Lettre actec 35 - NL

2
Een beroep voor iedereen © JUNI 2015 ACTEC Auguste Reyerslaan, 207/6 1030 Brussel BELGIE Beste vrienden van ACTEC, Wij zijn heel blij om jullie te kunnen begroeten en vooral om jullie nogmaals te kunnen bedanken voor de mooie en rijke ervaring die we samen met jullie en dankzij jullie hebben beleefd. Nu hebben wij nog meer begrip voor de solidariteit van de Europeanen met ons volk... Dank u wel om ons respectvol en waardig te willen begeleiden! Dank u wel om samen met ons te blijven dromen ondanks onze zwakten en gebreken! Dank u wel voor al die aanmoedigingen! De Heer zal u honderdvoudig teruggeven wat u voor ons en voor ons bemind Haï doet... Wij hebben een heel goede reis gehad... Van harte, Zuster Dieudonne en Zuster Marie Adline De nieuwsbrief ACTEC N°35 - JUNI 2015

description

 

Transcript of Lettre actec 35 - NL

Page 1: Lettre actec 35 - NL

Een

ber

oep

vo

or

ied

eree

n

© JUNI 2015

AC

TEC

Au

guste

Reyerslaan

, 20

7/6

103

0 B

russel

BELG

IE

Beste vrien

den

van

AC

TEC,

Wij zijn

heel b

lij om

jullie te ku

nn

en b

egroeten

en vo

ora

l

om

jullie n

og

ma

als te ku

nn

en b

eda

nken

voo

r de m

oo

ie en

rijke ervarin

g d

ie we sa

men

met ju

llie en d

an

kzij jullie

heb

ben

beleefd

.

Nu

heb

ben

wij n

og

meer b

egrip

voor d

e solid

ariteit van

de Eu

rop

ean

en m

et ons vo

lk...

Da

nk u

wel om

on

s respectvo

l en w

aa

rdig

te willen

beg

eleiden

! Da

nk u

wel o

m sa

men

met o

ns te b

lijven

dro

men

on

da

nks o

nze zw

akten

en g

ebreken! D

an

k u w

el

voo

r al d

ie aa

nm

oed

igin

gen

!

De H

eer zal u

ho

nd

erdvou

dig

terug

geven

wa

t u vo

or on

s

en vo

or o

ns b

emin

d H

aïti

do

et...

Wij h

ebb

en een

heel g

oed

e reis geh

ad

...

Va

n h

arte,

Zuster D

ieud

on

ne en

Zuster M

arie A

dlin

e

De

nieu

wsb

rief

AC

TE

C

N°3

5 -

JU

NI 2

01

5

Page 2: Lettre actec 35 - NL

FOCUS OP EEN TOPPARTNER DE VISIE VAN ACTEC

Instructieve reizen voor onze partners

W ij zouden willen dat elke partner uit het Zuiden ons als een coach beschouwt: een instelling die stimuleert, dynamiseert en een reëel

professionalisme eist, maar die geen beslissingen in hun plaats neemt. Onze methode is gebaseerd op een sterk partnerschap dat leidt tot een echte 'symbiose' tussen ACTEC en haar partners. Wij staan volledig in voor de ondernomen acties, met respect voor de rol en de verantwoordelijkheden van eenieder.

Onze coaching helpt de partners om hun horizon te verbreden dankzij missies

in het buitenland die hen de mogelijkheid bieden om te leren en om nieuwe

samenwerkingen te creëren:

Uitwisseling van ervaringen tussen instellingen - Een Zuid-Zuid netwerk uitbouwen van instellingen die gespecialiseerd zijn in professionele opleidingen.

Onderdompeling van de projectbeheerders van het Zuiden binnen onze NGO - In 2014 heeft de projectbeheerder van een Afrikaanse partner een stage gevolgd bij ACTEC. Op die manier heeft hij zijn beheerscapaciteiten kunnen versterken, en heeft hij meer geleerd over de toetsingsinstrumenten voor projecten, communicatie en rapportering .

Contacten in het noorden - Met de jaren heeft ACTEC haar partners beter leren kennen, en hun specifieke behoeften identificeren, net zoals de Belgische of buitenlandse instellingen die daarop een antwoord kunnen bieden. ACTEC ontwikkelt zich geleidelijk tot een internationaal netwerk van contactpersonen en -instellingen voor elke partner.

Haïti in een ontmoeting met Europa

O p ons aanraden hebben de Salesiaanse Zusters een tiendaags bezoek gebracht aan Europa. De Salesiaanse Zusters hebben niet de gewoonte

om te reizen om fondsen te verzamelen. Nochtans kunnen ze met 17 scholen en meer dan 15.000 kansarme jongeren alle steun goed gebruiken. Bovendien zijn de schenkers, vijf jaar na de aardbeving, minder gevoelig geworden voor de Haïtiaanse noden.

Het bezoek is begonnen met een seminarie in onze kantoren, zodat de twee verantwoordelijken hun strategische doelstellingen voor de reis duidelijk zouden definiëren. Wij zijn ambitieus geweest: 18 verenigingen werden bezocht in 6 landen. De balans van deze bewogen reis is zeer positief: talrijke organisaties hebben zich bereid verklaard om de projecten van de Salesiaanse

Zusters te steunen.

ACTEC zal hen van nabij begeleiden bij hun ondernemingen, zodat die mooie ontmoetingen con-creet worden omgezet in tastbare realisaties die het welzijn van de jonge Haïtianen ten goede komen.

Association for

Cultural

Technical and

Educational

Cooperation

Raad van Bestuur

Guy Caeymaex - Voorzitter Daniel Turiel - Afg. bestuurder Véronique de Béthune Bernard Michelet Daniel van Steenberghe

ACTEC vzw

Een beroep voor iedereen

Telefoon - 02 735 10 31 Website - www.actec-ong.org E.mail - [email protected] IBAN - BE71 0011 4483 0069

Elke gift vanaf 40€ is fiscaal aftrekbaar