WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN - CODE DES users. 2004-06-21¢  wetboek van de...

download WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN - CODE DES users. 2004-06-21¢  wetboek van de inkomstenbelastingen

of 285

 • date post

  03-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  10
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN - CODE DES users. 2004-06-21¢  wetboek van de...

 • WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992

  10 APRIL 1992. - WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992.

  10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992.

  (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 31-03- 1994 en tekstbijwerking tot 22-01-2002)

  (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-1994 et mise à jour au 22-01-2002)

  TITEL I. - De verschillende inkomstenbelastingen - Definities.

  TITRE I. - Des divers impôts sur les revenus. - Définitions.

  Art. 1-2 Art. 1-2 TITEL II. - Personenbelasting. TITRE II. - Impôts des personnes physiques. HOOFDSTUK I. - Aan de belasting onderworpen personen.

  CHAPITRE I. - Personnes assujetties à l'impôt.

  Art. 3-5 Art. 3-5 HOOFDSTUK II. - Grondslag van de belasting. CHAPITRE II. - Assiette de l'impôt. Afdeling I. - Algemene bepaling van het belastbare inkomen.

  Section I. - Définition générale du revenu imposable.

  Art. 6 Art. 6 Afdeling II. - Inkomen van onroerende goederen. Section II. - Revenu des biens immobiliers. Onderafdeling I. - Belastbare inkomsten. Sous-section I. - Revenus imposables. Art. 7-11 Art. 7-11 Onderafdeling II. - Vrijgestelde inkomsten. Sous-section II. - Revenus exonérés. Art. 12 Art. 12 Onderafdeling III. - Vaststelling van het netto-inkomen. Sous-section III. - Détermination du revenu net. Art. 13-15 Art. 13-15 Onderafdeling IV. - Woningaftrek. Sous-section IV. - Déduction pour habitation. Art. 16 Art. 16 Afdeling III. - Inkomen van roerende goederen en kapitalen.

  Section III. - Revenu des capitaux et biens mobiliers.

  Onderafdeling I. - Bepaling. Sous-section I. - Définition. Art. 17-20 Art. 17-20 Onderafdeling II. - Niet als inkomsten van roerende goederen en kapitalen belastbare inkomsten.

  Sous-section II. - Revenus non imposables au titre de revenus des capitaux et biens mobiliers.

  Art. 21 Art. 21 Onderafdeling III. - Vaststelling van het netto-inkomen. Sous-section III. - Détermination du revenu net. Art. 22 Art. 22 Afdeling IV. - Beroepsinkomen. Section IV. - Revenu professionnel. Onderafdeling I. - Belastbare inkomsten. Sous-section I. - Revenus imposables. A. ALGEMEEN. A. GENERALITES. Art. 23 Art. 23 B. WINST. B. BENEFICES. Art. 24-26 Art. 24-26 C. BATEN C. PROFITS. Art. 27 Art. 27 D. WINST EN BATEN VAN EEN VORIGE BEROEPSWERKZAAMHEID.

  D. BENEFICES OU PROFITS D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE.

  Art. 28 Art. 28 E. BURGERLIJKE VENNOOTSCHAPPEN OF E. SOCIETES CIVILES OU ASSOCIATIONS SANS

 • WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992

  VERENIGINGEN ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID.

  PERSONNALITE JURIDIQUE.

  Art. 29 Art. 29 F. BEZOLDIGINGEN. F. REMUNERATIONS. Art. 30-33 Art. 30-33 G. PENSIOENEN, RENTEN EN ALS ZODANIG GELDENDE TOELAGEN.

  G. PENSIONS, RENTES ET ALLOCATIONS EN TENANT LIEU.

  Art. 34-35 Art. 34-35 H. RAMING VAN ANDERS DAN IN GELD VERKREGEN INKOMSTEN.

  H. EVALUATION DES REVENUS OBTENUS AUTREMENT QU'EN ESPECES.

  Art. 36 Art. 36 I. INKOMSTEN VAN ONROERENDE EN ROERENDE GOEDEREN MET BEROEPSKARAKTER.

  I. REVENUS DES BIENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS A CARACTERE PROFESSIONNEL.

  Art. 37 Art. 37 Onderafdeling II. - Vrijgestelde inkomsten. Sous-section II. - Revenus exonérés. A. SOCIALE EN CULTURELE VRIJSTELLINGEN. A. EXONERATIONS A CARACTERE SOCIAL OU

  CULTUREL. Art. 38 Art. 38 B. VRIJGESTELDE PENSIOENEN, RENTEN, KAPITALEN, SPAARTEGOEDEN EN AFKOOPWAARDEN.

  B. PENSIONS, RENTES, CAPITAUX, EPARGNES ET VALEURS DE RACHAT EXONERES.

  Art. 39-40 Art. 39-40 C. MEERWAARDEN. C. PLUS-VALUES. Art. 41-47 Art. 41-47 D. VRIJGESTELDE WAARDEVERMINDERINGEN EN VOORZIENINGEN.

  D. REDUCTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS EXONEREES.

  Art. 48 Art. 48 Onderafdeling III. - Vaststelling van het netto-inkomen. Sous-section III. - Détermination du revenu net. A. BEROEPSKOSTEN. A. FRAIS PROFESSIONNELS. Art. 49-64, 64bis, 65-66, 66bis Art. 49-64, 64bis, 65-66, 66bis B. ECONOMISCHE VRIJSTELLINGEN. B. EXONERATIONS A CARACTERE

  ECONOMIQUE. 1°. Wetenschappelijk onderzoek (en uitvoer).

  1°. Recherche scientifique (et exportations).

  Art. 67 Art. 67 2°. Investeringsaftrek. 2°. Déduction pour investissement. Art. 68-77 Art. 68-77 C. BEROEPSVERLIEZEN. C. PERTES PROFESSIONNELLES. Art. 78-80 Art. 78-80 D. AFTREKKEN VAN HET TOTALE BEROEPSINKOMEN.

  D. DEDUCTIONS DU MONTANT TOTAL DU REVENU PROFESSIONNEL.

  Art. 81-85 Art. 81-85 Onderafdeling IV. - Toekenning en toerekening van een deel van de beroepsinkomsten aan de echtgenoot.

  Sous-section IV. - Attribution et imputation d'une quote-part des revenus professionnels au conjoint.

  Art. 86-89 Art. 86-89

 • WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992

  Afdeling V. - Diverse inkomsten. Section V. - Revenus divers. Onderafdeling I. - Bepaling. Sous-section I. - Définition. Art. 90-93, 93bis, 94-96 Art. 90-93, 93bis, 94-96 Onderafdeling II. - Vaststelling van het netto-inkomen. Sous-section II. - Détermination du revenu net. Art. 97-102 Art. 97-102 Onderafdeling III. - Aftrekbare verliezen. Sous-section III. - Pertes déductibles. Art. 103 Art. 103 Afdeling VI. - Aftrekbare bestendigen. Section VI. - Dépenses déductibles. A. ALGEMEEN. A. GENERALITES. Art. 104-106 Art. 104-106 B. GIFTEN. B. LIBERALITES. Art. 107-111 Art. 107-111 C. BEZOLDIGINGEN VAN EEN HUISBEDIENDE. C. REMUNERATIONS D'UN EMPLOYE DE

  MAISON. Art. 112 Art. 112 D. KINDEROPPAS. D. GARDE D'ENFANT. Art. 113-114 Art. 113-114 E. INTEREST VAN HYPOTHECAIRE LENINGEN. E. INTERETS D'EMPRUNTS HYPOTHECAIRES. Art. 115-116 Art. 115-116 F. PENSIOENSPAREN. F. EPARGNE-PENSION. Art. 117-125 Art. 117-125 Afdeling VII. - Gemeenschappelijke aanslag voor echtgenoten en wettelijke samenwonenden.

  Section VII. - Imposition commune des conjoints et des cohabitants légaux.

  Art. 126-129 Art. 126-129 HOOFDSTUK III. - Berekening van de belasting. CHAPITRE III. - Calcul de l'impôt. Afdeling I. - Gewoon stelsel van aanslag. Section I. - Régime ordinaire de taxation. Onderafdeling I. - Belastingtarief. Sous-section I. - Tarif d'imposition. Art. 130 Art. 130 Onderafdeling II. - Belastingvrije som. Sous-section II. - Quotité du revenu exemptee d'impôt. Art. 131-132, 132bis, 133-145 Art. 131-132, 132bis, 133-145 Onderafdeling IIbis. - Vermindering voor het lange termijnsparen.

  Sous-section IIbis. - Réduction pour épargne a long terme.

  A. Algemeen. A. Généralités. Art. 145.1-145.2 Art. 145.1-145.2 B. Persoonlijke bijdragen voor aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood.

  B. Cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré.

  Art. 145.3 Art. 145.3 C. Premies van individuele levensverzekeringen. C. Primes d'assurances-vie individuelles. Art. 145.4 Art. 145.4 D. Aflossing of wedersamenstelling van hypothecaire leningen.

  D. Amortissement ou reconstitution d'emprunts hypothécaires.

  Art. 145.5-145.6 Art. 145.5-145.6

 • WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992

  E. Verwerving van werkgeversaandelen. E. Acquisition d'actions ou parts du capital de la sociéte employeur.

  Art. 145.7 Art. 145.7 F. Betalingen voor het pensioensparen. F. Paiements pour épargne-pension. Art. 145.8-145.16 Art. 145.8-145.16 G. (Bijdrage voor het vrij pensioen van meewerkende echtgenoot van een zelfstandige).

  G. (Cotisations pour la pension libre de conjoint aidant d'un travailleur independant).

  Art. 145.16bis Art. 145.16bis Onderafdeling IIter. - Verhoogde vermindering voor het bouwsparen.

  Sous-section IIter. - Réduction majorée pour épargne- logement.

  Art. 145.17-145.20 Art. 145.17-145.20 Onderafdeling IIquater. - (Vermindering voor uitgaven betaald voor prestaties in het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (en voor prestaties betaald met dienstencheques.))

  Sous-section IIquater. - (Réduction pour dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi (et pour des prestations payées avec des titres-services.))

  Art. 145.21-145.23 Art. 145.21-145.23 Onderafdeling IIquinquies. - Vermindering voor energiebesparende uitgaven.

  Sous-section IIquinquies. - Réduction pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie.

  Art. 145.24 Art. 145.24 Onderafdeling III. - Vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten.

  Sous-section III. - Réduction pour pensions et revenus de remplacement.

  Art. 146-154 Art. 146-154 Onderafdeling IV. - Vermindering voor inkomsten uit het buitenland.

  Sous-section IV. - Réduction pour revenus d'origine étrangère.

  Art. 155-156 Art. 155-156 Onderafdeling V. - Vermeerdering ingeval geen of ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan.

  Sous-section V. - Majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versement anticipé.

  Art. 157-168 Art. 157-168 Afdeling II. - Bijzondere stelsels van aanslag. Section II. - Régimes spéciaux de taxation. Onderafdeling I. - Omzetting van sommige kapitalen, vergoedingen en afkoopwaarden in lijfrente.

  Sous-section I. - Conversion en rente viagère de certains capitaux, allocations et valeurs de rachat.

  Art. 169-170 Art. 169-170 Onderafdeling II. - Afzonderlijke aanslagen. Sous-section II. - Impositions distinctes. Art. 171-174 Art. 171-174 Afdeling III. - Bonificatie voor voorafbetaling