Download - Nieuwigheden / Nouveautés - HELIA€¦ · Voor LED-lampen is het ThermoX LED-systeem de beste keuze voor het inbouwen van vaste en draaibare LED-ar - maturen. Het EnoX ... Luchtdichte

Transcript
 • HELIA Elektrische installatieInbouw . Hollewand . Betonbouw . Inbouwbehuizingen . Aarding . Kabelwartels . WerktuigenEnergie-efficiëntie . Brandveiligheid . Geluidsisolatie . Stralingsbescherming . Renovatie

  HELIA Installation électrique Encastrement . Parois creuses . Béton . Boîtiers d‘encastrement . Bornes . Presse-étoupes . OutilsEfficacité énergétique . Protection incendie . Isolation acoustique . Radioprotection . Rénovation

  NieuwighedenNouveautés

 • Doordachte eenvoud: voor de inbouw van lampen, displays en luidsprekers in geïsoleerde holle plafonds en lichtbouwwanden bieden wij een compleet assortiment met verschillende systemen aan. Deze beschermen het omgevende materiaal (dampscherm, isolatie enz.) tegen de hoge bedrijfstemperaturen van lampen en zorgen voor een luchtdichte afsluiting. Voor het inbouwen van halogeenlampen wordt best het ThermoX®-systeem gekozen. Voor LED-lampen is het ThermoX® LED-systeem de beste keuze voor het inbouwen van vaste en draaibare LED-ar-maturen. Het EnoX®-systeem biedt voldoende plaats voor de montage van displays, luidsprekers of andere apparaten, en kan luchtdicht in geïsoleerde holle plafonds of wanden worden geïnstalleerd.

  Simple avec le système : Il existe une gamme complète de différents systèmes pour encastrer des lampes, des écrans et des haut-parleurs dans des plafonds creux isolés et des cloisons fines. Ils protègent les matériaux avoisinants (feuille pare-vapeur, isolation, etc.) contre les tem-pératures de fonctionnement élevées des lampes et créent une couche hermétique. Le système ThermoX® convient mieux à l’installation de lampes halogènes. Pour les lampes LED, le système ThermoX® LED peut être utilisé pour encastrer des lampes LED rigides et pivotantes. Le système EnoX® offre suffisamment de place pour l’installation d’écrans, de haut-parleurs ou d’autres appareils et peut être utilisé hermétique-ment dans les cloisons et plafonds creux isolés.

  Luchtdichte inbouwruimte voor LED inbouwspots.Inbouwbehuizing ThermoX® LED.De ThermoX® LED inbouwbehuizing is verkrijgbaar in drie nieuwe maten en met nieuwe functies. Daardoor zijn er nu behuizingen met een inbouwdiepte van 70 of 95 mm voor LED van 6,6 tot 10 W beschikbaar. Extensiekamers zorgen voor een stevige bevestiging van de inbouwarmaturen. Extra kabelinvoeren voor mantelkabels zorgen voor meer flexibiliteit tijdens de montage.

  Zone d’installation étanche pourspots LED encastrés.Boîtier d’encastrement ThermoX® LED.Le boîtier d’encastrement ThermoX® LED est disponible en trois nouvelles dimensions et avec de nouvelles fonctions. Il existe désormais des boîtiers d’une profondeur d’installation de 70 ou 95 mm, pour des LED de 6,6 à 10 W. Des pochettes extensibles assurent un maintien sûr du luminaire encastré. Des entrées supplémentaires pour câbles gainés assurent un montage plus flexible.

 • Voor massieve brandwerende wanden.Brandwerende inbouwdoos metselwerk.De brandwerende doos behoudt in massieve brandwerende wanden EI30 – EI120 de brandwerendheidsduur, ondanks de ingebouwde elektrische instal-latie. Zelfs wanneer de vereiste minimale restwanddikte van 60 mm niet wordt gehaald bij eenzijdige of zelfs direct tegenoverliggende inbouw, zorgt de brandwerende doos voor een veilige en rookdichte afsluiting van de ruimte.

  Pour les murs massives résistants au feu.Boîtiers coupe-feu encastrés.Dans les cloisons coupe-feu de construction massive EI30 – EI120, le boîtier coupe-feu maintient la durée de résistance au feu malgré les installations élec-triques en place. Même si l’épaisseur de paroi résiduelle minimum requise de 60 mm n’est pas atteinte, le boîtier coupefeu posé dans une installation unilatérale ou même directement opposée assure un cloisonnement sûr et étanche à la fumée de la pièce.

  Voor brandwerende wanden tot EI120.Brandwerende inbouwdoos HWD 90.Hollewanddozen HWD 90 voor brandwerende wanden EI30-EI120 staan garant voor een gecertificeerde en brandwerende elektrische installatie. De intelligente AFS-techniek reageert meteen op vuur en hitte en sluit de installatieopening vanzelf af. Zo blijft de brandwerendheidsklasse van de wand behouden en de vluchtweg gewaarborgd. Een toepassing in alle brandwerende wanden en de brandwerendheidsduur tot 120 minuten zorgt voor een maximale flexibiliteit - ook bij ontwerpwijzigingen. Terzelfder tijd blijft de wand ook voldoen aan de geluidwerendheidseis.

  Pour des parois coupe-feu jusqu’à EI120.Boîte de protection incendie HWD 90.Les boîtes pour parois creuses HWD 90 pour cloisons coupe-feu EI30-EI120 assurent une installation électrique certifiée et adaptée à la protection contre les incendies. La technique intelligente AFS réagit directement au feu et à la chaleur et obture automatiquement l’ouverture d‘installation. La classe de protection incendie de la paroi est donc maintenue et l’issue de secours est sécurisée. L’uti-lisation dans tous les cloisonnements coupe-feu et la durée de résistance au feu jusqu‘à 120 minutes assurent une flexibilité maximale - même en cas de chan-gement de la planification. En même temps, elle maintient également l’exigence de protection acoustique de la paroi.

 • Voor brandwerende wanden tot EI90.Brandwerende inbouwdoos HWD 68.De brandwerende dozen, met Ø 68 mm, behouden in brandwerende wanden EI30 – EI90 de brandwerendheidsduur, ondanks de ingebouwde elektrische installatie, en zorgen voor een veilige, rookdichte afsluiting van de ruimte. Bij brand sluit een geïntegreerde isolatielaagvormer de inbouwopening snel en betrouwbaar af, zodat rook en vlammen zich niet kunnen verspreiden. Daar-door worden levens gered en materiële goederen beschermd.

  Pour des parois coupe-feu jusqu‘à EI90.Boîte de protection incendie HWD 68.Dans les cloisons coupe-feu EI30 – EI90, les boîtiers coupe-feu maintiennent la durée de résistance au feu malgré les installations électriques en place et assurent le cloisonnement sûr et étanche à la fumée de la pièce. En cas d‘incen-die, un agent intumescent intégré ferme rapidement et en toute sécurité l‘ou-verture de l’installation et empêche ainsi la propagation des flammes et des gaz de fumée. Ce système permet donc d’assurer efficacement la protection des personnes et des biens.

  Afschermingen in brandwerende plafonds.Plafondafschermingssysteem DS 90 / 74 mm en DS 90 / 120 mm.De HELIA plafondafschermingssystemen DS 90 / 120 mm en DS 90 / 74 mm garanderen het behoud van de brandwerendheidsklasse van het plafond van EI30-EI90. Om de verspreiding van vuur en rookgassen doeltreffend te voorko-men bij doorvoering van leidingen en elektrische installatiebuizen door plafonds van beton of cellenbeton, moeten deze in dezelfde brandwerendheidsklasse als het plafond brandveilig worden afgesloten. Dit wordt eenvoudig, snel en betrouwbaar gewaarborgd door de plafondafschermingssystemen DS 90.

  Cloisonnement dans les plafonds coupe-feu.Systèmes de cloisonnement de pénétration de plafond DS 90 / 74 mm et DS 90 / 120 mm.Les systèmes de cloisonnement de pénétration de plafond HELIA DS 90 / 120 mm et DS 90 / 74 mm garantissent que le plafond conserve la classe de résis-tance au feu EI30-EI90. Pour empêcher efficacement la propagation de l‘incendie et des gaz de combustion par le biais des pénétrations de câble et des tubes d‘installation électrique dans les plafonds en béton ou béton cellulaire, leur élément coupe-feu doit avoir la même classe de résistance au feu que le pla-fond. Le système de cloisonnement de pénétration de plafond DS 90 accom-plit cela facilement, rapidement et de manière fiable.

 • Voorkomt verspreiding van brand en rookgassen.FlamoX® brandwerende behuizing.FlamoX®-inbouwbehuizingen voor lichtarmaturen en luidsprekers beschermen men-sen en materiaal bij brand. Door de geïntegreerde isolatielaagvormer, behouden de behuizingen met ingebouwde verlichtingsarmaturen en luidsprekers de brandwe-rendheidsklasse EI30 van het plafond. Ze voorkomen dat brand en rookgassen zich kunnen verspreiden en beschermen op die manier de vluchtwegen in het gebouw. Brandwerende FlamoX®-behuizingen staan garant voor gecertificeerde veiligheid.

  Empêche la propagation du feu et des fumées.Boîtier d’installation FlamoX®.Les boîtiers d‘installation FlamoX® pour éclairages et haut-parleurs permettent de protéger les personnes et les biens en cas d‘incendie. Grâce à l’agent intumescent intégré, les boîtiers de luminaires et de haut-parleurs encastrés acquièrent la classe de résistance au feu EI30 du plafond dans les plafonds coupe-feu. Ils empêchent la propagation du feu et des gaz de fumée et pro-tègent ainsi les voies d‘évacuation dans les bâtiments. Les boîtiers coupe-feu FlamoX® fournissent une sécurité certifiée.

  Voor montage op de wapening.Prefix® inbouwdoos voor beton.De nieuwe compactere betoninbouwdozen met Prefix®-montagetechniek en twee geïntegreerde frontdelen zorgen voor een verdere verbetering tijdens de montage op de wapening. De Prefix®-betoninbouwdozen laten zich voorfixe-ren door middel van verende montageklemmen. Een uitgesproken golfprofiel rondom de montageklemmen voorkomt dat deze wegglijden tijdens de beves-tiging met betonbinddraad.

  Pour fixation à l‘armature.Boîtiers pour béton Prefix®.Les nouveaux boîtiers pour béton plus compacts équipés de la technique de montage Prefix® et les deux parties avant intégrées facilitent l‘installation sur l‘ armature. Les attaches élastiques permettent de fixer préalablement les boîtiers pour béton Prefix®. Le profil ondulé marqué le long des attaches évite les glissements pendant l‘installation avec du fil métallique.

 • Op de HELIA website www.helia-elektro.be vindt u een uitge-breid en aantrekkelijk serviceaanbod. Centraal staan een moderne en gebruiksvriendelijke vormgeving en een logische functionaliteit die een intuïtieve bediening mogelijk maakt. U vindt op onze website alle informatie over onze producten en interessante feiten en nieuws over de onderneming HELIA.

  Voor architecten en ontwerpers bieden wij in de rubriek ‘Thema’s & Oplossingen’ voor alle belangrijke eisen productoplossingen voor een moderne, veilige en efficiënte installatietechniek.

  De slimme zoekfunctie met filtering volgens verschillende parameters brengt u feilloos en snel bij het juiste product. Wat kabelwartels betreft, bieden wij bovendien de mogelijkheid meteen op de door u ingegeven kabeldiameter te filteren.

  In de detailweergave van het product vindt u passende toebehoren, werktuigen, aanbestedingsteksten en 3D-gegevens.

  Via het memo kunt u de door u gekozen producten vergelijken of meteen via e-mail verzenden. Met enkele muisklikken kunt u even-eens een persoonlijke pdf-catalogus genereren met de gegevens die voor u belangrijk zijn.

  Informatieve productanimaties over de werking en montage vervol-ledigen het multimediale aanbod.

  Ontdek de nieuwe HELIA informatiewereld!

  Le site Web HELIA www.helia-elektro.be vous propose une offre de services variés et attrayants. Prenons par exemple la conception moderne et conviviale ou les fonctionnalités logiques qui permettent une utilisation intuitive. Sur notre site Web, vous trouverez toutes les informa-tions sur nos produits, ainsi que des faits intéressants et l’actualité de l’en-treprise HELIA.

  Pour les architectes et concepteurs, nous proposons dans la zone « Thèmes et solutions » des solutions de produits adaptées à toutes les applications exigeantes pour une technique d’installation moderne, sûre et efficace.

  La fonction de recherche intelligente avec filtrage selon différents paramètres vous mène rapidement au produit adapté. Pour les presse-étoupes, nous vous proposons également une option de filtrage selon le diamètre de câble que vous avez indiqué.

  La vue détaillée du produit présente les accessoires adaptés, les outils, les textes du cahier des charges et les données en 3D.

  Grâce à l’aide-mémoire, vous pouvez comparer les produits que vous avez sélectionnés ou les envoyer directement par e-mail. En quelques clics, vous pouvez créer rapidement un catalogue PDF personnalisé contenant des informations que vous jugez importantes.

  Des animations informatives sur le fonctionnement et l’installation des produits viennent compléter l’offre multimédia.

  Découvrez le nouveau monde d’informations de HELIA !

  HELIA-app. Eenvoudige bediening, altijd mobiel.

  De HELIA-app biedt een handige manier om informatie over onze producten, nieuwigheden en de onderneming mobiel te raadplegen op uw smartphone of tablet. De inhoud werd specifiek voor de eisen van mobiele apparaten bewerkt en past zich automatisch aan uw favoriete apparaat aan.

  U vindt de HELIA-app in de AppStore en in GooglePlay of gewoon door de volgende QR-code te scannen.

  De app is eveneens beschikbaar via de link

  http://m.helia-elektro.be/

  Application HELIA. Utilisation simple pour une mobilité permanente.

  L‘application HELIA vous permet d‘accéder facilement sur votre smartphone ou tablette à des informations sur nos produits, les nouveautés et la société. Ces informations ont été spécialement développées pour répondre aux exigences des appareils mobiles et s‘adaptent automatiquement à votre appareil favori.

  Vous pouvez télécharger l‘application HELIA sur AppStore et GooglePlay ou en scannant simplement le code QR sui-vant.

  Vous pouvez également utiliser le lien http://m.helia-elektro.be/

 • Nieuwe generatie (luchtdichte) inbouwinstallatie..Inbouwdozen en .Het nieuwe Q-range® assortiment staat voor de volgende generatie van inbouwdozen, die speciaal werden ontwikkeld voor de hedendaagse eisen aan een vakkundige elektrische installatie. De producten werden ontwikkeld in samenwerking met elektrotechnische installateurs. Het resultaat is een toe-passingsgericht en montagevriendelijk assortiment voorzien van schroefhou-ders of klauwvlakken.

  Nouvelle génération d‘installation encastrée (étanche).Boîtes d‘encastrement et .La nouvelle gamme Q-range® est la toute nouvelle génération de boîtes d’en-castrement, conçues spécialement pour les exigences actuelles posées aux in -stallations électriques réalisées dans les règles de l’art. Les produits ont été développés en collaboration avec des électriciens. Le résultat est une gamme orientée sur les besoins de l’utilisateur, d’une facilité de montage élevée et munis de dômes de vis ou des surfaces rainurées pour appareillage avec griffes.

  Ophoogkader..

  Met het nieuw ontwikkelde ophoogkader Q-up® kunnen stopcontacten en schakelaars ook in te diep gemonteerde dozen gelijkliggend en normconform worden geïnstalleerd. Ook ideaal voor renovatie. Q-up® is traploos instelbaar, zodat bijvoorbeeld later aangebracht pleisterwerk of betegeling vakkundig kan worden overbrugd.

  Cadre de rehausse..

  En cas de boîtes trop profondément encastrées, le cadre de rehausse Q-up®

  permet une installation de prises et interrupteurs conformes aux normes. Idéal également pour les rénovations. Q-up® est réglable en hauteur et permet ainsi de surmonter des enduits trop épais ou du carrelage.

 • Bescherming binnenwerk van de doos..

  Het signaaldeksel Q-signal® vergemakkelijkt een propere en tijdbesparende elektro-installatie. Het signaaldeksel biedt een betrouwbare bescherming tegen het binnendringen van pleister en dankzij de detectiepunten eenvoudig terug te vinden.

  Protection intérieur de la boîte..

  Le couvercle de signalisation Q-signal® facilite nettement le montage des boîtiers d’appareils. Le couvercle offre une protection fiable contre la pénétration de plâtre et permet un montage propre et rapide.

  Starterspakket gereedschap.Diamantboorkroon met stofafzuiging en centreerspil.Diamantboorkroon voor precieze en snelle inbouwopeningen voor inbouwdo-zen en verdeeldozen in alle types muren en wanden. Propere en stofvrije wer-king dankzij de stofafzuiging.

  Paquet démarreurs outil.Meule-diamant avec aspiration de poussières et foret à centrer.Meule-diamant pour la réalisation précise et rapide d’ouvertures d’encastrement pour des boîtes d‘encastrement et des coffrets de branchement dans tous les types de murs. Finition propre et sans poussières grâce au dispositif d’aspiration.

  ACTIEPRIJS

  PRIX D‘ACTION

  € 255,-*

  * Aanbevolen netto verkoopprijs installateur, excl. BTW / Actie geldig zolang de voorraad strekt.

  Prix de vente installateur conseillé, hors TVA / Valable jusqu’à épuisement du stock.

 • Inbouwdozen

  Boîtes d‘encastrement

  Inbouwdozen .

  Boîtes d‘encastrement .

  Ophoogkader

  Cadre rehausseur

  Signaaldeksel

  Couvercle de signalisation

  Diamantboorkroon met stofafzuiging en centreerspil

  Meule-diamant avec aspiration de poussières et foret à centrer

  Geluidsisolerende doos 68

  Boîte d’isolation acoustique 68Electronic-inbouwdoos Flex

  Boîtier électronique Flex

  Prefix® inbouwdoos voor beton

  Boîtiers pour béton Prefix®

  Brandwerende inbouwdoos metsel-werk

  Boîtiers coupe-feu encastrés

  Brandwerende inbouwdoos HWD 90

  Boîte de protection incendie HWD 90

  Inbouwbehuizing ThermoX® LED

  Boîtier d’encastrement ThermoX® LED

  Brandwerende inbouwdoos HWD 68

  Boîte de protection incendie HWD 68

  Plafondafschermingssysteem DS 90 / 74 mm en DS 90 / 120 mm

  Systèmes de cloisonnement de pénétration de plafond DS 90 / 74 mm et DS 90 / 120 mm

  FlamoX® brandwerende behuizing

  Boîtier d’installation FlamoX®

  Stilte! ... Geen lawaai.Geluidsisolerende doos 68.Voor gebruik in muren met eisen voor geluidsisolatie! Dankzij een inbouwdia-meter van 68 mm en de gereedschapsloze kabel- en buisinvoer wordt een snelle verwerking mogelijk. De geluidsisolerende functie blijft zonder bijkomen-de maatregelen behouden.

  Silence! ... Pas de bruit.Boîte d’isolation acoustique 68.Pour une utilisation dans les murs avec les exigences en matière d’isolation sonore! Grâce à un diamètre de 68 mm et l’entrée de câbles et tuyaux sans outils, un traitement rapide est possible. L’isolation acoustique est maintenu sans mesures supplémentaires.

  Extra inbouwruimte. Snelle montage.

  Flex.Luchtdichte O-range ECON® Flex met ECON-techniek voor een energiezuinige elektrische installatie volgens de EnEV-voorschriften en voor installatie in een cleanroomomgeving of onder strenge hygiënische voorwaarden. De snelle montage is ideaal voor de renovatie of uitbreiding van bestaande installaties. De flexibele tunnel garandeert een eenvoudige inbouw en biedt ruimte voor elektronische onderdelen, reservekabels en klemmen.

  Espace d’installation supplémentaire. Montage rapide.

  Flex.Boîte étanche à l‘air O-range ECON® Flex pourvus d‘une technique ECON pour une installation électrique économe en énergie et conforme à l’EnEV, ainsi que pour des installations soumises à des conditions de chambre stérile ou d‘hy-giène accrue. Le montage rapide est idéal pour la modernisation ou l’exten-sion d’installations existantes. Le tunnel flexible permet un encastrement simple et crée de la place pour les composants électroniques, des réserves de câbles et les bornes.

 • Inbouwdozen

  Boîtes d‘encastrement

  Inbouwdozen .

  Boîtes d‘encastrement .

  Ophoogkader

  Cadre rehausseur

  Signaaldeksel

  Couvercle de signalisation

  Diamantboorkroon met stofafzuiging en centreerspil

  Meule-diamant avec aspiration de poussières et foret à centrer

  Geluidsisolerende doos 68

  Boîte d’isolation acoustique 68Electronic-inbouwdoos Flex

  Boîtier électronique Flex

  Prefix® inbouwdoos voor beton

  Boîtiers pour béton Prefix®

  Brandwerende inbouwdoos metsel-werk

  Boîtiers coupe-feu encastrés

  Brandwerende inbouwdoos HWD 90

  Boîte de protection incendie HWD 90

  Inbouwbehuizing ThermoX® LED

  Boîtier d’encastrement ThermoX® LED

  Brandwerende inbouwdoos HWD 68

  Boîte de protection incendie HWD 68

  Plafondafschermingssysteem DS 90 / 74 mm en DS 90 / 120 mm

  Systèmes de cloisonnement de pénétration de plafond DS 90 / 74 mm et DS 90 / 120 mm

  FlamoX® brandwerende behuizing

  Boîtier d’installation FlamoX®

  © K

  AIS

  ER G

  mbH

  & C

  o. K

  G.2

  017

  DC

  0517

  DA

  nl/f

  r3

  | So

  us r

  éser

  ve d

  ‘err

  eurs

  et

  de m

  odifi

  catio

  ns t

  echn

  ique

  s. /

  Ver

  giss

  ing

  en t

  echn

  isch

  e w

  ijzig

  inge

  n vo

  orbe

  houd

  en.

  NIEUW NOUVEAU

  N.V. PLASTIC COLOR | A KAISER COMPANY

  Puursesteenweg 363 · 2880 BornemBELGIUMTEL. +32 (0)3.899.40 40 · FAX +32 (0)3.899.40 50 www.helia-elektro.be · [email protected]