EJOFILO · EJOFILO ... 1

Click here to load reader

 • date post

  01-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of EJOFILO · EJOFILO ... 1

 • ∞ƒµ∞¡π∆∏ ™√ºπ∞ & ™π∞ √.∂.∂ƒ°√™∆∞™π√ ∂¶∂•∂ƒ°∞™π∞™ & ∂ª¶√ƒπ∞™ ™π¢∏ƒ√À

  ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫∞ ∫∞°∫∂§∞∆∏§.-FAX: 2310682.615, 2310 684.712

  ∞ƒµ∞¡π∆∏ ™√ºπ∞ & ™π∞ √.∂.∂ƒ°√™∆∞™π√ ∂¶∂•∂ƒ°∞™π∞™ & ∂ª¶√ƒπ∞™ ™π¢∏ƒ√À

  ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫∞ ∫∞°∫∂§∞™∆ƒ∞¡∆∞ - æ∞§π¢∏

  ∫À§π¡¢ƒ√™∏§∂∫∆ƒπ∫∞ ∂ƒ°∞§∂π∞

  °∂¡¡∏∆ƒπ∂™ - ∏§∂∫∆ƒ√∫√§∏™∂π™ª∏Ã∞¡π™ª√π ∞À∆√ª∞∆ø¡ £Àƒø¡

  ∫∂ƒ∞™√À¡∆√™ 1 & ∞ƒπ™∆√º∞¡√À™ °ø¡π∞∆.∫. 564 30 ™∆∞Àƒ√À¶√§∏ £∂™™∞§√¡π∫∏∆∏§.: 2310 684.712 FAX: 2310 682.615

  www:sidirometal.gr www:sidirometal.com [email protected]

  ™§ ™§

  °ƒ∞

  ºπ∫

  ∂™

  ∆∂

  á

  ∂™

  «47

  02

  /08

  «

  ¶. ¶

  ∂∆

  ∞§

  ø∆

  ∏™

  ∆∏

  §. 2

  310

  797.

  381

  EJOFILO 16-05-2008 09:16 ™ÂÏ›‰· 1

 • ∫·ÏÒ˜ ‹Ïı·Ù ÛÙËÓ å™È‰ËÚÔÌÂÙ¿Ïå ∞Ú‚·Ó›ÙË ™ÔÊ›· & ™È· √∂

  ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Î·È ‰È·ÎÔÛÌ› ÙÔ Û›ÙÈ

  Î·È ÙËÓ ·˘Ï‹ Û·˜ Ì ÙȘ ÈÔ fiÌÔÚʘ ÛȉÂÚ¤ÓȘ ηٷÛ΢¤˜

  ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂Ó˜ ÛÙ· ÁÔ‡ÛÙ· Î·È ÙÔ˘ ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎÔ‡ ÂÏ¿ÙË.

  ™Î¿Ï˜, fiÚÙ˜, Ì·ÏÎfiÓÈ·, οÁÎÂÏ·, ¤ÈÏ· ÌÂÙ·ÏÏÈο Î·È ÁÂ-

  ÓÈÎfiÙÂÚ· ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο (ÚÔ˙¤Ù˜,fiÌÔÏ·,ÎÔÏÒÓ˜,

  Î.·) Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ۯ‰›ˆÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÛÙËÓ ÂÙ·È-

  Ú›· Ì·˜.

  ∂ÈÚfiÛıÂÙ· Ë å™È‰ËÚÔÌÂÙ¿Ïå ∞Ú‚·Ó›ÙË ™ÔÊ›· & ™È· √∂

  ÂÈÛ¿ÁÂÈ Î·È ÂÌÔÚ‡ÂÙ·È Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ (ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜)

  ÁÈ· ÙȘ ηÁÎÂÏfiÔÚÙ˜ Î·È ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ Î·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ÌÂ

  ۤڂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ Ì·˜.

  ∂›Û˘ ÂÌÔÚ¢fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÙËÓ ÚÒÙË ‡ÏË (Û›‰ÂÚÔ, ÔÚ›¯·Ï-

  ÎÔ˜, Ï·Ì·Ú›Ó·) Û Ôχ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜.

  ªÈ· ›ÛÎÂ„Ë ÛÙȘ ȉÈfiÎÙËÙ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ ı· Û·˜ ›ÛÂÈ

  ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ì·˜.

  ™·˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ηϋ ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ‹ ÛÙÔÓ ÈÛÙfiÙÔ-

  Ô Ì·˜ Î·È ı· ¯·Úԇ̠ӷ Û·˜ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÚÔÛʤÚÔ-

  ÓÙ·˜ Û·˜ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ì·˜ Î·È ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Ì·˜.

  wwwwww::ssiiddiirroommeettaall..ggrr wwwwww::[email protected]@ssiiddiirroommeettaall..ggrr

  ™∏ª∂πø™∂π™

  EJOFILO 16-05-2008 09:17 ™ÂÏ›‰· 2

 • 3

  ¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

  ™∫∞§∂™ .......................................................................................................................... 5-25¢π∞º√ƒ∂™ ¶ƒ√∆∞™∂π™ ...................................................................................................... 26¢π∞º√ƒ∂™ ¶ƒ√∆∞™∂π™ Ã∂πƒ. ∫∞∆∞™∫∂Àø¡ ....................................................................... 27∫∞°∫∂§∞ ª¶∞§∫√¡πø¡ ............................................................................................ 28-35§∞ª∂™ ™∆∏ƒπ•∏™ ∫∞°∫∂§√À ........................................................................................... 36¶ƒ√∆∞™∂π™ INOX ............................................................................................................. 37¢π∞º√ƒ∂™ ∫∞∆∞™∫∂À∂™ ................................................................................................... 38∞™º∞§∂π∂™ ¶∞ƒ∞£Àƒø¡ ............................................................................................ 39-41∫∞°∫∂§∞ ¶∂ƒπºƒ∞•∏™ ............................................................................................... 42-44¶√ƒ∆∂™ ...................................................................................................................... 45-55¶√ƒ∆∂™ ª∂ §∞ª∞ƒπ¡∞ .................................................................................................. 56§∞ª∞ƒπ¡∂™ ∫√¶∏™ LASER ............................................................................................. 57¢π∞∫√™ª. µ∂ƒ°∂™ ª∂ À¶√¢√Ã∏ ................................................................................... 58™∆√πÃ∂π∞ ∞¶√ ª∞™πº ™π¢∂ƒ√ ................................................................................... 59-67∫√§ø¡∞∫π∞ ™ºÀƒ∏§∞∆∞ ................................................................................................ 68¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ ............................................................................................................... 69™∆√πÃ∂π∞ ∞¶√ ª∞™πº ™π¢∂ƒ√ ........................................................................................ 70∫√§ø¡∞∫π∞ ¶ƒ∂™™∞ƒπ™∆∞ .............................................................................................. 71∫√§ø¡∂™ ™ºÀƒ∏§∞∆∂™ .................................................................................................. 72¢π∞∫√™ª∏∆π∫∂™ ∫√§ø¡∂™ ....................................................................................... 73-75™ºÀƒ∏§∞∆∂™ µ∂ƒ°∂™ ............................................................................................................ 76√ƒ∂πÃ∞§∫π¡∞ ¢π∞∫√™ª∏∆π∫∞ .............................................................................................. 77∂π¢π∫∞ ∫∞ƒ∞µ√§∞ - ™Ã∏ª∞∆∞ ...................................................................................... 78ÃÀ∆∞ - ¢π∞∫√™ª∏∆π∫∞ .................................................................................................. 79§√°Ã∂™ .......................................................................................................................... 80™π¢∂ƒ∂¡π∞ ∞¡∆π∫∂πª∂¡∞ ......................................................................................... 81-82ƒ√∑∂∆∂™ - §√À§√À¢π∞ - ºÀ§§∞ ............................................................................... 83-86ƒ√∑∂∆∂™ - §√À§√À¢π∞ - ¢π∞º√ƒ∞ ¢π∞∫√™ª∏∆π∫∞ ........................................................................ 87¢π∞∆ƒÀ∆∞ ........................................................................................................................ 88§∞ª∂™ ¶√ª¶∂ - ™ºÀƒ∏§∞∆∂™ - ∆∂§∂πøª∞∆∞ ...................................................................... 89¢π∞∫√™ª∏∆π∫∞ ¶√ƒ∆∞™ - ∫∞°∫∂§ø¡ ........................................................................ ... 90§∞ª∂™-∫√π§√¢√∫√π-¢π∞∆ƒ∏∆∞-™ºÀƒ∏§∞∆∞ ................................................................ 91™∆∏ƒπ°ª∞∆∞ - ∫∞§Àª∞∆∞ ∫§∂π¢∞ƒπ∞™ .......................................................................... 92¶√ª√§∞ ™ºÀƒ∏§∞∆∞ ................................................................................................... 93¢π∞∫√™ª∏∆π∫∞ ............................................................................................................. 94ÃÀ∆∞ - ¢π∞∫√™ª∏∆π∫∞ ............................................................................................. 95-98¢π∞∫√™ª∏∆π∫∞ ...................................................................................................... 99-108¢π∞∫√™ª∏∆π∫∞ §∞ª∞ƒπ¡∞™ ....................................................................................... 109ª∂¡∆∂™∂¢∂™-ƒ∞√À§∞-™Àƒ∆∂™-√¢∏°√π-Ã∂ƒ√À§π∞ .............................................. 110--111™π¢∏ƒ∞ À§π∫∞ .............................................................................................................. 112ª∏Ã∞¡π™ª√π ™Àƒøª∂¡ø¡ - ∞¡√π°øª∂¡ø¡ £Àƒø¡ ............................................... 113ª∏Ã∞¡π™ª√π ............................................................................................................... 114

  EGRAFO 8-05-2008 10:23 ™ÂÏ›‰· 3

 • EGRAFO 8-05-2008 10:23 ™ÂÏ›‰· 4

 • 1068Ø35 mmG x Y mm

  580 x 1070 mm

  106930 ¯ 10 mm

  G x Y mm410 x 1000 mm

  G1067

  5

  ™∫∞§∂™

  ∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:23 ™ÂÏ›‰· 5

 • 100716 ¯ 8 mmG x Y mm

  680 x 715 mm

  G

  6

  ™∫∞§∂™

  EGRAFO 8-05-2008 10:24 ™ÂÏ›‰· 6

 • 1009Ø14 mmG x Y mm

  165 x 800 mm

  1011Ø14 mmG x Y mm

  80 x 1000 mm

  1008

  1010

  7

  ™∫∞§∂™

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:24 ™ÂÏ›‰· 7

 • 8

  ™∫∞§∂™

  1012

  1014

  10161018

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:24 ™ÂÏ›‰· 8

 • 9

  ™∫∞§∂™

  10211023

  10251027

  ∂ÈÎfiÓ·∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:25 ™ÂÏ›‰· 9

 • 10

  ™∫∞§∂™

  1030

  1032

  1034

  1037

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:25 ™ÂÏ›‰· 10

 • 11

  ™∫∞§∂™

  1039 1042

  1045

  1048

  ∂ÈÎfiÓ·∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:25 ™ÂÏ›‰· 11

 • 12

  ™∫∞§∂™

  1051 1053

  1057

  1058

  ∂ÈÎfiÓ·∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:26 ™ÂÏ›‰· 12

 • 1059 1060

  10621061

  13

  ™∫∞§∂™

  ∂ÈÎfiÓ· ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:26 ™ÂÏ›‰· 13

 • 1063 1064

  10661065

  14

  ™∫∞§∂™

  ∂ÈÎfiÓ· ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:26 ™ÂÏ›‰· 14

 • 1001

  1002

  1006

  1003

  1004

  1005

  ™∫∞§∂™

  15

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:26 ™ÂÏ›‰· 15

 • 16

  ™∫∞§∂™

  12071208

  1209

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  1210

  EGRAFO 8-05-2008 10:27 ™ÂÏ›‰· 16

 • 17

  ™∫∞§∂™

  1211∂ÈÎfiÓ·

  1212∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:27 ™ÂÏ›‰· 17

 • 18

  ™∫∞§∂™

  1213

  1214

  1215Ø12 mmG x Y mm

  950 x 880 mm 1216Ø12 mmG x Y mm

  950 x 880 mm

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:27 ™ÂÏ›‰· 18

 • 1217Ø12 mmG x Y mm

  190 x 300 mm

  1218Ø12 mmG x Y mm

  190 x 300 mm

  19

  ™∫∞§∂™

  30 mmG x Y mm

  300 x 1000 mm

  1219

  1220∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:27 ™ÂÏ›‰· 19

 • 20

  ™∫∞§∂™

  1221∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:27 ™ÂÏ›‰· 20

 • 21

  ™∫∞§∂™

  1222∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:28 ™ÂÏ›‰· 21

 • 22

  ™∫∞§∂™

  ∫√§√¡∞∫π∞ª√¡∆∂ƒ¡∞ ™Ã∂¢π∞

  80-0-93H.760xL.830

  16X18

  80-0-94H.770xL.840

  16X18

  14

  80-0-02H.800

  1223∂ÈÎfiÓ·

  1224∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:28 ™ÂÏ›‰· 22

 • 23

  ™∫∞§∂™

  1227Ø12 mmG x Y mm

  750 x 550 mm

  1228Ø12 mmG x Y mm

  750 x 550 mm

  1225¶fiÚÙ·

  1226∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:28 ™ÂÏ›‰· 23

 • 24

  ™∫∞§∂™

  1229∂ÈÎfiÓ·

  1230∂ÈÎfiÓ·

  1231∂ÈÎfiÓ·

  1232∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:28 ™ÂÏ›‰· 24

 • 25

  ™∫∞§∂™

  1233Ø12 mmG x Y mm

  600 x 1080 mm

  1233∂ÈÎfiÓ·

  1052

  1050

  EGRAFO 8-05-2008 10:29 ™ÂÏ›‰· 25

 • 26

  ¢π∞º√ƒ∂™ ¶ƒ√∆∞™∂π™

  12 mmG x Y mm

  145 x 570 x 800 mm

  1235

  1234

  1237

  12 mmG x Y mm

  185 x 590 x 800 mm

  1236¶fiÚÙ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:32 ™ÂÏ›‰· 26

 • 27

  1103

  1106

  1104

  1107

  1111

  1110

  1113 1114 1115

  1112

  1108

  1109

  1105

  27

  ¢π∞º√ƒ∂™ ¶ƒ√∆∞™∂π™ Ã∂πƒ. ∫∞∆∞™∫∂Àø¡

  EGRAFO 8-05-2008 10:32 ™ÂÏ›‰· 27

 • 28

  ∫∞°∫∂§∞ ª¶∞§∫√¡πø¡

  2001

  2002

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:33 ™ÂÏ›‰· 28

 • 2003

  20052004

  20072006

  29

  ∫∞°∫∂§∞ ª¶∞§∫√¡πø¡

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ· ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ· ∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:33 ™ÂÏ›‰· 29

 • 2008

  2009

  30

  ∫∞°∫∂§∞ ª¶∞§∫√¡πø¡

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:33 ™ÂÏ›‰· 30

 • 2010

  2012

  2014

  2011

  2013

  2015

  31

  ∫∞°∫∂§∞ ª¶∞§∫√¡πø¡

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:33 ™ÂÏ›‰· 31

 • 32

  ∫∞°∫∂§∞ ª¶∞§∫√¡πø¡

  2016

  2018

  2017

  2019

  2020 2021

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ· ∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:33 ™ÂÏ›‰· 32

 • 2022

  2023

  2024

  2025

  33

  ∫∞°∫∂§∞ ª¶∞§∫√¡πø¡

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:33 ™ÂÏ›‰· 33

 • 2026

  2028

  2030

  2032

  2027

  2029

  2031

  2033

  34

  ∫∞°∫∂§∞ ª¶∞§∫√¡πø¡

  ∂ÈÎfiÓ· ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ· ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ· ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:33 ™ÂÏ›‰· 34

 • 35

  ∫∞°∫∂§∞ ª¶∞§∫√¡πø¡

  2035

  2034

  2036∂ÈÎfiÓ·

  2038∂ÈÎfiÓ·

  2037∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:34 ™ÂÏ›‰· 35

 • 36

  §∞ª∂™ ™∆∏ƒπ•∏™ ∫∞°∫∂§√À

  √È ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ, ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÙÚ‡·˜ Î·È ÙÔ ¿¯Ô˜ Ù˘ Ï¿Ì·˜ ηÙfiÈÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜

  2044∂ÈÎfiÓ·

  2045∂ÈÎfiÓ·

  2039

  2040

  2041

  2042

  2043

  2046∂ÈÎfiÓ·

  2047∂ÈÎfiÓ·

  2048∂ÈÎfiÓ·

  2049

  2050

  2051

  2052

  2053

  EGRAFO 8-05-2008 10:34 ™ÂÏ›‰· 36

 • 37

  ¶ƒ√∆∞™∂π™ INOX

  ∫√À¶∞™∆∂™

  ™∆∏ƒπ°ª∞ ∫√À¶∞™∆∏™ ™∂ ∆∑∞ªπ

  ¢È¿ÛÙ·ÛË42,4 mm ¢È¿ÛÙ·ÛË42,4 mm ¢È¿ÛÙ·ÛË42,4 mm

  ∂•∞ƒ∆∏ª∞∆∞ °π∞ ∫∞°∫∂§√

  2101 2102

  2103 2104 2105

  ∫∂º∞§∂™ √ƒ£√™∆∞∆ø¡2106 2107 2108 2109

  ƒ˘ıÌÈÛÙ‹˜ ÔÚıÔÛÙ¿ÙË Áȷ͇ÏÈÓË ÎÔ˘·ÛÙ‹

  ƒ˘ıÌÈÛÙ‹˜ ÔÚıÔÛÙ¿ÙË ÁÈ·Ê 48.3mm ÎÔ˘·ÛÙ‹

  ƒ˘ıÌÈÛÙ‹˜ ÔÚıÔÛÙ¿ÙË Ì·ÍÔÓ¿ÎÈ

  ƒ˘ıÌÈÛÙ‹˜ ÔÚıÔÛÙ¿ÙË ÁÈ·Ê 48.3mm ÎÔ˘·ÛÙ‹

  ÌÂ Û˘ÁÎfiÏÏËÛË

  ∆∞¶∞ ™ø§∏¡√™2110 2111

  ∫∞ª¶À§∏ ª∂ ¶∞∆√Àƒ∞2112

  µ∞ƒ∂§∞∫π ºπ∞ º12

  ™∆∏ƒπ°ª∞∆∞ ∫ƒÀ™∆∞§§ø¡

  ¢∞Ã∆À§π¢π ºπ∞ º12 ∫∞§À¶∆ƒ√ º§∞¡∆∑∞™µ·ÚÂÏ¿ÎÈ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ÁÈ·ÛˆÏËÓ¿ÎÈ Ê12mm ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÌÂÌ˯·Ófi‚ȉ· ª6

  2113

  2114™∞∆π¡∂

  2115∫∞£ƒ∂º∆∏™

  2117º48,3mm

  2118º33,7mm

  2116º42,4mm

  ª∏Ã∞¡. °À∞§π√À

  2119 2120 2121

  √ƒ£√™∆∞∆∏™ ª∂ ¢π¶§∏§∞ª∞

  √ƒ£√™∆∞∆∏™ ª∂ ª√¡∏§∞ª∞

  √ƒ£√™∆∞∆∏™ ª∂ ª√¡∏§∞ª∞ ∂•ø∆∂ƒπ∫∏ ™∆∏ƒπ•∏

  2124

  21252122 2123

  º 32mm, À 600mm,K¤ÓÙÚ· 445mm

  2126 2127 2128

  EGRAFO 8-05-2008 10:34 ™ÂÏ›‰· 37

 • 38

  ¢π∞º√ƒ∂™ ∫∞∆∞™∫∂À∂™

  2130

  2129

  2131

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:35 ™ÂÏ›‰· 38

 • 3001

  3002

  3003 3004

  39

  ∞™º∞§∂π∂™ ¶∞ƒ∞£Àƒø¡

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:35 ™ÂÏ›‰· 39

 • 3005

  3006

  3007

  3008

  30103009

  40

  ∞™º∞§∂π∂™ ¶∞ƒ∞£Àƒø¡

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:35 ™ÂÏ›‰· 40

 • 41

  ∞™º∞§∂π∂™ ¶∞ƒ∞£Àƒø¡

  3011

  3012

  3013

  3014

  3015

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:35 ™ÂÏ›‰· 41

 • 4001

  4003

  4005

  4002

  4004

  4006

  42

  ∫∞°∫∂§∞ ¶∂ƒπºƒ∞•∏™

  ∂ÈÎfiÓ· ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ· ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ· ∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:36 ™ÂÏ›‰· 42

 • 4007

  4009

  4011

  4008

  4010

  4012

  43

  ∫∞°∫∂§∞ ¶∂ƒπºƒ∞•∏™

  ∂ÈÎfiÓ·∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ· ∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:36 ™ÂÏ›‰· 43

 • 4013 4014

  4019

  4015 4016

  4017 4018

  4020

  44

  ∫∞°∫∂§∞ ¶∂ƒπºƒ∞•∏™

  ∂ÈÎfiÓ·∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:36 ™ÂÏ›‰· 44

 • 45

  ¶√ƒ∆∂™

  4021∂ÈÎfiÓ·

  4022∂ÈÎfiÓ·

  4023∂ÈÎfiÓ·

  4024∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:36 ™ÂÏ›‰· 45

 • 46

  ¶∂ƒπºƒ∞•EI™

  4025∂ÈÎfiÓ·

  4026∂ÈÎfiÓ·

  4027∂ÈÎfiÓ·

  4028∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:36 ™ÂÏ›‰· 46

 • 5001

  47

  ¶√ƒ∆∂™

  ∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:37 ™ÂÏ›‰· 47

 • 50025003

  5004 5005

  48

  ¶√ƒ∆∂™

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ· ∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:37 ™ÂÏ›‰· 48

 • 5007

  5008

  50105011

  5009

  49

  ¶√ƒ∆∂™

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:37 ™ÂÏ›‰· 49

 • 5012

  5013

  5014

  5015

  50

  ¶√ƒ∆∂™

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:38 ™ÂÏ›‰· 50

 • 5016

  5017

  51

  ¶√ƒ∆∂™

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:50 ™ÂÏ›‰· 51

 • 5018

  5020

  5019

  5021

  5022

  52

  ¶√ƒ∆∂™

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:50 ™ÂÏ›‰· 52

 • 53

  5023

  5024

  5025

  53

  ¶√ƒ∆∂™

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:51 ™ÂÏ›‰· 53

 • 54

  ¶√ƒ∆∂™

  5026∂ÈÎfiÓ·

  5027∂ÈÎfiÓ·

  5028∂ÈÎfiÓ·

  5029∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:51 ™ÂÏ›‰· 54

 • 55

  ¶√ƒ∆∂™

  5030∂ÈÎfiÓ·

  5031∂ÈÎfiÓ·

  5032¶fiÚÙ·

  5033¶fiÚÙ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:51 ™ÂÏ›‰· 55

 • 56

  ¶√ƒ∆∂™ ª∂ §∞ª∞ƒπ¡∞

  5034∂ÈÎfiÓ·

  5035∂ÈÎfiÓ·

  5036∂ÈÎfiÓ·

  5037∂ÈÎfiÓ·

  5038

  5039

  5040

  EGRAFO 8-05-2008 10:51 ™ÂÏ›‰· 56

 • 57

  §∞ª∞ƒπ¡∂™ ∫√¶∏™ LASER

  5043

  H.300 x L. 120014kg

  4 mm ¶∞Ã√™

  §∞ª∞ƒπ¡∞ ™ºÀƒ∏§∞∆∏ °π∞ ∆∞ª¶§∞ ∞À§√¶√ƒ∆∞™

  H.300 x L. 250011,7kg

  2 mm ¶∞Ã√™

  H.300 x L. 120013kg

  4 mm ¶∞Ã√™

  5045 H.1000 x L. 200024kg

  1,5 mm ¶∞Ã√™

  5046H.1000 x L. 200024kg

  1,5 mm ¶∞Ã√™

  5044

  5042∂ÈÎfiÓ·

  5041∂ÈÎfiÓ·

  5041

  EGRAFO 8-05-2008 10:52 ™ÂÏ›‰· 57

 • 58

  ¢π∞∫√™ª. µ∂ƒ°∂™ ª∂ À¶√¢√Ã∏

  5047

  5048∂ÈÎfiÓ·

  5049

  5050

  EGRAFO 8-05-2008 10:52 ™ÂÏ›‰· 58

 • 28 x 80 18 x 70 13 x 80 59 x 51

  50 x 100 78 x 44

  88 x 3767 x 64

  101 102 103 104

  105 106

  107 10859

  ™∆√πÃ∂π∞ ∞¶√ ª∞™πº ™π¢∂ƒ√

  EGRAFO 8-05-2008 10:52 ™ÂÏ›‰· 59

 • 50 x 50 50 x 50 55 x 45

  50 x 130

  75 x 5744 x 93

  60 x 60

  50 x 50

  60 x 60

  12 x 5

  109

  110 111

  113

  112

  114115

  60

  ™∆√πÃ∂π∞ ∞¶√ ª∞™πº ™π¢∂ƒ√

  EGRAFO 8-05-2008 10:52 ™ÂÏ›‰· 60

 • 12H.370xL.150 H.800xL.370 H.800xL.370 H.800xL.280

  12H.800xL.700

  12H.600xL.600

  14H.560xL.560

  12H.580xL.430

  12H.480xL.400

  12H.800xL.1000

  14

  12 16

  12 14

  12 14

  12 14

  12 14

  H.800xL.52012 x 514 x 5

  12 14

  12 14 16 20

  12 x 5 14 x 5

  116 117 118 119 120

  121 122 123

  124 125 12661

  ™∆√πÃ∂π∞ ∞¶√ ª∞™πº ™π¢∂ƒ√

  EGRAFO 8-05-2008 10:52 ™ÂÏ›‰· 61

 • 8 H.250xL.250

  12H.900xL.385 12

  H.480xL.39012

  H.510xL.475

  12H.400xL.510

  12H.430xL.430

  12H.830xL.830

  12H.800xL.110

  12 x 6

  12

  H.8

  00

  xL.1

  20

  12

  H.8

  00

  xL.1

  30

  12

  H.8

  00

  xL.1

  20

  12

  H.8

  00

  xL.1

  60

  127128

  129 130

  131 132133 134

  141140139138137136135

  62

  ™∆√πÃ∂π∞ ∞¶√ ª∞™πº ™π¢∂ƒ√

  EGRAFO 8-05-2008 10:52 ™ÂÏ›‰· 62

 • 144 145 146 147 148 149 150 152

  50525051

  H.800 H.800 H.800 H.800 H.800 H.800 H.800 H.800

  63

  ™∆√πÃ∂π∞ ∞¶√ ª∞™πº ™π¢∂ƒ√

  5053

  142

  H.800

  143

  H.800

  143∞

  H.800

  ∂ÈÎfiÓ· ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:52 ™ÂÏ›‰· 63

 • H.800xL.260 H.800xL.260 H.800xL.400 H.800xL.270 H.800xL.270 H.800xL.270

  H.800xL.160 H.800xL.160 H.800xL.100 H.800xL.100 H.800xL.50 H.800xL.50

  H.800xL.150 H.800xL.160 H.800xL.230 H.800xL.640 H.800xL.12

  153 154 155 156 157 158

  159 160 161 162 163 164

  165 166 167 168 169

  64

  ™∆√πÃ∂π∞ ∞¶√ ª∞™πº ™π¢∂ƒ√

  EGRAFO 8-05-2008 10:52 ™ÂÏ›‰· 64

 • H.800xL.260 H.450xL.450 H.800xL.380 H.800xL.200 H.800xL.200

  H.800xL.240 H.80xL.32 H.80xL.28 H.80 H.80

  5054 5055

  170 171 172 173 174

  175 176 177 178 179 180 181 182 183

  65

  ™∆√πÃ∂π∞ ∞¶√ ª∞™πº ™π¢∂ƒ√

  ∂ÈÎfiÓ·∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:52 ™ÂÏ›‰· 65

 • 66

  ™∆√πÃ∂π∞ ∞¶√ ª∞™πº ™π¢∂ƒ√

  H.800xL.130 H.800xL.140 H.800xL.200 H.800184 185 186 187 188

  14 H.800 14

  189

  14H.900xL.140

  190

  14H.900xL.140

  191

  20H.400xL.140

  192

  12H.800xL.120

  193

  12H.800xL.115

  194

  12H.800xL.210

  195

  12H.800xL.155

  197 198 199 200196

  12H.800xL.105 H.800

  14H.800

  14H.800

  14H.800

  14

  EGRAFO 8-05-2008 10:52 ™ÂÏ›‰· 66

 • 12H.900

  14H.900

  12H.900

  14H.900

  12H.800

  12H.800

  14H.900

  14H.900

  201 202 203 204

  205 206 207 208

  67

  ™∆√πÃ∂π∞ ∞¶√ ª∞™πº ™π¢∂ƒ√

  EGRAFO 8-05-2008 10:52 ™ÂÏ›‰· 67

 • 12H.800

  14H.800

  12H.800

  14H.800

  12H.800

  12H.800

  12H.800

  12H.800

  12H.800

  12H.800

  12H.800

  209 210 211 212 213 214 215 216 217

  218 2191118 1119

  68

  ∫√§ø¡∞∫π∞ ™ºÀƒ∏§∞∆∞

  ∂ÈÎfiÓ· ∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:53 ™ÂÏ›‰· 68

 • 1120 1121 1122

  112511241123

  69

  ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞

  ∂ÈÎfiÓ· ∂ÈÎfiÓ· ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ· ∂ÈÎfiÓ· ∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:53 ™ÂÏ›‰· 69

 • 70

  ™∆√πÃ∂π∞ ∞¶√ ª∞™πº ™π¢∂ƒ√

  16-14-12H.800X1200mm

  11281127

  14H.800xL.330

  1126∂ÈÎfiÓ·

  1017Ø14 mmG x Y mm

  165 x 800 mm

  1022Ø14 mmG x Y mm

  215 x 1000 mm 14

  80-0-26H.900xL.330

  101312 mm

  G x Y mm170 x 800 mm

  102612 mm

  G x Y mm240 x 900 mm

  103314 x 14

  G x Y mm160 x 800 mm

  103816 ¯ 8 mmG x Y mm

  120 x 800 mm

  G1035

  16 mmG x Y mm

  155 x 1000 mm

  102816 mm

  G x Y mm120 x 600 mm

  101512 mm

  G x Y mm110 x 800 mm

  EGRAFO 8-05-2008 10:53 ™ÂÏ›‰· 70

 • 71

  ∫√§ø¡∞∫π∞ ¶ƒ∂™™∞ƒπ™∆∞

  1129

  700x500mm(12x12)

  1130

  700x500mm(12x12)

  1131

  700x500mm(12x12)

  16x8mm H.300xL.700

  ¶-959µ

  1133

  800x45mm(12x12)

  1134

  800x40mm(12x12)

  1135

  800x40mm(12x12)

  1136

  800x40mm(12x12)

  1137

  800x40mm(12x12)

  1138

  800x130mm(12x12)

  1139

  800x57mm(12x12)

  1140

  800x57mm(12x12)

  ¶-118

  º12(12x12)

  ¶-116

  º12(12x12)

  ¶-958∞

  (12x6)

  ∂-544º(8x16)

  ø-103º(14¯14 & 16¯16)

  ø-020º 14

  ø-021º 14

  ∂-0112xº8

  ∂-0122xº8

  ∂-103 2xº8

  ø-004º 12

  ∂-1612xº8

  ø-615º(14x14)

  ø-616º(14x14)

  1132Ø12 mmG x Y mm

  50 x 1000 mm

  102412 x 12

  G x Y mm155 x 1000 mm

  102916 ¯ 8 mmG x Y mm

  530 x 80 mm

  G

  102012 ¯ 6 mmG x Y mm

  520 x 80 mm

  G

  EGRAFO 8-05-2008 10:54 ™ÂÏ›‰· 71

 • 20H.1200

  25H.1200

  25H.1200

  25H.1200

  20H.1200

  25H.1200

  30H.1200

  40H.1200

  25H.1200

  25H.1200

  20H.1200

  25H.1200

  20H.1200

  20H.1200

  25H.1200

  221 222 223 224 225 226 227 228220

  230 231 232 233 234229

  72

  ∫√§ø¡∂™ ™ºÀƒ∏§∞∆∂™

  EGRAFO 8-05-2008 10:54 ™ÂÏ›‰· 72

 • 73

  ¢π∞∫√™ª∏∆π∫∂™ ∫√§ø¡∂™

  25H.1200

  16H.1200

  16H.1200

  25H.1200

  248 249 250 251

  25H.1200

  30H.1200

  10H.800

  12H.800

  252 253 255254

  25H.1200

  25H.1200

  16H.800

  25H.1200

  20H.1200

  25H.1200

  256 257 258 259 260 26132

  155X690mm

  114150

  H.1200

  1142

  EGRAFO 8-05-2008 10:54 ™ÂÏ›‰· 73

 • 74

  ¢π∞∫√™ª∏∆π∫∂™ ∫√§ø¡∂™

  40x1.5H.1200

  26230x1.5H.900

  26340x1.5H.900

  26430x1.5H.900

  26540x1.5H.900

  266

  42x1.5H.1200

  26742x1.5

  H.1200

  26833x1.5H.800

  269

  33x1.5H.800

  270

  EGRAFO 8-05-2008 10:54 ™ÂÏ›‰· 74

 • 75

  ¢π∞∫√™ª∏∆π∫∂™ ∫√§ø¡∂™

  30x1.5H.900

  27130x1.5H.900

  27230x1.5H.900

  27330x1.5H.900

  27442x1.5

  H.1200

  275

  276

  277

  ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:54 ™ÂÏ›‰· 75

 • m12141620253040

  3333322

  121416202530

  333332

  m m30x30x240x40x260x60x380x80x3

  3333

  m60x30x280x40x2

  33

  1214

  m

  33 º12

  º16º20

  m

  444

  333

  68

  10

  12142025

  m

  3333

  301302303304305306307

  308309310311312313

  314315316317

  318319

  320321 322

  323324

  325326327328

  76

  ™ºÀƒ∏§∞∆∂™ µ∂ƒ°∂™

  EGRAFO 8-05-2008 10:56 ™ÂÏ›‰· 76

 • 451 452 453 454

  77

  √ƒ∂πÃ∞§∫π¡∞ ¢π∞∫√™ª∏∆π∫∞

  435 436 437 438 439

  430 431 432 433434

  42H.130xL.90

  42742

  H.70xL.50

  42816

  H.135xL.40

  429

  16H.60xL.30

  42416

  H.60xL.45

  425

  426

  60418

  90419

  40420

  30421 42

  H.93xL.65

  42216

  H.25xL.30

  423

  35412

  45413

  50414

  45415

  80416 42

  H.30xL.70

  417

  16H.50xL.50403

  14H.50xL.50402

  12H.50xL.50401

  25H.60xL.60405

  20H.60xL.60404

  40H.85xL.85407

  30H.70xL.70406 14H.40xL.40409

  12H.40xL.40408

  25H.70xL.170411

  20H.70xL.170410

  EGRAFO 8-05-2008 10:56 ™ÂÏ›‰· 77

 • 78

  ∂π¢π∫∞ ∫∞ƒ∞µ√§∞ - ™Ã∏ª∞∆∞

  12¯5¯1114¯5¯11

  L.110

  12¯5

  ∏.110

  12¯5

  Ãπ∞™∆∏ ∞§. ™∫∞§∞™ 12¯5

  12¯12 12¯5 12¯5 ∏.90¯L.180

  12¯5

  ∫∞ƒ∞µ. ¶∂∆∞§√À¢∞ 12Ã5Ã27 ¶∞∆∏ª 12¯5¯11

  L.110

  12¯5

  L.110

  12¯5 ™ºÀƒ.

  501 502 503 504 505 506

  511510509508507

  12¯1214¯14

  512

  514

  515

  516 517

  518

  519

  520

  513

  521 522523 524 525 526 527

  EGRAFO 8-05-2008 10:57 ™ÂÏ›‰· 78

 • 79

  ÃÀ∆∞ - ¢π∞∫√™ª∏∆π∫∞

  10012 12 14 14 14 14 16

  100 100 100 100 100 100

  H.56xL.40H.72xL.50H.83xL.60H.92xL.70

  H.125xL.90H.155xL.110

  30¯30 10040¯40 4850¯50 3060¯60 2480¯80 10100¯100 6

  H.85xL.45H.97xL.55

  H.120xL.64H.155xL.89H.180xL.95

  40¯40 4850¯50 3060¯60 2480¯80 10

  100¯100 6

  H.50xL.40H.75xL.50H.90xL.60

  H.115xL.80H.140xL.100

  40¯40 7050¯50 4860¯60 2480¯80 12100¯100 6

  528 529 530 531 532 533 534

  535 536 537 538 539 540 541 542 543 544

  545546547548549550

  551552553554555

  556557558559560

  ÃÀ∆∞

  ™π¢∏ƒ√À ∞§√Àªπ¡π√ÀÛ fiÏ· Ù· ÌÂÁ¤ıË Ì‹ÎË Î·È ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ

  540º

  EGRAFO 8-05-2008 10:57 ™ÂÏ›‰· 79

 • 80

  §√°Ã∂™

  14H.50xL.25

  156214

  H.140xL.70

  156180 14

  H.120xL.65

  156380 12

  H.120xL.65

  156480

  20H.125xL.30

  1565

  30H.145xL.40

  156635

  H.220xL.68

  156728

  H.175xL.55

  156835

  H.125xL.63

  156925

  H.120xL.65

  157030

  H.185xL.85

  1571

  20H.80xL.45

  157830

  H.160xL.32

  157227

  H.185xL.70

  157324

  H.160xL.60

  157433

  H.190xL.53

  157525

  H.135xL.41

  157625

  H.125xL.65

  1577

  32H.150xL.32

  157935

  H.100xL.35

  158028

  H.85xL.28

  158125

  H80xL.25

  158250

  H.165xL.85

  158320

  H.133xL.90

  158422

  H.160xL.66

  158514

  H.57xL.38

  158620

  H.125xL.70

  1587

  40H.150xL.40

  158820

  H.210xL.100

  158940

  H.200xL.70

  159030

  H.140xL.60

  159125

  H.125xL.45

  159216

  H.160xL.70

  159325

  H.160xL.25

  159416

  H.210xL.78

  1595

  EGRAFO 8-05-2008 10:57 ™ÂÏ›‰· 80

 • H.180xL.85100

  H.120xL.6555

  H.103xL.4848

  H.90xL.4040

  H.80xL.4028

  H.180xL.100100

  H.90xL.5050

  H.155xL.6035

  H.90xL.5050

  H.90xL.5033

  H.80xL.6040

  H.125xL.5248

  H.85xL.4842

  H.60xL.3027

  H.1914

  H.120xL.7525

  H.115mm H.85mm622 626625624623

  632631630629628627

  637636635634633

  639638

  81

  ™π¢∂ƒ∂¡π∞ ∞¡∆π∫∂πª∂¡∞

  H.45xL.3021

  638

  H.50xL.4533

  638∞

  H.70xL.5542

  638µ

  H.80xL.6550

  638°

  H.103xL.7051

  639

  H.78xL.5542

  639∞

  EGRAFO 8-05-2008 10:57 ™ÂÏ›‰· 81

 • H.100xL.25512

  H.100xL.255 H.170xL.90 H.190xL.1006

  90

  8

  55

  8

  125

  8

  90

  8

  55

  8

  H.110xL.11014

  70

  10

  H.18xL.3535

  H.175xL.70

  H.230xL.21060 5kgkg

  H.152mm H.9,5xL.9,5

  ∫ø¢. ¢π∞™∆∞™∏30Ã3040Ã4050Ã5060Ã6080Ã80

  100Ã100

  ∫∞¶∞∫π ™π¢∏

  ƒ√À

  643642641640

  649648647646645644

  652651650

  655654653

  656657658659660661

  82

  ™π¢∂ƒ∂¡π∞ ∞¡∆π∫∂πª∂¡∞

  EGRAFO 8-05-2008 10:58 ™ÂÏ›‰· 82

 • 263342486080

  100120150200

  33424860708090

  100120140160200

  170200290

  60 70 80 110 80 60 60

  120 80 60 60 60 H.80xL.60 H.80xL.60

  H.75xL.603

  H.110xL.403

  H.110xL.403

  H.75xL.603

  682683684685686687

  688689690691

  692693694695696697698699700701702703

  704705706

  707 708 709 710 711 712 713

  714 715 716 717 718 719 720

  721 722

  723 724

  83

  ƒ√∑∂∆∂™ - §√À§√À¢π∞ - ºÀ§§∞

  EGRAFO 8-05-2008 10:58 ™ÂÏ›‰· 83

 • G x Y mm80 x 120 mm

  G x Y mm80 x 120 mm

  G x Y mm90 x 140 mm

  G x Y mm90 x 140 mm

  G x Y mm90 x 110 mm

  G x Y mm90 x 110 mm

  G x Y mm90 x 160 mm

  G x Y mm90 x 160 mm

  90

  2

  140

  2

  60

  2

  86

  2

  H.32xL.60

  2

  H.50xL.85

  2

  85

  2

  66

  2

  84

  2

  60

  2

  90

  2

  60

  2

  60

  2

  725 726

  732

  731730729728727

  736735734733 737

  742

  741739738 740

  745744743

  84

  ƒ√∑∂∆∂™ - §√À§√À¢π∞ - ºÀ§§∞ MA™πº

  EGRAFO 8-05-2008 10:58 ™ÂÏ›‰· 84

 • 85

  H.60xL.27

  0,3

  H.70xL.35

  0,3

  H.88xL.46

  0,3

  H.45xL.25

  0,5

  H.70xL.75

  0,5

  H.105xL.95

  0,5

  H.200xL.190

  0,5

  H.38xL.40

  0,3

  H.57xL.33

  0,3

  H.65xL.30

  0,3

  H.45xL.70

  0,4

  H.70xL.90

  0,4

  H.130xL.65

  0,5

  H.95xL.50

  0,5

  H.350xL.130

  1

  H.85xL.106

  0,3

  H.125xL.180

  0,3

  H.158xL.80

  1

  H.80xL.33

  0,3

  H.100xL.35

  0,3

  H.85xL.30

  0,3

  150

  1

  H.180xL.60

  1

  H.265xL.150

  1

  H.120xL.40

  0,4

  H.170xL.40

  0,4

  38

  0,3

  60

  0,5

  48

  0,5

  42

  0,5

  746 747 748 749 750 751 752

  755 760759758757756754753

  772775774773771770769768

  767766765764763762761

  ƒ√∑∂∆∂™ - §√À§√À¢π∞ - ºÀ§§∞

  EGRAFO 8-05-2008 10:58 ™ÂÏ›‰· 85

 • H.55xL.47

  1,5

  H.45xL.32

  1,5

  H.45xL.30

  1,5

  H.330xL.32

  6

  H.300xL.60

  6

  H.140xL.85

  3H.20xL.6,5

  H.205xL.100

  3

  H.165xL.70

  3

  H.300xL.70

  4

  110

  4

  H.270xL.130

  H.330xL.260

  6

  H.1000

  12

  H.155xL.110

  3

  H.125xL.75

  3

  782781780779778777776

  787

  786

  785784783

  789788

  790 792 793

  86

  ƒ√∑∂∆∂™ - §√À§√À¢π∞ - ºÀ§§∞

  H.60xL.60

  4795∞

  H.95xL.95

  4795µ

  H.95xL.95

  4795°

  H.230xL.130

  4794∞

  H.170xL.90

  H.230xL.130

  4794¢

  H.170xL.140

  20790∞ H.190xL.125

  5793∞

  EGRAFO 8-05-2008 10:58 ™ÂÏ›‰· 86

 • H.60xL.6012

  H.11022 0,44kgkg

  H.60xL.6014

  H.60xL.6020

  H.60xL.60 11015 0,30kgkg

  11015 0,63kgkg

  11015 0,46kgkg

  152025303540506080100

  H.390xL.230 H.260xL.230 H.140xL.60

  6x306x408x308x40

  H.150xL.901kgkg

  H.150xL.25

  14

  No 12No 16No 18

  No 24

  40x5 ™∫∞§π™∆∏

  796 797 798 799 800 801 802 803

  807808809810811812813814815816

  821 822

  823

  824 825826

  827

  828 829 830

  831832834834

  87

  ƒ√∑∂∆∂™ - §√À§√À¢π∞ - ¢π∞º√ƒ∞ ¢π∞∫√™ª∏∆π∫∞

  4014¶∞∆√Àƒ∞

  100

  3514¶∞∆√Àƒ∞

  150

  3014¶∞∆√Àƒ∞

  300

  2512¶∞∆√Àƒ∞

  500

  2012¶∞∆√Àƒ∞

  1000

  804∞ 804µ 804° 804¢ 804∂

  EGRAFO 8-05-2008 10:58 ™ÂÏ›‰· 87

 • 88

  ¢π∞∆ƒÀ∆∞

  3013

  3014

  141620

  141311

  141517

  835836837

  1416182025

  1413121110

  1415161718

  838839840841842

  14 16 12,584314 16 12,5844

  1416161412

  3m3m3m3m3m

  30x830x840x830x830x8

  GGGGG

  845846847848849

  3012

  ∂ÈÎfiÓ· ∂ÈÎfiÓ·

  ∂ÈÎfiÓ·

  EGRAFO 8-05-2008 10:58 ™ÂÏ›‰· 88

 • 40x11 2,8 3,3050x14 4,4 3,3060x16 5,5 3,30

  kg/m m30x8 1,4 3,3040x8 2 3,30

  50x10 3,2 3,30

  40x8,5 2,063,554,86

  50x11,560x13,5

  kg/m m kg/m m3,053,053,05

  4m14x4

  0,325Kg/m

  4m14x4

  0,350Kg/m

  4m14x4

  0,425Kg/m

  40x1150x14

  30x840x8

  50x10

  40x1150x1460x16

  30x840x8

  50x10

  §∞ª∞ ™∫∞§π™∆∏25x5

  ™π¢. ¶π. ¢π∞Tƒ∏∆√™30x15

  §∞ª∞ ™∫∞§π™∆∏40x5

  §∞ª∞ ™∫∞§π™∆∏40x8

  40¯8, 40¯5

  40¯8, 40¯540¯8, 40¯5

  850851852

  853854855

  856857858

  859 860 861

  862863

  864865866

  867868869

  870871872

  873

  874

  876

  877

  878879

  875

  89

  §∞ª∂™ ¶√ª¶∂ - ™ºÀƒ∏§∞∆∂™ - ∆∂§∂πøª∞∆∞

  EGRAFO 8-05-2008 10:58 ™ÂÏ›‰· 89

 • 2m25x6

  2m40x6

  2m25

  2m25x540x540x8

  2m25x540x540x8

  H.700xL.200

  25x8

  H.1300xL.220

  25x8886

  880 881 882

  887

  883884885

  888889890

  90

  ¢π∞∫√™ª∏∆π∫∞ ¶√ƒ∆∞™ - ∫∞°∫∂§ø¡

  EGRAFO 8-05-2008 10:58 ™ÂÏ›‰· 90

 • 91

  §∞ª∂™-∫√π§√¢√∫√π-¢π∞∆ƒ∏∆∞-™ºÀƒ∏§∞∆∞

  3m40x8

  ∞-0153m

  40x8

  ∞-0163m

  32x9

  ∞-0173m

  30x8

  ∞-018

  ∞-005 ∞-003 ∞-012-1

  ∞-012-2 ∞-014-1 ∞-014-2

  ∞-013 ∞-007 ∞-008

  ∞-011-1 ∞-011-2 ∞-011-3

  EGRAFO 8-05-2008 10:59 ™ÂÏ›‰· 91

 • 40¯6 14 12 14

  ¢∂•. + ∞ƒπ™∆. ¢∂•. ∞ƒπ™∆. ¢∂•. + ∞ƒπ™∆. ¢∂•. + ∞ƒπ™∆.

  ¢∂•. + ∞ƒπ™∆. ¢∂•. ∞ƒπ™∆. ¢∂•. + ∞ƒπ™∆. ¢∂•. + ∞ƒπ™∆.

  891

  902

  892 893 894

  898897896895

  901899 900

  910909

  904903 905

  908907906

  92

  ™∆∏ƒπ°ª∞∆∞ - ∫∞§Àª∞∆∞ ∫§∂π¢∞ƒπ∞™

  EGRAFO 8-05-2008 10:59 ™ÂÏ›‰· 92

 • 93

  ¶√ª√§∞ ™ºÀƒ∏§∞∆∞

  911

  G x Y mm90 x 280 mm

  12mmG x Y mm

  50x 210 mm

  912

  914

  913

  915

  916

  917

  918

  919 920

  921922

  EGRAFO 8-05-2008 10:59 ™ÂÏ›‰· 93

 • H.250xL.100 H.340xL.170 H.200xL.200 H.240xL.160 H.100xL.100

  45 15 15 12 50

  H.95xL.4512

  H.95xL.4516

  H.105xL.8016

  H.137xL.4014x14 90

  60504040 40 40 50

  120400500

  0,300,190,12

  H.50xL.3214

  100

  H.12xL.3516

  500

  H.140xL.4016

  50

  H.135xL.3516

  100

  H.60xL.60H.70xL.70

  H.100xL.100H.115xL.115

  30¯30 6440¯40 6460¯60 1880¯80 12

  H.40xL.60H.46xL.70

  H.61xL.100H.70xL.114

  30¯30 8040¯40 8060¯60 3680¯80 24

  H.24xL.4014

  200

  H.40xL.4014120

  H.58xL.4014x14

  561 562 563 564 565

  566 567 568 569 570

  574 575 576 577 578

  587 588

  571572573

  579580581582

  583584585586

  94

  ¢π∞∫√™ª∏∆π∫∞

  EGRAFO 8-05-2008 10:59 ™ÂÏ›‰· 94

 • 40x4040x4040x4050x5060x6060x6080x80

  100x100120x120

  L1214161820253040506080

  H.30xL.3014

  H.30xL.3016 16

  301430

  H.65xL.421214161820

  H.42xL.4214161820

  60608080

  L25334248

  L404040

  121416

  4014

  4016

  921 924923922

  925926927928929

  930931932933

  934935936937938939940941942

  943944945946

  947948949

  950 951

  95

  ÃÀ∆∞ - ¢π∞∫√™ª∏∆π∫∞

  EGRAFO 8-05-2008 10:59 ™ÂÏ›‰· 95

 • H.520xL.2605kgkg

  H.480xL.52011,5kgkg

  H.530xL.56011,8kgkg

  H.520xL.38010kgkg

  H.650xL.3008,2kgkg

  H.550xL.55012,3kgkg

  H.520xL.3107,6kgkg

  H.570xL.5109,8kgkg

  953952 956955954

  957 958 959

  961960

  96

  ÃÀ∆∞ - ¢π∞∫√™ª∏∆π∫∞

  EGRAFO 8-05-2008 10:59 ™ÂÏ›‰· 96

 • 97

  ™∫∞§∂™

  H.500xL.3607,3kgkg

  H.460xL.4807,3kgkg

  H.390xL.3007,5kgkg

  H.430xL.19014

  H.360xL.19014

  H.190xL.17014

  H.100xL.13014

  H.670xL.400

  0,8kgkg190

  0,8kgkg190

  0,8kgkg190

  0,8kgkg190

  964963962

  966965

  970969968967

  971

  972

  976975974973

  977

  97

  ÃÀ∆∞ - ¢π∞∫√™ª∏∆π∫∞

  EGRAFO 8-05-2008 10:59 ™ÂÏ›‰· 97

 • 98

  H.500xL.75 H.1000xL.75

  9,5kgH.730xL.60

  17kgH.970xL.70

  17kgH.970xL.70

  985

  987986

  988 989

  ÃÀ∆∞ - ¢π∞∫√™ª∏∆π∫∞

  EGRAFO 8-05-2008 10:59 ™ÂÏ›‰· 98

 • 99

  ¢π∞∫√™ª∏∆π∫∞

  WH-1203 WH-1206

  WH-1211

  WH-7135H.445xW.740

  WH-917 WH-914 WH-7030 WH-7020H.550xW.415 H.390xW.195

  WH-918 WH-924 WH-8259 WH-7012H.700xW.285H.700xW.295

  EGRAFO 8-05-2008 11:00 ™ÂÏ›‰· 99

 • 100

  ¢π∞∫√™ª∏∆π∫∞

  W.250xH.4400.7kgkg

  WH-3221

  50x150mm0.17kgkg

  WH-2311

  140x45mm0.18kgkg

  WH-2312W.270xW.110WH-5106

  51x70WH-6333

  º50WH-6336

  º60WH-6337

  º80WH-6338

  º105WH-6327

  º105WH-6328

  º60Ã180mm0.97kgkg

  WH-2109

  30Ã155mm0.45kgkg

  WH-2123

  30Ã155mm1.07kgkg

  30Ã70mm0.29kgkg

  35Ã70mm0.3kgkg

  WH-2127

  º80mm0.12kgkg

  WH-2304H.90ÃW.90WH-5092

  H.115ÃW.115WH-5093

  H.330ÃW.2001.12kgkg

  WH-2046102Ã250WH-6314

  42X110WH-6317

  H.193ÃW.880.185kgkg

  WH-2039

  H.450ÃW.902.715kgkg

  WH-2050

  H.330ÃW.603kgkg

  WH-2049

  H.450ÃW.901.520kgkg

  WH-2051

  H.450ÃW.901.520kgkg

  WH-2052

  WH-2122 WH-2128

  EGRAFO 8-05-2008 11:00 ™ÂÏ›‰· 100

 • H.1100ÃW.1108.5kgkg

  WH-3204

  H.830ÃW.8306.69kgkg

  WH-3208

  H.830ÃW.8303.62kgkg

  WH-3207 WH-3205

  H.550ÃW.7506.5kgkg

  WH-3224

  H.880ÃW.3704.7kgkg

  WH-3214H.240ÃW.240

  1.075kgkgWH-3201

  H.600ÃW.4503.1kgkg

  WH-3219

  H.450ÃW.4003kgkg

  WH-3218

  H.550ÃW.2502.5kgkg

  WH-3244WH-3202

  H.650ÃW.4504.5kgkg

  WH-3233

  H.650ÃW.6005.5kgkg

  WH-3227

  H.350ÃW.9008.56kgkg

  WH-3702H.900ÃW.350

  WH-7114

  101

  ¢π∞∫√™ª∏∆π∫∞

  EGRAFO 8-05-2008 11:07 ™ÂÏ›‰· 101

 • 102

  ¢π∞∫√™ª∏∆π∫∞

  80-0-38H.200xL.150

  80-0-38/1H.90xL.140

  60-0-31H.90xL.100

  60-0-32

  H.125xL.130

  ∂π¢∏¢π∞∫√™ª∏™∏™

  ÎÔ˘ÚÙÈÓfi͢ÏÔ

  ∂π¢∏ ∆∑∞∫π√À

  80-0-11780-0-116

  H.170xL.10020

  H.170xL.10020

  H.170xL.6520

  H.170xL.6520

  60-0-35 60-0-36

  60-0-33 60-0-34

  H.280xL.60 H.330xL.50

  H.350xL.60 H.300xL.60

  60-0-37 60-0-38

  60-0-39 60-0-40

  EGRAFO 8-05-2008 11:07 ™ÂÏ›‰· 102

 • 103

  ¢π∞∫√™ª∏∆π∫∞

  80-0-11580-0-114

  7100 7101 7102

  ¢π∞∫√™ª∏∆π∫∞ ∫√§√¡∞∫π∞

  ¶∂∑√¢ƒ√ªπø¡

  EGRAFO 8-05-2008 11:07 ™ÂÏ›‰· 103

 • 104

  ¢π∞∫√™ª∏∆π∫∞

  12x1214x1416x1620x2025x2530x3040x40

  7001700270037004700570067007

  12x1214x1416x1620x2030x3040x40

  700870097010701170127013

  12x1214x1424x24

  701470157016

  mm mm mm 100x100mm

  7017

  20x1030x1040x10

  701870197020

  mm

  12x1214x1420x20

  702270237024

  mm

  12x1214x14

  70217021

  mm

  7025

  º103

  1,5mm68mm7026

  1,5mm97mm7027

  1,5mm120mm7028

  1,5mm60mm7029

  1,5mm68mm7030

  3,5mm50x140mm

  7031

  3,5mm50x140mm

  70327033

  4mm215x175mm

  7034

  4mm215x175mm

  7035

  4mm100x330mm

  7040

  4mm50x180mm

  7041

  4mm90x110mm

  7036

  4mm90x110mm

  7037

  16x8mm80x400mm

  7038

  16x8mm80x400mm

  7039

  EGRAFO 8-05-2008 11:07 ™ÂÏ›‰· 104

 • 105

  ¢π∞∫√™ª∏∆π∫∞

  5mm90x160mm

  70425mm

  90x160mm7043

  4mm200x190mm

  7044

  4mm200x190mm

  7045

  4mm45x270mm

  70465mm

  120x210mm7047

  5mm120x210mm

  7048

  3mm50x100mm

  7049

  3mm50x100mm

  7050

  5mm90x140mm

  7051

  5mm90x140mm

  7052

  4mm100x160mm

  7041

  13mm75x100mm

  7053

  13mm75x100mm

  7054

  20x2030x3040x4050x5060x6080x80

  100x100120x120150x150175x175200x200

  70557056705770587059706070617062706370647065

  mm

  20x3020x4030x5030x6040x6040x80

  50x100

  7066706770687069707070717072

  mm

  Ê30Ê33Ê42Ê48Ê60Ê76Ê90

  Ê101Ê114

  707370747075707670777078707970807081

  mm

  EGRAFO 8-05-2008 11:07 ™ÂÏ›‰· 105

 • 106

  4kgH.240xL.520

  8 (2ÙÂÌ.)kgH.370xL.820

  983

  984

  ¢π∞∫√™ª∏∆π∫∞

  0,140kgH.20xL.10

  7082

  0,170kgH.30xL.10

  7083

  0,190kgH.40xL.10

  7084

  0,890kgH.185xL.185

  7086

  2,170kgH.305xL.295

  7087

  0,840kgH.125xL.335

  7088

  0,690kgH.90xL.315

  7089

  0,840kgH.50xL.150

  7085

  0,890kgH.40xL.10

  7090

  0,860kgH.85xL.160

  709142mm

  16mm

  984A

  984™À¡¢∂™ª√™∫√§ø¡∞™

  ∂º∞ƒª√°∏™À¡¢∂™ª√À∫√§ø¡∞™

  ∏.57mm16mm984B

  ∏.11242&48mm

  984°

  ∏.11214mm984¢

  980∞

  980

  EGRAFO 8-05-2008 11:08 ™ÂÏ›‰· 106

 • 107

  ¢π∞∫√™ª∏∆π∫∞

  120kgH.60xL.120

  7092

  120kgH.60xL.120

  7093

  1.280kgH.280xL.500

  70991.280kg

  H.280xL.500

  7099

  0.570kgH.150xL.220

  7095

  0.570kgH.150xL.220

  70962.980kg

  H.550xL.370

  7094

  0.880kgH.300xL.210

  7097

  0.530kgH.220xL.120

  7098

  8000 8001 8002 8003 8004 8005

  8006 8007 8008

  8009

  EGRAFO 8-05-2008 11:08 ™ÂÏ›‰· 107

 • 108

  ¢π∞∫√™ª∏∆π∫∞

  8009

  8010350x3508011

  260x2608012

  150x8408013

  8015 8016 8017 110x1008018

  110x3808014

  120x1208019

  40x408020

  60x608021

  º308022

  º458023

  º558024

  º658025º138026

  º198027

  º308028

  º358029

  ª¶ƒ√À∆∑√™

  º128030

  º148031

  º168032

  º208033

  º258034

  º428035

  º508036

  º608037

  30x308038

  EGRAFO 8-05-2008 11:08 ™ÂÏ›‰· 108

 • 109

  ¢π∞∫√™ª∏∆π∫∞ §∞ª∞ƒπ¡∞™

  ™Î·ÏÔ¿ÙÈ ∞

  ™Î·ÏÔ¿ÙÈ ¢

  ºƒ∂∞∆π∞ ÃÀ∆√

  ™Ã∞ƒ∂™

  ∞À§∞∫ø∆∏§∞ª∞ƒπ¡∞

  ∆ƒ∞¶∂∑√∂π¢∏§∞ª∞ƒπ¡∞

  ∫∂ƒ∞ªπ¢∏§∞ª∞ƒπ¡∞

  ∫ƒπ£∞ƒ∞∫π§∞ª∞ƒπ¡∞

  ª¶∞∫§∞µø∆∏§∞ª∞ƒπ¡∞

  ¢π∞∆ƒ∏∆∂™ §∞ª∞ƒπ¡∂™

  ¶ƒ∂™∞ƒπ™∆∂™ ¶√ƒ∆∂™

  EGRAFO 8-05-2008 11:08 ™ÂÏ›‰· 109

 • 110

  ª∂¡∆∂™∂¢∂™-ƒ∞√À§∞-™Àƒ∆∂™-√¢∏°√π-Ã∂ƒ√À§π∞

  Ê12Ê14Ê16Ê18Ê20Ê25Ê30

  9001900290039004900590069007

  mm

  Ê12Ê14Ê16Ê18Ê20Ê22Ê25

  9008900990109011901290139014

  mm

  Ê12Ê14Ê16Ê18Ê20Ê25Ê30

  9015901690179018901990209021

  mm

  60¯Ê1680¯Ê16

  100¯Ê18120¯Ê18140¯Ê20160¯Ê20

  902290239024902590269027

  mm

  80¯Ê2072¯Ê24

  90289029

  mm

  Ê50Ê70

  90309031

  mm

  ªÂÓÙÂÛ¤‰Â˜

  Ê60Ê70Ê80

  Ê100Ê120Ê140Ê160Ê200

  90369037903890399040904190429043

  mm

  Ê60Ê70Ê80

  Ê100Ê120Ê140Ê160

  9044904590469047904890499050

  mm

  Ê60Ê70Ê80

  Ê100Ê120Ê140Ê160Ê200

  90519052905390549055905690579058

  mm

  Ê60Ê70Ê80

  Ê100

  9032903390349035

  mm

  ƒfi‰Â˜

  ∆ÚÔ¯Ô› ¢›ÛÎÔÈ ÃÂÚÔ‡ÏÈ·

  ∫ÏÂȉ·ÚȤ˜ ¯ˆÓÂ˘Ù¤˜ ∫ÏÂȉ·ÚȤ˜ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ˜

  ª‡ÏÔ˜ §Ô˘Î¤Ù· ∫·Ì‡Ï˜ ÎÔ˘·ÛÙ‹˜

  EGRAFO 8-05-2008 11:09 ™ÂÏ›‰· 110

 • 111

  ª∂¡∆∂™∂¢∂™-ƒ∞√À§∞-™Àƒ∆∂™-√¢∏°√π-Ã∂ƒ√À§π∞

  200300400

  905990609061

  mm

  150200250300

  9062906390649065

  mm

  2025303540

  90669067906890699070

  mm

  40x3545x45

  90719072

  mm

  300400

  No

  40x3545x45

  907390749075

  mm

  100300400

  No

  9083

  No 100

  907690779078

  100300400

  No

  907990809081

  100300400

  No

  90829082

  100300

  No

  90839084

  300400

  No

  30x2535x3040x3545x4560x70

  90859086908790889089

  mm

  √‰ËÁÔ› ÁÈ· Ú¿Ô˘Ï· 6m

  ƒ¿Ô˘Ï·

  ∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù· ÎÂÚ·ÌÔÛ΋˜

  9090 9091 9092 9093

  9094 9095 9096

  EGRAFO 8-05-2008 11:10 ™ÂÏ›‰· 111

 • 112

  ™π¢∏ƒ∞ À§π∫∞

  ™Àƒª∞∆∞

  ¶∞™™∞§√π °ø¡π∞

  ™Àƒª∞¶√∆∞ƒ∏™∆√

  ºÀ§§√ 5¯2,10

  ™Àƒª∞∫√À§√Àƒ∞

  ¢π∞º. ¢π∞™∆∞™∂π™

  ™Àƒª∞Ã∂πƒ.

  ¢π∞º. ¢π∞™∆∞™∂π™

  ¶§∂°ª∞∆∞ - ¶∞™™∞§√π

  ™π¢∂ƒ∞ ∫∞ƒ∂ ™π¢∂ƒ∞ ™∆ƒ√°°À§∞

  ¢√∫√π IPE-IPN ™π¢∂ƒ∞ UPN™ø§∏¡∂™ - ∫π§√¢√∫√π™∆ƒ.-∆∂∆ƒ.-¶∞ƒ.-√µ∞§

  ¢π∞º. ¢π∞™∆∞™∂ø¡

  EGRAFO 8-05-2008 11:10 ™ÂÏ›‰· 112

 • 113

  ª∏Ã∞¡π™ª√π ™Àƒøª∂¡ø¡ - ∞¡√π°øª∂¡ø¡ £Àƒø¡

  Ls 1 ÁÈ· 800ÎÈÏ¿ fiÚÙ·Ls 2 ÁÈ· 1200ÎÈÏ¿ fiÚÙ·Ls 3 ÁÈ· 2000 ÎÈÏ¿ fiÚÙ·

  ™Àƒøª∂¡∞

  ∞¡√π°√ª∂¡∞

  ñ∂ÁÁ‡ËÛËñ∂ÈÛ΢‹ñService∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË

  ∂π™∞°ø∏ ª∞™

  ∫ 207

  EGRAFO 8-05-2008 11:10 ™ÂÏ›‰· 113

 • 114

  ª∏Ã∞¡π™ª√π

  ª∏Ã∞¡∏ª∞∆∞ - ∂ƒ°∞§∂π∞

  ∂°°À∏™∏

  ¶√π√∆∏∆∞

  SERVICEª∂°∞§∏ ¶√π∫π§π∞ ∂π¢ø¡ ∫∞π ¶∞ƒ∞∫∞∆∞£∏∫∂™

  EGRAFO 8-05-2008 11:11 ™ÂÏ›‰· 114

  EJOFILO03-2526-5051-7576-100101-114