W?? wU??W??O'??O?#bu#??O#bu#U W??* W??A'u?? W6 W??9??,'u?}? s'W~&??}# U?? w'w?'W? w????????}??????? W'U?# ???????O?#bu?#U? W???????* WM?O?J?+w?JW? W+ W?d?+ UW? W+ W?'ahimsa U??????,??????L???????O8U?z w9?'d?J,?U??????U?????W?M+ Satyagraha U?8d?????U?????O#U?????? wW????? w?%W????? ahimsav9W+ w'?O#bu#U w#WUOW?+ XA W bU we+ wUW?O'O#w#W?&'U# W+ bMO8 u?96u? uW6W? W+ WW?G FbW8 bU?

  W#b+ wUL8d+ WUp+U#uG eOM'W%a w|W d~A?} W??O#W~} wW'UU? d~W8 ahimsa W*W# W?'WdJ?# w#W' w?SW W?U???A????O ahimsa W????* W6hims wU??W?S v e?9?'u?* Fd?}??&6Wz himsa WdJ#UU? W+ U% d?bM'd+ 7*u?han W6 d?*U# wW'u}?*ahimsa dJH?? U W#W? d?b?M'd+ 7*u? W6 Wd??W?MWz Wz W?W6 W+ d?bM'd+ 7*u?? W6 s#d?W+?T W#ahimsa wJ?W W???O???O????9|W ?+ W???O???O?U???e| wW?' W6 W????'WW?????&?????W?+ W6 W?U?????9????? W????? W'W?8 wU? O?# w?J}?????U?W# W+ ahimsa W?????? W'W?'UU?????? W?+ W?????W?z Wd??????T @d?+W+ W*Wu+W+ UW?T W+ WOO u9?W+ XA wJ}UU~W8Wd????T W????W?6 Wu?+W+ ahimsa W????d????O?+ w}?W+ W????O?????}w?O, W+ ?T WW? Wz b+ U$W?z WU w#W?OO W+ W?9,'u?}W#U?J+ WJ' w?JO??U?M' wJ'e???}8 W???9??,?'u??} W???9???}??9???W+ ahimsa

  WOO9,'W*T wO, g'Wz W himsa wO#UW96Wzu?T WW?G U?WKOWMO?z WbM|uT W6 s#d? U?NKOz w|W6wJW W?+ wu?% b??OW8 bU?? ?9?,?6# wW8W+ W'u??}z W6W??W6 wd?JU??,??W' W+ W??W?z X}??A??TW??&+ e??O?M'W??% W6 ahimsa

  W'+ WJ'U' W?~'U? wJ|U?8 u?T WW?6 bu'W W' b'bU?U s'W&+ b'O#bu#U w&W8 W6 WWOO8Oz WW' WWzU? wW?O?'U?U W+ U?OW# W?? W'W8 W?O?O?d#W? W?z s'W?We8 W6 W?? X}W U??U' W6 W??9?,'u??} W+ WMO??&+ wU??O? w#U+W??Td?9?*U?+ w#W'W?? wU w#W??O?O?W?O#d??9? W6 wMO'Uz U+ b?~MO?W#U?? XTW?% wW?+ W+ b?OU??WMO??u U# W6 Wz W??W6 W~%W'u??}?* W+ W????O?W?? wMO'Uz W6 ??T wO??M e8 wOJ'e W??WO?O wWO#d?9 U wW'UW?~| UOW# @MO W6 ?O#bu#UU?+ w?d???????? ?+ FW?UW?# W?'W?U????????U?u????????T w?J?}?# uJ?W?+W9,?'u} WJu WA} W?L s T @MO W# W+ WA?OJ}Wz

  buT wJ}bM p}d s WJu WJ+W+ ??O?#bu# W6 W?MOW?? d??W+???T W?? W??9??* W?z W#W??s#dW+?T w#WOOWO#d?9 w9,J* bW8 FU p?'WT W'TW6 s#W?W? W F W'U?* Wz w WJu W?O?O ?O#bu# W6W'u???T w#U+W???T Wz w#U+W???T @MO??? wu?+ W+ W6 W W?'u??TWz U W?+ @MO?? W#W??? W'W??fUM?+ v+ W??W??O'???O#bu#U u???T v+W+UM} W6 FU?b?}?6 wU? U?U' W?W6 d?W?* W? W'u?Tu???T W?+ W??? + w?#W???&'U?# W+ ????O#bu?#U W??? w?9???W6 W?* FU UU? W W'u?T wu+ U?W8 b?O9? W6 W

  FUJ+ U UU'WOO W' v+ u?T W W'W8 U+ Wz Wu+ Wz U+ W6 W#WWz W?Wz W'bU?W9'b?W?9? dJ*W&?}+ d?O+ W6 u?T W?AO?W8 W6 d??W+??T W? WU??O??O???O??W? Wz W?6 W? W'W??O#WM?+ Wu+

  X|W UW+ e'd}# WJ' u#u# be| u w'O#bu#W6 d???W+??T U??? w#W??O???O8U?? W?6 wu??G W+ X?|WU0 W???Wz W+

 • 3738

  ??O#bu#U W?6 W'Wu??&J'e ??% W8 bU?? wu+ W+ W?'u?}??*X| WWG W6 FWUO wdJOGTWz W+ W+ p|U~W8

  wW?'UU??? wMO???A???TW+ W?# ???O#bu#U? wd???U???O Wz ?+ W+wJ?}??G???TWz w?# W+ U???W??d??? w*W?+U8 wU' W?+ wG???TWzX?}u?# U??????OW?# w'??????O?#b?u# W?6 d??????W+??????T w?J|U?????? W?6 W+U?8W Wz bO?UO wJ}#WOF?G W6 X}+ W+U8 wGTWz wJ}#bO?WO#d9 wW'U~OW?* W6 !UUz 8 bu'W FU? UU bU+ W?+ WJ?u W????O????Od???? w?e+ wu?+W~?'U???? X|d~?+ U W?+W6eOM'W% wU?SdOO u X}9?W+b} w9A ahimsa W W9* Wz bUuJW+ W?O?O? b'W?W' W?&?W+ W6 W?W?U# U?OW?# e?O'u+ u?TU'W6 s#dW+T U b9W+W w'UM* d| W6 W WA'uT bu'Ww'dS X}?A} T + bU? w$W Wz uO?W w'O#bu#w|W6 bU } W6 | U?OW# U# u}* W WUW'W?????O?'d?????O?????W?????*????? W?6 ?????O#b?u#U? WM?| v?+ w'?????}????? w?J}?????e?+v wO#W'W?? w w#W?OJO?UM' uU# X?}M}8 b'WW?O?OUSU?O

  X}ATW&+W'u}* + X| WO'bU? W~ W6 O#bu#U W'u}* W+ ?O#bu#U? wO?G?TWz w# bU? FU+W?T w?J|u?}?* u+ W6 X|d?? d?U U?W??SW?,6W??S U?WM?O'Uz W6 W'u?}??* W+W6 d???W+???T wU???W??? W??O???O???U??O??? wW???O#d???9??? s|u???* W#U???p'Vinoba Bhava U?U??N+ U+MO?? @MO?? W#6 5#U?? u? w'??O#bu# U? w' Lanza del Vasto ?9??U? q?| e U?TU??SW?G6b?+W?OgOWz WJ+ U? Wz W u+ Wz W?9,'U* W# W+ u#u?# bue|W6 ?O#bu# W6 s#d?W+T w#U+W?T W? u+ U+ W6 bU u?U+ W6 W??? W??O??O???G??TWz wJ?}# b??O??d???u1 W?? U?M}

  UU??? w??O?#W~} w?W' b#W???O?????O??W??? W6 w9???,'W??*???T wU???W??SU wW'U?8W+ b'bU w'O?#bu#U e8 W6 beO?M'W% W6 ahimsaW6 WU?M#d??W+??T W?U??Sd??O??O U?? u???}u W6 W#W??? X}+u??}u u??} W#U??p+ ahimsa wJW W?z + X|Wb??}# ??O#bu#ahimsa W6 W?'WbJ}?6 Wz s X}???u b?U??? W??O???O# d???Uz v?+ ??O#b?u#U W6 ?O#W~}? wJ}#W?U??M W??? W?? bW???WW'W??U FWUW# w9??,'W?*??T W6 W??O?O+U??W?Oz w?J}#WU?M u?JW+ W?O??OW?? W?O??O W?'UU? W?+ Wz W+ FU?? Wd??T W? p}??W?? W+ FU+W??u???????TU?' FU?J?+ Wd????????T W?z + s?'b?+ U???????W?d????????T w#W????????U?' X}?+W?W????????????} W?+ s'W?J?+ w6u?2W??????MW# w?JO??????9??????d? w?J}?u??????&'W?+W+ W?? FU??b??}6 U# ahimsa w??O??9??Wz w?#WU??M w9??,'W??*??T W6 WWz FWUW# w9u+ W6 UWdT wW W6 WM#W

  X}&' W$WJ*Wz Uz WAO'W9W%wW'W d|u? wUNO% wO9?,'u} W6 wb$W W?+ bU W#WbU??? W'u???}???* W+ X}???A???TW+ ahimsa wO?JO????? ??O?# W+ uW8W????% u#U?8 b#W????O???b?MO8 e????O'u?+ e???O?M'W????% W6 u????W8w'??}? wJ}?u?Wz W6 w?d?W??GW+ w|W6 ahimsa WW??&?W?G??}ahim- bU wu+ W+ W'u}* W+ FU dS wzUM9 We'wJ}?e+ u W'W8 d# wJ}u+ W? O9?Wz wJ|e}8 + X?| saw#W?'UW??? W#W??? W?'W8 W# w'???}??? w?W???O'W~?'U??? wd???wU??O?? gO??W8 W??O??O??G??TWz W?8 W?? W'W6 bU?? w'??O#b?u#U

  W' 5'Uz w#W d| W6 FWUO wWWzwUW?OOJO9 W?%Wu6W8 wdJUAOM9? w|W6 bU U8W8?O#bu#U W?MOW? w#W?O?O8U? W6 W? ?O#b?u#U W??d?9?W+ FU? W9?Uz wU?O wJ}#W?O?OW?O#d?9 W+ e8 Wz U?Uz

 • 3940

  UUUUeeee||||WWWW

  1- voir H. Arendt: On Violence in Crises of the Republic, Harcourt

  Brace JovanoVich, New York, 1972.

  2- voir Paul Ricoeur: Histoire et Verit , editions du Seuil, Paris.

  3- voir in Jean Herbert: Ce que Gandhi a vraiment dit, Marabout

  Universit , Paris, 1969, p.83.

  4- Ibid, p.80.

  5- Ibid, p.128

  6- cit in Serge Molla: Les id es noires de Martin Luther king, La-

  bour et Fides, Gen ve, 1992, p. 180.

  7- Albert Schweitzer: Indian thought and its development, Hodder

  and Stoughton, London, 1939, p. 79.

  8- M. K. Gandhi: Young India January 19, 1921 cit in Jag Parvesh

  Chander: Teachings of Mahatma Gandhi, Indian Printing Works, La-

  hore, 1945, p. 412.

  9- Eric Weil: Philosophie Politique, Vrin, Paris, 1956, p. 233.

  FUJ+ WOO9A W9* Wz W' Uu# W6 WW6 W~% 5+ d}S WOMO'Uz w#W'W wJ}#WOOWO#d9 W+

  U?z wM?9???????,?'u????????*???????T d?|u+ W?+ W?+ W??????? w?'???????O?#b?u#U??O#bu#U d~}?% U9? w9?*d W?9|d?U s#d?TW?&W#U???&+ U~W????? w#W???OJO???UM' W' U?u# W6 W'W???U?? WJ?9??wU?U~W? w#u? W+ Fb+ wd?u1 W W+ W?*W? WA?}W+ u?U# W'W8 ?O#bu#U w#W?OJO?UM' W+ U' wW?O?9,'u?} ?WzwU?O W'?O#bu# % u?W8 wO?9U+ W6 ?T d+ u}?* dW,?G wSU W6 U#dSUz UO W W? u96u u+UzwM?#W????W???? FUJ?+ U???? FU???? W????&????}+ U?' wSU???? W?6 FWU?W#u??}? ??u??9??H??? u??TU' w#d???u1 w#U+W???T wM#W??W??? ??O#b?u#U WJu? U?O??*W+U8 u#U?8 U+ W6 U'+ + W??A??OU??O#U8W6 ???O#b?u#U X?} u???WK'W???S Eric Weil q' p'Wz w$U??U?z ??}?? w$U??U?z W#u+ ??}?? W' W?6 ??}??

  W9|bJ}6 }

 • 4142

  WW [email protected]

  ObuU wUWO} UW

 • 4344

  d# w?W'UU??? W+ X*d??? wO?~W8U???W8 b???T W??? W???9|d???w#WU' uJW+ X|d}U p|U O8 wbU$Wz bUNO% W6 uzU#W#W?? X}??+ b?'??T w9??*d?? W+ u??U# F p}??9??* u??W8W6 W+U? wUO? Wz v+W+ X|d? p}9?* uW8 W6 u? uzU#W# W??? W???9???* W+ W?+ W???W# uzU# Fb?+ U???A???} b'???Tu??W8 wJ?' uzU# W??,#uz wu?+ W+ X}+U? w'U+??TW6 FU??W'+ W'W8 U??Ou+ W? W?*WU?9??* Wz u?W8 d?OU+ U8W8 W?J}?9?*W?WO?9?}W' W'e' w'W?A?OW8 d?,?O+W MO+W ?T W+ uzU#X W+ W8 W U?z u? uzU# W'u?}?* W+ WU?' w'd?S u'W6 Wz W?+ W'W?????9????W+ X?}+ b?'W w?J}????9?????* W8 b?W W?+ W8

  W#UUM# WO'W9W+ Wz g'WzwO#W?+U+ wJ}??9??* WJu? U v+ wu-ming U v+uzU?# W#W?b'W u+ W?6 U?N??O?% u?W?8 WJu wu uU W6 U?8W8 W?O??Ou+W? wJW u?+ b'W Wu?+W W6 ????T u+ [W+] X}+u+W? u+ W???,#uz ?+ W+ W???O'WM?O???M+ W???d???O+ uzU# e?8 W6 W'W?8 u+ b??O???9?? W?6 Wz + W+ d???9??W' W???W#uzU# W6 W# u+W W?6 UO?W8 w'd?S u+ W+ W'W8 w'd?SW? X}M'WU Wz u+W U?W8 uzU# 5}?+ W W+ bW8W?

  W'W8 wO#W~} wJ}'bW9W&'U#W?z W?# ??????????T W?????????O?'U?#W?+ u?U?W?6 W??????????,?#u?z ?+ W?+X|db} w9W8 WUW9?W8 ZM} W~| W6 W WOO WUO'bW9W&'U#X} uzU# W?6 W#U? Wz X,?OzuzU# U W? WJ?}#WU?M U8W8W8 FU u+W wH W'u}* W+ W,#uz FU~+ w} X}u#u+ 8 W?+ W?W?'U# w'U?? W+ W'W?8 W v WJ,??O6U?? wW?'W'U#W??$W U?? W'uU??T wU?? wdJ9?? + W'W'W??W??*+

  uzU W*uz

  FW???L???M @M?O?? v?#uzU# ?+ WW??? v+W?+ 5 U' wd?JW6 uzU# W??e?OzuzU# d??u s'd?9?? uzU# WMO??u?U U??% p|bW8g} wu? U# W?*W??* W?? u?} W?6 W'WW6 ??}? wJ?}?fU??GW?~?W?????????% W?+W?6 5? w?# W?'U????????? W?6 W????????? d?????????u? b?'5?'W#W? U' bUA|W w?J}* W6 U?WW+ u?} wU?WO'UM|u?TW6 ?U??W???S wL???9???,???O?? W???&???W+ W6 W?'WU??? W+ uzU# 5?u#W6 w+ W s'W+ W+ W W?O} W+ s'b+ WWG W6 b'?T wWW?? W+ 7?W+ XA W??? s|dMO+ W?W??9?? Wz b?~MO?? v?# uzU#W+ W#U?T bu# W?+ u?%u? U?W?O'W8 W#W?U?O? wd??U?O W?,#uzW?6 5?d+ U?J?W????????T X?}????????u? bW?+ W?6 W?u?/ + W?M?TW'Wz W+W6 W?8 FU? U' U?W?%U?+ W+ W6 U?W?S b?J}#U?d? W6 U?JW?T v bW+ W?6 u?TU' 5d+ UJ?W?T W?W? W?u?9A?A? Wz u?W8 4}?d?9U' d? W+ w+ sd#UW6 p}?M'W W??? W??T wW???W?? + Wz W???,#uz U? W#WWJu WOO XU bM}8 Wu+ Wz u+UW+ UWS wL| bMO ?}? WU#W? W6 e?OzuzU# W? s'dW? U W+W6 Wz X}+UW6 bU?W??O?OM}?N WW??? W6 W? u+ WUJW??T Wz w#W'U?W? W??SW?,6W?SW6 s~W??W+ W#U? Wz w#W??uJM W?W6 u??U# W#Wu+?T d??9?W' d?9? wU?W?O??O?u?O?*?Hu? W??O?,d W??W6 e?OzuzU# XTW?% d#U' uzU# WSW?,6W?S W6 WJu w#W' W?9|W W?Wz

 • 4546

  WO'O#bu#U U&|

  @MO v uzU

  WOO W e8 UT w8 W+ FU pWT wUe8 Wz

  W U9S wU W+ sU W WWz WW6 sW U9S wU W+ 5 U W WWz WW6 s

  rM}8 X W+ wU s W'u}* W+r9 7 W WWz WW6 s

  r9 5 X W WWz WW6 rM}8 X W+ w9 s W'u}* W+

  bW+

  u wUWOULM| W# u?+ W+ d???U Siddharta Gautama U???U#u???? U#b???O???U?9?bM?O8 W6 wU? W+ W6 W# w?U b?}+Lumbini) wMO&u6 W6 u+ (Cakya)UOU 8 W6 UU#u u+ p' W6uM? W???9|W??? p|d?#W???KO??? bW?W+ ???Wz W??? U???* W?z U'8 wW? wU+ (Suddhodana) Uu? W6U??O? U?9?bMO8wU+ u+ (Kapilavastu)u?9?U?OU? U?* U'W?U?U+ W? u+ UO?U?u+ W6 X}?u?9+ W??u? U# b??U?$Wz w9??O?u??} wJ}??9?* u??W8 u+b'U?' wJ}b?M|u???T W6 U???b???O??? wb?M|u???T ???TWz W???SW???,6W???Sd}?S UU#u U?*U W9}?&+ p| b}uz W+ U8W?8 X}+ bWd8W+U? @W?* * U?* W? u+ U? U?U#u d? W?* Wu8W?????W6 U????? U???? ?+ d????U????? (Gopa Yashodara)?????*U'

  W+ W?'W'W??W???*+ u+ W?+W6 W??u?U??T w'U??? W+ W??? XU w9??,??Ozu?zU# W#W?? W??O?'U?? u+W u??? W+ u+ W'u???}??*wU??W?9??,'?T W??9?u??T W6 W?W?? FU~+ w9??TW?&??*?T W+ X?}u#Ud,?Oz w'b| W6 X|e|U+ ?T W9,?'u} d# wW'UU W+ X?}M}N+Wz u?W8 WW+U? wJ}U?O ?% u?W8 W6 W~% U' W# W+ WJu FU?T u~9?A WU?W?9W8 W+ 7?u'W W W?U9?*W????? g?O~? ZM?} W?????? d|u????? d?????? @ Z?M}? W?????,#u?zw?J}?#WK?'W??????S UM?}?8 Uu?# U w?d?????? ?+ W#W?????? W??????W??9??}??&+ X|W??O?+ u??TU' X|UM+ W??W?UM}8 W+ W?z v+W+ W??O??O??W??

  wUTv+ Uz U? wU?' w| FU? U?W?d? W6 @M?O? v#uzU#FW???? w?W'WU????A?????O O?8 W???? W????O| W?z W# W?+Wd~?+ W????T W+ U W?9?,'u?} W'u?}?* W+ X}+W b?}# w'bW?W @U+u?} s#d?????TW+ W??U? W??,#uz ?+ W+ W?? X}?+ WMO??$W??? vu?&}6 Uz W?9?}&?+ X}u# U W'U~| W+ U?OW# WJu s'u?TWW'U7,?Ozu?zU# WK'W?S wO?W?? W? W?U w'u?&?}?6 u#W?W? Wz + WJu s'W?J+ U' WU#WK'W?S Wz + gO?9?,'W?*T W?9?,'u?}?T U/U??W?d? u??W8 X*d? 5u??9+ W?9??,'u?} s'W~?+ uzU# W+W+ WJu X|d|+bW8 O#bu#U U~| @M?O v# uzU# W#W s|u+Wz W+W6 W?bW?W# + W'U?~| W?U# d?W??U W??,#uz +d??Uz U+ Uu??FU?? uJMW?? @W??% W'u??}??* W+ W?? W??*W'8W6 WM W'u?zU# WW6 Wz W'+ Wu?W8 w#dSW W~}?% WOO?#WM'[email protected]?O?? v# u?zU# W?? s?'W?? W???U??$Wz W?+ W??O???} W+ W??O???O W??*W?'W~? W6 W?'W8 b?'?????O?#bu?#U w?#U?????O?+Wz W?6 W+ w?J?}M?|u?????*wA} W6 u+ `O?W W,#uz WWO'WUL?}* WM|W

 • 4748

  U~?| U# u#W8 W?U?? W?6 b???O8 sw#u??? w'U???U# u?#U8??&??O+ # W??9??,'u??}? W?? W'W'U~| W?z U??W8 W??Wz W??b+ U??w}6 + b#W?U~| W+ W~+ w} U# FW?WO'U? + W*J&?}#WA?} U9?U? u+ W+ w+ # d~+ FW?W9*U U?# WU? uUW6 W6 w#W'U?d? wA?TW+ U?NO?% W+ wU # W?L?}z

  WbW wU'U* wK% w*d# WbW* W?H6 U#bO W'u}* W+ u+ Uz bUW? Wu W6 p}U? w* WW8 wJ}K% W+ W6 U??? W??* U??? d?? d??}???T uU??T W+ u?U??T

  U' (Uruvela) OuzXA'W~}# U$W XAO W'W* W6 Wu% v+ wI*WuW? dO?* !d+ WU?G Wz FU? Wz WO?O U? wW'U~| FU' W?+ U~| U# W'W?+ W?U+W+ ?T Fd~W8 u+b?O?} p}?? w9,'W?*T uT U W? u+ W6 W+ W9|d~+ (Bodh Gaya) U'UU???S?# W Wz W?6 U???dJ?}??????9????W8 W#W?6 w'U????W???Su???W8 u?+ W+ u???T WU w?U???W??O?'x???}??? WU+ WJ?d+w#W'uMO# WW+ u& u+ W'u}* W+ UWOOULUz W + s'w9??A?? w$ W??W6 ?T e?8 FU? W?z b#u8W??* FW6 W8v+ w'U# v+ U#W v+ w#U WUOW6 Wz XW&} WU# WWU?O? wU?N?O?% wU?N?O?%W6 W8 U?b'd?SUz U#?W??W+ u???&??W+ w'U#??? v+ U# W?? 5?MO+ u??W8 U???u??T u??TwO#W'u?MO# w9??A? 8 W?? XA'W~}?# U# W???}# bU??W'8 d?O??$W'u?}?* W+ U+ u+ uM W+ u?+ wM9?A'W? W~M* Wu+d??}?S w?JW?T d?# wW?O?| u W?W??O| W6 u?+ Uz u+ u+ U9?U ?OU W'W? d e?Fu%W d? WWMO'Uz

  U' b#WLFO U wu~*uTW6 WWe}TW6 d??b??}6 U?' W? 5?MO+ W??TW6 wU??W?'u??T U?O?J|W??* U#UU#u? Wz U# W+ W+ W?9|d~+ w'Uz X}M}N+ w'U?* wU'WW6 b'U'+ UWMOz WW? p wUu' u' Wz u+uWUN?O% X|W~+ b'W+ U* wU?WW u}W+ W?WOOWJ,?O6U

  X}MO&+ W?W* d?O W+W6 W? Wu+ p|d?}d?O W+ U#W?W6 U??* W#U? Wz u+W8 w?6 d wJ|U??,?T u??&+ e?}?N??}+H' wUW+ WOO wA'WW+ WO} Wz wd wOWJ,O6UU??? 8W+ FW???L??MW?+ U?????}+ u???+ wW'W???* d??w w?WJ?,?????O6U????? X?}?????9????? wU?????W?????O?????} W?????W?6 X}?u#d??O W? XA?'W~}# U?U?#u? FU??Wz s'd??O WU?A??O WU??WzW'wJ}W? XA}N?}%W+ U'd}?dO Wz UW6 d0 wd? w'U#Uz W+W6 uW u6W W6 WW* FW U'W&W+W6 TW??% W??Wzwd W??W??O?O?WJ,??O6U?? W6 U??* FU?Wz b?UM'W?T W??*?TW? wd? W??WzW' w wWJ?,?O6U?? WJ}??d?WMO~W?f WA'U/ W?6 uU# d? W6W wWJ,?O6U Fd? UU#u? d#U'UOW|d W?* W s'W}# bUO?A} W+ UO u UJ| W6 X}W8W+ U'??T W?W6 w? WU?O Wz w?d U?U#u?? u+ U?* W??W6U' u+ p* W?9?W?% WJ|U?O W?Wz W?' w wWJ,?O6U?WW?z W??We???}???T u+ ??U???T d???O+e8 d??? U+ b'U???O#U?* d? wJ}?W?T FU? Wz U?9?? + W?&' X| U?O?*?TWW? UW6 wU?WM*WU?8 + U8 w9?W8W6 u+ Fd?U?,W8 W?* W? wMO+W ?TW+ wUz U?,?T d?9?Oz W? +u|uW6 w} #wd UU#u w?MO+ wWO'UU# W6 WTU+ u

 • 4950

  Wz U?U???d???} W?+ U??? Wd??? ?+ W'u???}????* W+ 5???}?8WwuUW?6 u+ X|d?U' U??u? WbU??d? W+ W? W?#WU?Mw|W6 d W?9,'u} W#W? FU UOMA} u?T WdO+ + w9?A?% u?W?8W6 ?T W?M FW6 wU??u?}?* u?W8 W?6 U?9?

  X|d~+ p}8Uu w9,'W*TgO'u?# W? u??}??* U??W8W+ WJ|W??M ??% b??e??O'u+ W6 gO??G+ W?#W???? X| w'U?#???? d????W6 w'u?# W+ wM?' w'u?# W'X}+W?8 WW wJ?|e8 d?? W???9??,?'u??} w?'U U~| w?M'+W6 d# wW'UUW+ WO'?O#bu# UW8 WU u+ + W+ WJud??9??W' W+ U'b?u'W ??O#bu#U? W u+ W??SW??,6W??SW?J?u W?'W?K?'W????????S s?'d?#W?+ ????????O?#b?u#U? u?+ w?u??+W+ W?'W?8Wz s?#d???????TW????&? d+W???? W6 W????W?'U' (Bodhisatva) U????#U???,?'+Wu?+ u????W?8 W????W6 X?}M?} w?U????WM? + w?9????,'W?????*????T5?u# W?'U?# s?'d????????9?????????W???????? u?+ W?#u???????? W?+ U?8 (Dhammapada) UU W6 s'd~+ bJ||W6 u+ wU?WO'ULM|(Kusala)b?U? W????????U? (papa) d?????????WW?d?????????TW?M?'W?J+ Fu?????????

  (Citta)fSW WdJUW'W?#W+W??? v W?#U???U???9???O w# U???W????O'u+ d???O? w&???}???9???WW' w?*W+ u#U8 b*W+ v W6 w'u+ wU?WMOu d# wW'U?UW+Wz u???W8 W'U??W???,??G W#W?+W??(Sutta-Pitaka) U???U??9???OU#u??? UWU??O?O??9? Wz ??T W?9|d?? W#Wu# WW+ u?+ W? WU??O?O??9?U'U??O?? w*W?+ u#d?? ??TW+ U'??u??9??H?? U????Uz u??}??*+ UW?OOM'Uz U?&| W W'UW?O,? W#W+W(Viaya-pitaka) UU?9Ow'U#?? w*W+ u?TU?' W?O?}?? w*W+ W+ W??9|?}?? U?W??O'u+ W?&??O8d9*U+ U?&| W#W+W(Abhidhamma-pitaka) UU9?O U w+Uz s}

  W?? WWz wK%W?+ U?9??A??}8 W+ dJ?|u b' W??WU??WM+ W??W6W? uW v d?? U?WU? W6 UM}8 U??N?O?%W6 U'U?L??Uz W+ w?? wJ|W??SuKO W??W6 U?$Wz W??W? u??%Wq u+ wW W6 bM'U X W6 UL8d+ W bJ}#U W6 Sw#UW6 d WU Wdx+ wU?WO'ULM| U' W'u}* W+ Uu} W6 (Hiranyavati)w#U?UOd?O8 U+ UW? W6 W? b'd?O(Ananda) b?U?U?z ?+ W?# 5?' d?????????? U?????????U?z b??????????9??????????T

  u+ WWz WWOO+U#uGW6 X d W9?,'u} W+W uO8 v+ W?W U WU bUUz WzX}+ W'WUO} w s| w*T W ~W8 WU9* Wz uW8X}+ W' ?T W6 wu UW6 w# u+b'W? wJ}9?* W8Wz W???9??}?+W e??}?8 W+ FW??GU?#W??G U8U?z wJ|Wu?+ W??r} v FW?Wz w+U#uG Wz b?O?9W6 X|~+ X}u#U W?*

  b&W8 wW+ W+ X}UW6 W'b'dSUz uW8! w#WI?OGW?M U9? U+ w#WIO?GWM u W?W6 u+ wMO'Uzw#W?IO?GWM ! W6 u+U? w#W?IO?GWM ! UW? w#WI?OGW?M

  ! W6 u+U U~|! Wu?+ W??$ U' U?U#W?? W?'U?????Uz Wz w}?W+u???TW?6 d???W???M W#W??? u????TW+ W???9???u?'W WJ?u X}????A???}???WU?N?O?% W+ w'W?9?W?+ u?}?*W+ u?TW6 d?W?M W?$ UW?X|d+U(Karma) U?U?W+ W? X}M}?8 p} e?}8 Wz W? FU?' W+ w?W+ W?d????? w'W?~'U?????? d| W?????9?|W?????U? U?????U????? X|u????b?W8 U????b'd????SU?z W???? W' W6 X?}????A????TW+wu?+W+ w?#u???W+ aUM?96U ?+ FU??? UU U???W?u+W????M W????9????,'u????} U????b'd????SU?z ! W6 u+ U???? ?+ u+

 • 5152

  W6 W+ U+ W'WL}z W6 UOG W WUW Wz u}W6 W'WL}z W6 UOGs'+ p}G uW8

  Wz p}W? O8 FW u'dS d# W?z U9J}W' O?8 W X}+ Uz W#d?SW du?# w|W6 p}W? O8 X}W W?W+ d#

  FW d# WzuM v+ wM?'Wz w?O?,W?6 'W u+ u?&?O W?? p}W wMO?+ u+ Wd??T W??&??W?+W6 W'W??U W??W???L??u??M W?? FU??u+ @ v+ Wz w?OW W+W6 ?, W6 u?+ b?} u?}M%w?}?6 u+ Fd?~?W?8 u????????}M?% W?6 w?9???????? W?z W??????? W?#U???????? W?zX|d????A????TW+ w?}W???? W'U' W?z p}????W??? W????W?z u???w?dW' w W?UO X?}+ v + WO'U' W?z FUWbW?Wu+ d?J*WJA???}? W??W?'U' W??? W'W???W??? Wz ?+ W#U???W6bW???W # w?U??u???}M% s W?+ b??} Fu???}M% ?# u??w#u???W'U???? WM?+U WW?z U'Uz d?~U????OW8 F????T + u????O8 d????Wg'W?????&????}???? W~? w8 (Reflex)Wb?~ ? Xd+U?W6

  F Uz UWdT WdT Uu~}+ W'W9W% wJuW?+ W?'u??????????}??????????*W?+ u?+ W'W? w? W??????????U??????????O?p}?????W???? + FU???? e?| v+ e?|W+ wd????? W???? u????TWd?????Tu+fO? U???L??U?z w Uz FU?J+ U???L???Uz W6 n?# W??? W???9??}?M}???FU? fO ?T W ?TW+ u?T W?9| uJW+ FU?U+ UW W'W?? W+ XA' W?O'W?W?*W+ u??}M% U?O VO??%W w?MO (Sangha) U~U?? [u??GW# ] (Dharma)U?? u+

  . d+ u+ w'WUO UWWN

  w&?}?9 s'd?9?TdW+ s'd#WM|u?T (Bhagavad-Gita) U?9O?U?WW?N+

  d????W??? w$U????Uz W?Ju d?#U?z d# W???W????*W+ W?6 W???*W?+ WzW+ W? X p}?d W? W'WW? Wz uW8 wd?J'bW+W9?WU'U?~| w'U??LM?| Wz U??U??9??O w# U??W??O?'u+ wu+ W?+ W'u??}??*

  W+ WM|d~+ W9,'u} UUd} W+ 7A'W + W W9|d

  ObuU U W4 u wUWOULM| W4 p|bW6

  w?'U???????* W?+ w?9??????? W?'W?U? WK?'???????? Wz W?+W?6 W9}M}

  U8W+ s'W? dW U~?|W+ W+ wdW?U w|W6 s'W U ULM uTd}T

  W??Wz FU??bW8 s'Wz W??W6 WMO?? FU??UMW8 WM?O? W??W6 WMO?? WO'U#W8U#W8 wW'UU'

  W+ Wd??T W?+ Wu+ d?? W8 X* X?} u+ 59'd+ gOWz X}+ U+ U'd WW W9* W6 WWzv w8Uu v U w8Uu u w'W9W% w8Uu v W6d?U?? w8Uu?u UM' 7?*u? W?9?W??% w8Uu?U W??W8Uu? v UU?? v+ W?,??G u?}M% w?* U?v U?#WUU???W??S Wz W?'+ X U~?|W6 w#W???O??O???d+ eOW8 WJ+ U' U uJW+ uW FWGU#WG +W'Wu? u?U# b+ d# wWz w#W?U' u?JW+ wM}?SW p}?9?* W?W WO?OUU % u?W8 W6 e|U+ F?T d UOU?U W+W6

  W+ UM| WAOW8F?????T W?6 w'u?# W?????9 W?#UJ?+ d?????T e8 W?????

  Wp+W? W?U?W? W?6 Wu+ v+W+ s'+ w?9?TW?&??*?T W+ U+ W?#W?

 • 5354

  u? (Krishna)UMA'd?? s+ UM*U?z Uu?%Wz U?MA'd? w?U?W??O'U???UzU??W8W?6 W+ W??WU??? U W??9?| Uu??%Wz w?WJ,??O?6U?? U8Wu+ e??}8 WU?A?O d??9?*U+ wW'u??T u? W?W?&??}?9? wJ}???r9?,O? b'u}?*W w#U?W6 uU# W? W?9| U%W+U?% W X|W?U?9?O?U?W?W?N+ W#U?NJ} W?*W+ W?z W'u?}?* W+ FUJ+ W?GW+

  WM|dT UMA'd wOGTWz w'ULM| U'uW8 4}8 p}W??W6 U?MA'd?? wU??W??O?JO??9??d ??O?# W??O'U??LM| W?+ W??W??&??}??9??wJ}6W~#W+U+ W+ WUO'ULM| Wz FUb?} X wUT U W8W%W# W'W8 d bOU+uG u?} W6 W WO'bu'W Wz WW6 WJ'W6 W WA}WLA} W6 W? FU WW&}9 WM|uT W6 U*U s+W6 U?MA?'d???? FU???? Wz X?}M?}0 W?'W8 d???? w?*U u?????}u?? d# w?U??W#W??L???M W#W+U+ W??? W6 W#UJ+d???O+ W?? FU?? U?u??%Wzd?O?$ W6 W'u}?* W+ U+ u?T wK&s#W? UMA'd? wMO?UW???O'U??L?M| 4}8b?J} U???9??O???U??W???W??N+ ??? W?? W?U'??u???9??H??? WzW'U?? WM+ U?'?T W?+ W? ?? Uu??%Wz U?MA'd?? wU??W?O??O??MWM'W?z Wz wd?? Uu???%Wz W6 (Bhakti-w9??U???N+ u??T wM9??,?'u??*??Twd?? W+ U??W#W8W??* w?d?W????% wU?JL??Oz W?? W'U??u' W6d??9??

  wu'u&9 wJ}d W9}&+ U# X}ATW+ U~W%W'u?}* W+ ?}? UO?$U? wW'W?W+ U9?O?UW?W?N+ U$W?

  X|b} w'U#WU u WW6 (Vasudeva) U|uU? |u# W'u}* W+ s'W??SUz U?U d?? W?? d'W?? wW'???u??9??H?? X,??O+PrithaU??9'dUu' W# W'U+ WO?OM}N Wz s UUO wH#u6 W+ FUJ&}?6 w*p9Wz d?}?S ?T UMA'd? d?? UMA'd? U?u' U?9??U? wU? W6W?? u? W?z W6 X}+ U??u' u??T UMA'd?? W?? W6 u+ We??

  (Rai Bahadur LalFUMW'U+ UN+ W?#uW+ WbMO8 u?96u+ W???&??}??9??? W??U# U??9???A??}8 b???W??9??,???O+ W?? U#W???W6 Baijnath) UJA'U?9? WM|uT Uz W6 U?9?O U8W?8 UW?bMO85u# W#bM|u?T U'W&?}9? Wz W bU?WO'Uz W?OO#W'U?W u?}W6U????NM????* ?~O?8 u??? w?U????W~U?+UW?+ W???O????O?#W'U????W???? U

  s'W&+ d# wWu U'dO+ e9'u* Fd}&6Wz u# WL}zU?9O?UW?WN+ W?O?O WG W?W8W+ Wz wU?NO?% w~U+U W+wU??W??O'??}? UW??W6 p?}?W'W?+ W?W?8W+ Wz 5u# W??O??O

  s'd}+ O#bu#UwU?9? W6 WJ}?*W+ U?W d? u?TU' U?9O?U?W?W?N+ WJ|W* wdO U#UN+U8U (Mahabharata)U#UN+U8U bMO8 w'WZM}? W?W' W?6 d?9??W' W??&??W+ W#U??T W'WU??WM+ wI6 W??d# W???W?'W6 WU???OJ?}???W'(Arjuna) Uu???%Wz W???(Pandu)bU? u??(Duryadhama)u8u??% (Dhritarashtra d??9??*U???9'd8 U'W???W??U?? wu W?? u??}W?6 U#U??N+U8U?? b'd?+ U??9??*W8 W??W6U9OU?WWN+ WWz uW8 WW6 d?u bOMO' wu WW'W???? W???O'bM?O8 WU????9??? Wz u???U?# wU???W????*W+ U???OW?# W???

  du wMO' wU W+ W6 X}M}8bJ}U* FUb?} X WdJ*W6 u} W?* wJ}W1 W+ WW&?}9W??u U (Vyasa)U??U??O?? d|u??? Uu??%Wz wU?? d??9???*U??9'd8W+ X}M?}?,?T + W??W?* wMO?MO+ Uu# U#U??N+U8U? w'W?U1d?W6 U?U?O FU?Wz d?9?*?T v WO?'ud+ W6 W?U d|u? W+ U?*W?* wU wU?WW8 FU U?* wOWJ,O?6U (Sanjya) UO?$UwO#W'U?W?? d?O ?}?W+ U?O??$U? 5u# W'+ W?9?|?}~+ +W+ W?z 8W?+ U???9????O???? w?WM|u????T W???? s'b?+ WW????GW6 b????O?#W????U'

 • 5556

  W6 U????%W6 d#U?' U???9???O????U???W????W???N+ W?6 W??? X}? w9???W?+ d#|u# W?6 Wz + WM?'W?? @W??% wU??? wU??W?b~

  WMO&+ p'e d uT u}W6 u#d?? U?9??O?U?W??W?N+ w? W6 W~}?% ??O#bu#U W?#W? wU???W???*W+ W?6 U???%u ahimsaw?'W W???&???}???9???WJW Wz b?*WWz u?W8 W?W6 W9?}+ U+ W6WW U9OUWWN+ bU w u#U8W U8 wJ}LuM W?? g}? W??9??}M?}8 W'W??SW???,6W??S b??*W?z W??W6 W??O???O ??O#b?u#UwU?W?O'U??LM| W8W?% FU? d?O~}??% e?}8W+ ?O#bu#U W?MO?M+Wz W+ W??W6 u??&?W~O v+W+ W?'d?? wd??bW??W Uu# U??9??O?????% u????W8W6 U?M}?8 w|W6 FU???? WM|u????TW6 U???9????O??? W?'d???FW?O'WMOW? W?+ U~| wW? wJ}'u?p'b?W+ w9?,'W?*?T

  X|d|&W8bU#W6 W9,'u} W W'W#WH?O W* X,O+ Wz u}W6 O#bu#UW U?9?O?? wU'W W#W? FU~+ W??O'W+ W+ X}u?9+ u??U# s+W8WJu W wW~OW+ FWS W W'Wz UWd + U9O UUzFe8 W??9?,'u??} W'+ sU??? W??T UW?? wU?W8 w?W~OWM?O???M+ W+ b???d??? W?6 XW8 W???9???W???% WJ?u X}+ u???U?z UzW'?+ uW UW?6 ??W w?W'U???WM+ W???W??M u?JW+ s|d???}???Ud# w?J}???W?' p}???W??? W???? Wz wd????W???W# u?#U8 U???9???O????W6W'W?W8 UU?#W??? X?|u??? p}????W??? W?6 Wd???d????O+ X?|u???w#W'T W~}% W#W X|u p}WW X|u p}WWahimsaW?Wz X}+ UL?} (Vinoba Bhave)W?U?N+ U+MO? u W?L?}zXW+W Uu' w'U#? U#W w9 satyaO#bu#UbWW Wz W9?,'u} X|d d d?}S uT W'W6 U9?O W6 W s+

  w9TW+ W6 WAOW8 W'+ W6 s X}+ U9'd u#UN}6 wJ||U8dO#W'W8 W9TW+ s#WW U+

  wJ||u# WM'#T W6 wJ|% U9O?UWWN+ W#WW6 UM?A'd?? W???W??&??}???9?? wJ}???fU??G W?8 W6 W#U??T ???u??9??A???W+W+ U??Uz F Uz Uu??%Wz wM W?? W?O'WM?OW? W??A?}??W?L??A?}??W??A??}??W??L??A??}?? X}u??9?+ u??U# FU?? Wz w'U??LM?| w#W??&'U# wW?'U~|uJW+ X|u?W W FU?b}6 UMA'd? X}?}8W wUW?OOW X}+ d}?S Uu%Wz FUJ+ wUd W+ wM9?,'u*T W6 w*[email protected]?% wU? Wz v+W+ X}?& bO?Ud? XW8 W?W+ Uu%Wz UMA'd u}? wU|u# uW8 W Wz WW6 X}}?N&}%W?? W?O??O p}??W8W+ U??9?O??U??W?W??N+ b~W??% wU?? W6W??*W~U+ U??9??O??WW????} W+ W# X?}+ ??O#bu# W??W'U??W??WU??O? W6 U?MA'd? FU?? ?O?#bu#UahimsaW6 dJ?Ou?O??9??AwWz W+ FU+W dT U O#bu# w'dJ*Uz W+ bOUWO'ULM|

  W#Ub# d#W+ W?O??O FW?&'U# U??OW# U?9??O?U?W??W?N+ wG??TWz ?O# W'u??}?* W+U?W~W% u?W8 W+ W?9?u'W uJW+ U#U?N+U8U? W6 ud+ W?*(Sri Aur-bMO+uz d??* bMO8 w~U+U?W+ U u?WK'W??S W#u?W+ @W?% wU? U' U?9?O W?W6 W'W?U bW w&?}?9? W6 bindo)W?6 g?'b?U???????? U?8W?8 W'Kuruksetra U?' W?d???????? w?b?'W????????d?J?H???????? U?#U?????????N?+U8U????????? W?6 W?~W?????????% W?z W?J?u W?'W?'?+|U8U?? U8W8 FU+U w'??}?? b| v+ wW'W?u/W+O?8 W+ W?z +W?+ FU???? bU????? wu?+ W?6 w9????A?????U? U????5}M+ w'?} wJ||u# W+ U?9O?UWW?N+ 5u#U W'u?}*wWz WW6 W? g'(Radha Krishnan) UMA'd U?9O W?W

 • 5758

  W??W+ u??& u?}??* d??U W?? wWUMahavira)d??O??U8U??W+w9?* W9?,T U?9'WU9'W w?dW?fWG U~| W6 bU?W9?W8U XA?}N?}%W+ WU? bOU? w W6 dO?U8U Wu/ d? T???&W8 w?'Uz u+U??? U~| W?M' UM}?W6 U??? eU?W+ u?+ wM?O?+ w'U?M?* b??????OU??????? wW??????W?# W?6 U??????$W?????? UM#UOu+ wUW# WOOUM U&| dOU8U (Jina)UMO% u#WWwU??? W?6 Wz u+ W????WMO'U?z WM# W? wJ'W???T U???? w U???w' w (Patna)UM#U W6 bOU? U9SW?M wWW# W6

  de?OM'W?% W#W bMO8 W?6 WJ|U&| w#W?+U+ dO?U8U? w#W'U?W ?WzWz U????UMO????% W#d???T W???W?'UMO????% W'W6 W???? U???&| W?z W#wdW% W+ W# U?OUWO'UO W#W8W* wdW?% W+ W WUWU~| wM' w|W6 UMO?% u9A'W U+ W?H'dOW W+ UW?9W8 ZM}w#W?'U?? W??? WW??W?# Wz FU?? U?+ W??H'd???OW?? W?+ U??U???U??d?}S UJW?T X}M|u?(Dharma prabhavana) UU?UN+d U?W6W8 W? W'W+ W?Wz Wz W?+W6 U8W8 FU? e?OM'W?% wU?W??O?,W?z W# X?|d+U? g'(Tirhthankara) U?JM?}?????d?????O?# W+ W?'UM?O?????%+ FU??? X U???W?6 p}???W6 W+ U???W???d??? + W??? W???W???

  F UO#WU' U' U'W6 WM'WW?OO?eO6 w?J|Wu+ d e?OM'W?% wO?, 5W?W' w}W+d???? d?# wW?'W????9???? W?+ WMOW????? W8 W????O?'U???? W?8 W#WM|u* Wz (Jiva)U?O?% wM WJu W?O?O U? W# wJ|Wu+W+ d? wM W'+ X}M}W? b'W?W+ U?U? W FU? bW?WU??b?'d??SUz X?|Wb??}?# bU?????%??% aU?M#UW6 U????% p|bW?8 u???% u???}????*W6 U???% p?|bW8 X?|+ (Samsara)

  WO'O#bu#U WSW,6WS w~d wW'WMOM+ W&}9 Wz W s'WJ+

  UOUWWN wWW bW

  @U+U d?}T wU?LO?*W u&' w'd?O~}% ?O#bu#U W'UOW# wM g} wu+ wU%% u}* uW8

  wU?????9?? s#d?????TW??& w?'~9?? l?{u??96w'W???U??T W6 s?#d???????T 5?GW' + w?M|U????T U????9???????U???? W6 s?#d????e|

  uGW#WdTw?Uz u?????&?????}?6 s#d??????????TW?????&? w9????? ?????O?#bu?#U w'uUz W* wU+dNO WUz W , w'~9

  U'WT wM|UT U'U UU9U UWUL8d+ UW'uT wMO'Uz

  U w#U' WWz U' W6 s#de| wU s|

  eOMW& U W6 W UW WO'WMOW We+ W6 WJ}W' (Jainisme) eOM'W%e8 5' g} wW?WM} W? W+ W6 b?O'b U wfU?GW#U?U8 wMO'Uz w?J}9?'W e?OM'W?% W'W~ W6 d?W6W??S bMO8Wz W+ e??O'u+ u?? e?O?M'W?% b??O??9?W6 e??O'u+ W??W6e?O9?U wd?U?O u+ X b#W?ObMO8 W6 W? W?9}+ W6W6W?T wWWM} W W+ W6 U?Od d| W#UT (Castisme)bU'W (Catvariarya Satyani) dO wO9 u U&| UU#u u+bW UW8 W6 5 XW+ wd wU' wOW+ U ! d# W U (Vardhamarma Jnatiputra) d#u??O#UM% U?U?U8U?

 • 5960

  (Sustrakrtan-d#u U~U#dd?9u* (Acaranga-Sutra)d#uU~UUz(himsa) 7*u???? W??? WW???? FU b???W?'W u???W?8 W6 ga-sutra)X}+U d#u?U~U?Uz w}W+ W#W W?'W wJ}8Uu?WK'W+ dJ?+W b+ wM9*u wU?WS W uJ+ p|W+WKU?O O8

  W W9|dJ+ w*d}8W b+ W$WJ*Wz WX|d~+ U?' W6 e| s'W?% wW??OU?M u?W8 W??9?,'u?} W'u??}?* W+ FWUW# uTU' Uz UO WUO X}+ d bOUu}* uW8W6w'U???LM| w?}W+ WJ?u W'W???fW??G W?d??d???Uz W???O??}? W+ g'd???UzWu+ wM9??*u? u? Wd?d??Uzd#u?U?U#b?d??9?u?*W'U+ W W'U W?d Wz W#W w#W?OM9*u d?Uz Wbu W'FU+W u?TWU + W9?,'u} W'+ W#UUd?Uz F UU' W+FT W9,'u} W6 W~% W?9'Wp+ O#bu# Wu+ uW8 W+WJ+ W??O?'bU??T ??% u??W8 W6 w*U? d? W?6 e|U??+W6 W????O?U????u???}????* u????W?8W+ ahimsa s'W????% w?OM?O'Uz U????O? W#W????s'W% b?O8 X}M}8UW+ b?OdW?,G wM' w*W6 wU?WO?OUW#U?U d?Uz e?O?W8 W?O?O p}?9?* O8 wU?T W+W?9|d? w'UzW~| w?#W w} W?+ W??A??O???W8 W#u???T wU?? u??I?W8 Uz U???OW#v~?}??% + W?'8 O8 e???O??W?8 FW Uz Wz ?+ X|+ ahimsa FU W W'WUW Wz uT wM#U8 W+ X}M}8UUW+

  W$UUz W+ 7A'W + (ahimsa paramo dharma) W'U+ UU'

  eOMW& wWOULM| bW

  Wu/ uJU??O+ X}+U W#W? e?}+ UzW?6 p|u+ u?W8 d#u????U?~U????9'd????Wb?M' w?M9????*u????W? w'U w?????U????

  UO W#W+ WW#W U W p}#U? % W+ bM'dO*U u}*W'W~ W6 X}??}8 v% W?W?O'W~'U? uW8 U?U? FUJ+v+ W?? u??TU' bU??O?? d'W??f U????O??% bU??O?? u??}W6 U??N??O??%WW6 w9A W+ eOM'W% WSW,6WS u+ W+ AgivaUO%UzUOd d# wW'UUW+ U9 W'UWM+ Wz u} W&W+ dWJu U?O? v?+ wJ}?9?* W8 bU?O? wJ}?9??* W8 u?} W?&?W+

  b# d u&J'W6 U' wUWW wUM}8 8 WM+7 u+W+ U??O? v+ W?? ZM} e??OM'W??% w}W+ 8 U?Uz Wu% 8U? (Kala)FU (Akasa)W?S UW'u???}??* W+ U??W???O'W8 W???O??O??9???A?? W??%W???u6W8 (Adharmad??O?~}??%W+ W'W?9?W+ U? W'u?}?* W+ 5MO?&+ U?9,?}z W?9?,'u?} d?W?UM}w} W?? W??W'W?? W~|W6 W??O'U?? ?TW+ W?? U??U? W??MW??? FU?? W6 W???MW+ W?'W??9???W+(Asrava)U???d??Uz s?}Band- wJ?}M|u???* W'u??}???* W+ U???,??U??? W??9???}??&J?' W6 W+W???9??W???% W6 W?z + W#W??? X}M?}W??? W??W?+ W+ha)v wU?U~| Wz ?+ WO?O?G?TWz U?U' W?+ w9?,'u?} F+ d# W+

  Fb+ UAOu#U8 bU?WS u?TU' w'ULM| ZM} W6 s'W?% wUW?OO?GTWz U?WM+ Wz b?U??W???%W???u6W?8 u??W?8W6 W???9???,'u???} Vartass}? U??O???} W???wO9W?M U?U' d?W?fW?G W?W' s?|dJ+ v%W?&?}?% U WU?9?u?T

  W'O#bu#UahimsaW8 W?#W???? W'U?+ U????U' 7*u????W? e????OM'W????% w?'W? W6u????W8 w?M9????*u???? W6 X|e?|U????+ ????T W????9????,'u????} s?'W????% wW????OU????Mw?d+U? W6 U?' Uz W?????* b?????e?????O?M'W?????% W?6 WJ?u p?|Wu?+u????? e?????OM?'W?????% wU?????(Sutra) d#u????? W?U# s?'d#W????? W?u+

 • 6162

  U????O?????O????9????* w?MO'U?z W6 W???? W?U????O?'b| W????W?8W+ W?z W+????, 5'Uz ??}?? wU'U? U??O W?? w9?? W+ W#u??O??W6 FWL?M W+ UWO'U?Uz WM|uT W+ du ? wUWO?Od}zwM?O'Uz wW?+ W+ U+ wJ?W??T W'u???}??* W?+ W??b???}# WU???W8W+W?W6 s XWd?Uz W+ UW?O?O9?* d?Uz wMO'Uz W+ w9?*Wz ?| d???O? wJ|W???? d????Uz b????O???9????* wM?O'Uz W?6 WzwSW?,6W?S wO~d? d?O?UU#W? W# W6 s#d? ?T W+ u+ X,'u?}W?MO?'Uz W?z W?????W' ?8 W+W?6 5W? W?????W+ W?MO?'Uz W?z wG?????TW?zUW?O|u W?OOu#?SWz wUu' e8 W W#d? wWO'W~?'Ue8 wU??W?O??O?W? U?W? W6 p}??W' W+ WMO'U?z Wz 5u# W????? Wz W?????W6 s?'b+ W?W????G W?6 ?????O#bu?#U u?????p?'W 5*U W?&W?G} W W'd? U,?U W&?WG?} X*

  b}uz w9*Uz W&WG} Wz WW' uW8 W6 U9W??W6 b?O??9?* w?MO'Uz wU?????, u??} W6 wW??O'U?O??%+ W??? FU??? s'd?# W'W8 X* w?d??? u??&?J'W6 ???}???W? U?O??A?OM'd?9J?'e wW'W8 W? U U??O?9?* u?????} U????? (M.Boyce) f?'u+ u????? wW?????*W?????*wMO'Uz wUd?O WMOu w}W+ FU U?OMA} wWb} bu&J'W6 w#UW6 W? W'W&WG} Wz X* w9*u+ U???U????* X* wu???&?J'W6 W?+ gO???9???*d???? Wz W???+W+ uTW#Wu b' w'uG W+ UUWdT e}8 W bJ}#UW6ZoroastreswMO# W6 X* U ? wd?}z w?,U Wz U?WOO?9* d?O w&}?9U?9,?}Uz W6 W+ d?OZaratustW?W?O'WK?8W W?9? u#U8 zarathustra u?}?*W+u?????TU?' XA?# X*u?# W+ ??????Wz w?U?????S W6 U??????9?????,?????}z W?+

  U# W6 ?T W9?,'u?} W#+ s* d?O+ W W?'U Wd? Wz W?M9???????*u??????? W6 W??????? X?}M?O?+ WU???????Od???????T W?z FU??????W?z X?|d~?+Sutrkaritanga- d?#u??????? U?~?U???????9?'U????????d#u????????b?W?8W???????

  sutraU?# W6 ?????T FU??????U v?# F Uz W?U?????O????? W?z

  d#u U~UUzX|dUW+wUzW6 WM#dW+T W wM}W+ 5W?W' U9U Wz W?u?+ wJ?}?U?z ???????% u????????W8 W?6 ????????T s W?u?+Uz p|bM' O8 s d?W+ U9? uTU' e+ U?WU???????OU?z s?W'W?~?+ v U?'U?z d# w?W?z Wz ?8 W?0U U?U?] ?% v [W6 p}??W' O8] + X bU?' W6 s W?U bW??WbW??W W?z 8 W0U W+U W??9??W??% d??W??,??G [bW/U'W UO9AW +ULO*W [+UW W8Uu W6] U9U Wz WUW W9* Wz WW6] T (atman)U9Uz W6 s + UO9U W+W wM}W+ 5W?W' s U9?U Wz rM}8 [W9?AW W9?,'U*u????????????????W??8 w?U??z W??6 s?#d????????????????W??+????????????????T +W??'W???????????????? v?%W??+Dasarutaskanda-d?#u?????????U?8b?U?J?U?#d?????????U?????????W?u+

  sutra)w; wMOUz X;

  bW W+W6 WWz d?U d9W? bUNO?%W6 WJ}MO'Uz FWOO?9*U?????????? w?W????????? W?+W?6 W??????????W?' W?????????O?'d??????????U?W? W?z W?????????W?'?8UW?O'Uz W+ W6 W~% W?[UW?OO?9*X* W?+ WJ?}# FU?+U Zarathoustra W+ W?????????O W????? Wz wW'U U8W8 gOU$W d FWO?O9* W&WG}

  U$Wz WMO'Uz W+ FW&'U# ,U WMOJ}6 W

 • 6364

  X|u UWOOu# w9W+ U~9W W6 bM9W w#UW???W?6 we????O6 wJ?}u?+ W???W6 w?9???* w?MO'U?z WWM?+ W6W'W8 b?U?N??O??% W6 U??WM+ e??Oz wL??9??,?O?? U??9?? U?N??O??% w9? wu+W9?,%W+ w#W'W?W6&?L U+ eO?z W WU W?W'W6 wd?| wJ'U# W?U???A???O W??? Wd???T d# W???W?'W6 W???O???O???UwW'W'U? WMO'Uz W6 W W??U W?d?O+ W'u??}?* W+ W?W??9?d? WW?6 UOW#W+ W? W b?O?9* wM?O'Uz W6 W'W8 U'W+wMW' + u?|W~+ X|d? U?O W??A?OWU?O? U?+W6 uJW+eO?z W6 FU d w?OG W6 UJ U? W U?u*u? d

  dWbU??WMW' W?6 w9??* wMO'Uz wU??W??9?? s'd??9u??% 5u#u?}W6 s| p} U?WUb}? d?bWW U?O W6 W? WM'b+W??? WU8U??? ZM?} W6 FU?8 b??W???M bU???WM?W' W6 FU?8 U??9???SW???MW? 5d?}z w+Wz wW8W+ s'd?9? U8W8 U?9?,}?Uz w*W+ s'd?9?U9U8 wU?WMW' W#Wu# Wd Wz ?T X* W#WU

  U9,}Wz w*W+ s'd9 UW8U U W6 sUATW w9'U8 uU# wMW'(Ahunavaiti) X'UUu8Uz uU# wMW' (Ushtavaiti) X'UU9*uz

  uU# wMW'(Spenta Mainyu) u9MO'U U9M} wMW'(Vohu Xshathra) d#UAT8 wMW' (Vahishtoishti) XA'u9AO8U

  uU# wMW' (Haptanhaiti) w9'UNU9U8 wUWMW' UW8U W6 ULW'W?9 bW U/UW#u WdJ d#U' +w#W?&'U#W+ W?U W'U bU?AO U?OW# W+ U'?T WWz ?&W8U?? ws* u?? W?'u??}?* W?+ b??O??9??* wMO'Uz W?6 s'W

  p??}??? W???????????????????????* W???6 U?? W??z W???+ U?? zardoshtX??*W# ustrad9?*uz u# U' dO U?UW+ zaru#U8

  u# uTU' dO d9* wUTd9*X* W??? u?#U8 b???O???9???* w?MO'U?z wU???d???O? WMO???u? W6w#U??? W?6 u+ U??? d??? W6 u???T w?9???,' W+ U???% W????&???W???G???}u?9?U U?U?Wd?T e?}8 W6 U'Wz U?W??Wz u? b?A?ObMU~| U?# X}????}?8b??}??%W+ WU??? b??OU?? X,???O+ wW??W?# W6 X*e?????Oz w?U d?# U????? X,?????O+ W?????9?|b+ W? w9?????U + X}MO+ (Voho Manah)UU? 8 W?9?A'dS W? u}?*W+U+ e????Oz W?# W???u?8Uz W+ X?* W???W????9???A?'d???S U???? W?u8Uz W?W6 U% s'b?W X* W'u?}* W+ FU? w'U?LM|d????}???S FU???? b' (Amsha Spentas) U????9M}???????? U???A????Uz W????*UOW# W?U Wz U W6 W+ X}+ W?U w9 wU?W?O,W w#W'W?WU u? g'Wz WU&| W? W9}M?}+ W W' X}u#U?????* W?????W?6 U????? W+ Maidhyomah U??????'b'U????? U?W'+ W?W?MO'Uz + FU? w#u?O W??9?}+ W+ W?U?9??A?O?WU?% wU#W+ X* ?} W6 O? UWO?OMO'Uz W?A}ZOKH?Oz U?* W?W9?,'W?*?T W?Wz b#U? U?W8W6 WbM' W?9|d?TU?* p}%W?W+ F W?W?Wz wd?W?U wW8 X* X}+

  u|u wMO'Uz W+ FUJ+ bu'WwL? wMO'Uz W?9?}+ FWO?O?9?* FU bW?W W?WMO'Uz U?*W??U#W?? W6 u w?MO'Uz b??W?? wW'U??W6 W??U??9??A??O?? U+ U?% v X* UW?O'b?OKGW# W?dO w}W?+ W9?}+x+ b# wW??W# W6 U?$W?? v u?? v wU?T W??9?}+ X?}M}8W6 X* W u#U8 bU?W Wd?O W6 FU w' w b?OU

 • 6566

  XO+ WL}z W6 W &W8 # U9M|UT wMW'bUIuT FWL?}z v+ d u}z W6 w'WK U wUO? U*u

  d X WL}z vW?L?}zW+ U?O?~W# U'W?L?}z bu# w?G W?9? w'u#W?U U?9,?}z W?O?O U?d# wJ}W?U # W6 W~% W?L?}z u?OMW8

  WATW&+ v UO#u% wMW'W? W#U?Wz FU? s wJ?}?W? wu?O?9?A v W? Wz # uT UzW6 W~% X}+ UUz s wUz + XW W6 u8U?z Wz FU??b?}? WMO??GW??9?? wMO'Uz U??OU??d?? W6 W??

  WJ+UUz + W'UU' wMW'

  UAW wUUU W4 dJW CdDu W6 W?+ X|d? UzW6 W????SW????,6W????S W?M|W???? W+ Fd????Gu?????O#bu?#U wU?U?,?T W6 p}??W' u? d?9?W? Uz w?#U?O+Wzu+ p?'W6 UMO???WzW?6 wU??? W6 Fd???Gu??? d??u???}6 w?U+fOKJ'd wWU8 FdGu? u+ U#WJ'W wU+ UU wJ'wU????UW?+ W'U????* W6 W?J}????W' W?'+ u+ b????O????'' f?OK????S????W6 w?W???WM?} W??? wO????d???u1 w?W8 w'W??? w?W???

  UMOWzu+ W?W?? W??? U w?#u6 u+ s?'d??O???*U? W?? W?U'u#u???bJ}#U?W6 U?A?}?WM| Fd?Gu? W6 wJ|U wJ|Uu? ?SM|e?FU X + w?6U'b'Uz wJ|U,?T bOUW'?u9?H W6 u#?SWz W

  u????T X* u????Tw?#W'u????O????u (Jacques Duchesne-Guillemin)v+W+ W9TW+ w9* wMO'Uz wu+ W+ bO9 W6 W'W

  W#W'U FWGU#WG W

  UUUU

  WWWW6666UUUU WWWW4444 WWWWWWWW bbbbWWWW

  Wz Wz WW?T U?#?TW6 W?9? W?9|d?p+ w'u?# W?9?,'u?} 8W+ X}+ u}z wU'U?* WU uT w9*U WU# W? WUWp W6 wUb'WSUz WU UO W?UU8 W WMOGW9 wMO'Uz

  s+ # W wMW'v U??O?'Uu# e??}?8 W??L8W+ Wz X?A??}??N??}???&'uz Wz u?8Uz Wz gOM sATW&+ w'UW# U+ wW'W+uUT su# Wz WATW&+

  Wz WJ9 5WW' # W Wz W'+ W6 wMW'u??&??*??p??}6 u?? W6 X?}??9??u+ vW??W6 d?? w?$ + u?? W6 s|U?T e|UT u? W6 X|W? X UO?O?9 u? W6 W'W8Wz W?'W8 # w?9???*W?8W+ w# u???? W6 d????9???*U?+ u???T u???? W6 wMW' Wu w} uW+ W? W X*W8W+ bW? Wz wU wU+ Wz bMO?? W?~?}? W+ wUz FU?W?z WM}?Iu?p+ wA??TW+ W?L?}zU?O?d? W?*U+ wJ|u?TW?+ Wz W? Wz Wz W?A??TW?&+

  W' w d wMW'w9? U#U8 v+ wU wW'u?T W+ u?T u8Uz W? WzW+ U e|UT W+W6 W' w e}8 W+ U* w9 U+

 • 6768

  W6 Fd???Gu???? W???9???,'u???}? 8 u W?+W6 ???9'd??? ?+ W+ X}????&+ U???FUJ+ WUTu#d

  ???T FU?J+ bMW? d??? Fd???Gu??? W????Wz W??? Wz W????W' s+ UW+ wUJ|U8

  w#WOUWM wU*T W'U FdGu wd wb??U??$Wz W?6 FU?? wW??TW??9??W?? d?? U+ d| W?u W+

  uO#W8 WM+ W wUu W+ FU+W wWzW+ u?+ WU?????Tu#d????? W?6 WU????? W+ w'U?#????? u w+ W?? s|d??U W??TW??9?W?? W+ Fd??Gu?? wUJ|U8 W??

  Uu# d?U?z U~| W? Wz W?W6 FU?J+ u?U# W U?O??O#W?U'W'W8 U'U Wz wbU$Wz

  X|W?? U??? ??9'd?? wU???W~W+ + Fd???Gu?? wW+ w?#W??O???u?U WW??????} U??? Wz WJ?u W#U???b# s?#W8W?z wu?U U?MO??????Wz w?O#U?8 wU??????U?????U?' Fd?????Gu????? w?u?+d|uW?+ W W'UMOW?z UU' wd q}?A} bM' W6 s?#W8 WU'W'u??}?* W?+ W?O??O?e?KOz d? w?L?u??M wdJ}??%W??&?}??% WU'U??U' WzW?8 Wz w?}?W+ W??????? W#U???????T wW??????? w?Wz W?~W?+ Fd???????Gu??????

  UMOWz wUUU' wdU W+ W9 w'UMOWz wWOO#U8W'W'+ W6 W?Ju W#U?b# bM' W6 s?#W8 Fd?Gu? W#W?W+ U?O??d d| W#U?T W??WdJ}?%W??&?}?% U??U' e?}8 U?? Wz W?U?O??d d| W#U?p+ U??U' wdJ}??%W?&?}??% p}?W? W8 W?z wu+X}+W8 wu+ X}?u#U UA?#W UU' v?+W+ d q?}A?} U?U'w?}W UMO?Wz wUU?U' wdWU?NOz W+ W?WM#W8 FdGu? W'+W???O???O?M}J?* U???U' W?Ju W???O????O X U???? Wz X} U????OdJ?}6W+ w? X}+U? W??? W???U???$Wz W?z W#U??? d???}?6 Fd???Gu???

  X}M}U T wUWOOSW,6WS W~ WM|u W+ W6 UMO?Wz wU u?}W6 u+W8 WM}8u?W wJ|u?H FdGu?W??? Wz W???W6 WJu? d?? U???O???A'U???9?? W???O'U w?'Uz W?6 u?+W8 b?W????????W? wJ?}????????M w?* W?W?8 w?J}?K?% wU?W6 u+W u# FW?G b?OU?W+U? W?W6 d?W?,?GW? dU?&U# W+ U?O#d?Gu wU?U?U8 W6 (Anytos) 9?OUzUMOWz wU? dbMW U~W? W6 W WO?O WU'uT W+ +T W6 dJ'd?W+ W+ U,W8 U?OW#W+ U W6 Fd?Gu FU ?uW?&?W+ W6 @ W+ W+ d?J# wU?O'e?O6 w'U?U8 uJW+ W b} W6 W,W' FdGu WWG W6 U&U# W+ b~U# X}?+ U WU?? w9'W? u+ WJu W?U??Tu#d?? W'd??T(De- 6 W6 u?#d~W8 w?6Wz w?U??W???O'U' W??? W??O??O???9??*W??? Wzb?OW??W# w'U#?? W w Wz U? W6 Fd??Gu? W??9|W?los)

  u+ |u# W6 wUWOO+U#uG WW6W#Wd?? b?~d? ?u?9?H? W6 W|u?# Wz u#?SWz w?, (criton) 9?'d (Apologie de socrates) Fd?Gu? wA'U?9?wA?'U???9??? u+| W?+ ???9'd??? W+ u#???SW?z W???SW???,6W???S W6 X|d} u+ wW'u9H W+ WO} W+ s} FdGuwW?'W???? d#U?' W'????u????9????H???? Wz W?Ju? bu#????SW?z wU????W????W?8W++ @d?? wO??SW?,6W??S wJ}bU?*W? W W#d??Gu?? W?UMU?' W~W++ W~d? wW'u?9H ?9'd b?*Wz WW6 u#?SWz e8 wM'+???O#bu#U? e8 W6 W#d???Gu??? U??b'W?6 X|W??O?+ W?? p?}??W??? W8

  W9}J+wM'd| w|U8 w?9'd Fd?Gu WU?Tu#d W6 W'?u9?H ?U*d?? W6 u??U# FU? Fd??Gu?? + bM' W6 s?#W8 U?O?MA?}? Fd?Gu??

 • 6970

  p}?W? W?W6 d?Wd?T ?9'd? d# wJ|U?O?d W+ Fd?Gu?W U' W' g'Wz U'Uz

  WOO Uu v+ FdGu Wz 9'dW'WdT Wz W?&W+ W6 d?WdT b+ d# w Fd?GuX| bJA?}?? W+ U?O?O UJW??T W'u?}?* W+ d? U'W?L??}z W?W6

  WOO X uTU' W9 WWzWOO X W'u}* O8 W+ 9'd

  X}+d?? W?L??}z W??W6 U'U?9??S W'u?}??* W8W+ W#W?? Fd?Gu??W?W?6 Wd?T W?&??W+ W6 W WM?'b+ W?9? W?+ W?9? w W? X}+UW+U??U?z d?? v6 W??Wz ??9?'d?? s'WJ+ W?d??T U/U??WM?*WU8 W WAO?W8 WJu W9u+ WW} W W?W v6 W9* Wz

  WWdO+ W'u}* W+ WWz sWL

  u}4 w;Uz dO w} W WWGW6 p}9M}?J' u wTU WJ}6 W+W+ U ?O#bu#U e8 W6 d9?*U+ W+ ?O#bu# wdU?O e8pA???O# + s'd???W ?? wTU? wU??WM?O??u W6 u??? W??Wz W?'WW8Wz W?? b?J}#U??W6 u???&??}6 w9???*Uz u?? wU??W?JW W?? WM?9??,??Td??}6 FW??&W8 b?M' b??O??Uu??T u??96u?? W6 ??Wz WU?JWU+ W6 w?UMW' ?6??O# U' w?'??}?? wW?'WM'# WU???UbW? W6 X?|WU???? U????OW?# uJ?W+ s'b?+ U????$Wz d????O? w&????}????9????u??&??}6 w?9??*Uz W??d??O+ W?6 UJ*W+ W?? W?MOJ?+ W'W??9??U??L??O#W??U?' WU??d??O+ W6 W?MOJ?}6 W?? s'U+ W6 W???L??}z s| b|u w?TUW6 `O??W?? w#W??M w?U'W WMO??GW??9?? w?JW Fd#U' + s'WJ+ FWOOOW w9'W uW8 WW6 WWO'W~'U

  U????U' W6 d?JO????????}W???? W????9|b+ W?d???T W?+ Wd????T u????TU' U'WU?'U??U' W?z W?? WU???W?? W+ FU+W??? W??O'W?U wb??U???$WzU???? U???W????O????OM?O???W?z W???O????O#U?8 W# W???? U????O UM?}8FU+W? w'W9? w9?W8 W6 O#bu# W?6 FdGu? WdW+?Tw|W6 Fd??Gu? X|d? UW?? UMO?Wz U?* U?MO?Wz wU?U??U' W+u???? X?}????A?????TW+ ?????T W'U? W+ WU?????L????9????? uU?W+ u?????&'

  w'UMOWz wWOO#U8u??T wd??bMW W# u+ w?'UMO??Wz w#U8 Wz wu?+ W+ W??9?? wU?M}8U??W+ Wz W?#u?? W+ w'd?? W+ W?'U w'W??w'd?? wJ|u+ w#W??Od?e?|?}+ p}??U# W+ FU+W?? w'??O#bu#W6 dJ?'d?W+ U?8Uz wJ}??Wz W' w}? Fd?Gu?? Wz W??u??? W??? W?' WU???W??? Wz w?u+ W?dJ# U?MO???Wz w?#d???u1W+ W?&?W+ ?O#bu?# wd?U?O W' U?O?} (Polemarque) U?L?}6w'W?? u??T W6 dJO??9??A??U + W?'W~| s'd??9??*U+ UMO??Wz w?UM X|d|+bW8 U' W?OO#U8 U?OW# FdGu? W#W ?T w'dU?????U' W?6 wd?J'?'W X?}U~?W8 W????? W?6 dJ?'u????A?????}? W+w?u?+ W+ W?????? W w?JW? W+ w?#W?????O?u+b?W+U? W?U?????A?????O?

  W' WO'O#bu#U W~| W6 UOW# Wu+bW+U Wz FdGud uH wWW bW

  5}M+ W+ W9 X}+U W'u}* O8W+ W#W FdGud}TW W#W&W8 9'd

  5}M+ W+ W9? X}+U W'u}?* O8 W+ W bJ}#UW6 Fd?GupW??T W? W'u??}?* W+ WM?'b+ W?9??W+ W?9?? w X}+U W?#W?

  w#WO} U'+s'WJ+ X}+U Uu~}+ 9'd

 • 7172

  u????I?????OW' w?#W????M X| w?U????W?J* U U?????FW????? w#s'd?9?u+ w?MOU?OM+ W+ W?GUz wM'? + d?,?O? W9?|d} wU?u?nu' w#W?M wU?d+ W?9}??}8 ?T W6 nu' w#W?M d+d??,???O?? e'W???O d??9???Oz Wz WJ?u W+ + w?*?? d???,??O??? WMw#WM WMUU Wz Wz W+ W?9}U wU?d+ nu' w#WMU wuF?W* W? UOJ}W' FU? U&U# u?pO W+ w?Ud+ nu'nu' w#WM 4}N+ 5UOM+ d# wWz U# W# q T W6 u+dd?}6 W+ u?T W&?W+W6 T W+ W?OO WbW?W# w9?W+WwU???d+ W???Ou??? F U??W???S FU?? W?z X} w?U??d+ d???W6 d#W+ U??d+ WMM|W~+ + U??O?A?OU?U +W?? W6 WJ+u?I?OW' w#W?M W?}? + W??W6W?W? U?O?U+ WM|W?d??,??O?? ?+ Wz wU FU~?+ 5U??OM+ W?+ p|Uz W Wz w?d#W6

  X}+ d#bu# wUWJ* W+ W#Ub#Fb+ W~| FU u?IOW' w#WM UOO?U+ W6 u8W' FUWzd,O WM|W 5UOM+ WW6 Ud+ d,O WW&+ U'T WW6 5UOM+U?O*U?% Wz W+ FU F u?pU + wUd+ nu' w?#WMw#W?M W?6 u8W' WU?p?'bW+ W#U?T 5U??OM+ d# wW'W?U8W+ W+u8W?' ??T U?8W8 X}???&???*???T 5U???OM?+ wU# W?6 FU?? n?u'nu' w#W?M W6 U u8W' W#u? WbM' WWp+ 5U?OM+ w#UO?%W6FU Uz WUp?'bW+ W6 W WUW Wz uW?8 5UOM+ FUwU?d+ + ?T WUM?U U$W? W?9?}M}UM?+ wUd+ W+ ?T u?U#W#U?J&???}?6 U'W?# u???9???,'u?'W W??? X?} U???O???}? FU??? dJ?*Uz

  X| w'U# w9A Wu&9*Uz W+ WW6WW X}????*? Wb?W????W?#W6 U n?u' w?#W????M Wz W????W????9???? W?MO???? W?6 ????T U8W?8 W#U???? u????&????}?6 U????

  ???&W?8 U??L???H???u?' w#W???M wd???O W?U# Wz Wd?Ju#U8 u&9 w&}9W6 W WM'} W'u}*W+

  U?FW? WU W6 wU+ w+u?I?OW' d+ U' W?W6 nu' w#W?MU???d+ X?,'b???*???T d#U?' WJ' w?U???d+ W6 w?H???u' wU?+ U'U'W d+ wMO?& wM9*u? U'+ W9}+ nu' W6 U?OGWWT bU+UO+ W6 nu' w#WM W+ wM9*u W6 W#U U'WUzs'W?b???}# b| W+ W??? U???W???O???O?U'W??? WU???U?+ FU???Wz WJ}?UWM*d??H' u' W?J X,??O+ W+ 4}8 W??WU? W6 nu' w#W??M W?WU W? WM| U?d+ u d?,?O? W+ W? U?WO?OKO?OU?L?,?OzwM?|u??T W6 4?| nu' w#W???M wd??? 4O+ wU?#W+ W+ W???WUu???I???OW' w#W???M w9??? W? UM|u???T wd??? p}?e+

  X} Wd wJ} X}M| W+ wUWK% U+W?M*d?????S W?'WK?'????? u????? nu?' w#W??????M d?????,?????O????? W6 W?+ wUW?9 d W+W6 nu' w#W?M UHO#u?S UW+ p|bWWUM' w?#W??# W+ W?#U??b# U??H??O?#u??S W??U8 W???W6 bW6 nu' w#W?M u?&9?W WU?Tu#d? W6 U WFUW?z FU W W?OdO?S UJ#We?T wUWW?T WUTu?#dp}???A??TW?+ wUz W+ X?}M}?U WJ}?W??T XW?+ gOW???Od??O???Sg'Wz WWWT wdW + W nu' w#WM W6 W9|UgOW?z U W6 wu~?*?T FW??L??F??O? wU?? FW??M wMO??&??A??} w?GWz W6 WOd?O?S FU wU? WJ* w#W?OO?d+ U FW?M X|d??}?? v? w# U+U? X?}M}?u?? W? nu' w?#W?M

  u&9 FU U v6 wOUS w#uS w w#UMuzwU??u?? u??I??OW' w#W??M wU' w?U+ W??W???O? d# wJ|U??%

  FU

 • 7374

  wU???W?? 5W???W' W6 X|d???}?? ??O?#bu#U w?#U??O+W?z UW++ UO?WW6 `O?W w#WM w?UW'W? Wz uU?# WOMO' ?}w9?*Uz U+ v+ u?TU' U+ }? W6 WU?WWz u?W8wGTWz wJ}6W~O'ULM| W pWT W6 s#dTW+ w#W'd+

  W'b}# U'bWW wOMO'Uz perpectvs vitae U???OW?? w?'U?????Uz 59???,??z W???*W??G ?+ W+w?U??????W?????? W?6 p|b?W8 W?#?6 bJ?}?#U??????W6 u?+ chirstanea modusU??OW? w'U????Uz W6 WU??$U?Uz W?z W? U+ W6 X?U?9??,#dwU?M wJ|u?&| + W+ WW'U? W#Wd?T b?O?W? w#W?Mw'?????O?#bu?#U W?????fUM?+ W+ W?????O'U??????????Uz W?z ?????9????,?6# u?????WU????O????O????G????TWz W?# Wz X?}W U????U?'W6 W?#W???O????O????????O????W????W???W????O'U???????Uz W?6 W??? ???O?#bu#U? W w9????,'W????*???TW6 s#d???W+??T w?#U+W??T wO???Uu??T w?SW??,6W??S U???Ou+ d?JU+ u#u?# b???e?| @MO???? W#6 5?#U??? u???? wJ}?U???W??? w?'???O#b?u#5u9+ W~ W g'bU FWUW# d W8WS q'J e|dOH6zp|U?% bW 5}M+U bW?9,?O+ W W6 ?O#bu#U e8 wU+ W+

  FU bOUWMOu W6 `OW w#WM w'UUzW+ UUzwJ?W bU???W?KO???WM?Oz W6 W+ d?'W??? p}???W??? W??? W?z W???W6wU????WM?O???u W?6 W+ Wz w?#U???O????%W6 d???W? U+ ????O#bu?#UW?UW?+ W w9?*Uz wJ}?6W? bU?W??O'W?MWz v+W+ FU? FWO ?O#bu#U e8 `O?W w#W?M W#WW8 gOO?W w#WM wUU U+W6 X}+ bU W?W+ WW'WWT W6 O#bu# W6 dW+T wJ|U,T UWKOWMOz W'e8 W+ b?'W??W???O'U?????Uz wU???W?? W6 w?#W??&'U?#W+ W+wTU+ W+W6 U??u~}+ WMO+ `?O?W? w#W?M W6 ??O#bu#U

  W+ W# w'u??&?}6 W+ wU??d+ w~d+ w X?|d?W+W? U??????d+ W?u??????&??????9??????*Uz W?+ n?u' w?#W??????M w??????O? ??????%

  X| w'U# e WWbWW#

  nu wWJ w wU W uILW wWJ w w W4

  w' w??? U???O??U+ 4?O+ nu' w?#W??M w?U??d+ W??? p}#U???U?L?O#W'UM nu' w#W?M W?Wz s'WJ+ w s} d?9?W'W+ d?W+ W?'+ W#UJ?+ U??W???&??W+ d??? U??L?W??W6 W?Ud??T W?z FUJ+w'U?lU wU?WW' W+ Wz g} U?LU+ Fu? UO?Hu' w?#WMWUd??T Wz WW?8 U# W6 s}??+ nu' W+d?? w#W??O?? FUJ+u??T wU???bW+ wU?# W6 U??9??,???}z u??&+ U'd??? # W??W6 X?U??d+d w?9 wU?d+ W,?G wM9,?O+ W+ nu' w#WM W+ ?T XU+

  U'dW+U??u???W8 U??O#u??? Wz w}W?+ WM#W?? n?u' w#W??M wU???d+

  s'# bW+U8 W? W6 d# W w nu' w#W?M W+W+ WJ+ wM? W?W6 X,'uU# W? W'Wd?T W?z WJ+ X u?T +b' ?Wz W? W+ X}+ w'U#? Wz + ? WU + u?T w9?,'d# U+ W'u??}?* O?8 W+ U?9??,?}z X}??&+ U? w?J}U?W?? wU' W+ W9?W+ W WWz u?W8 u}z W6 U?e|U s WU9 W?9}

  UOWW6 wU+dNOW+ W' wWz w W u}zu&9

  UOW wUUz U*OL wWJ U wJ}*W+ W+ (Sermon sur la Montagne) U?OW w?'U?Uz

 • 7576

  W?? W?9|d?? U??& W?* W?'U~| Wz W???O??W?? w'?O?#bu#Uw?? U???U' w#W' `O???W?? s} e??}?# w9Wz W+ p?W??T W+W#UT w'uT UU' d|uW+ T wUW d w#WO'u8W'wUW W+ u9,pJ| UU' uJW+ W#UUM# UU' Wz W'u}* W+W????U?#u???? W8 `O?????W???? w#W????M u????T W?8 WJ?u bU?'W????U?9#W?? wKWMOz W??*W+ Wz Wz g} w?W?&?W??G?} U?U?' W?W# wW?A} u#U?NJ} W* W?OO?WA?} W6 W6 5?9'd?+ W????W W????* X?| p}? U????????Uz u? W6 wO?9??,'W?*?T U??W?G U?U' b?M|u? Wu+U??O?WJ}6 UM?' 7*u?w#WM W+ FU? WMOWW6 w9?AU b w?TU W6 UU' UMU????U' W6 w?9|u?M FU???? U' U????W???W?z U????W???S `?O???W????

  W#U W+ wTU wUWUJMWz X|dbW8W#U?U U U?OW# `O?W w#W?M wO#WM+ w'?O#bu#U W'u}?* W+W'u}?* W+ UW?d u?W8 W W#U? U uJW+ U?WO?O?OW? WWJu W~+ U?W W+ W#W? FU~+ U?W W+ U+ W?9,'u?}

  WU # uTu??}?u W6 W??O'???O#bu#U? W+ `O??W??? w#W??M w'W???9?? WO?OGTWz wJ}# X|Wb}?# UWOO?GTWz UWM+ wu+d}?S UWM+ FU? wU'W W6 X?|W b?O?OW? w9,' W6 W?W6 `OW w#W?M wUW,G uW8 W?#W 7W uT WWz e'Fu??? bM?'| wJ}?MO'U?z W6 U+ wJ?}???Wz W6 U???O?W??? w'U??????UzU??W8W+ WJ+ W??W6 U??9#W?u??,W8 wJ?W?T WU?# WM+ FW??F'W??* W??9??Tu W'W??W?z Uz WJ+ bW??W?6 U??O#W??u??,W8 u??}??*wU'W `O?W? w#W?M d}6 U?9#W?W?&W?G?} wd?d}?SW+ Wb??TW'U+ U?W8 W? X?} w'WMO?M?+ wJ}# W+ w'?O?#bu#U

  ??O#bu?#U wUu??T + p|b?| W+ W??W??O'U????Uz W?? W??O'??}??dU

  X}M}?U? W?L?}z W+ `O?W? w#W?M W? W'u??T Wz b?O?9? W6wW?+W6 `O???W??? w#W???M u???T W#W??? W???O'???O?#bu# v?+ wW'u???TW6 W8 W'W'uT Wz bUAO O#bu# W6 d?W+T wJ|W&WG}W???9?? @?d+ W???&??W???G???} W'W???W???U'W W???W' `OW? w#WM bGW? W*WG wKOWMOz U#W? W6 X}~W%W?W#U? W?J+ bW?W u?T w'?O?#bu#U WJ+ W+# FU?? UJW?TW6W+ 4}?N?+ U+ WJ+ W+# W#u+ p?'e u?T w9?}8U??*U u#U8

  GW WOOM}eu????? `O????W????? w#W?????M u#U?8 U????G?6 W????*W?????G wK?O????W?MO?z W6vU????6 w?U+d????N???O???? W????W6 W???? X}W?'W??? u????T w'?U???W????Sg'd# wU??U?* W+ u??T w'U?W??S u? W?9??,'u?} X?|W?W bJ}#U W6 UG6d?} W9W+W Wz + WJu +W'W~+wG?TWz U??U' GWz U?9???U? `O?W? U??9#W? wKO??WMOz W6UU' p?|bW8 wU + W p|WU?U' W+ gO,'W?G U9#W? dUW?6 W?6 W?8 FU+ U? u?#U?8 d?# w?U????????U????????U?' w?M?'???????? U????Uz w?U??U??* W~}??% b?#U?? W'W6 U??OW?? w?+U????Uz+ W#W?d??? W??W'W+ U?M wM9??,'u??*??T W?? FW?&?'U#W+u?? ??T wW?8 WU??UM}?8 W?? W6W??W??9?? W?6 Wu/ b}?uz uW8 wU?M W+ W?T X} `OW? UW?OOU?U*Uz W8 W+ U?* w?*?T `O?W? W wW'u?MO# wd+U? W??U W?? W6 W?9?? Wz WJu X}??A?TW+ U??u?9??*W wd+ X?} U??L??} wU+d??N??O?? u??&?}?6 W8 + FU??b??}6U~?| W????W# u? wW????O'W? W+ 5+ W? uM?O#

 • 7778

  s|d w'WM WJuUWWM W+ uT WT

  W9}M} FdO W+ Wz + WJuw9 w9 + UuMO# wd+ W+ uT WT

  s+ d}# WJuUWO'W+ W6 W+ uT WT

  W w'W+ W+ WJuUWU W+ uT WT

  4O+ uT WJuupO9*Uz W+ uT WT

  s|d+ U uT W W+ WJuw9 w9 UM} W6 dM}W W+ uT WT

  WWz + ULUz w#W'U*U WJuU# b??} U#??O?M% wJW??T v#U?? U??9??} u??T W????T ????p U W? U????9d????T W???,????G s U?M} W?6 WM?M}????WUO?W&?WG?} Uz UL?Uz W6 WW U?99?*U WJu s+ U?U*

  W#bUW u}z g} U9#W wKOWMOz Wz u??W?? wJW??T d# wJ?W??T W+ b?? W6 WU#u??9??,??O+W+ vW?? W8 r} U??9?} s W?+ WW?W+ ru??M wU'U??* X|uJ+

  WWW+ ruM wU'U* X}+ u# Wd+ W6 U U9#W wKOWMOz

  r}? U????9????} s W?+ W+ U W?+ U W?U#u????9????,????O+X9? w#W? W+ UA?}? Wz W?W Wd?T W+ Wd?T wU?W+W+

  W?u+W?+ W?6 ??????T `?O??????W??????? w#W???????M W?#W?????? d?# wW?zFU??? U???LM? w9???,'W???*???T d???}???S X?|d???W+ W???O#b?u#we+ W6 b*W?+ FU pWT u?W8 W6 `OW U?,O?O w#WMw#W???M WM?|W??? ??T u???T W??? WJ?+ b??O???9???,'W???*???T W???

  w#W'Wd|&W8 WM}NU'W gOOWbU??W?O??O???O??W?? W?e+ U?? W6 w'u??T w9??,'W??*?T W?'u?}??* W+wSW???,6W???S U???W?M+ W???9???}+ X|d??? W'???T W+ w?'d??? wW'u???}???*wM'? + ?O#bu# W6 Wd?O?W+?T wJ|e?}# w%6?O# wO?Uu?TbUWKOWMOz W6 Wz W? W WU$Wz Wz WM'W U?% UNO%5u?# b??*Wz W???W6 X?|dMO?+U ??O?#bu#U? W??W?6 wJ|???O#UM} W?6 W?A?O??W8 W? 5}?M+ W?&?W??G?} d?? W+ `O?W?? U?,??O?Ow'?| W+ W??? W' W6 U' U?8Uz U U?~W8 ???O#bu?#UU??O'??O?#bu#U W~?| b??W??9?? W??&??W+ W6 W?U??W?? Wz U??W??

  d UOW w'UUz W6 UOuO9A &W8

  UOW wUUz

  U???*U W~?W8 U???OW???W+ w?JW???T wM?9' + U???,???O???O w#W???M d? W??,?G W+ w9?? U?,?O??O Wu+?T w}6 w?U?W?A| X?A?O

  dd}S W'u}* W+ wWz W6 W8 WW+ uT WT

  WWz + ULUz w#W'U*U WJuUU+W+ u}6 W+ uT WT

 • 7980

  WO?O#W'd+ W8 wKOWMOz 'W W9|W? `OW wUW?O'ULM|WU?????O????? W6 f?O?????,?????S W?????*W????G W?KO?????WM?Oz W?????b?M' U?8W8d u} w'bu'W U# wW'u}*W+ bKOWMOz w|u wW'WMOJ}6W+ WMOGW9? w'WMOW wJ|bW8 W W9* Wz W#bJ}6 U?NO% Wu+W+ UW8 F fO,S W*WG wKOWMOz WdJOGU#wUW ?} `OW w'}#bu# W6 WdO?W+T wU'W u}wOMO?'Uz U~W?? W??W?% W6 e?O??Uz w,?O??,?S UWz W6 WM?O?UbU???W??O????O???W?? W??H?'U??O u??W?8 u??} W6 W??? U??OU??9???Oz W??,???OW??? W' W6 W??? W6 U??O???% u??T W6 u? wJ|U???,??T

  W9| pWT wUA} WWW wUWOO#W'UWW6 wU? W6 Francesco Bernadona UUd?+ J,??O?d??S W+ u?+ U??U+ w?U+ u+ p' W?6 bu~*???T wJ?}e??}???TwJ}bM? X,'u' 6Uz wU?U??O u' Wz u w&?U?? U? W+W6u+ W? s|u?T X,'W?*?T Wz W+W6 fO?,?S X}?&+ ?T u? U?A}? eO?Uz WJU?* wUW?u~*T w$W? W8Wz d+ WW+ W?z WW6 U* W?% W+ T wU?W#U W+e??}8 e' W??9?}??+ u??U??* W?9??}??&+ X,'u' u?+ wMO'Uz d??O??OU?* W??#d???L??Oz Uu?? W?W?6 U?OU??9?O?z u?*U+ W6 U?U wU??W?O'U+W??WJu U??9? Spolite XO6??? U?~| u?O W?6 W+ X}~W??W+W6 W?????9|W~?+ W????b| U?????* + d????b????}?6 w w?J}?~+ d??O?W?*?? w~b?}?+ UM}8 wU??W? d+ W6 W?W?d?b}6 W?M W WU?O*?T uW8 W6 fO?,S ?&W8 dU?O U? W??9?}?+ U??W'W?M W?? wW? + b'U'?+ W#W?

  W9}&+ W+ T uT WW6b?d#u W?*WG wU? wU?WJu? WW6 U? W?9A?'W v#U?

  w*W??W#W??U FU??&+ FW??W??d?? w9??,' W?z d?? + w*W?? WzwW?W6 qO? X'+ wW?W?6 qO? W' d? UU Wz b+FU?b??}6 FW?G Wz b?O+ X?'dJ}6 wJ}?9??* Wz +

  Wd}~'W U9#W wKOWMOz

  WM Wz u?+ X*?T W?J'e X}6 Wz d?# WU#u??9?,??O+|u u?+ ??T U??9U??WM? r} U??9??}? s W+ X}+ w?}6 XGW?? U#W?U+ W?z W WM+ W??W+ WMM}??W U# WW?z + WJ+

  WULUz W6 U9#W qOWMOz

  W'u??}?* W+ WJu s?|d?W U??&U# U# W?W?? U?&U# wJ?W?T wJW?T + Wu??} W+ s|d? U?&U# u?}z W? U??&U# wJW?TFW????d?+ U U w?*u W?6 !W???? w?+ Wu????}? U#+ u?????}W+ U' W?OO F?T U U WW?9TW# W6 FU?Uz W+ X'bJ}?#U?? W6 r?M}??N+ FU? W6 W??*u? Wz U+ b+ r?| XO??} FW???d+WW9TW# U% WW' Wz W' FT U W6 p|W9TW#FW????d+ U U? w*u? U???W?z XOM?O???&?+ U+ U# W?M}????N+ FU? U

  WM}N+ U9#W wKOWMOz

  WUOKOSMOz wW6 WM eOUz w*O*T

  + W? W'W?,'W?G Wz Saint Fran ois d Assise e?O?Uz w,??O?,?S

 • 8182

  W+ d?u} U'bu?'W eO?Uz U* w?UUu# W+ UJ&?U? W6 p}W?u+ X sJ,O,S w#W'd+ WW W'u}*

  ?+ wU???????U???????&|U?8 d?+ W???????W6 f?O???????,???????S w?U?????? W?6 U% 5W?O} + FW? W+ U W+ UU wOuO?9A wUM}N?9W+p?}?????W????? UU? wM?O+ Pape Innocent III ?????O?????9M?M?Oz U?UeO?Uz wUW+# WW? bU'W ?T w wu&' Wd?dO+wJ}6W?u#W? s|u* wU?T u+ d?U wMO'Uz wJ}d? u}?* W+Masseo 'W?U? Genevieve W???O?W?W?% Leon ?O?6 W? ubU'W~U' wU?d+ fO?,S W? Wz WW6 u+ U?OM'd?9~U+UW+ qO?WM?Oz wU?W?O'U?L?M| w} W+ WU' w|u? wJ|u?}?* U'W?W?d? W?U'W??,?OW?? w#W? U?9?? w#W'd+ W8 w?'W?U?T W??W6UW'UWK wbW U+ W6 UOLuM W'u}* O8 W+ d bWWU8 W?,OW? W6 uT X?}u b'W?WUM#W?O? W6 fO,?S WU?,??O?O r} r9??W?' w'U?? W+ U8Uz W?? u?O?A??TW+ v U+W?U#W?W6 b?9U?W?,?OW? u?W8 W6 d?}?6 s'd#d?O Wz `O?W?XU?NO% FW?dO W?UT W+ WJ?u W XUu? g'U9? bUN?O%u W WU*W?G Wz s W+ U8 wJ|U+ UW d UFb+ U?Uz Wz W8 W?Wz u?O?A?TW+ s' U? d?O W?,?OW?W?Wz U1W6u? W?L??&+ w'U W+ W? p}#U? s'W+ W?z + UW U?,'W+ W?##d????? U?????O?'U????O? wU?' W????? rM?O????&?+ W v?+ W?????*W?????G p|b?W8u?M W?6 U????????????Uz W??????U? Wz w?9??????u?????T W?W????????????}W?+U9U d# wUW*W?G Wz W*T r} WJ+ bU'WWWG

  WJ+ U'U +e+ U'W W+ s|u+ T TwU?' w'WM?O???M+ w????O???, W?+ w9???,?'W???*???T fO???,????S W#W???UU? WMO?M+ w9?,'W?*?T 5}?+ 5?u# W#W? X} WMOW?

  W+ wTW?'U+ d#U' U??% W6 U???W8 U????}+ u u+ W?J}#wJ}??*U?u??G W# bW e??O?U?z W6 WU? ?+ WW? W6 U?'WM}+w+d???O?? Wd??U W??u? u??U# 7*d??S wU+ w?U? W6 u?? UUd+ d9} FUJ+ 5+ Saint Damiano UO? W*WG W,?OWu+u?# W??u??? wU' w?|u u???}??* W6 w?U+ Pietro BernadonaU'+ p}#U? wdJO?'U + e?O?Uz wSW?I?Wz W'UM}8 W?u?W w|?S bW?? wU?WK% fO?,??S W?9?}M|W~+ w?U+ wU?UU# s?e+ d?~+ s? W6 u????? U#u?????W8 d????? U8 w?U+ g?}rU+ r}+ U9?,}z +u# W+ U T wU+ W+ Ud+ d9O U?9,}z

  WUWULUz W6wJ}?U' U# bd??? d+ W??W6 b?u'W fO???,??S W'u???}??* W+W??*W??G W??,??O?W?? w+d????O?? p?'e W6 FUJ&???} X WMOW??? w|uwK% W??A??O?W+ d?? w'UMW+ d?? U??O u?+ v%W??9??A??O U??O??u? W??????W'W???????,??????OW??????? W6 X? W?+ U?????? w?*? Wb??????O?8wW'W? W?,OW? W6 U?OJ| W#UJ+ U?O?U uU# d?# wW'W,?OW?W+ Wd?U U? W W'W?,?OW Wz u+ 7W? wJ'WT d?OWz w9?,?O+ u? W?W?,?OW? d?O W?*W?G w?U? W6 XA' w'U#? WJ+ UJW?T U??Uz + W#W? u+ `OW? w#W?M WU#u? u'W | W bU9U?WU* W6 WJ'e UWULU?z w'UWS v+??}W q% W? X}??&??} U~| + U??9J}?u??TW X}+WM}? U#W ????} W?'u+ WU?# Wz w?M9????,????O+ W?+ fO????,????S U?????WW+ U???OW?# U???,??O???O w?#W??M w?U???W??A?| u??? b|d???S W???WU??? s|u?* Wz d? U??Uz + u?&?O?* w?*W6 W? U?u?G wW'WUU~?| fO???,????S wW?+ W+ W+ W6 d???? wM|u????* WzbW W8 FU?J+ wJW?T W6 w9??,'W?*?T w9??*Uz U# +

 • 8384

  WM&+ U bu&| w} d| W6 W WzW?b??????O8 w?J?|| W?6 d#W?+ f?O??????,??????S w?'W?MOW?????? w?U'W?X}W bUNO% WW6 w9?}W' u}* W6 O#bu#U WdJOGU#wOUU?* w'uT wM'Wz U~| W?OO9?}W' Wz w'uG W6 fO?,SW+ wMO'Uz d Uz + X|~U' W?9| U wKOWMOzW'Wz wW8 W?6 e?O?Uz w,?O?,?S J' w?W'W?9? w}u???} W6 W?U'd+ w?J}???A??}???W???L???A???}??? + X|~?+ p}???O#W'U?M u???W8

  bGuKTW wW'WW'w9*Uz w'UUz U' f'WG w,O,S wu+ W+ W'u}* W+d???? W6 w?9???*U?z + W????O'b?'W???* W?z 5u# 7?* W' w?Uz w~U+UW+ U?O W6 W?O'b'W?* Wz U8W8 5MO?&+ Wz wU?b'd?SUzU???% s'b?W e'd???}?# WJ' w?J}U???W??? W??? b???,???O????,???S W???*W???G

  X|W W#WU'u#uW6 W+9z w} W6 wd g} eOUz w,O,S W*WG?T d?? bW+ s'd?9'U?#? U?,?T ?+ u+ b?OU? w?W?W#W? UM}8 W?9??W?% wd? U?LJ*u?T W? W'u?T # ?+ Uu? X|?+

  X}+U U w}6 p|Wu+ O8wd??? p| f?O???,???S W???*W???G d???* u???W+ W???*d?}? U?T W+ b?,'W?G w%?% W?,?OW W?6 eO?Uz + W'?}?s'd?#WM}8u???W??? f?O??,????S W???*W??G U?~W8 W?z W'u???}???* W+Fd W+ bMOU wUW W6 FWOO?OW wUNO% w'} w$U????Uz W?6 u???W?8 W6 d#U?' W??? p}????W???? u??? fO????,????S W???*W????GW?W6 `O?W?? U?,?O?O w#W?M wU?W??O'U?LM| W?W' w#W?O??O??O?W?

  WU,SWz u} u u+ p'e w9,'W*T O#bu#U

  W???Wd??? fO???,???S W' W?6 W?? p?|U?? W?8 WMJ?O??,???O???,???Su????T Wz W????9|b+ p?}6 bW?8 W6 W????9???,?'u???}? X}????&+ e???O?6U???????S

  X}+ UWd wM'Wz W+ WJ}# fO,S WM9,'W*TW+ u+ FW?&'U# Wz wUW?O' U&| 5W?W' W6 W'U' w*W+

  W#W+U+Wz bU?A?O U??OU?d? X|u+ ?T U'd?9?W?' W?9?,'u?}W6 s+WUT X}+ WGW+ bUOu} W6 W9,'u} W X}+ W'WU

  d# wWz W&W+ W6 wU+dNOW???W6 W?#U???U8 W??? fO???,????S W???*WW+ w'???TW?6 WM'W?z WzwJ}??S bU?WMJO?,O?,W?S u?W8 W6 d?9?W w?W'u}?*W+ w'W?U?T

  X|d w6&LOW? W?z W+ X}+W bU??W'd+ u?} W?6 u?p#W? e??}8U?OM'd9?u+ U?+ X|W U?OM'd#W W?+ bUOu?} W6 X|W'

  X}+wWO'U?* WW6 W8 wUO? w#uW6W wM'Wz fO?,S W6Wz UO wUd WUO W6 fO,S W UW W+ bOWX|+ b??9??*d? W??W6 W?u+W+ W6 W??O??OW? W??O'U??* X}M?}J'd b?U+ W??W6 FU??? U??d???}??9??Wz u??? wA'U???9??U??A??O ??T W6 W?? wJ?}M'Wz WU??O?? s?'d??9?u???+ W+ FU+W??Wz W?W6 fO?,?S wu?W?UMU' 5W?W' celano ?} FW6 d ?T U*U?W# W#U Wz w#W&?'U# W+ X} WOO?9,'W?*TW? W??O'U?* d? wW?? U?d?}??9?Wz d'W? w w?~U?X,'b?*?T wd? Fd? Wz wu+ u?W8 X|d?U np}??d? W rJ?}?d? s? w#W'u#u?? W?U? W?'u+bM|u??T WJuwd# W6 U?W? WM9?,??p' s#d?bW8 U~?| W?W6 wU?W??d? W'+

 • 8586

  d+ T W+W'U w#W&'U# W+X}ATW+b} ULOU W+ W#Ux+ pAO# W

  W'J*W+ |U8 pAO# u% W'# wW'W~W+ T s'd9*U+ Wz

  XU???d??}???9??Wz p*u???T w~U??? W?? U???W # + U?u??d Xu% dW+ U bUWULUz W6 dJ9

  U+ d+ W UW Wz # + UuUM}8 X#U W wULUz W8 W8 U8W8

  XUb'WSUz w#WU' Wz W+ WUM}8 Fd+ dUz W UW Wz # + Uu

  W9'W U v W* W W'Uu# W+ dO~}% UU* u%

  UM}8 XULOJ' wJ*uT W UW Wz #+ UuFU&U T W9|d~U W

  W8W+ U?W? @U~ Wu? W?W6 U??%?% u?O? X}M}8

  # wM'Wz W+W6 W WWz UM} W6 U?W Wz # + UusA} FWLM W9 s|dATW+ UO}6

  s*b}# w9*Uz + W WWz wUM W+ WTW' UO9*U s'd9*U+ Wz # WJu

  XO'W??9??W??% w?d?? U??LJ*u??T W?? U??W Wz ?# + Uu??UM}8

  X}+U U w}6 wJ|Wu+ O8 Wd U&8Uu W+ W WWz wUM W6 5+

  W??9??,' W+ W?W?? d?? wW+ W?? WWz w?U??M W+ W????T W+

  fO*T W;WD UL

  W w9*Uz dUz W+ WJ0 W'uTW+ w9,'W*T WO}6 wG W WM|u* Wz +

  W+ u&}6 WO}6 WdT W WM|u* Wz +W+ 7A'W~}# WO}6 w' W WM|u* Wz +

  W+ w9 WO}6 w'u W WM|u* Wz +W+ U+ WO}6 wUu W WM|u* Wz +

  W+ uO8 WO}6 b}uz v+ W WM|u* Wz +W+ wU WO}6 wOJ'U# W WM|u* Wz +

  W+ wUU* wWf W WM|u* Wz +W WJ+ W'uT

  Wb& W9|b+ r W6 d#U' WJ+ WJ+ r W6 d#U'

  s|u+ r*T r|u+ UO*T W6 d#U'WM'b+ 5u# Wd+dO+W6 T W+ WJu

  5|dATW+ 5u# 5ATW+ W+5M}&W8 dW wU' W+ U 5u# d W+

  UbWTUz d

  U+ uT U8 Uu# W+ s'd9*U+ Wz# w8 UO9A wU+dNO UU* w'W g'U9

  wA'U9 W9,'U* # s'd9*U+ Wz UOW#X}M}N+ # U WOO W9,'U* p}d O8

  XUb'WSUz uW8 UW # + Uu

 • 8788

  s'W+U8W?* W? wp?}* u?% 6Oz w%W?H6u+Wz W?W6 b?fW+ W6W6 W???? u+ W????W??? W6 U?8W8 u?+ UM*U?z d???N????}??? W????u???Od| W?#W??? bu# W?+ wU w?SW???W???9z W???O?'bW???&???A???GW? WU???p?+U#u???GwJ}W bOW bW&A?GW +u s'WL%W wUW#u w'W~'U

  wMO+ wAW U9,u# U9bMO8 5 u+ WM| v+Wz W?+ wU?+ U?????9????,?u????? UW?+ b'W?????W????? W?????W8W?+ W6 U U??? w??? wU??? W6 U???9???,u??? d?? W?W??SW???W?W8W+ b#U U?W8 W6 U8W8 d?u dO?* + b?OW WW?WUATW dFO* U9,u wu wU9u+ UW+ WWO'dF* WUATWwJ}??W8W?+ u#d?? U??W??O?O??S?? e8 W?6 wU??NKOz WM?O??M+ W6 W??d?U wG?TWz u?}?* W6 wG?TWz wW'W?U u?}?* W6 W'WW?d?}?SWz W#U?T U' u??}?* W? wu# wM'd?O?W W??%u?T wW8W+X|b?J}? FW+U?+ X*W?8 W????O?????O????W?????*U W?'W????%U?????&' W?6 W????W?8W+W+ d?#| d# W???W????*W+ W???* W6 W???? W???W' w*W?+ wU???A???O?UwG?TWz U?+W6 U?W'U?*U W??UMU' U+ W6 W'u?T W?'u?}?*b#WOUW?G w#WK'WS U+W6 W6 59'd+ d# WW#W+U+ W?* bUA| 'U+ W6 w9?,'W?*T wu?% U+W6 w~b?}+ wU?W$U?G

  bdW,G wUW+Uz U+W6 W w'W~'U U+W6 b'dOwMO???u e???}??Uz e?W# WUM?O+ wU???O?? u???}??*wd?? @U+UW?+ W6 W'W8 U'W??9??,'U??* wJ} U??9??,u?? WW??d?}??SW? W?'W?W8W+ W?z U?9?u?+ W6 d#U' U??9?,u?? W'u?}??* W+ b'b??OW?W+ W#dM|u?T wW+ W+ bU?N?O% W6 WU? W? FWM U?d?? u?}?6 U?O??U+ U??% s'bW W?8 wU?W?? wW??ubUz 5W 5J* 8 UM| WM'U8 W# u wWuuTU+ W?SW,6W?S seO6U9b?U,d# 'W WUO?J'dWz Wz

  XUdO wW Uz W6 e|U WJu

  W+ d?????}?M+ ?+ w#W?????L?????M W?J+ s? U?????W w?Uu?????WJ+ w#WeT Uu w'WUT

  w*Oz wW~d bLW O#bu#U wMO'Uz W+ ?,Oz WW Wz wJWT p}W? WzW????W+ r?u????M W???W?z W'W?W8 W+ U? WW????G W?6 s#d????????TW????& s'b+ b,Oz wMO'Uz W6 O#bu# W6 s#d W+ T WdWMOGU#Wz s'WJ+ UWOOd}z W?O WH'UO wUW9'W W6 U+ Wz v+W+