Notulen van de plenaire vergadering van 12 januari 2018 ... van de plenaire vergadering van 12...

download Notulen van de plenaire vergadering van 12 januari 2018 ... van de plenaire vergadering van 12 januari

of 16

 • date post

  29-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Notulen van de plenaire vergadering van 12 januari 2018 ... van de plenaire vergadering van 12...

1

Comit Consultatif pour les Services Postaux Raadgevend Comit voor de Postdiensten

Notulen van de plenaire vergadering van 12 januari 2018

Procs-verbal de la runion plnire du 12 janvier 2018

AGENDA ORDRE DU JOUR 1. Goedkeuring PV van plenaire vergadering

van 29 september 2017;

1. Approbation du PV du 29 septembre 2017 ;

2. Postaal observatorium en andere BIPT

actua;

2. Observatoire postal IBPT et autres actualits IBPT ;

3. Budget 2018 van de Ombudsdienst; 3. Budget 2018 du Service de mdiation ; 4. Planning 2018; 4. Planning 2018 ; 5. Follow-up vergadering 29/9 mbt intern

reglement en KB samenstelling; 5. Follow-up runion 29/9 concernant le

rglement dordre intrieur ; 6. AOB. 6. Divers.

AANWEZIGHEIDSLIJST LISTE DES PRSENCES

AANWEZIG PRSENTS

Voorzitter Prsident

Dhr. I. VANDERMEERSCH

Voor het BIPT Pour lIBPT Dhr. D. APPELMANS

Dhr. S. BRAES Dhr. T. EYLENBOSCH

M. J. HAMANDE Mevr. L. SOUFFRIAU

Mevr. A. SEGHERS - secretaris (secrtaire) van (du)Comit

Afvaardiging voor de ondernemingen Reprsentation des entreprises

Afwezig/Absent

Afvaardiging voor de werknemersorganisaties Reprsentation des organisations des travailleurs

2

Mevr. A. FONTEYN (VSOA) Dhr. D. GOEDERTIER (ACOD)

Mevr. M. PEETERS (ACOD) Dhr. J.-M. VANDER EECKEN (ACV)

Afvaardiging van de zelfstandigen Reprsentation des travailleurs indpendants

Dhr. F. SOQUET (Unizo)

Afvaardiging van de verbruikers Reprsentation des consommateurs

Afwezig/Absent

Afvaardiging voor de gezinsbelangen Reprsentation pour les intrts familiaux

Afwezig/Absent

Afvaardiging van bpost Reprsentation de bpost

M. J. CRUTZEN

Mme S. DE SHREVEL

Afvaardiging van de andere bedrijven die postdiensten verlenen

Reprsentation des autres entreprises de services postaux

Dhr. C VAN HOEGAERDEN (BCA)

Afgevaardigde van de Minister van Economie Reprsentant du Ministre de lEconomie

Afwezig/Absent

Afgevaardigde van de Minister van Openbaar

Ambt Reprsentant du Ministre de la Fonction

Publique

Afwezig/Absent Afgevaardigde van de Minister van Financin Reprsentant du Ministre des Finances

Afwezig/Absent

Leden, aangewezen wegens hun bevoegdheid

inzake postaangelegenheden Membres, dsigns en raison de leur

comptence scientifique en matire postale

Afwezig/Absent

Afgevaardigde van de dagbladpers Reprsentant de la presse quotidienne

Afwezig/Absent

Afgevaardigde van de periodieke pers Reprsentant de la presse priodique

Afwezig/Absent

Afgevaardigde van de private financile Reprsentant des organismes financiers

3

instellingen privs

Afwezig/Absent

Afgevaardigde van de openbare kredietinstellingen

Reprsentant des institutions publiques de crdit

Afwezig/Absent

Afgevaardigde van de Federatie van

Distributieondernemingen Reprsentant de la Fdration des Entreprises

de Distribution

Afwezig/Absent

Afgevaardigde van de filatelistische kringen Reprsentation des cercles philatliques

Afwezig/Absent

Afgevaardigde van de Vlaamse Executieve Reprsentant de lExcutif flamand

Afwezig/Absent

Afgevaardigde van de Waalse Gewestexecutieve

Reprsentant de lExcutif rgional wallon

Afwezig/Absent

Afgevaardigde van de Brusselse

Hoofdstedelijke Executieve Reprsentant de lExcutif de la Rgion de

Bruxelles-Capitale

Afwezig/Absent Vertegenwoordiger van de heer Minister Ontwikkelingssamenwerking, van Digitale Agenda, Telecom en Post

Reprsentant du Ministre de la Coopration au dveloppement, de l'Agenda numrique, des Tlcommunications et de la Poste

Afwezig/Absent

Deskundigen Experts

Dhr. A. BAEKE, TBC-Post M. T. BRUGMA, TBC-Post

Dhr. L. DE SCHRIJVERE, GLS Belgium Mevr. A. HANSSENS, GLS Belgium

Mevr. A. SCHOUTEN (Post NL)

Secretariaat Secrtariat

Mevr. A. SEGHERS Dhr. T. EYLENBOSCH

Waarnemers Observateurs

4

Mevr. K. EXELMANS (OMPS) M. P. DE MAEYER (OMPS)

Dhr. R. VAN GOSSUM (OMPS)

VERONTSCHULDIGD EXCUSS

Dhr. R. VAN RILLAER (BMUA) Mme S. VAN BESIEN (bpost) Dhr. B. SERLIPPENS (ACV)

Dhr. J.P. NYNS (ACOD) Dhr. A. ANCKAER (Test-Aankoop)

VERSLAG VAN DE VERGADERING COMPTE RENDU DE LA RUNION

1. Dhr. Vandermeersch, voorzitter van het Raadgevend Comit voor de postdiensten opent de vergadering.

1. M. Vandermeersch, prsident du Comit consultatif pour les services postaux, ouvre la runion.

2. Aangezien het quorum dat vereist wordt door het huishoudelijk reglement van het Comit niet bereikt is (de helft van de leden artikel 6 van het huishoudelijk reglement), wordt de zitting gesloten.

2. Le quorum requis par le rglement dordre intrieur du Comit ntant pas atteint (soit la moiti des membres article 6 du rglement dordre intrieur), la sance est clture.

3. Een nieuwe zitting wordt onmiddellijk geopend conform artikel 7 van het huishoudelijk reglement.

3. Une nouvelle sance est immdiatement ouverte conformment larticle 7 du rglement d'ordre intrieur.

4. Alvorens de agendapunten te overlopen, wenst de Voorzitter de leden van het Comit zijn allerbeste wensen over te maken voor het nieuwe jaar en hoopt op een vruchtbare samenwerking.

4. Avant de parcourir les points lordre du jour, le Prsident souhaite la bonne anne aux membres du comit et aspire une collaboration fructueuse.

5. De Voorzitter overloopt de agenda van huidige vergadering: 1. Goedkeuring PV van plenaire vergadering

van 29 september 2017;

2. Postaal observatorium BIPT en andere

BIPT actua;

3. Budget 2018 van de Ombudsdienst; 4. Planning 2018; 5. Follow-up vergadering 29 september

betreffende het interne reglement en het KB samenstelling;

6. AOB.

5. Le prsident parcourt lordre du jour de la runion : 1. Approbation du procs-verbal de la runion

plnire du 29 septembre 2017 ;

2. Observatoire postale IBPT et autres

actualits IBPT ;

3. Budget 2018 du Service de Mdiation ; 4. Planning 2018 ; 5. Follow-up de la runion du 29 septembre

2017 concernant le rglement dordre intrieur et lAR composition ;

6. Divers.

1. Goedkeuring PV van plenaire vergadering van 29 september 2017

1. Approbation du procs-verbal de la runion plnire du 29 septembre 2017

6. De voorzitter vraagt aan de aanwezigen of ze enige opmerkingen hebben met

6. Le prsident demande aux personnes prsentes si elles ont des remarques

5

betrekking tot de PV van de vorige vergadering van 29 september 2017, en of bij gebrek aan opmerkingen de PV kan goedgekeurd worden.

concernant le PV de la runion prcdente du 29 septembre 2017 et si, en labsence de remarques, le PV peut tre approuv.

7. Gelet op het feit dat er geen opmerkingen zijn, wordt het PV van de plenaire vergadering van 29 september 2017 goedgekeurd.

7. Vu labsence de remarques, le PV de la runion plnire du 29 septembre 2017 est approuv.

2. Postaal observatorium BIPT en andere BIPT actua

2. Observatoire postal IBPT et autres actualits IBPT

8. Het woord wordt gegeven aan het BIPT

dat enkele van haar actualiteiten zal voorstellen. Naast het postaal observatorium, wordt eveneens het advies van het BIPT betreffende e-commerce, de cartografie alsook het werkplan 2018 voorgesteld.

8. La parole est cde lIBPT qui prsentera quelques-unes de ses actualits. En plus de lobservatoire postal, lavis de lIBPT concernant le-commerce, la cartographie et le plan oprationnel 2018 sont prsents.

9. Stijn Braes (economisch adviseur, BIPT) licht aan de hand van een aantal slides het postaal observatorium toe.

- Het observatorium dekt 90% van de

markt wat hiermee een betrouwbare weerspiegeling is van de huidige markt.

- T.o.v. 2016 is er een significante groei van de omzet, zowel binnen het segment brieven, parcel/express als pers en dit van bijna 1%.

- Postale sector is een vrij geconcentreerde sector (zowel HHI als C4) waarbij bpost haar dominante positie behoudt maar met een lichte daling in de marktaandelen. De andere koplopers in marktaandelen zijn DHL (zeker als men DHL Parcel en DHL Express samen telt), UPS en TNT-FEDEX. De marktconcentratie obv omzet neemt stelselmatig, doch beperkt, af.

- Men kan een verschuiving van belang

van segment vaststellen: de omzet van brieven neemt af (gedaald onder 50%). Brieven blijft evenwel nog altijd het belangrijkste segment en levert nog steeds een grote omzet; pakjessegment kent een groei van 13% (sinds 2010); het perssegment blijft stabiel.

9. Stijn Braes (conseiller conomique, IBPT) explique lobservatoire postal laide dune srie de slides.

- Lobservatoire couvre 90 % du march et

constitue par consquent un reflet fiable du march actuel.

- Par rapport 2016, lon note une hausse significative du chiffre daffaires, tant sur le segment de la poste aux lettres, des colis/envois express, que de la presse, et ce, de prs de 1 %.

- Le secteur postal est un secteur relativement concentr (tant HHI que C4) o bpost maintient sa position dominante mais avec une lgre baisse des parts de march. Les autres leaders en termes de parts de mar