Dia Info 66

download Dia Info 66

of 8

Transcript of Dia Info 66

 • 8/12/2019 Dia Info 66

  1/8

  DIA.

  DIA.info

  Znm diabetolog:

  MUDr. Radomra Koaro

  Od a Jek uom pumpm

  Edukace 2014

  INFORMACE PRO DIABETIKY www.accu-chek.czso 66/ke 2014

 • 8/12/2019 Dia Info 66

  2/8

  PRO Mt PRv

  inzUlnOvOU PUMPUACCU-CHEK? nejep kack sers podle vsledk przkumu mezi eskmi

  diabetology v roce 2013

  iddu psup pedn pumpy u vs doma pod vedenmvykolenho pracovnka

  Bepe nonstop hork linka na telefonnm sle 724 133 301 porada odpov na vechny vae dotazy

  Rchos Dodn spotebnho materilu spolenost Medatron do 48 hodinna adresu uivatele

  Eduka pobpro pacienty s diabetem podme jako jedin vrobceinzulnovch pump

  asops Da.fonkolikrt ron zdarma vem uivatelmpump Accu-Chek

  Accu-Chek E-shopza nejlep ceny na trhu

 • 8/12/2019 Dia Info 66

  3/8

  Mil teni,mon jste byli pekvapeni jak se Dia.info promnilo, kdyjste prvn leton slo nali ve svch potovnch schrnkch.Ano, zmna je to opravdu velik a vm, e se Vm tatonov podoba bude lbit. K naemu asopisu je nov pipojenspn dvoumsnk pro diabetiky DIAstyl a mte tak novvlastn dva asopisy v jednom. Toto dvojslo vyjde v roce2014 jet jednou na podzim. V Dia.infu nepijdete o zpr-

  vy ze spolenosti Roche a dozvte se tak i nadle ve dlei-t ohledn inzulnovch pump, glukometr a psluenstvAccu-Chek.

  V tomto sle pedstavme pestrou prci kolitelky obslu-hy inzulnov pumpy. Kad z Vs si alespo jednou proelvodnm kolenm a v rozhovoru se dozvte vce o na dlou-holet eduktorce Vrce opincov.

  Kad, kdo se l v Praskm IKEMu, si jist rd pete roz-hovor s MUDr. Radomrou Konarovou, se kterou jsem si pov-dal pro nai rubriku Znm diabetolog.

  Pro zjemce, kte se jet nestihli pihlsit, nabzme tradinedukan vkendy pro diabetiky. Posledn msta se ji zapluj,tak nevhejte. Pidvme informace o poslednm pobytu v le-tonm roce, kde jsou voln msta, kter jsou doplnny nabd-kou dalch aktivit pro dti s diabetem bhem lta.

  V pipojenm DIAstylu potom najdete mnohem vce lnka informac tkajcch se diabetu, ne jsme vm byli schopninabdnout v minulosti. Celkov se n spojen asopis roz-rostl na vce ne 60 stran a j vm, e budete s namDia.infem v novm kabt spokojeni.

  Vem naim zkaznkm peji krsn jarn dny.Mgr. Vt Cibula

  [email protected]

  4 zm dabeoog: MUDr. Radomra Koaro6 Od a Je k uom pumpm7 Informace Accu-Chek tmu

  Roche s.r.o., Diagnostics division, prodejn jednotkaDiabetes Care, Dukelskch hrdin 12, 170 00 Praha 7.www.accu-chek.czPipravil: Mgr. Vt Cibula, [email protected] a produkce: MASANTA.COM s.r.o.Uzvrka tohoto sla: 30. dubna 2014.asopis je mon bezplatn objednat na adrese vydavatele,ovem pouze do vyerpn zsob. Stanoviska a nzory autorse nemusej shodovat se stanovisky a nzory vydavatele.Registrace MK R E 15556.

  OBSAH

  DIA.DIA.

 • 8/12/2019 Dia Info 66

  4/8

  OZHOVOR

  diabetolog Znm

  Pro jste si vybrala prv povoln lka-

  e? Byla to vdy Vae jasn volba, nebo

  jste zvaovala i jin profese?

  Jasn volba to vdy byla. Jen jsem p-vodn chtla studovatdtsk lkastv. Na-konec zvtzila nejbli lkask fakultav Hradci Krlov a s n obor veobecn lka-stv. Nhradn volbou by bylo uitelsk po-voln. Bavily m jazyky. Ale natst jsem sena lkaskou fakultu dostala hned napoprva nhradn variantu jsem nemusela vyut.

  Jak jste se dostala v Vaemu souasnmu

  oboru?

  J jsem se k prci diabetologa dostala vel-kou nhodou. Mj manel byl vojensk l-ka a po kole dostal umstnku do sted-n vojensk nemocnice. A tm pdem jsemmusela hledat msto v Praze. Pihlsila jsemse na konkurz na I. Intern vzkumnou z-kladnu IKEM. Zamen tohoto oddlenbylo diabetologick a gastroenterologic-k. Tak zde byli leni pacienti s diabetem

  po transplantaci ledviny a slinivky. Nhodnjsem se takto dostala k velmi zajmav prci,kterou dlm dodnes.

  Jak vidte lbu diabetu eknme za de-

  set let, na co se mohou pacienti podle Vs

  tit?

  To se dnes ji velmi tko odhaduje. Me-dicna se vyvj velmi rychle. Na cest jsouurit velk pokroky v tzv. uzavenm sys-tmu podvn inzulnu, kdy by pacient ji

  nemusel vstupovat do procesu men gly-kmie a podvn inzulnu podle name-nch hodnot.

  Druhm oborem, kter se velmi vyvj,je ji zmiovan transplantan medicna.V souasn dob zatm nen mon lit dia-betes u vech pacient transplantac inzulnprodukujc tkn (slinivky nebo Langerhan-sovch ostrvk, bunk, kter produku-j inzuln). Urit se ale dokme pokrokuv transplantacch Langerhansovch ostrv-k a hlavn v transplantacch tzv. kmeno-vch bunk. Pak by bylo mon vlastn pl-n vylit diabetes.

  Jak je V nzor na pouvn moder-

  nch technologi v komunikaci mezi l-

  kaem a pacientem? (myleny potao-

  v softwarov systmy, mobiln aplikace

  atd.)

  Nejastji vyuvm internet. Moji pacientise na m mohou pes email obracet s rzn-mi dotazy, nejen s konzultacemi svch gly-

  kemickch profil. Snam se jim odpovdatv co nejkratm ase a myslm, e to doceladobe funguje. Nkte pacienti maj k dispo-zici i mobiln aplikace, prostednictvm nichsi stahuj sv glykemick profily a poslaj mije ke konzultaci nebo ped ambulantn kon-trolou. Jin pacienti chod na ambulantn n-vtvu s tablety nebo potai, ve kterchsi vedou sv denky. Povauji to za velmiuiten. Dky tmto zpsobm komunika-ce mohu svm pacientm vnovat podstat-

  n vce asu, ne je as omezen ambulan nvtvou.

  Jak obecn doporuen dvte nej

  tji pacientm a co jim dl nejvt pblmy?

  Co nejastji mit glykmie a sprvnagovat na namen hodnoty. To fungtakka stoprocentn. Mnoz z pacient naej hlavn na problmy dnen uspchdoby, a to je nedostatek asu a stres.

  Vm, e s oblibou cestujete a poznv

  jin zem, kter msto na vs zatm ne

  ce zapsobilo a pro?

  Zatm asi moje nejmagitj msto, kr jsem navtvila, je Jeruzalm a vlastnrael jako celek. Pokad, kdy tam pijednajdete nco jinho, co vs zaujme, a jto biblick msta nebo modern djiny, vn velmi pokroilho medicnskho vzmu. Izraelci maj v poslednch letech nlik Nobelovch cen, jsou zem, kter se, ku jsme na poli diabetologie, velmi zabji zmiovanm uzavenm okruhem dvn inzulnu a d se ct, e jsou sknejdle.

  Kam byste se jet rda podvala?

  Z Evropy jsem jet nemla monost ppoznat seversk zem. Rda bych se podla do Norska. Ze zmo samozejm vysn cl vech, kdo rdi cestuj, Nov ZlaAustrlie, nrodn parky USA. Ale to je hn neskromn pn. A jet jednou ten ruzalmnebo i dvakrtJ.

  Jak nejradji trvte voln as, pokud

  jak pi nronm povoln vbec z

  de?

  Prm. MUDr. Radomra Koaro, CSc., aroea n-chod roce 1964. Po ukoe sud a lF UK HradcKro roce 1989 asoupa do isuu Kck a Ex-perme Medc Prae, a de Kku dabeo-oge (ehd i. ier kumou kadu), kde je desedouc lkoho odde B a edouc traspaaambuace. M osmceou dceru Barboru, sudeku

  sed odbor ko a jorrk taraee a Bb.

  4

 • 8/12/2019 Dia Info 66

  5/8

  ROZHOV

  Je ho mlo, ale mus zbt. Rda tu, v posled-

  n dob jsem si oblbila knky pn Vondru-

  ky a Bauera. Rda chodm do divadla, nejen

  na inohru, ale i na muzikly. Te se velmi t-

  m na eskou premiru Fantoma opery. A sa-

  mozejm to cestovn. Za tden se jedu pod-

  vat na tulipny do Amsterodamu, lto strvm

  v Novohradskch horch.

  Pjde tak Vae dcera ve Vaich lkaskch

  lpjch?

  Nepjde, zcela urit. Je bohuel ten typ, kte-

  r se hrout ji pi odbru krve. Medicnu by asi

  nevystudovala. Jet ji ale teprve za rok ek

  maturita, take na rozhodnut m njak as. Je

  humanitn typ, take spe tmto smrem.

  Mte sv oblben jdlo, prozradte naim

  tenm recept?

  Tak teba jeden velmi jednoduch a chutn

  krlk na houbch se zelm a bramborovm

  knedlkem:

  Na 1 krlka nejmn 4 velk cibule, palika

  esneku, hrst suench hub, sl. Krlka rozpor-

  cujeme, vlome do peke na olej spolu s na-

  krjenou cibul, esnekem a houbami. Podli-

  jeme hrnekem vody a dme pct piklopen

  nebo pod alobal. Peeme zhruba hodinu, pr-

  bn otme a podle poteby znovu podlije-

  me vodou. Finta pro ty, kdo si peenho krlka

  spojuj s vysuenm masem je, e cibule, es-

  nek, houby, voda a olej spolu vytvo neopa-

  kovateln sos, kterm kdy maso a bramboro-

  v knedlk polijete, nikdo neodol. Zel tomu

  dodv trochu neekanou chu. A pro ty, kte-

  neradi obraj kosti jet rada oberte maso,

  vlote zpt do sosu a podvejte bez kost. To se

  zavdte vem. Tedy krom tch, kte nejed

  houbyJ

  lEtn SOUt S PUMPOU ACCU-CHEKBl se lto, kdy definitivn odlome bundy, kabty a dlouh kalhoty a zanme eit, kam si nenpadn umstitsvou inzulnovou pumpu. Polete nm originln fotografii s pumpou Accu-Chek, toho svho msta. Vechny dolfotky budou umstny na naem Facebooku ivot je sladk, kde probhne hlasovn o tu nejlep fotku. Autoi foto-grafi s nejvce hlasy budou odmnni drkovm balkem Accu-Chek (znakov batoh, triko, testovac prouky atd.)

  Vae soutn fotografie poslejte na adresu: [email protected] do 30.9.2014

 • 8/12/2019 Dia Info 66

  6/8

  EDSTAVUJEME

  Jak je npl Va prce?Mm hlavnm kolem je nauit pacien-

  ta jak ovldat inzulnovou pumpu a pi-pravit jeho i pumpu k spnmu nasta-ven ve zdravotnickm zazen. Pokud mnap. lka podezen, e pacient nepracujes pumpou tak jak m, provdm opakova-nou edukaci, kde ovuji, zda pacient svoupumpu pouv sprvn, a douuji co jezrovna poteba. Provdm tak telefonickkonzultace v ppad, e si lid nevd radys obsluhou pumpy nebo spotebnm ma-terilem, odpovdm i na vechny monotzky na na nonstop hork lince, o kterouse dlme s kolegynmi. Edukuji tak zdra-votnick personl v diabetologickch cent-rech, kde se nae pumpy pedepisuj. To vev regionu Prahy, severnch, jinch a v-chodnch ech.

  Mete popsat v typick pra-

  covn den?

  Typick pracovn den se mi popi-suje opravdu tko. Nazvala bychho zmna je ivot J Mm sice

  vdy pesn pln aktivit na dal den,napklad edukace novho pacien-ta, vmna pumpy a dokolen paci-enta na dost lkae, ale to je astojen pln. S prvnm rannm tele-fonem se ve me zmnit,pokud je poteba rychlenauit s pumpou nov-ho pacienta v nemocni-ci nebo nkdo urgentnpotebuje moj asis-

  tenci. asto vyrm brzy rno a vracm se apozd odpoledne, take denn pln se mnza pochodu.

  Jak jste se dostala k prci ve spolenosti

  Roche?

  Jsem vystudovan uitelka speciln pe-dagogiky pro dti pedkolnho vku. Praco-vala jsem ve specilnch mateskch kolchpro zdrav i handicapovan dti. Zde jsemse setkala s uebn pomckou Lego Dacta,kter m pak doprovzela po nkolik dalchlet, kdy jsem se stala lektorem pro vyuov-n s touto pomckou pro vechny rovnnaeho kolstv a uila ostatn uitele jaks n pracovat. V osmdestch letech jste m

  mohli vidt na televiznch ob-razovkch spolu s Ddou

  Patrasovou a alouJli. S Legem jsme

  zde po nkolik letpodali dtsksoute a pozd-

  ji jsem se podlelai na tvorb hraek

  a kulis potebnchpro vysln dtskch

  poad. Po sa-metov re-

  v o l u c i

  jsem se stala zstupkyn kosmetick firs lebnou a profesionln kosmetikou a sud to byl u jen krok do spolenosti Metron. Tehdy jsem jet o diabetu nevdvbec nic. Jen to, e se s cukrovkou nesladk a pch se inzuln. Na zatky vzponm s smvem, sami pacienti tenkrt dli asto mnohem vc, ne j Byla jsstle na telefonu se zkuenjmi kolea sama vyuvala na horkou linku. Vlasmusm podkovat vem svm pacientza to, co dnes umm a za to, e mne neusle vzdlvaj. A to nejen po odborn strn

  Co Vs na prci eduktora nejvce bav

  Uen v rznch formch m provz cmj ivot. Jsem rda mezi lidmi a uen opravdu bav. Ideln kombinace je uit koho, kdo projevuje zjem a nauit se chTo pak mm ze sv prce skvl pocit.

  Jak pijmaj pacienti osobn pst

  a servis, kter jim spolenost Roche p

  skytuje?Lid n osobn pstup velmi oce

  a jsou za nj vdn. Dnes se i pacienti mhou rozhodnout, kter pstroj budou pvat a perfektn servis a lidsk pstup jskrom kvalitnch pump a glukometr dmi dvody pro si lid velmi asto vybj prv nae vrobky. Tak nai diabeto

  gov oceuj zkaznick servis Roche janejlep mezi spolenostmi, kter vy

  bj pomcky pro diabetiky.

  Od a Je

  k uompumpmPedsaujeme smpackou vru opcoou, douhoe-ou eku edukaho mu Accu-Chek. vrka se s m rohooru poda o sj pbh a o kueos, kera a prce s dabek skaa.

  6

 • 8/12/2019 Dia Info 66

  7/8

  PEDSTAVUJE

  Jak rychle se pacienti nau s pumpou

  Accu-Chek zachzet?

  To je velmi individuln. Nkdo to zvld-ne za nkolik destek minut bhem jednmoj nvtvy. To plat hlavn pro mlad pa-cienty. K nkomu je ale poteba zajet vce-krt. Zejmna u starch pacient, kte maj

  obavy z modern techniky, je nutn rozdlitedukaci na inzulnovoupumpu do kratch blo-k a postupn je tohostrachu zbavit. Bohuelse ale nkdy stane, epacient pumpu obslu-hovat nezvldne a na-konec zstane na lbinzulnovmi pery.

  Jak se na pump u pacienti s rznm ty-

  pem handicapu?Jakkoliv handicap je vdy omezujc. I za-

  kolen pro pouvn pumpy je samozejmvdy del a nronj. Zde je velmi dleitspoluprce cel rodiny, ale ta natst vti-nou funguje dobe. Mn v tchto ppadechhodn pomh m letit praxe uitelky han-dicapovanch dt.

  Bhem sv prce jste pracovala se spous-

  tou diabetik, vybavte si njak zajma-

  v pbh?

  Moje prce urit nen smutn, jak si n-kte zdrav mysl. Prv naopak. asto sesetkvm s smvnmi a kuriznmi situ-acemi. Jednou jsem odchzela od pacien-

  ta, starho mldence a uslyela pozdrav:

  Jsi abajzna, pij zase! Takto se se mnounelouil pn s pumpou, ale jeho papouek!

  Sta mldenci jsou vbec zajmav skupinalid. Dmy by nevily, jak nkte skvle vaa peou. Bohuel si nemu vude ncodobrho dt, to bych za chvli vypadala pl-n jinak, ale recept mm od svch pacien-t u docela slunou sbrku. Dokonce as-to vmny recept zprostedkovvm, aniby to samotn autoi vdli.

  Kurizn jsou tak otzky pn, tkajc sealkoholu. Kolik si mm dt inzulnu na pivo,rum nebo vodku? Tady je, pak kad radadrah. Dmy zase e otzku kam s n. Nev-ili byste, jak vynalzav nkter eny jsou.

  Vm, e jste nejen u svch uivatel inzu-

  lnovch pump velmi oblben, dostala

  jste u njakou pozvnku na rande

  nebo i vnj nabdku?

  Ano! Ji nkolikrt. U jsem muselaodmtnout i jednu nabdku na exotic-kou dovolenou. Je to sice smvn,ale zjem kadou enu vdy pot.

  Jak nejradji trvte svj voln as?

  Moc ho nemm, vzhledem k tomu,e moje prce nen nijak asov omeze-n. Vtina pacient m samozejm as a

  odpoledne nebo veer, hodn asu trvmi v aut pejdnm mezi nimi, ale to mi ne-vad, protoe m zen auta bav. Ve volnmase rda lyuju, bruslm, jezdm na kole,hraju tenis, vnuji se tai - chi. Mme i velkouokrasnou zahradu, kde rda relaxuju. Mo-mentln je ale mm nejvtm konkemdvoulet vnuk Denis. Vt Cibula

  Na zatky vzpomnms smvem, sami pacienti tenkrtvdli asto mnohem vc, ne j...

 • 8/12/2019 Dia Info 66

  8/8

  IA.info

  Chcete se dozvdt vce o sv nemoci, jej lb a dalch dleitch zleitostech, kterpomohou lpe zvldat diabetes? I v letonm roce podme edukan vkendy pro diabetikya jejich rodinn pslunky. Posledn voln msta jsou na podzimnm pobytu v jinch echc

  HLUBOK NAD VLTAVOU,HOTEL ZVI Z FALKENTEJNA

  uivatel pumpy Accu-Chek

  (jeho doprovod): 1990 K

  dospl ostatn: 2590 K

  www.hotelzavis.cz

  uzvrka pihlek: 5. 8. 2014

  Edukace

  CENY

  5.7. 9. 2014

  VCE INFORMAC NAJDETE NA STRNKCHwww.accu-chek.cz

  Obecn prospn spolenost Diabetick dti okresu

  Kladno a Rakovnk, o.p.s. pod ve dnech

  17.-23. 8. 2014vrekreanm zazen Svat Kateina,

  Chotvice, okres Trutnov

  Diatbor 2014Vce informac: [email protected],

  tel. +420 606 439 146

  Klub mladch diabetik pod v temnu28. 6.-5. 7.na chat Hrdek v Beskydech:

  DiA tBORVce informac: www.diavylety.cz, tefan Kurine

  [email protected] , +420 603 358 771

  DAl POByty PRO DiABEtiKy