G1000 Citizen Summit Voting Results

download G1000 Citizen Summit Voting Results

of 6

 • date post

  18-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  7.490
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Resultats de vote du Sommet Citoye, du 11 novrembre 2011. Stem Resultaten van de Burgertop op 11 november 2011.

Transcript of G1000 Citizen Summit Voting Results

 • 1. Werkloosheid / Chmage Kies 2 maatregelen / Choisissez 2 mesures 1. Werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd36% Limiter les allocations au chmage dans le temps 2. Begeleiding van werkzoekenden op maat van het individu35% Offir un accompagnement sur mesure aux demandeurs demploi 3. Werk aantrekkelijk maken door minimumlonen te verhogen38% Rendre le travail plus attrayant en augmentant les salaires de base 4. Meer en betere controle op zwartwerk16% Plus et mieux de contrle sur le travail en noir 5. Betaalbaardere kinderopvang9% Accueil des enfants plus accessible financirement 6. Gegarandeerd basisinkomen voor iedereen15% Revenus de base garantis pour tout le monde
 • 2. Pensioenen / Pensions Kies 2 maatregelen / Choisissez 2 mesures 1. Einde van de beroepsloopbaan versoepelen, geleidelijke uitstap18% Amnager les fins de carrire en assouplissant, fin de carrire graduelle 2. Werken met een basispensioen en rekening houden met de individuele situatie18% Crer un socle minimal et permettre chacun de le complter individuellement 3. Het systeem van brugpensioenen herzien of afschaffen15% Revoir/supprimer le systme de prpension 4. Statuten harmoniseren en het systeem transparanter en gelijker maken23% Harmoniser les et rendre le systme plus transparant et plus galitaire e e 5. Systeem financieren vanuit diversere bronnen: inkomen uit kapitaal, 2 en 3 pijler10% e e Financer le systme en diversifiant les sources: revenus du capital, 2 et 3 pilier 6. Rekening houden met speciale situaties: zware beroepen, thuiswerkende vrouwen16% Tenir compte de situations particulires: mtiers pnibles, femmes au foyer...
 • 3. Kinderbijslag / Allocations familiales Kies 2 maatregelen / Choisissez 2 mesures 1. Meer kindergeld voor lagere inkomens31% Allocations plus grandes pour les revenus les plus bas 2. Zelfde bedrag aan kindergeld voor kind 1, 2, 345% e e Un mme montant pour le 1r, 2 , 3 enfant 3. Geen kindergeld maar kinderchques om specifieke kosten van kinderen te24% Remplacer les allocations familiales par un chque-enfant pour couvrir des frais spcifiques
 • 4. Gezondheidszorg / Soins de sant Kies 2 maatregelen / Choisissez 2 mesures 1. Garanderen van gelijkheid en gelijkheid van toegang tot het systeem.35% Garantir lgalit et lgalit de laccs au systme. 2. Hogere belastingen voor de farmaceutische sector.27% Taxes plus hautes sur les industries pharmaceutiques 3. Afschaffen van de verloning per prestatie.17% Abolition du systme de rmunration par prestations 4. Overconsumptie tegengaan door de huisarts centraal te plaatsen.31% Rduire lexcs de consommation en remettant le gnraliste au centre. 5. Kleinere geneesmiddelenverpakkingen en bewustmakingscampagne tegen overconsumptie21% Conditionnements plus petits, campagne de sensibilisation pour rduire la consommation. 6. Vereenvoudiging, voorbereid door een raad van burgers, naar participatief model14% Simplification prpare par un conseil de citoyens selon un processus participatif
 • 5. Welvaart verdelen / Rpartir les richesses Kies 2 maatregelen / Choisissez 2 mesures 1. Hervorming vennootschapbelasting: verlagen maar alle achterpoortjes afschaffen43% Rforme de limpt des socits: rduire mais en fermant toutes les chapattoires 2. De kosten op arbeid verlagen, zeker voor specifieke categorien27% Rduire le cot du travail, certainement pour des catgories spcifiques 3. Tobintaks: taks op financile transacties31% Taxe Tobin: taxes sur les transactions financires 4. Meer groene belasting: belasting op zaken die het milieu vervuilen15% Plus de taxation verte: taxes sur les activits qui polluent lenvironnement 5. Splitsen van zakenbanken en spaarbanken19% Scinder les banques daffaires et les baques dpargne 6. Europees financieel beleid als tegenwicht t.o.v. Internationale financile groepen16% Gouvernance financire eur. (contrepouvoir aux groupes financiers internationaux)
 • 6. IMMIGRATIE / IMMIGRATION Kies 3 principes/ Choisissez 3 principes31% 1. Plicht tot integratie / Devoir dintgration26% 2. Snelle procedures & objectieve criteria / Procdures rapides & critres objectifs20% 3. Ontwikkelingssamenwerking! / Coopration au dveloppement! 4.21% Integratiemogelijkheden verbeteren / Amliorer les possibilits 5.18% Strikter beleid (beperken, sanctioneren) / Politique plus stricte (limiter, sanctionner) 6. Bruggen tussen de culturen / Jeter des ponts entre les cultures14% 7. Europees geharmoniseerd beleid / gouvernance europenne harmonise25% 8. Rekruteren volgens noden arbeidsmarkt / Recruter selon les besoins du march du travail8% 9. Criminelen terugsturen / Renvoyer les criminels13%