Download - Hommage a Mitch - Kurt Rosenwinkel

Transcript
Page 1: Hommage a Mitch - Kurt Rosenwinkel

&

?

44

44

..

..

˙ ˙

œ œœ œ ˙b

C7(#11) Gbmin11

A

‰ JœŒœ œ# œ

’ ’ ’ ’B7sus B/C

˙ .œ Jœ

œ œœ# œ ˙b

D7(#11) Abmin7

œ œ œ œb œb

’ ’ ’ ’Dbmin7 Gbmin7

&

?

..

..

5

œ œ œ œb œb œb œ3

’ ’ ’ ’B7sus B/C

œ œ œb œb œ œ œ3

’ ’ ’ ’Dbmin D7(#11)

‰ Jœb Œ œ œb œ

’ ’ ’ ’Ab7 Gbmin11

w

’ ’ ’ ’Emin7 A7 Ebmin7 Ab7

&

?9

2.

œn œn œ œ œb œb

’ ’ ’ ’Eb7(b9) Ab7alt

w

’ ’ ’ ’Bmin7 E7

œb œb œb œ ˙3

’ ’ ’ ’Bbmin7b5

B

‰ Jœ œ œ œ œ œn œb3

’ ’ ’ ’Dmin7 Ab7

œ œb œ œb œ ˙3

’ ’ ’ ’Dbmaj7

&

?14

Œ œ œ œ# œb œ3

’ ’ ’ ’Emin7 A7

œ œ œ# œ œ Œ

’ ’ ’ ’Dmaj7

‰ Jœ œœb œb œb

’ ’ ’ ’Ebmin7 Ab7

œ œ œb œ œbœb œ œ œ œn œb

œ

’ ’ ’ ’Gbmin(maj7) /E

œ œ œ œb œn œ œ œ

’ ’ ’ ’Ebmin7 Ab7alt

&

?19

˙ ˙

œ œœ œ ˙b

C7(#11) Gbmin11

A

‰ JœŒœ œ# œ

’ ’ ’ ’B7sus B/C

˙ .œ Jœ

œ œœ# œ ˙b

D7(#11) Abmin7

œ œ œ œb œb

’ ’ ’ ’Dbmin7 Gbmin7

&

?23

œ œ œ œb œb œb œ3

’ ’ ’ ’B7sus B/C

œ œ œb œb œ œ œ3

’ ’ ’ ’Dbmin D7(#11)

œn œn œ œ œb œb

’ ’ ’ ’Eb7(b9) Ab7alt

w

’ ’ ’ ’Dbmin

Hommage A MitchKurt Rosenwinkel

Copyright © Kurt Rosenwinkeltranscribed by Brandon Colemanwww.brandoncolemanmusic.com