శర శతక - Vaidika శర శతక ర మ ల- దళ మ శమ శృం ర మ...

Click here to load reader

 • date post

  11-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  18
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of శర శతక - Vaidika శర శతక ర మ ల- దళ మ శమ శృం ర మ...

 • శర శతక

  ర మ ల- దళ మ శమ శృం ర మ జ-గ త ర ర ల మ ర కబంధ స - మ జగజన కల ర రక మ! భ - శర క ప � || 1 ||

  మ ల మ ప త రవ మ స ణ మ ప ంగ ఖ త మ ల రద మ క త వంశ కల ం మ ర మ మ భ - శర క ప � || 2 ||

  అగ త సత ష, శర గత ష, ద లసజ గత సమస ష, పృ ర ష, క తకృ దగ న మరంద పదకంజ ష మ ధగ ద త ష భ శర క ప � || 3 ||

  రంగద భంగ, ఖగ జ రంగ, పత రంప ంగ తమఃపతంగ, ప తరంగ, ద ంతరంగ స

  త ంగ ధ త హృదయ రసభృంగ చ బ తంగ, ంగ, భ శర క ప � || 4 ||

  1

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • ద సనంద త ద గంత సం ద సమస త ప ల ద ద వ ద ధ థ ల ం మయ ద నృత ద భ శర క ప � || 5 ||

  ఆ ల ల న ం డ ర ధ భట ల కంజ క సత ల ం ర

  కర లర క శతకం న ర ం త ర న ం శర క ప � || 6 ||

  మస ం బం క ల న ర సన ం వ ల స మ రసన ~◌ం తవృ క రం గ న రస ల బ ఖ రంగ నం న ంప వయ సం తస ం భ శర క ప � || 7 ||

  రమ య ర యత భశ ర, భక మం ర, ర ర, పరతత ర క త ర, రంత తక న ర, ఖ త ం ర ర భ శర క ప � || 8 ||

  తల ల , ఖర షణ నన , భరణక , భవ బంధ చన ,

  2

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • రదర ంద , ఘన ణ చ , ల కం ధరసమ , భ శర క ప � || 9 ||

  కనక ల ల భవ నన త ర ర స జనప ల ల జ త స ణ ండ ండ సం జ త ప మ మ రద రద కంద ంద చం దన ఘన ర రయశ శర క ప � || 10 ||

  ర వంశ య తమ డ న ప ప బ క త ల చంపక వృత త న ల జ న ద త ం రక మ భ శర క ప � || 11 ||

  తర న వ రస ంభనక ర మం ష సర ల సంత ల శ ంక చం ం ర ల ం ంతమ ం న భం ంధ

  ధర న ల శర క ప � || 12 ||

  తర శ ల ద గ న మ స ర త న వ ప యన జలం

  బర వంక న మ కృ న దన హత ం దర గ ంప వ శర క ప � || 13 ||

  3

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • ణ త స బడ భ రద న రసవృ రంత ర రభయంక ట జండక ర ర ర రక మ న శర క ప � || 14 ||

  హ న న ష నక జ ం మం జ క సహల ం పదకన హ ం ట పర నయ ప త వన మ హ రం తర న ంప క శర క ప � || 15 ||

  న ల ంక ం టవ న ళ, గ ప ర న గఫ క ం న ళ, ంధ

  గ న ళ, స రణ గ గల తప క భజన శర క ప � || 16 ||

  పరమద ప త వన మ హ యటం రమ స భజన మ ల ద ర న రట ర డం య ం ంక త ర ల న నట శర క ప � || 17 ||

  అ న తం వ సన ల ం బరతత మ స జ లబర తవ శవంశ ల వ బ డ ం ప

  4

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • డ జ ం ద శర క ప � || 18 ||

  పం త ర ం డ ల ప చ డబసంభ ఖండల ం దశకంఠ ంఠన చండ ండ దండక డ వక వ దండ గ క త శర క ప � || 19 ||

  రమ త గ జ వక బృంద ర ష ర జవం గ ర న త ంఠ రయభ ల ఖ గ వ ం త ర న డ శర క ప � || 20 ||

  కం న తటం డగం భ న స గం త జ క రణశంఖచ గం ల గం కృ డ జగ త ంటక త రళన శర క ప � || 21 ||

  హ న హ న నర భం ద నలమట ం పగ జల మ న ర న మ య మ న డ ప దల ఘ ంప శర క ప � || 22 ||

  ంజకతర దమ ద బరతత స

  5

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • రం ల కం న మ న భ ంజనమం హసగత మ బ యన మ యహృ

  త ంజ న వ ం క శర క ప � || 23 ||

  ~◌ం ర తక స ణకల వ ష రజయ జ వన

  ~◌ం పరమ వ క య ం ం మర ం ద శర క ప � || 24 ||

  చ ర న న వ న ధ ఒక వ ల మ దరట ద న క వ సం న వ వ ం

  ద న ట శర క ప � || 25 ||

  ' ' క షం ల బయలంబడ న ' 'క ట క మ న ~◌ంద య వర

  భ వ~◌ం న క పత రంపర జగజ ల శర క ప � || 26 ||

  మహ క త ల మహ ర మ మ మహ యటం మ రం ల కగళం ల మ సంస ం న జనం భవం డ తత రం మ రట శర క ప � || 27 ||

  6

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • చ ర లప ల జవ ం ం క ం య ంగన క

  డక ట మ మమ మృత టకం త న మ మ శర క ప � || 28 ||

  అండజ హ హృదయం నన న ప ండలవం న స న ంపక సంత

  ఖండల భ న గలక ల దండ సంగ ద శర క ప � || 29 ||

  క ల ం న గడ పంచ ర నభం మల చక ప రసం

  మ వ ప రం న స త స ట ద నటం ద శర క ప � || 30 ||

  డ త డ గ ట హ మం ద తం ప మ మ ం గ ణద ర న ల వగ బ న వ పంజ త ర గ భవన మ శర క ప � || 31 ||

  హ ం శధ జ శ సన శంఖర ంగ కల జ లజల త ఖల ంశ క ప న

  7

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • క తప ం జ ద య తమప సం న తల న వగ శర క ప � || 32 ||

  జల న ల ల ధ నం దలవడ రక యంగ బ ం ర తల న వక దంబ న మ తల న గద శర క ప � || 33 ||

  భండన రజన ంధ జ ల ణ ణ దండక చండ జ ండవ మ ండవ వ క డ గడగ ండద ండ ండ న దం ల ండ ండమత

  దండ ద శర క ప � || 34 ||

  అవ జ క గలం ం మ, న వలయ గ చ ండల ం ఘనంబ

  నవనవ వనంబ వనం మదదం ద భ ం ల శర క ప � || 35 ||

  ఖరకరవంశ ఖం త త చ జ ర ప పసర భయ రక న భవత బ ర వ పంజర , డ న న

  ధర దంక మ శర క ప � || 36 ||

  8

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • ద క మృత ద పదకంజ య ద మ మ న న రసంబ ద ~◌ంగ గ పదం ర ల డక శర క ప � || 37 ||

  రకృ ంత రభట ం ద ర చ సంహరణ ర ంఠ మం ర ర క ట జ స జ వ ల రక మ న శర క ప � || 38 ||

  న ప ల ం ర ర న కమం కన ం బరమ తమ లం కన మ ం బ త కల ష ద త గ శర క ప � || 39 ||

  ం న~◌ంద క ష బృందస గమ ం ం ర ంప దం వ ం ం య గ ంప జ కృప ం పరం ర ~◌ంగ స త ంపద య గ శర క ప � || 40 ||

  న ండపం న చ చరజం సం ర ణ తం పరంపర తన ండ న

  9

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • ప వల ప న న జగ క కర కద శర క ప � || 41 ||

  గద హృత మల గంధర భవం ~◌ం ం ద గం ~◌ం ~◌ం థర త ~◌ం పంజరం న

  క న మ ~◌ంగ తద ~◌ం కడ శర క ప � || 42 ||

  క గ మర గం న ధం భకవ త లతవ ంప చ ల ం పదశ ం

  న బల ంతమఱ న టన క తల న త ఱ శర క ప � || 43 ||

  జనవర క న ~◌ంపక కర లం ఘం నద ద న వర న నయ న న మ న సం సనం దన త సం మయ శర క ప � || 44 ||

  ప ం ళ రణపన గ త భయ ల పద ం ళ భర జ భ ం గ ద ప యల జ త సం

  ప ం రట శర క ప � || 45 ||