Persdossier Passé Composé

7
museabrugge.be MUSEA BRUGGE PASSÉ COMPOSÉ HET ONTSTAAN VAN DE GRUUTHUSECOLLECTIE Gezellemuseum, Rolweg 64, 8000 Brugge Tentoonstelling van 6 juni 2015 tot 3 januari 2016 PERSDOSSIER

description

Expo 'Passé Composé. Het ontstaan van de Gruuthusecollectie' Gezellemuseum, Rolweg 64, Brugge 06/06/2015 > 03/01/2016

Transcript of Persdossier Passé Composé

Page 1: Persdossier Passé Composé

museabrugge.be

MUSEABRUGGE

PASSÉ COMPOSÉHET ONTSTAAN VAN DE GRUUTHUSECOLLECTIEGezellemuseum, Rolweg 64, 8000 BruggeTentoonstelling van 6 juni 2015 tot 3 januari 2016

PERS

DOSS

IER

Page 2: Persdossier Passé Composé

2

Passé comPosé. Het ontstaan van de GruutHusecollectie

In 2015 is het 150 jaar geleden dat in Brugge de Société Archéologique de Bruges (of: het Oudheidkundig Genootschap van Brugge) werd opgericht. De vereniging bracht in zijn 100-jarige bestaan een rijke verzameling beelden, meubelen, textiel en keramiek van Brugse, Vlaamse en Europese oorsprong bij elkaar. De collectie van het Gruuthuse-museum bouwt daarop verder.

Bij de oprichters van het Genootschap zaten mannen als James Weale, Guido Gezelle en Felix de Bethune. Zij stelden zich tot doel ‘oudheidkundige en kunstvoorwerpen op te sporen en te verzamelen en deze te bewa-ren in een openbaar museum’. Dat museum opende in 1866 de deuren in de Hallen van het Belfort. Naast het verzamelen van objec-ten, zette het Genootschap zich ook in voor de restauratie van huizen en monumenten. Niet verwonderlijk dus dat men er, toen het museum in de Hallen uit zijn voegen

barstte, bij het stadsbestuur op aandrong het Gruuthusepaleis aan te kopen en om te bouwen tot museum. De tentoonstelling in het Gezellemuseum brengt aan de hand van bekende en minder bekende stukken uit de Gruuthusecollectie het verhaal van de oprichters van de Société Archéologique en hun motieven en van de (moeizame) verhuis naar het Gruuthusepaleis.

In 1955 droeg het Genootschap zijn collec-tie over aan de stad. De Gruuthusecollectie wordt tot op de dag van vandaag verder aangevuld. Maar vandaag heeft de collectie zijn thuis weer even moeten verlaten. Het Gruuthusepaleis ondergaat op dit ogenblik immers een ingrijpende restauratie. Na deze restauratie en de interieurwerken zal de collectie weer een plaats krijgen in het nieuwe stadsmuseum.

Page 3: Persdossier Passé Composé

3

de société arcHéoloGique de BruGes

ware christelijke stijl. Figuren als Weale en Bethune (familie van dé spilfiguur van de neogotiek in België, Jean-Baptiste de Bethune) promootten, met de steun van de bisschop, deze stijl in het ‘ongerepte’ Brugge. De middeleeuwse voorwerpen die het Genootschap verzamelde, waren in hun ogen tegelijk getuigen van de middel-eeuwse bloei van Brugge en Vlaanderen én voorbeelden voor eigentijdse kunstenaars en ambachtslui. Toen het museum in de Hallen uit zijn voe-gen barstte, drong het Genootschap er bij het stadsbestuur op aan om het Gruuthu-sepaleis aan te kopen en om te bouwen tot museum. Al in 1874 gaat het bestuur tot de aankoop over maar pas aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog zou de verhuis van de Hallen naar Gruuthuse een feit zijn.

In 1955 droeg het Genootschap zijn collec-tie over aan de stad. De Gruuthusecollectie wordt tot op de dag van vandaag verder aangevuld. Maar vandaag heeft de collectie zijn thuis weer even moeten verlaten. Het Gruuthusepaleis ondergaat op dit ogenblik immers een ingrijpende restauratie. Na deze restauratie en de interieurwerken zal de collectie weer een plaats krijgen in het nieuwe stadsmuseum.

In 2015 is het 150 jaar geleden dat in Brugge de Société Archéologique de Bru-ges (of: het Oudheidkundig Genootschap van Brugge) werd opgericht. De vereniging bracht in zijn 100-jarige bestaan een rijke verzameling beelden, meubelen, textiel en keramiek van Brugse, Vlaamse en Eu-ropese oorsprong bij elkaar. De collectie van het Gruuthusemuseum bouwt daarop verder.

De oprichters van het Genootschap waren mannen met een grote culturele bagage: de oudheidkundige James Weale, priester-dichter Guido Gezelle, architect Karel Ver-schelde, kunstenaars William Brangwyn en Henri Dobbelaere en priester-docent ‘christelijke archeologie’ Felix de Bethune zijn slechts enkele namen. Zij stelden zich tot doel ‘oudheidkundige en kunstvoorwer-pen op te sporen en te verzamelen en deze te bewaren in een openbaar museum’. Dat museum opende in 1866 de deuren in de Hallen van het Belfort. Naast het verzame-len van objecten, zette het Genootschap zich ook in voor de restauratie van huizen en monumenten in Brugge.

De oprichters van het Genootschap waren aanhangers van het neogotische gedach-tengoed. De gotische stijl uit de 13de en 14de eeuw beschouwden zij als de enige

Page 4: Persdossier Passé Composé

4

meer info

Afspraak kan geregeld worden via [email protected] of T +32 50 44 87 08.

Beeldmateriaal

> Afbeeldingen kunnen enkel voor promotionele doeleinden ten gunste van dit museum gedownload worden op volgende link: http://www.flickr.com/photos/museabrugge/sets/.> De persmap kan ook online geraadpleegd worden en teksten kunnen overgenomen wor-den via www.museabrugge.be, rubriek ‘pers’.

De tentoonstelling in het Gezellemuseum brengt aan de hand van bekende en minder bekende stukken uit de Gruuthusecollectie het verhaal van de Société Archéologique en de Gruuthusecollectie. Er wordt inge-zoomd op de motieven van de oprichters, de activiteiten van het Genootschap en het neogotische gedachtengoed. De ten-toonstelling biedt een staalkaart van de

tentoonstellinG Gezellemuseum

objecten die het Genootschap verzamelde: archeologica, bouwfragmenten, originele objecten maar ook afgietsels en wrijfpren-ten. Documenten uit het Stadsarchief be-lichten de relatie tussen het Genootschap en het stadsbestuur en vertellen over de (moeizame) verhuis van de Hallen naar Gruuthuse.

Page 5: Persdossier Passé Composé

5

Jan Vandamme, Draagteken van een suppoost van het Gruuthuse-museum, 1914 (collectie Gruuthu-semuseum) © Dominique Provost

Jan Vandamme, Draagtekens van suppoosten van het Gruuthusemu-seum 1914 (collectie Gruuthusemu-seum) © Dominique Provost

Flori Van Acker, Affiche voor de Exposition d’Art Ancien in het Gruuthusemuseum, 1905 (collectie Prentenkabinet Musea Brugge)

Samuël Coucke, Glasraamontwerp voor de parochiekerk van Ingel-munster, 1884 (collectie Prentenka-binet Musea Brugge) © Dominique Provost

Religieuze prent in neogotische stijl, gedrukt door Petyt (collectie Gruuthusemuseum) © Dominique Provost

Wrijfprent van een grafplaat (collectie Gruuthusemuseum) © Dominique Provost

Tronie afkomstig uit het Sint- Juliaansgodshuis (collectie Gruuthusemuseum) © Stadsfotografen Stad Brugge

Schoorsteenwang met voorstelling van Tristan en Isolde (?) (collectie Gruuthusemuseum) © Jozefien De Clercq

Tegel uit de kapel van de familie de Gros, Sint-Jacobskerk Brugge (collectie Gruuthusemuseum)© Raakvlak

Page 6: Persdossier Passé Composé

6

PraktiscHe info tentoonstellinG

Titel: Passé composé. Het ontstaan van de GruuthusecollectieLocatie: Gezellemuseum, Rolweg 64, BruggeData: van 6 juni 2015 t/m 3 januari 2016Openingsuren: van dinsdag tot zondag van 9.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 17 uur.Tickets: € 4 (26-64 j.) | € 3 (>65 j. & 12-25 j.) [incl. permanente collectie] | gratis voor kinderen t/m 11 jaar en inwoners van BruggeMeer info: www.museabrugge.be

verzoek

Wij verzamelen alle mogelijke recensies betreffende onze musea en evenementen. Daarom vragen wij u een kopie van het door u gepubliceerde artikel, of een cd met de desbetreffende uitzending, op te sturen naar Sarah Bauwens, hoofd pers & communicatie Musea Brugge, Dijver 12, B- 8000 Brugge.U kunt de bestanden ook digitaal bezorgen (ftp of url doorgeven) t.a.v. [email protected] dank voor uw medewerking en belangstelling.

Page 7: Persdossier Passé Composé

7

danken hun bi jzondere begunstigers