Samare fasahat diwan e-gazliyat allama hasan raza barailwi

download Samare fasahat diwan e-gazliyat allama hasan raza barailwi

of 406

 • date post

  12-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.194
 • download

  33

Embed Size (px)

Transcript of Samare fasahat diwan e-gazliyat allama hasan raza barailwi

 • ZZZZ::::vvvv!!!!

  ----ZZZZyyyybbbbssss####YYYYyyyy))))yyyy """"WWWWzzzzHHHHyyyy %%%%llll0000****{{{{iiii!!!!****yyyy""""

  TTTT6666,,,,YYYY~~~~!!!!****yyyy!!!!gggg++++ xxxx@@@@****gggg]]]]

  ssss#### xxxxbbbb{||||1319}

  DDDD::::""""""""::::DDDD""""VVVVwwww********iiiiuuuuwwwwBBBB

 • { ]]]]tttteeee********pppp }

  ]]]]))))ggggtttt~~~~(((( xxxxbbbbssss#### [[[[

  QQQQ****iiii********gggg""""'''',,,,wwww~~~~ KKKK ''''

  ZZZZzzzziiiigggg~~~~llllcccc****KKKKZZZZ&&&&++++cccc**** %%%%afrozqadri@gmail.com

  UUUU****gggggggg~~~~MMMMggggsaqib1126@hotmail.com

  DDDDzzzzFFFF,,,,zzzzRRRRUUUU****!!!!IIII0000ffff}}}}ZZZZ\\\\zzzz)))))))) nnnnzzzzeeee$$$$

  ((((410)))) eeeeggggkkkk ,,,,]]]]

  2222111100002222YYYYDDDD3333333344441111|||| SSSS))))

  BBBBggggzzzz9999 7777 SSSS))))

  xxxxbbbbssss####2

  xxxxbbbbssss#### =

 • LLLL----ZZZZIIII
 • '''' zzzz!!!!****ZZZZ
 • OOOOZZZZIIIIDDDD||||ZZZZ]]]]ttttggggzzzzVVVViiiikkkk,,,,RRRRWWWW,,,,LLLLxxxxbbbbssss####ZZZZ!!!!^^^^~~~~ggggXXXXZZZZqqqq----[[[[TTTTffff7777WWWWgggg;;;;ZZZZzzzzgggg((((,,,,}}}}((((,,,,zzzzVVVVQQQQkkkk{{{{7777,,,,kkkk0000****cccc****;;;;WWWW````ZZZZWWWW\\\\ggggzzzz'''',,,,zzzz7777DDDDDDDDWWWW\\\\CCCCkkkkMMMMhhhhDDDDXXXXppppgggg!!!!XXXX

  yyyyzzzz****yyyy~~~~LLLL----ZZZZIIII

 • 6666,,,,RRRRpppp~~~~3333XXXXLLLLpppp....VVVVWWWWiiii~~~~~~~~VVVVgggg&&&&EEEEYYYYLLLL||||9999

  CCCC~~~~zzzz!!!!****mmmm WWWWiiii~~~~gggg8888----~~~~gggg''''EEEELLLL||||0000]]]]hhhh~~~~ zzzz{{{{BBBB@@@@pppp{{{{1111!!!!****~~~~ZZZZzzzzgggg CCCC~~~~^^^^ IIIILLLL::::

  hhhh++++SSSSaaaa%%%%iiiiZZZZRRRRZZZZvvvv{{{{yyyy""""IIII7777,,,,ZZZZCCCCCCCCPPPPxxxx@@@@hhhhWWWW

  %%%% kkkk7777!!!!****{{{{zzzzZZZZ~~~~ZZZZLLLL]]]]RRRRxxxx[[[[zzzzzzzz22222222]]]]ttttRRRRZZZZDDDD2222VVVV

  ZZZZLLLLttttggggzzzzVVVVZZZZiiiiSSSSkkkk[[[[SSSS))))DDDDcccc****XXXX}}}}....ZZZZ}}}}....{{{{ZZZZLLLLOOOOZZZZ####ZZZZ ggggzzzzzzzzZZZZZZZZzzzzggggCCCCqqqqwwww~~~~ggggZZZZqqqqzzzz********XXXXWWWW}}}}

  XXXX ZZZZ}}}}ZZZZ****zzzzddddWWWW!!!!zzzzttttBBBB0000EEEEZZZZ

  DDDD::::((((zzzzxxxx::::DDDD

  ZZZZzzzziiiigggg~~~~llllcccc****KKKKUUUU****gggggggg~~~~MMMM

  11112222BBBBffff~~~~ZZZZ3333333344441111||||''''6666BBBB2222111100002222YYYY

  xxxxbbbbssss####6

  xxxxbbbbssss#### =

 • ssss#### xxxxbbbb{ i^irm }

  ||||]]]]********gggg'''',,,,wwww~~~~gggg9999****GGGGZZZZvvvvmmmm----ZZZZyyyy1111]]]]LLLLxxxxbbbbssss####@@@@****gggg]]]]********xxxx9999111133331111||||~~~~ZZZZRRRR[[[[********cccc****[[[[XXXXZZZZkkkkZZZZqqqq----****----ZZZZIIII

 • QQQQZZZZqqqq----ZZZZzzzzggggwwww~~~~CCCCTTTTiiii::::yyyyzzzz****VVVV

  ZZZZ[[[[yyyy""""ZZZZ~~~~ZZZZ}}}}ZZZZrrrr""""ZZZZqqqq----ZZZZzzzzggggCCCC

  ZZZZyyyyNNNNpppp~~~~~~~~VVVVWWWW ZZZZ}}}}""""////xxxx||||QQQQ****::::

  ZZZZqqqq----ZZZZzzzzggggwwww~~~~CCCC||||]]]]QQQQ****BBBBxxxx^^^^""""////}}}}....ZZZZ}}}}WWWW!!!!****~~~~

  WWWW!!!!****ggggZZZZxxxx7777ggggSSSSssss********xxxxXXXXZZZZqqqq----wwww~~~~ZZZZrrrr""""ZZZZqqqq----^^^^qqqq$$$$HHHHCCCCqqqqwwwwZZZZ[[[[tttt""""wwwwQQQQ****ggggZZZZ]]]];;;;}}}}4444;;;;}}}}4444DDDD

  ZZZZqqqq----wwww~~~~QQQQ****----ZZZZyyyyLLLL1111ZZZZggggZZZZrrrrjjjjZZZZ!!!!cccc****CCCCtttt]]]]****VVVV::::''''LLLL""""????WWWWYYYYwwwwtttt1111ZZZZggggZZZZrrrr

  ZZZZrrrrzzzzuuuu}}}}----ZZZZyyyyLLLLLLLL[[[[ZZZZrrrrZZZZzzzzggggZZZZrrrrzzzz]]]]6666,,,,]]]]@@@@****gggg]]]]@@@@****gggg~~~~gggg````zzzzVVVVXXXX

  ZZZZrrrrxxxx((((,,,,~~~~SSSSttttZZZZyyyyxxxxqqqqzzzz9999{{{{zzzzDDDDeeee$$$$ttttCCCCYYYYhhhhnnnn~~~~********iiiiuuuuZZZZzzzzgggg0000++++ggggwwwwZZZZssssZZZZggggZZZZzzzzggggiiii!!!!****yyyyzzzzgggg{{{{~~~~ggggcccc****]]]]""""$$$$ZZZZzzzzggggZZZZZZZZ%%%%::::XXXXZZZZrrrrggggKKKKiiiiVVVVZZZZggggzzzzxxxxDDDD;;;;ZZZZaaaa))))ZZZZDDDDwwwwZZZZrrrrzzzz]]]]6666,,,,CCCC

  %%%%HHHH********zzzzuuuugggg}}}}wwww6666,,,,yyyy QQQQppppkkkk,,,,yyyy

  xxxxbbbbssss####8

  xxxxbbbbssss#### =

 • ||||]]]]********gggg'''',,,,wwww~~~~wwww~~~~ZZZZrrrrttttxxxxSSSS::::]]]]{{{{]]]]0000****YYYYCCCCXXXXiiii~~~~====6666""""$$$$++++ZZZZ----xxxx____5555XXXX6666""""xxxx~~~~xxxxSSSS::::]]]]ZZZZrrrrXXXX~~~~ffffssss~~~~********xxxxSSSS::::]]]]6666,,,,UUUUUUUUggggzzzzeeeeZZZZ%%%%@@@@****VVVVXXXX

  ZZZZrrrrxxxx((((,,,,ZZZZKKKKqqqqZZZZzzzzgggg6666XXXXttttWWWWiiiiZZZZZZZZ::::CCCCYYYYhhhhZZZZyyyy qqqq::::8888[[[[rrrrXXXXZZZZzzzzggggZZZZzzzz]]]]ZZZZuuuuzzzz\\\\8888----YYYYDDDDXXXX********xxxx~~~~ZZZZLLLLZZZZ****qqqqZZZZzzzzgggg!!!!~~~~DDDDCCCC

  ttttHHHH mmmmJJJJWWWWrrrrQQQQxxxxzzzzHHHH gggg}}}};;;;BBBB1111!!!!****]]]]6666,,,,~~~~HHHHHHHH ~~~~qqqqVVVVDDDD====OOOO::::WWWWLLLLggggzzzzbbbbZZZZHHHH ****wwww3333ggggeeeeZZZZ

  vvvvgggg3333

 • ********CCCCZZZZVVVVDDDD''''}}}}zzzzxxxx

  ]]]]7777QQQQ HHHHzzzz0000~~~~%%%%iiiiZZZZ""""ZZZZqqqq----ZZZZzzzzggggCCCC

  %%%%}}}}OOOOZZZZkkkk////;;;;QQQQkkkkiiiizzzzVVVVVVVV********

  ||||]]]]********CCCCYYYY~~~~qqqq{{{{ZZZZ^^^^uuuu;;;;zzzz0000++++ZZZZ####WWWW

  qqqqZZZZ0000++++ZZZZiiii~~~~CCCC====ZZZZ7777pppp FFFF????

  %%%%}}}}wwww6666,,,,YYYYVVVV6666,,,,ZZZZiiiiYYYYVVVVZZZZ####2222ZZZZZZZZcccc****ZZZZZZZZ2222YYYYVVVV

  tttt99990000qqqq====}}}}NNNNeeeegggg

  RRRRttttSSSSuuuu********iiiiZZZZkkkk6666,,,,{{{{eeee ((((ttttggggZZZZuuuu!!!!****iiiiZZZZ{{{{???? {{{{WWWWYYYY%%%%}}}} ====********~~~~YYYYVVVV NNNN QQQQ2222

  ********tttt~~~~CCCCiiiiYYYYZZZZZZZZVVVVZZZZBBBB!!!!****ggggZZZZVVVVZZZZ}}}}YYYYVVVVwwwwQQQQWWWW@@@@****ZZZZuuuu????

  ||||]]]]********'''',,,,wwww~~~~cccc****CCCC

  xxxxbbbbssss####10

  xxxxbbbbssss#### =

 • TTTT~~~~vvvvgggg}}}}gggggggg4444gggg,,,, ZZZZkkkkwwwwzzzz'''',,,,

  zzzzgggg~~~~LLLLWWWWggggzzzzZZZZVVVVZZZZqqqq----!!!!****ggggqqqq----ZZZZXXXX********DDDDCCCCggggcccc****WWWWWWWW[[[[ggggzzzzZZZZVVVV[[[[HHHH }}}}ggggzzzzuuuuxxxx}}}}ssss[[[[HHHHQQQQeeeeLLLLLLLL[[[[HHHH """"YYYYzzzzOOOO

  ggggZZZZZZZZzzzzssssZZZZqqqq----CCCCZZZZbbbb@@@@****####SSSSOOOOgggg@@@@**** 0000VVVVuuuugggg{{{{****ZZZZgggg@@@@****

  ********DDDDCCCC%%%%vvvv~~~~ZZZZOOOOggggHHHH vvvvgggg}}}}zzzz}}}}????ZZZZSSSSggggHHHHdddd$$$$wwwwZZZZ////DDDDggggHHHH HHHHwwww((((,,,,ZZZZWWWW\\\\ggggZZZZ

  pppp********@@@@****uuuuwwww????%%%%}}}}ppppIIIIYYYYVVVVttttHHHH

  ))))6666,,,,YYYYwwwwzzzz{{{{----VVVV9999gggg}}}}WWWW;;;;ttttYYYYwwww::::@@@@****@@@@****

  bbbbZZZZ####;;;;BBBBZZZZVVVV0000////********ZZZZVVVV~~~~ZZZZkkkk

  }}}}==== ;;;;zzzz{{{{zzzz~~~~VVVVZZZZzzzzggggzzzz{{{{

  YYYYYYYY''''WWWW\\\\ !!!!****]]]]7777hhhh::::LLLLqqqqwwwwggggZZZZ

  DDDDZZZZggggzzzzVVVVppppZZZZxxxxwwww~~~~bbbb%%%%~~~~YYYYVVVV????ZZZZuuuu00006666,,,,{{{{7777YYYY

  xxxxbbbbssss####11

  xxxxbbbbssss#### =

 • ~~~~)))),,,,xxxx~~~~ZZZZYYYYiiii]]]]eeeeWWWWQQQQWWWWNNNNzzzz{{{{ZZZZkkkkzzzz6666,,,,{{{{7777YYYY

  tttt%%%%ZZZZwwwwZZZZgggg~~~~mmmmJJJJ6666,,,,gggg####WWWWNNNNWWWWssss%%%%gggg'''',,,,ZZZZ'''',,,,ZZZZ[[[[

  eeeeuuuuZZZZkkkktttt''''gggg}}}}0000****kkkkttttZZZZyyyyZZZZ[[[[

  WWWW\\\\""""zzzzggggssssxxxx~~~~HHHHzzzzVVVVssssxxxx{{{{6666,,,,zzzzggggZZZZ[[[[

  kkkkggggzzzzyyyy}}}}ZZZZggggWWWW```` ZZZZ ''''ZZZZzzzzwwww~~~~

  """"ccccOOOO~~~~ggggtttt!!!!****''''~~~~ZZZZcccc

  ZZZZ[[[[bbbb )))),,,,zzzz7777zzzzzzzz7777

  NNNN NNNN))))~~~~YYYYVVVVzzzz{{{{%%%%~~~~%%%%}}}}gggg%%%%}}}}kkkkVVVVzzzzgggg

  pppp!!!!****]]]]~~~~DDDD********ppppllll ppppllll0000****~~~~1111\\\\gggg

  ????xxxxHHHHpppp ZZZZ[[[[????'''',,,,ZZZZ)))),,,,))))~~~~""""xxxx""""ppppZZZZzzzzggggHHHHpppp ZZZZ[[[[pppp7777xxxxeeeecccc

  ********ZZZZ****ZZZZqqqq----CCCCZZZZqqqq----7777 FFFFOOOO~~~~''''ZZZZrrrr""""ZZZZ0000WWWW````FFFFggggLLLL

  xxxxbbbbssss####12

  xxxxbbbbssss#### =

 • ********CCCCYYYYNNNNSSSS ////cccc****zzzzjjjjVVVV

  HHHH????????%%%%DDDD 0000////!!!!****]]]]!!!!****]]]]~~~~CCCCZZZZqqqq----____????tttt%%%%DDDD NNNN1111XXXX]]]]WWWWCCCCzzzz{{{{%%%%DDDD ~~~~ZZZZqqqqwwwwcccc****CCCCzzzzgggg::::%%%%DDDD ZZZZkkkkeeeeggggZZZZzzzz}}}}nnnnZZZZ

  ZZZZ}}}}////ZZZZ####uuuuLLLL----VVVVIIII}}}}!!!!****VVVVVVVVzzzz{{{{????~~~~ZZZZzzzzggggzzzzVVVV????ZZZZVVVV

  VVVVwwww1111YYYYyyyy}}}}~~~~hhhheeee7777,,,,)))),,,,VVVV~~~~

  }}}} jjjj ggggWWWW]]]]YYYYvvvv{{{{~~~~ggggWWWWNNNNiiiiZZZZ@@@@)))),,,,gggg0000++++ZZZZVVVV~~~~

  ZZZZ1111????ZZZZ[[[[cccc****ZZZZ,,,,zzzz,,,,}}}}7777VVVV\\\\gggg,,,,

  wwwwWWWW********::::ZZZZVVVVZZZZkkkk0000WWWWggggZZZZ]]]]ttttIIIIYYYYVVVV::::

  ZZZZ####wwww7777~~~~HHHH____ZZZZgggg &&&&//// GGGGGGGG zzzz{{{{((((

  zzzz{{{{{{{{WWWWiiiiZZZZgggg1111tttt1111}}}}********VVVV7777QQQQ

  xxxxbbbbssss####13

  xxxxbbbbssss#### =

 • 7777gggg~~~~}}}}5555 WWWWWWWWYYYYZZZZ

  ZZZZ####ZZZZyyyy%%%%DDDD%%%%ZZZZtttt1111HHHH,,,,QQQQyyyy

  %%%%iiiiZZZZZZZZrrrrzzzzuuuu~~~~((((,,,,~~~~SSSS9999{{{{zzzzDDDDeeee$$$$ZZZZzzzzggggqqqqZZZZ!!!!XXXX******** 9999::::xxxx~~~~9999""""qqqqZZZZ!!!!ZZZZzzzzggggDDDDeeee$$$$8888[[[[;;;;XXXXZZZZrrrrbbbbZZZZyyyy8888[[[[9999ZZZZzzzzggggqqqqZZZZ!!!!~~~~ZZZZ[[[[7777ggggrrrrXXXX9999BBBBVVVVBBBB7777@@@@****VVVVCCCC

  nnnn::::3333''''~~~~ZZZZggggHHHH xxxxtttt}}}}~~~~ }}}}%%%%zzzz{{{{""""ZZZZggggggggTTTT""""ZZZZggggHHHH zzzzwwwwvvvvgggg~~~~YYYYyyyyzzzzgggg

  YYYYYYYY????\\\\ggggZZZZ ))))....tttt~~~~ZZZZ))))ggggZZZZ ssss????))))HHHHxxxx

  WWWW\\\\FFFFHHHH~~~~)))),,,,xxxx))))~~~~uuuuqqqq~~~~VVVVcccc****ZZZZ

  WWWW\\\\YYYYNNNN1111wwwwZZZZvvvvZZZZLLLLZZZZwwww~~~~%%%%}}}}HHHH

  ddddWWWW~~~~WWWWWWWWcccc**** ggggzzzz????ZZZZhhhhZZZZ

  %%%%ZZZZyyyy))))yyyy7777YYYYzzzz{{{{ZZZZJJJJ7777SSSSgggg{{{{7777YYYY

  ZZZZzzzzggggHHHH BBBBzzzz1111VVVV

  ====""""xxxx""""cccc ttttggggZZZZ]]]]yyyyyyyy

  xxxxbbbbssss####14

  xxxxbbbbssss#### =

 • WWWW\\\\==== ~~~~ppppllll----VVVVNNNNzzzzVVVV

  ~~~~????zzzz{{{{WWWWNNNNYYYYVVVV ********iiii33330000****VVVVYYYYNNNN