หน่วยการเรียนรู้ที่ 2...

Click here to load reader

 • date post

  12-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of หน่วยการเรียนรู้ที่ 2...

 • กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม (MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY)

 • ปอท

  กองบังคบัการปราบปรามการกระท าความผดิเกีย่วกบั อาชญากรรมทางเทคโนโลย ี

 • นอ้งเดก็ป๊ัมเขา้แจง้ความแลว้ หลงัถูกถ่ายภาพและ เขียนขอ้ความดูถูกใหอ้บัอาย

 • อุทาหรณ์โซเชียล ต ารวจแจง้ความกลบั ผูโ้พสตแ์ต่งชุดนอกเคร่ืองแบบลอ็คลอ้

 • ปอท. คุมนายแบบโคลอมเบีย ฝากขงัศาลอาญา หลงัโพสต ์ ส่ือออนไลน์ โจมตี สมาคมอุตสาหกรรมถ่ายแบบ ท าเสียช่ือเสียง

 • บุ๋ม ปนัดดา ร้องต ารวจ ปคม. ล่ามือตัดต่อคลปิสาวหน้า คล้ายถ่ายร่วมเพศโจ๋งครึม วอนหยุดส่งภาพ มคีวามผดิ

  ตาม พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์

  http://video.sanook.com/

 • ศาลฎีกาพิพากษายนื ผอ.ประชาไท ผดิ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กรณีปิดความเห็นในเวบ็บอร์ดชา้

 • มาช่า ขอโทษ ภาพหลุดเตรียมเอาผดิมือดปีล่อยภาพหลุด

  มาช่าไดท้ าโทรศพัทห์าย และในโทรศพัทก์มี็ภาพท่ีถ่ายกบัผูช้ายใน ท่าทางท่ีค่อนขา้งไปในทางชูส้าว มีผูท่ี้ไม่หวงัดีเกบ็โทรศพัทไ์ด ้แลว้ น าภาพดงักล่าวออกไปเผยแพร่ ท าใหม้าช่าเส่ือมเสียช่ือเสียง

 • หน่วยการเรยีนรูท่ี้ 1 จรยิธรรมและกฎหมายในการใชค้อมพวิเตอร ์

  และเทคโนโลยสีารสนเทศ

  9

 •  การใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับสงัคมยคุ ปัจจุบนั ทั้งในรูปของบุคคลและองคก์ร เพราะเป็นการแลกเปล่ียน เช่ือมโยงขอ้มูลข่าวสารผา่นทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

   สาเหตุส าคญัของปัญหาและอุปสรรคดงักล่าวขา้งตน้ เกิดจากผูใ้ช้ เทคโนโลยสีารสนเทศขาดคุณธรรมและจริยธรรม จึงไม่ปฏิบติัตาม ระเบียบขอ้บงัคบัของระบบท่ีใชง้าน และไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย เทคโนโลยสีารสนเทศ

  จรยิธรรมในการใชค้อมพวิเตอร ์

  10

 • หมายถึง หลกัศีลธรรมจรรยาทีก่ าหนดข้ึนเพ่ือใชเ้ป็น

  แนวทางปฏิบตั ิหรือควบคมุการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์

  และสารสนเทศ

  ความหมายของจรยิธรรมในการใชค้อมพวิเตอร ์

  11

 •  1. ตอ้งใหข้อ้มูลทีถู่กตอ้ง เป็นจรงิ

   2. ตอ้งไมบิ่ดเบือนขอ้มูลท าใหผู้ร้บัคนตอ่ไปไดข้อ้มูลทีไ่มถู่กตอ้ง หรอืเป็นเท็จ

   3. ตอ้งไมเ่ขา้ถึงขอ้มูลของผูอ้ืน่โดยไมไ่ดร้บัอนุญาต หรอืเปิดเผยขอ้มูลกบัผูท้ี่

  ไมไ่ดร้บัอนุญาต

   4. ตอ้งไมก่ระท าการปรบัเปล่ียน ท าลาย หรอืจารกรรมขอ้มูลของผูอ้ืน่

   5. ตอ้งไมเ่ขา้ควบคมุระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบางสว่นหรือทัง้หมดโดยไมไ่ด ้

  รบัอนุญาตจากเจา้ของระบบ

  ขอ้พึงกระท าในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

  12

 •  6. ตอ้งไมท่ าใหอ้กีฝ่ายหน่ึงเขา้ใจวา่ตวัเองเป็นอกีบุคคลหน่ึง เชน่การปลอมชือ่

  ผูใ้ชอ้เีมลหรอืUser name

   7. ตอ้งไมข่ดัขวางการบรกิารของเครือ่งบริการ(server)

   8. ตอ้งไมส่รา้งโปรแกรมประสงคร์า้ย(Malicious Program) เพ่ือท า การกอ่กวน ท าลาย

   9. ตอ้งไมผ่ลิตสปายแวร(์Spyware) เพ่ือใชช้อ่งทางการเชือ่มตอ่ อนิเตอรเ์น็ต

  ขอ้พึงกระท าในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

  13

 •  10. ตอ้งไมก่่อความร าคาญใหก้บัผูอ้ืน่โดยวธีิการใชส้แปม(Spam) หรอืการสง่อเีมลไปยงัผูใ้ชจ้ านวนมากโดยมีจดุประสงคเ์พ่ือการโฆษณา

   11. ตอ้งไม่สรา้งหรือใชไ้วรสัในการก่อกวน ท าลายขอ้มูล และระบบ

  เทคโนโลยสีารสนเทศ

   12. ตอ้งไมล่ะเมิดสทิธิหรอืกระท าการใดๆทีส่รา้งปัญหาแก่ระบบ

  ขอ้พึงกระท าในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

  14

 •  ประกาศ 23 มกราคม 2560 และมีผลวนัที ่24 พฤษภาคม 2560

   “ระบบคอมพวิเตอร”์ หมายความวา่ อุปกรณห์รือชุดอุปกรณข์อง คอมพิวเตอรท์ีเ่ชือ่มการท างานเขา้ดว้ยกนั โดยไดมี้การก าหนดค าส ัง่

  ชุดค าส ัง่ หรอืสิง่อืน่ใด

  พระราชบญัญตัว่ิาดว้ยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์

  พ.ศ. 2560

  15

 •  “ขอ้มูลคอมพวิเตอร”์ หมายความวา่ ขอ้มูล ขอ้ความ ค าส ัง่ ชุดค าส ัง่ หรอืสิง่ อืน่ใดบรรดาทีอ่ยูใ่นระบบคอมพิวเตอรใ์นสภาพทีร่ะบบคอมพิวเตอรอ์าจ

  ประมวลผลได ้และใหห้มายความรวมถึงขอ้มูลอเิล็กทรอนิกสต์ามกฎหมายวา่

  ดว้ยธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกสด์ว้

  พระราชบญัญตัว่ิาดว้ยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์

  พ.ศ. 2560

  16

 •  “ขอ้มูลจราจรทางคอมพวิเตอร”์ หมายความวา่ ขอ้มูลเก่ียวกบัการ ตดิตอ่สือ่สารของระบบคอมพิวเตอร ์ซึง่แสดงถึงแหลง่ก าเนิด ตน้ทาง ปลายทาง

  เสน้ทาง เวลา วนัที ่ป