Download hier gratis uw exemplaar

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  256
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Download hier gratis uw exemplaar

 • JAARABONNEMENTEN ABONNEMENT ANNUEL Belgi / Belgique ______________________________________ 23

  Buitenland / pour toute lEurope: _____________________ 38 Overzeese gebieden / les continents non-europens: ____ 43 Gezinslid / Supplment membre familial _______________ 8

  www.westvlaamseparkietenclub.be

  E-mail: [email protected]

  Ere voorzitter / prsident dhonneur Alfons HUYGHE, Kattenstraat 59, 8800 Roeselare

  Voorzitter / prsident Freddy DESMEDT, Biezenhof E 10, 8800 Roeselare. Eindredactie / rdaction Johnny DE SCHEPPER, Tel. 0477 / 64 45 49

  E-mail: [email protected]

  Secretaris Alfons HUYGHE, Kattenstraat 59, 8800 Roeselare

  Tel. 051 / 20 70 14 E-mail: [email protected]

  Ledenadministratie / Administration des membres, Abonnement, proefnummers / chantillons Freddy DESMEDT, Biezenhof E 10, 8800 Roeselare.

  Na/aprs 19.00 Tel. 051 / 22 10 02 E-mail: [email protected]

  Rek. nr. Belgi Belfius 777-5612888-59 IBAN nr.: BE84 7775 6128 8859 BIC nr.: GKCCBEBB Pour votre correspondance et tout renseignement en franais, adressez-vous : Carlo MATTHEEUWS, Vierkeerstraat 14, 8531 Harelbeke, Tel. 056 / 70 10 10

  E-mail: [email protected] Roger DECHIEF, Rue Victor Crombez 31, 7501 Orcq-Tournai Tel. 069 / 22 14 18

  Kweekringen / bagues Gino DEFERME, Guido Gezelleplein 4A Bus 1/1, 8840 Staden. GSM 0478/41 13 91

  Tel. 051 / 70 01 59 Rek. nr. Belfius 777 - 5612893 - 64. E-mail: [email protected] IBAN nr.: BE29 7775 6128 9364 BIC nr.: GKCCBEBB

  Bestellingen worden alleen uitgevoerd indien het verschuldigde bedrag + verzendingskosten werden overgemaakt. Livraison aprs versement du montant et des frais dexpdition.

  Vraag en aanbod / demande et offres Stefaan ROMMEL, Schoolstr. 57, 8770 Ingelmunster Tel. 051 / 31 52 99

  Advertenties dienen ten laatste de 15e der maand bij deze dienst te zijn. Deze artikels zijn maandelijks/2-maandelijks te hernieuwen. / Celles-ci doivent tre rentres au plus tard le 15 du mois. Elles sont mensuelle-ment renouvelables.

  Bestuur / Comit, Medewerkers / collaborateurs Eddie COUVREUR, Lentedreef 33, 8930 Rekkem Tel. 056/424161 E-mail: [email protected] Bardyn Christine, Lepelstraat 20, 8840 Oostnieuwkerke Tel: 051/209389 De Koster Vera, Kattenstraat 59, 8800 Roeselare Tel. 051/207014 Baert Annemie, Villasmeillas 4, F 23000 Sainte-Feyre Tel: 0033 555 527 192 Deferme Angelo, Diksmuidestraat 73, 8840 Staden Tel: 051/771488 GSM: 0486/938339 E-mail: [email protected]

  Aangesloten dierenartsen / Vtrinaires affilis LESAEGE Dirk, Vlasstraat 8, 8840 Oostnieuwkerke Tel. 051 / 20 12 73 SYMENS Paul, Ichtegemsestraat 2, 8211 Aartrijke Tel. 050 / 24 13 72 NACHTEGAELE Luc, Dam 34, 8870 Izegem Tel. 051 / 30 51 32 LOUAGIE Erwin, Wijnendalestr. 23, 8820 Torhout Tel. 050 / 21 69 34 VAN DER CRUYSEN, Geraardsbergs stwg130, 9860 Oosterzele Tel. 093 / 62 56 37 DE PREST Christine, Verlovestr. 4, 8755 Ruislede Tel. 051 / 68 98 93

  De W.P.C., noch de verantwoordelijke uitgever, is verantwoordelijk voor de inhoud van artikels noch voor de opgenomen advertenties. Nadruk en overname van artikels en kleurfoto's zonder schriftelijke toestemming is ver-boden.

  Afgiftekantoor : ROESELARE HUGO VERRIEST

 • SEPTEMBER / 2013

  127 WPC

  Dit jaar hadden we een eindeloze en bark-oude winter, een vochtige en te frisse lente en tenslotte een zomer met hete temperaturen, ge-volgd door soms hevige onweders. Vooral de Franse kwekers zijn er het slachtoffer van gewor-den en hebben er de meeste ongemakken van ondervonden. Volgens de laatste berichten zou een twintigtal kwekers alles zijn kwijtgespeeld. Wat kunnen wij mr doen dan van hieruit hen onze sympathie betuigen? En zo is ook het nieuwe ornithologische jaar van start gegaan. De kweek schijnt on-danks alle atmosferische poespas toch nog min of meer normaal verlopen. Bij de ene wat beter dan bij de andere, zoals elk jaar opnieuw trou-wens. Nu genieten de vogels van een welverdien-de rust en ruiperiode. Maar sommige kwekers nemen al voorbereidingen voor de komende shows en beurzen. In december vinden de verschillende nationale kampioenschappen plaats, gevolgd door de We-reldtentoonstelling in januari. Dit jaar is Itali aan de beurt. Hopelijk doen, wij het weer uitste-kend en rijven we weer een massa medailles bin-nen. Ons interesseert vooral ook PARKIET 2013 in het weekend van 8 december. Veel kans ook dat De Ring Show in Roeselare op hetzelfde tijd-stip doorgaat. Vreemde bezoekers kunnen dan alvast de twee een bezoekje brengen. Onze voorbije activiteiten: de barbecue, de jaar-reis en de CITES-avond kenden een goede bijval. Telkens weer zien we hoe de banden tussen de

  REDACTIONEEL Roger DECHIEF

  liefhebbers bij die gelegenheden worden aange-haald. Dit zijn hoogdagen voor de club! Tenslotte nog dit. Op dit moment van het jaar is moeder natuur bijzonder gul met allerlei zaden en vruchten. Waarom zouden wij onze vo-gels die vitaminerijke en verse hapjes onthou-den? Uitkijken of niets bespoten is en zich goed informeren, blijft natuurlijk de boodschap en daarna moedig de natuur intrekken op zoek naar lekkers voor onze vrienden.

  Vertaling: Eddie Couvreur

  INHOUD

  REDACTIONEEL.

  DE GOUDKAPPARKIET.

  DE HYACINTHARA.

  VRAAG EN AANBOD / INFO.

  DE IRISLORI.

  DE GEELWANGAMAZONE.

 • SEPTEMBER / 2013 128 WPC

  Aratinga auricapilla (Kuhl 1820) Soortbeschrijving

  Formaat: 30 cm. Man en pop: voorhoofd teugels en het ge-

  bied rondom de ogen oranjerood. Aansluitend op de bovenschedel een goudgele kap die op de ach-terkruin overgaat in de groene lichaamskleur. Algemene lichaamskleur: groen; achterkop nek mantel vleugeldek rug stuit en bovenstaartdekve-ren donkergrasgroen; het groen van rug en stuit is hier en daar onderbroken door veertjes (aantal variabel) met een bruinrode zoom; het onderli-chaam een nuance lichter groen; oorstreek wan-gen en bef geelachtig groen bij sommige vogels vrijwel geel geleidelijk overgaand in groen met een blauwachtig tintje op halsstreek en borst; de veertjes van onderborst buik flanken en dijen zijn bruinrood gezoomd de hoeveelheid bruinrood is variabel en verschilt van vogel tot vogel veel vogels zijn overwegend bruinrood met nog wat groen van de veerbasis. Buitenvlaggen van hand en armpennen en primaire vleugeldekveren zijn diep korenbloemblauw; ondervleugeldekveren rood. Bovenzijde grote staartpennen olijfgroen aan de uiteinden blauw; onderzijde staart grijsz-wart. Snavel grijszwart. Oogiris bruin; het oog is omgeven door een onbevederde grijsachtig witte oogring. Poten grijs; nagels grijszwart.

  Ondersoorten

  A. a. auricapilla (Kuhl 1820) Verspreidingsgebied: Noordoost-Brazili. Naamgeving en kenmerken: zie nomi-

  naatvorm. A. a. aurifrons Spix 1824 Goudvoorhoofd goudkapparkiet Verspreidingsgebied: Zuidoost-Brazili. Kenmerken: Formaat 30 cm. Lijkt op A. a.

  auricapilla, maar het groen is wat harder en don-kerder van tint; oorstreek wangen en bef donker-grasgroen zonder gele aanslag; rug en stuit tonen geen veertjes met bruinrode zoompjes

  Biotoop Bossen en bosranden, ook open land-

  schappen en savannen met boomgroei.

  Status wildpopulatie Kwetsbaar als gevolg van houtkap en ont-

  ginningen, in sommige gebieden zeldzaam of al niet meer aanwezig.

  Leefwijze

  Is vrijwel niets van bekend; vogels leven

  gewoonlijk paarsgewijs of in kleine groepen van 4 tot 10 vogels.

  Voedsel in de wildbaan onbekend.

  Algemene informatie In oudere literatuur rekent men de goud-

  kapparkiet (A. auricapilla) en de jendayaparkiet (A. jandaya) tot ondersoorten van de zonparkiet (A. solstitialis). Op grond van nieuwe inzichten beschouwt men de drie verschijningsvormen thans algemeen als afzonderlijke soorten. Men gaat er echter wel vanuit dat de drie soorten zeer nauw met elkaar verwant zijn en tot een soort-groep behoren zoals we die bijvoorbeeld ook bij de agapornissoorten van de witte oogring groep kennen.

  In handelaarskringen worden A. a. auri-

  capilla en A. a. aurifrons vaak met elkaar verwis-seld. Ook komen er in liefhebberskringen bas-taardvogels uit de kruising auricapilla x auri-frons of omgekeerd voor. Daarbij komt bovendien dat in het natuurlijke overgangsgebied tussen beide ondersoorten bastaardvogels voorkomen die mogelijk in het verleden ook in Europa be-land zijn. Bij aanschaf goed letten op raskenmer-ken!

  De A. a. auricapilla komt men vrijwel al-

  leen in liefhebberskringen van aratingasoorten tegen; A. a. aurifrons komt men slechts inciden-teel in gevangenschap tegen.

 • SEPTEMBER / 2013

  129 WPC

 • SEPTEMBER / 2013 130 WPC

  Eerste broedresultaat met A. a. auricapil-la in 1930, USA; met A. a. aurifrons in 1983 Duitsland.

  Kan solitair binnenshuis worden ge-

  houden.

  Gedrag Sterke vogel, gemakkelijk te verzorgen,

  maar kan wat minder goed tegen koude. Leven-dig en elegant; luidruchtig; sterke knager. Be-hoort tot de minder agressieve aratingasoorten, kan zelfs in de broedtijd in een ruim bemeten volire met soortgenoten samengehouden wor-den. Gevoelig voor verandering van volire, maar ook aan hun verblijf, zoals het verhangen of wegnemen van het broedblok, ze raken dan snel van streek. Vogels slapen in nestkast; baden graag en uitbundig.

  Huisvesting en verzorging

  Hoewel het mogelijk is gebleken deze vo-

  gels in groepsverband te houden en er mee te fokken, hecht ik - om risicos zoveel mogelijk uit

  te sluiten - meer aan het paarsgewijs houden van deze vogels. Indien men voor huisvesting in groepsverband kiest, dan ten minste drie koppels bij elkaar plaatsen en minimaal 4 m bodemop-pervlakte per paar aanhouden. Zoals gezegd, bij voorkeur paarsgewijs houden in een metalen buitenvolire van (lxbxh) 3 x 1 x 2 m met aange-bouwd nachtverblijf van minimaal 1,5 x 1 x 2 m, waarin tijdens de wintermaanden een tempera-tuur van ca 5 C heerst en een daglengte van on-geveer 12 uur gewaarborgd is.

  In het nachtverblijf liefst twee natuur-

  broedblokken ophangen die tevens als slaap-plaats dienen; afmetingen 60 70 cm hoog, diameter ca 30 cm, wanddikte minimaal 3 cm, doorsnede invlieggat 7 cm. Op de bodem van de blokken een laag houtmolm of houtsnippers aan-brengen, geen turfmolm (schimmelvorming!). Bij deze vogels is twee blokken raadzaam, omdat van goudkapparkieten bekend is dat ze soms in het ene blok slapen, in het andere broeden. Laat beide blokken het gehele jaar door hangen. Bij geschakelde binnenverblijven ondoorzichtige tus-senschotten plaatsen, tussen de volires dubbel gaas gebruiken.

 • SEPTEMBER / 2013

  131 WPC

  met de leg; het legsel bestaat gewoonlijk uit 2-4 eieren, die om de andere dag, maar ook wel met tussenpozen van twee dagen en soms zelfs met een tussenpoos van drie dagen worden gelegd. De pop broedt alleen, maar soms slaapt de man s nachts bij de pop in het blok. Wanneer de pop echter een ander broedblok dan het slaapblok voor het broeden en grootbrengen van de jongen gekozen heeft, zal de man tijdens het broeden van de pop meestal het oude slaapblok blijven gebruiken.

  De broedduur is 23 dagen. Als de jongen

  uitkomen, hebben ze een roze getinte snavel, vleeskleurige poten en is het lichaampje overdekt met een vrij lange, vrijwel witte donsbevedering. Na ruim twee weken zijn poten en snavel duide-lijk donkerder geworden en is het witachtige dons in een dichte, grijze donslaag veranderd. Kort daarop komen de eerste veerstoppels door. Dit is ook de tijd om te ringen, ringmaat 6 mm. Als de jongen zeveneneenhalf tot acht weken oud zijn, verlaten ze het nest, maar worden nog geruime tijd door de oudervogels bijgevoerd. Meerdere broedsels per jaar zijn mogelijk.

  Mutaties Ruim 25 jaar geleden schijnen er in Bra-

  zili lutinos te zijn geweest. Waarschijnlijk is men er niet in geslaagd deze mutatievorm vast te leggen, want ik heb er later nooit meer iets over gehoord.

  Noot van de redactie: De lutino mutatie

  van de goudkapparkiet bestaat bij de heer Neu-mann in Duitsland zoals we bij de recente daguitstap van de WPC konden zien. Hij is de enige is die ze in bezit heeft. Het betreft een geslachtsgebonden lutino.

  Regelmatig verse knaagtakken aanbieden. Dagelijks zorgen voor een platte schaal met water waarin de vogels zich kunnen baden.

  Voeding

  Als basis geven we een zaadmengsel

  waarin de volgende zaden voorkomen: tarwe, ha-ver, padi, rode en witte dari, diverse gierstsoor-ten, hennep boekweit, saffloer- en zonnebloem-pitten, evenals mas, de drie laatstgenoemde best in licht gekiemde toestand aanbieden. Halfrijpe kolfmas wordt graag opgenomen, evenals hal-frijpe haver en tarwe in de aar, ook allerhande halfrijpe gras- en onkruidzaden. Verder fruit zoals appel en peer daarnaast sinaasappel, ba-naan en kiwi; van de groentesoorten in het bijzonder rode wortel, komkommer en tomaat. Ook een Mslimengeling bestaande uit haver-, tarwe-, rogge-, en masvlokken, gepelde zonne-bloempitten, grof gemalen noten, rozijnen, stu-kjes gedroogde banaan, abrikoos, appel, peer en pruim vormen een welkome afwisseling.

  Dagelijks eivoer (gerantsoeneerd) vers-

  trekken, eventueel aangevuld met een kleine gift weekvoer voor insecteneters (insectenpat of uni-verseelvoer).

  Vers drinkwater, maagkiezel, grit en een

  mineralenblok dienen altijd ter beschikking te staan.

  In de broedtijd in principe hetzelfde voed-

  sel verstrekken, maar ongelimiteerd eivoer geven, d.w.z. zoveel de vogels willen opnemen. Als er jongen zijn wat verse mierenpoppen onder het eivoer bijmengen.

  Fok

  Broedresultaten wor-

  den regelmatig behaald, maar in bescheiden mate. Zekerheid over het hebben van een koppel krijgt men enkel als men de vogels en-doscopisch laat onderzoeken of een DNA-onderzoek laat doen. Deze vogels komen pas in het derde levensjaar voor het eerst in broedstemming, maar soms moet men nog een jaar langer wachten. Voor wat betreft het broed-blok, verwijs ik naar de ru-briek huisvesting en verzor-ging. Gewoonlijk begint de pop rond half mei, begin juni

 • SEPTEMBER / 2013 132 WPC

  Anodorhynchus leari: Lears ara. Zeer zeldzaam. De ganse populatie wordt nog enkel op 200 stuks geschat.

  Anodorhynchus hyacinthinus: De hyacinthara. Het is deze soort waarover wij het hier speciaal wil-len hebben.

  Orthopsittaca: met eveneens maar

  n soort nl de roodbuikara ( O. manilata) Primolius: met drie soorten; de

  geelnekara (P. auricollis ), de blauwkopara (P. couloni ) en de Illigersara (P. maracana ).

  Met zijn 100 cm lengte is de hyacinthara

  de grootste papegaaiachtige. Een uitvoerige beschrijving geven is hier niet nodig, de kleur-plaat spreekt voor zich. Van karakter is deze vo-gel erg aanhankelijk tegenover zijn dagelijkse ver-zorger.

  De eerste hyacintharas kwamen in Lon-den rond 1867. Kort daarop (1880) werden ze ook voor het eerst in Duitsland ingevoerd. Hij werd beschouwd als een kostbaar statussymbool en dat is nu nog het geval.

  Verspreiding

  Hyacintharas leven in Centraal-Brazili, het oosten van Bolivia en het noordoosten van Paraguay. Hun biotoop is vooral het open land-schap. Ze worden dan ook meestal gezien in sa-vannes met her en der een groepje bomen. Ook galerijwouden worden soms bevolkt door hyacin-tharas maar in het regenwoud zijn ze niet te zien.

  Ze worden zelden gezien in groepjes groter dan een dozijn vogels. Meestal leven ze per paar

  (Anodorhynchus hyacinthinus) Engels : Hyacinth macaw Frans : Ara hyacinthe Duits : Hyazinthara

  Niet direct de kleurrijkste: met zijn een-

  vormige diepblauwe kleur moet hij het on-getwijfeld afleggen tegen meer bonte aras zoals de geelvleugelara (Ara macao) en de groenvleuge-lara (Ara chloropterus) maar met zijn 100 cm lengte is hij de grootste. Het felle contrast van de heldergele naakte oogring en de heldergele naakte huidranden aan weerszijden van de veel te grote zwarte bek geven hem eerder een clow-nesk uiterlijk

  In dierentuinen en vogelparken is hij dan

  ook de favoriet bij het publiek Wanneer wij het hebben over aras, heb-

  ben wij het eigenlijk over zes geslachten die rede-lijk van elkaar verschillen.

  Deze geslachten zijn :

  Diopsittaca:: waartoe maar n soort

  behoort met drie ondersoorten nl. de roodschouderara (Diopsittaca nobilis).

  Cyanopsitta: eveneens met n en-

  kele soort; De spixs ara ( C. spixii ) die de meest bedreigde soort is. In de natuur reeds uitgestorven, zijn enkele projecten opgezet met vogels in gevangenschap, met als doel de soort terug te kunnen uitzetten in de natuur.

  Ara: Hiertoe behoren 8 soorten; de

  blauwgele ara (A. ararauna) de blauwkeelara (A. glaucogularis), de groenvleugelara (A. clo-roptera ), de geelvleugelara (A. macao ), de grote soldatenara (A. ambigua ) , de kleine soldatenara (A. militaris), de roodoorara (A. rubrogenis), en de Severa ara of dwergara ( A. severus ).

  Anodorhynchus: Hiertoe behoren drie

  soorten :

  Anodorhynchus glaucus: blauwgrijze ara. Volgens bepaalde bronnen is deze uitgestorven

 • SEPTEMBER / 2013

  133 WPC

 • SEPTEMBER / 2013 134 WPC

  of in familieverband. Hoewel het schuwe vogels zijn, worden ze toch vlug opgemerkt, eerst en vooral door hun krachtig stemgeluid, en niet in het minst doordat ze meestal onbeschut in de takken van de bomen worden gezien. Bij de minste verstoring vliegen ze op, draaien een rondje in de lucht om wat verder neer te strijken.

  s Morgens zijn ze voornamelijk op zoek naar voedsel, terwijl de hete middaguren rustend worden doorgebracht tussen de bladeren van de palmbomen waarvan ze ook de palmvruchten eten. s Avonds keren ze dan terug naar hun slaapplaatsen. Tussen de slaapplaatsen en de voederplaatsen kunnen de afstanden zeer groot zijn. Men ziet ze dan ook vaak vliegen op aan-zienlijke hoogte.

  Voeding in de natuur

  Het voornaamste bestanddeel van hun menu bestaat uit verschillende soorten palmno-ten, aangevuld met fruit, waaronder vijgen wel bijzonder in trek zijn. Verder vormen noten, bes-sen en groenvoer een aanvulling. Met hun grote bek zijn ze in staat om de hardste palmnoten te kraken. Ze worden veel in weilanden aange-troffen, waar ze op zoek zijn tussen de mest naar door het vee uitgescheiden palmnoten. Door het vee worden deze palmnoten ook gretig gegeten. Ze verteren echter alleen het omringende vruchtvlees en de eigenlijke noot wordt terug uitgescheiden. Voor de hyacintara is alleen de inhoud van de noot van belang.

  Status

  Hoewel het verspreidingsgebied van de hyacinthara zeer groot is, wordt zijn totale aantal onder de 5000 geschat. Volgens andere bron-nen minder dan 4000. Uit vele gebieden waar de hyacinthara vroeger nog algemeen voorkwam, is hij nu verdwenen. Oorzaak daarvan is de vangst voor de handel en de jacht maar ook het rooien van de palmbomen, waar ze zeer afhankelijk van zijn voor hun voedsel en hun nestplaatsen.

  De Pantanal was ooit de plaats waar groepen van 60 en meer hyacintharas werden waargenomen. De Pantanal van Mato Grosso omvat de overstromingsgebieden van de Rio Pa-raguay tussen Cuiab in het noorden en Co-rumb in het zuiden. Het is een oppervlakte van om en bij de 110.000 km De vegetatie in de Pantanal is van zeer uiteenlopende aard,

  gaande van open vlakten tot regenwoud. Vele delen zijn begroeid met buriti-palmen. Het is bij die palmbegroeiingen dat meestal de hyacin-tharas aan te treffen zijn

  Nu zijn groepen van 10 tot 15 exemplaren al een uitzondering. Het moet rond de tachtiger jaren van de vorige eeuw zijn geweest, dat overvloedige regens het land meer dan normaal onder water zetten. Het gevolg was een grote sterfte onder het vee, wat dan meebracht dat de grootgrondbezitters zich verplicht zagen een deel van hun arbeiders te ontslaan. Deze mensen, zonder inkomen ontdekten echter dat er geld te verdienen was met de plundering van de dieren-wereld. Kaaimannen, maar vooral ook de schit-terende hyacintharas konden uitkomst bieden voor hun uitzichtloos bestaan. De vangst nam aanzienlijke proporties aan. Bomen waarin nes-ten zaten werden gewoon omgehakt om aan de jongen te komen. Om volwassen vogels te van-gen werd gebruik gemaakt van lijmstokken op de slaapplaatsen. Hoger gelegen droge gebieden werden afgebrand en vangplaatsen werden aan-gelegd. Hier werd gebruik gemaakt van grote slagnetten met als lokmiddel palmnoten terwijl enkele gevangen vogels als lokvogels moesten dienen.

  Het gevolg liet niet lang op zich wachten. Hun getal slonk zienderogen, terwijl er nog altijd een bloeiende export was van deze mooie blauwe vogels, naar de USA, Europa en Oost-Azi. Veel van de hyacintaras nu nog in Europa, USA en Azi aanwezig, komen uit deze (illegale) prak-tijken.

  In 1987 nam de Conventie van Washing-ton (CITES) het besluit om de hyacinthara op aanhangsel I te plaatsen. Dit had tot gevolg dat de vangst voor de handel gevoelig verminderde om uiteindelijk bijna niet meer te bestaan. Maar andere gevaren blijven een bedreiging.

  In de Pantanal waarvan tot voor enkele jaren nog werd aangenomen dat er voldoende voedsel en nestplaatsen aanwezig waren voor de hyacinthara wordt thans de alarmbel geluid voor wat betreft het voldoende aanwezig zijn van nestplaatsen. In de loop der jaren hebben de landbouwers de hoger gelegen bossen steeds meer en meer gerooid. Dit om meer weiden voor hun vee aan te leggen, daar van december tot mei veel van de natuurlijke grasvlakten, door overstroming, voor het vee niet bereikbaar zijn. Het rooien en afbranden van die bossen vormt een serieuze bedreiging voor de voorziening van

 • SEPTEMBER / 2013

  135 WPC

  moet dan ook uit metaal vervaardigd zijn en hen voldoende ruimte bieden. Het is noodzakelijk regelmatig dikke takken en boomstronken te geven om hun knaaglust bot te vieren.

  Bezitters van hyacintharas

  beschrijven hen als intelligent, charmant, en vooral speels. Deze lieve reuzen uit het papegaaienrijk kunnen werkelijk uren bezig zijn aan een touw, waaraan ze trekken en sleuren en hierbij allerlei ca-priolen uithalen.

  De voeding in de volire bestaat

  hoofdzakelijk uit fruit en groenten, een geweekte duivenmengeling, een goede papegaaienmengeling en noten van ver-schillende soort. Regelmatig een toevoe-ging van een vitaminepreparaat alsook mineralen blijkt noodzakelijk.

  Uit een kweekverslag Kashmir Csa-ky (USA) is het ook duidelijk dat bij hya-cintharas de voeding een hoger vetge-halte moet hebben dan bij de meeste an-dere papegaaiachtigen. Macadamianoten zijn hiervoor het best geschikt om dit vet-gehalte te bekomen. De macadamianoot is van oorsprong een Australische noot. De noot is genoemd naar de ontdekker, de Schotse chemicus en medicus John MacAdam. Na deze ontdekking begon men de noot te verbouwen op plantages in onder andere Hawa, Kenia, Malawi, Zuid-Afrika, Guatemala en Puerto Rico. Australi is nog steeds de grootste en beste exporteur van de macadamianoot gevolgd door Hawa en Zuid-Afrika. Ze worden ook wel 'Queensland nuts' genoemd, naar hun land van herkomst. Twee soorten worden op commercile ba-sis gekweekt: Macadamia integrifolia en Macadamia tetraphylla. De macadamia-noot is de moeilijkst te kraken noot ter wereld. Ze bevat het hoogste gehalte aan onverzadigde vetten van alle noten. Maca-damianoten zijn bovendien rijk aan vita-mine B1 en bevatten daarnaast ook de mineralen magnesium, fosfor, ijzer, zink en calcium.

  Er is wel een probleem om die in Europa te bekomen. Macadamianootolie die in fijnkostwinkels te koop is, is in koud geperste vorm een acceptabel ver-vangmiddel. Het kan toegediend worden op brood of zacht voer.

  nestbomen. Bescherming van de plaatsen waar de palmbomen van de soorten Schellae phalerata en Acroco-mia aculeata voorkomen, wordt als essentieel voor hun overleven beschouwd. Gedegen studies van de huidige verspreiding en aantallen populaties van de soort op alle onderdelen van zijn verspreiding zijn noodzakelijk Het nut van kunstmatige aangebrachte nestboxen moet de-gelijk onderzocht worden. In 1992 werd een experiment uitgevoerd met het aanbieden van 11 kunstmatige nestboxen. Slecht 2 hiervan werden niet bezocht of ge-bruikt, zodat dit wellicht de oplossing is in de toekomst, voor het nijpend nesttekort.

  In de volire

  In de volire zijn ze meestal rustiger dan andere

  arasoorten. Hoewel ze heel luidruchtig kunnen te keer gaan maken ze minder gebruik van hun stemgeluid. Nieuwsgierig als ze zijn van aard, worden ze vlug ver-trouwelijk met hun verzorger. Wel moet rekening ge-houden worden met hun enorme knaaglust. De volire

 • SEPTEMBER / 2013 136 WPC

  Paranoten zijn ook geliefd maar kunnen bepaalde schimmels bevatten die dan ook weer schadelijk zijn. Het is dan ook nodig ze grondig te controleren alvorens ze te voederen. Ook walnoten zijn zeer voedzaam maar ook hier is oppassen geblazen voor mogelijke schimmelvor-ming.

  Ook hazelnoten vormen een waardevolle

  voeding. Ze zijn rijk aan calcium waarvan hya-cintharas een groter behoefte hebben dan de meeste andere papegaaien. Amandelen hebben een nog hoger gehalte aan C calcium, maar bevatten oxaalzuur wat de op-name van het calcium afremt.

  Ook kokosnoot is een vetrijke voeding

  voor hyacintharas. Maar ook hier zijn ze niet altijd in verse toestand te verkrijgen. Een alter-natief is dan kokosmelk die op vruchten en zacht voer kan gegeven worden. De vogels moeten het wel leren eten en het is dan ook van belang om met geringe hoeveelheid te proberen. Eens ze het gewoon zijn eten ze het graag. Eens geopend kan men de kokosmelk het best invriezen want an-ders bederft de kokosmelk ook snel. Ook aardnoten (pinda) worden bijgevoederd. Eve-neens granaatappels en maskolven.

  Kweek

  Om met dergelijke vogels succesvol te

  kweken is de eerste vereiste dat de vogels volledig zijn uitgegroeid. Algemeen wordt aangenomen dat ze aan de ouderdom van 2,5 jaar volwassen zijn. Nauwkeurige opvolging van het gewicht heeft aangetoond dat poppen tot vier jaar en mannen tot zes jaar kunnen groeien. Poppen kunnen reeds op de ouderdom van drie jaar broedneigingen vertonen en mannen kunnen op drie jaar broedrijp zijn maar het kan best dat ze pas geslachtsrijp zijn op hun zevende jaar. Uit broedverslagen blijkt dat ze het meest actief zijn tussen de ouderdom van 20 en 30 jaar.

  Uit ervaring van kwekers blijkt dat ze de

  voorkeur geven aan een liggend broedblok. (90 cm lengte, 46 cm breedte en 46 cm hoogte), met een invlieggat van 20 cm. Met het oog op de ver-nielzucht wordt meestal van een metalen kist of ton gebruik gemaakt, of een blok met metaal-plaat versterkt. Een houten plaat voor de nes-tingang aangebracht met een kleinere opening doet de vogels zelf het invlieggat aanpassen en zodoende wordt hun broeddrift gestimuleerd.

  De plaats van het broedblok schijnt ook

  zeer belangrijk te zijn daar zowel de man als de pop vanuit het broedblok graag een overzicht

  hebben in de volire om alles in hun omgeving te opserveren.

  Een legsel bestaat uit n of twee eieren

  met een tussentijd van drie tot vijf dagen. De broedtijd is 25 tot 28 dagen. Meestal worden de jongen uit voorzorg met de hand grootgebracht. Het duurt vijf tot zes maanden voor de jongen zelfstandig zijn.

  Bescherming

  De hyacintharas maken deel uit van de

  lijst I van de CITES en genieten Internationaal de hoogste bescherming. Allen die in gevangen-schap worden gehouden, zijn geregistreerd en eventuele kweek wordt op de voet gevolgd.

  Dat het internationaal menens is met de

  bescherming van deze vogels moest reeds me-nigeen ondervinden.

  Zo verging het Tony SILVA ooit genoemd

  als Americas leading authority on Parrots. De man was ooit een tijd curator in het Loropark op Tenerife en genoot internationaal grote be-kendheid. Zijn artikels werden gepubliceerd in tijdschriften in de U.S.A., Engeland, Duitsland, Denemarken en Australi. Vooral zijn boek A Monograph of Endangered Parrots werd interna-tionaal hoog gewaardeerd tot hijzelf in 1997 in de U.S.A. werd veroordeeld tot zeven jaar cel voor smokkel van vogels die op lijst I staan van de CITES. Deze veroordeling betrof onder meer 185 hyacintharas.

 • SEPTEMBER / 2013

  137 WPC

 • SEPTEMBER / 2013 VRAAG en AANBOD I WPC

  Advertenties insturen is enkel mogelijke vr de 15e van de maand naar Stefaan Rommel, Schoolstraat 57, 8770 Ingelmunster of via fax 051/300934 of per mail via www.westvlaamseparkietenclub.be

  VRAAG EN AANBOD

  DESCHRIJVERE Freddy, Perelaarstraat 12, 8800 ROESE-

  LARE. TEL: 051/221455 of GSM: 0479/466554. groen

  twenty-eight man uit 2012; ros kaketoes 1-1 kweekkoppel

  weg wegens verhuis; uit 2013: kakarikis in: geel, bont; red-

  caps; blauwe pennant rosella; roodvleugels; strogele rosellas.

  GEVRAAGD: redcap pop 2011-2012.

  Advertenties insturen is enkel mogelijk naar: Rommel

  Stefaan, Schoolstraat 57, 8770 INGELMUNSTER of via

  FAX: 051 / 30 09 34 of per mail via het formulier dat u vindt op onze website.

  ROMMEL Stefaan, Schoolstraat 57, 8770 INGELMUN-

  STER. TEL: 051/315299 of FAX: 051/300934 of GSM:

  0476/769131. forpus grijsrug EK 2013 in: groen/split grijsgroen + split blauw, groen/split blauw; onverwant

  mogelijk; blauwbonte pennant rosellas 2013; fischeri

  2013 in: pastelgroen en D blauwbont. kijk ook eens op:

  http://picasaweb.google.com/rommelsteven of http://

  picasaweb.google.com/mijnbrotogerissenstefaanrommel

  2,5.

  CORTVRIENDT Freddy, Eeklostraat 107, 9940 ERTVEL-

  DE. TEL: 09/3448403. koningsparkiet 1-0 uit 2012; 1-0

  bloedvleugelparkiet 2008; 1-0 bourkeparkiet 2012. OOSTERLINCK Marcel, Bleekmeersstraat 63, 9160 LO-

  KEREN. TEL: 09/3484227. 4-5 koningsparkieten 2012;

  2-2 swiftparkieten in faded + 3-0 swift split faded + 0-1 swiftparkiet; binnenkort gele en split gele koningsparkie-

  ten. 2,5.

  DECLERCK Nol, Oude Wijnendalestraat

  56, 8820 TORHOUT. TEL: 050/213119

  of GSM: 0472/579498. Uit kweek 2013:

  princess of Wales in wit + geel (onverw.

  mogelijk); adelade rosellas; blauwe bar-

  nards; kakariki in: geel + groen; roodrug-

  parkieten + ook rubino roodrugparkieten;

  wegens vermindering door gezondheid: 4

  metalen draadvolires, zijn uit elkaar ge-

  haald, diepte 1,30m, hoogte 1m, breedte

  0,70m, eet en drinkpotten aan zeer gunstige

  prijs; ook 3 grijze roodstaartkooien in alu-

  minium: hoogte 0,65m, diepte 0,60m,

  breedte 1,05m met eet en drinkpotten, aan

  zeer gunstige prijs, deze kunnen ook voor

  andere vogels gebruikt worden.

  SANDERS Ronny, Zandvoordestraat 411, 8400 OOSTEN-

  DE. TEL: 059/504285. E-mail: [email protected]

  0-1(pop) wijnborst amazone 2013, seks- en cites papieren in

  orde, vast geringd, natuurbroed.

  DE COEN Leon, Waasmunsterbaan

  126, 1160 LOKEREN. TEL:

  09/3484109 of GSM: 0485/392585. Wie wil er ruilen ? swiftparkieten in: faded,

  split faded voor ander bloed; te koop:

  kans splitten en gewone swiftparkieten.

  2,5.

  LAMBERT Andr, Vaart Linkeroever 20, 9800 DEINZE.

  TEL: 09/3862300. redcaps; cloncurrys; port lincolns; rubino

  rosellas; blauwbonte pennant rosellas; allen jongen 2013.

  DESMEDT Gentil, Sint-Jansstraat 105, 8840 STADEN.

  TEL: 051/700481 of GSM: 0476/589524. uit kweek 2013:

  rode pennant rosellas; rubino rosellas; halsbanden in: wit-

  kopwitstaart; blauwe barnards + splitten; roze baardparkieten;

  koningsparkieten.

  IMPENS Winston, Collegiebaan 77, 9230 WETTEREN.

  TEL: 09/3691768 of E-mail: [email protected]

  kweekkoppel 1-1 groenvleugel koningsparkieten + jon-gen; uit 2013: malabar parkieten 4 jongen. 2,5.

  BULTREYS Marcel, Stationsstraat 7, 1755 LEERBEEK-

  GOOIK. TEL: 02/5324908. roodrugparkieten in: rubino

  oranje, pastelrubino oranje, goudpastelopaline, zeer mooie vogels. 2,5.

  CAUTAERTS Yves, Ninoofsesteenweg 253, 1760 ROOS-

  DAAL VLAAMS-BRABANT. GSM: 0472/840500.

  koppel bloedvleugels: man 2010 en pop 2011-mist paar nageltjes; hoodeds 2012; opaline bourks split rubino,

  rubinos. GEVRAAGD: koppel koningsparkieten mi-

  nimum 2 jaar oud; grijsgroen en wildkleur en grijsgroen

  zeegroen splendids. 2,5.

 • SEPTEMBER / 2013 VRAAG en AANBOD II WPC

  BULTREYS Marcel, Stationsstraat 7, 1755 LEERBEEK-

  GOOIK. TEL: 02/5324908. roodrugparkieten in: rubino

  oranje, pastelrubino oranje, goudpastelopaline, zeer mooie vogels. 2,5.

  MOMMERENCY Patrick, Parkstraat 24 B, 8820 TOR-

  HOUT. TEL: 050/222970. Uit kweek 2013: valkparkieten

  in: witkop cinnamon, bont, cinnamon opaline, grijs; rosellas

  in: goudmantels, rubino, opaline/rubino, opaline, opaline pas-

  tel/rubino, opaline witvleugel (pop), opaline/witvleugel

  (man).

  FRANCIS Jean, Passestraat 19, 3840 BORGLOON. TEL:

  011/684608 of GSM: 0494/356776 of E-mail: francis-

  [email protected] princes of wales in: wit, geel; blauwe barnard: kans split fallow; wildkleur rosella's; redcaps;

  derbyans; citroenparkiet; bourkeparkiet in: roze, rubino,

  blauw, splitten; alles ek 2013. 2,5.

  CORNEILLIE Eddie, Sterstraat 41, 8820 TORHOUT. TEL:

  051/724953. Goudmantel rosellas uit kweek 2013.

  VERCRUYSSE Stefaan, Vinkestraat 2, 8560 WEVELGEM.

  TEL: 056/412036 na 17u of GSM: 0498/105279 na 17u. jongen

  2013 en natuurbroed: 7 blauwvoorhoofd amazones; 3 halsband-

  parkieten blauw; 4 alexanders groen; 2 derbyans.

  DE BRUYNE Etienne, Kleitstraat 28, 9930 ZOMERGEM.

  TEL: 09/2980134 of E-mail: [email protected] 1

  -0 roestkop caique 2012; 1-0 zwartkop caique 2012.

 • SEPTEMBER / 2013 VRAAG en AANBOD III WPC

  VERPLANCKE Wilfried, Lichterveldestraat 90, 8820 TOR-

  HOUT. TEL: 050/216358. Kw 2013: halsbandparkieten in:

  lutino, blauw, albino, poppen in albino, blauwe mans in ino;

  roodvoorhoofd kakarikis in: geel en groen; blauwe pennant

  rosellas; pyrrhura perlata lepida; swiftparkieten; roze bour-

  keparkieten; senegal papegaai oranje buik man 2009.

  COUWET Gilbert, Pezelstraat 46, 8970 POPERINGE.

  GSM: 0476/741854. Pennant rosellas: 1 rubino - 2 jaar

  oud; 1 oranje 2 jaar oud, beiden aan halve prijs.

  VLAEMYNCK Dominique, Oossekouter 19 A, 9850

  NEVELE. GSM: 0477/337939 of E-mail:

  [email protected] zonparkiet 1-0 2012: pennant rosella: witpastel 1-0 2011, blauwbont 1-1

  09/10, geelpastel, roodpastel, blauwpastel, bont 2013:

  rosella rubino 1-1 2011, rubino, wildkleur, pracht rosella,

  2013; stanley blauw 2013: roodrugparkieten in:

  wildkleur, oranjecinnamon, oranjeopaline, rubino, pas-

  telrubino, wildkleur split/bont en oranje; rdvhfd kakari-

  ki lutino: australishe koningsparkieten; swiftparkieten;

  cloncurrys; grote alexanders; rozeborst baardparkiet;

  halsbandparkieten in: blauw, geelkop geelstaart, lace-

  wingsblauw, cobaltviolet, turquoiseviolet; valkparkieten

  in: wildkleur, albino, witkop, lutino, gepareld. 5 .

  DE ZUTTER Filip, Doornstraat 7, 8750 WINGENE.

  TEL: 051/658544 of GSM: 0475/623671 of E-mail: filip-

  [email protected] EK 2013: rosellas in: rood, pas-tel, rubino en goudmantel; pennant rosellas in: rood,

  blauw, zilver, zilveroranje; strogele rosellas; adelade

  rosellas; halsband in: groen, geel, blauw, wit; derbyans

  en 2-0 van 2012; port lincolns; cloncurrys; pruimkop-

  parkieten; prinses of Wales in: groen, wit, geel en blauw;

  roodvleugelparkieten. 2,5.

  VAN ACKERE Freddy, Kwagatstraat 11, 8020

  RUDDERVOORDE. TEL: 050/277852 of GSM:

  0478/501251 of E-mail: [email protected] EK 2013: bergparkieten; pruimkopparkieten; halsband-

  parkieten in: lutino, albino, blauw, turquoise; port-

  lincolns; bleekkopparkieten; pennant rosellas in rood;

  valkparkieten; kakarikis in: lutino en bont; roze bour-

  keparkieten; elegantparkieten; turquoisineparkieten ;

  fischeris; personatas; grasparkieten. 2,5.

  RYCKAERT Geert, Avermaat 208,

  9240 ZELE. TEL: 052/450590. EK 2013:

  princess in: wit, geel/blauw, blauw/geel;

  cloncurry; redcap; geelbuik.

  BOTHUYNE Asthre, Ponteputstraat 2 A, 9870 OL-

  SENE. TEL: 09/3888873 of GSM: 0476/466948. 1-1

  blauwe pennant rosellas uit 2007; 1-1 port lincoln uit 2007; oranjeblauw bont x oranje blauw uit 2009; uit

  2012: oranj blauwbont x oranje blauw; ruime keuze dit

  wegens inkrimping leeftijd. 2,5.

  VERGOTE Rita, TEL: 051/779839 of GSM:

  0476/412541 of E-mail: [email protected] hand-

  tamme grijze roodstaartpapegaaien, geboren in mei 2013.

  VERBRUGGHE Germain, Kapellestraat 94, 8560 WE-

  VELGEM. GSM: 0494/318302 of E-mail: verbrugghe-

  [email protected] pyrrhura molinea; 1-1 hy-poxantha, 1-1 cinnamon; roodvoorhoofd kakarikis in:

  groen, bont; geelvoorhoofd kakarikis in: groen en geel.

  2,5.

  VAN DER HAEGEN Herwig, Anker-

  straat 28, 9450 DENDERHOUTEM.

  TEL: 054/329626. jongen van: rosellas in wildkleur-rubino-lutino-pastel-rood ;

  pennant rosellas in: wildkleur-blauw-

  hemelsblauw-zilver; halsbanden in:

  blauw; princess of Wales in: wildkleur-

  lutino; redcaps; veelkleurenparkieten;

  rozeborstbaard parkieten; kweekrijp

  kw koppel van: barrabandparkieten +

  barnardparkieten. 2,5.

  BENOOT Herman, Diksmuidse Heirweg

  51 B, 8210 ZEDELGEM. TEL:

  050/209349 of GSM: 0472/597082. EK

  2013: bourkeparkieten in: wildkleur,

  blauw en split voor blauw.

  TORREMANS Robert, Groenewoud 13, 2320 HOOGSTRA-

  TEN. TEL: 03/3145478. 5-6 yellow vented blue bonnets; 2-

  2 red vented blue bonnets; 1-1 pruimkopparkieten; barra-

  bandparkieten; 0-1 bloedvleugelparkiet 2012; princes of

  Wales in: 1-0 geel + 0-1 wit; 1-1 veelkleurenparkieten; 2-1

  roodrugparkieten; aymaras; bourkeparkieten in wildkleur en

  opaline; 2-1 veelkleurenparkieten; 1-0 bergparkiet; 1-0 princ-

  CORTVRIENDT Freddy, Eeklostraat 107, 9940 ERT-

  VELDE. GSM: 0471/947827. Koningsparkieten; bloed-

  vleugelparkieten; bourkeparkieten in fallow; barra-

  bandparkieten; bergparkieten; valkparkieten isab x bont

  + witte valkparkieten, alles 2013; gele kanaries; kweek-

  koppel bergparkieten 2007; 1-0 bourks 2012. 2,5.

  DOBBELAERE Denis, GSM: 0479/756174. E-mail: cin-

  [email protected] bonte strogele man 2012; jongen uit

  2013: veelkleurenparkiet 0-1; swiftparkieten; roodrugparkiet

  in: rubino 0-1, pastel opaline 0-1,wildkl/opaline 2-0,wildkl 0-

  1; bleekkop rosellas 2-1; adelade 2-2. GEVRAAGD: over-

  jaarse wildkleur princes of Wales man/geel, ik heb zelf nog

  blauwe man over wegens niet klikken.

 • DECE

  VRAAG en AANBOD III

  WPC

 • DECEMBER / 2011

  VRAAG en AANBOD IV

  WPC

 • SEPTEMBER / 2013 VRAAG en AANBOD IV WPC

  DESMEDT Freddy, Biezenhof E 10, 8800 ROESELA-

  RE. TEL: 051/221002. E-mail: [email protected]

  valkparkiet witmasker 1-0 kweek 2012; kweek 2013:

  bourkeparkieten in wildkleur; valkparkieten in witmas-

  ker gepareld.

  DESIERE Martin, Karel De Stoutelaan 74, 8020

  OOSTKAMP. TEL: 050/824838 of GSM:

  0498/542810. E-mail: [email protected]

  kweek 2013: port lincoln; swiftparkieten; rosellas in:

  goudmantel, rood en rubino.

  VANDENBRIELE Freddy, Wilgenlaan 12, 8920 LAN-

  GEMARK. TEL: 057/489266. GSM: 0472/200323. E-

  mail: [email protected] kweek 2013:

  grote alexanders 2-2 onwerwant gesext; 0-2 alexanders

  gesext; zonparkieten 3-0 gesext; goudmantel rosella 0-1

  van 2012; roodrugparkiet in: lutino, albino, blauw; 3-0

  aymara; 1-0 citroenparkiet overjarig.

  CORNETTE Olivier. GSM: 0475/ 476477. ara nobilis

  (roodschouder ara) 2012: met ring en papieren, 1 pop en

  2 mannen te koop of ruilen voor onverwant; kakarikis

  2013: groen; roodrugparkieten 2013 zowel poppen als

  mannen.

  BRUNEEL Hubert, Munkestraat 8, 8750 WINGENE. GSM:

  0473/240286. Allen jongen van 2013: cloncurrys; barnardparkie-

  ten; port lincols; barrabandparkieten; rosellas in rubinos; pennant

  rosellas in: rood + blauw; stanley rosellas.

  BOEL Franois, Reinaertlaan 56, 9190 KEMZEKE-STEKENE.

  TEL: 0470/081006. EK 2013: goudmantel rosellas, onverwant

  mogelijk; barrabandparkieten.

  BOUCKAERT Sylvere , Bergstraat 35, 8511 AAL-

  BEKE. TEL: 056/410753. Groenvleugel ara, gebo-

  ren 2 maart, 100% natuurbroed, geschipt man. 2,5.

 • SEPTEMBER / 2011 VRAAG en AANBOD V WPC

 • SEPTEMBER / 2013 VRAAG en AANBOD V WPC

  VAN HOECKE Frans. GSM: 0496/625338. E-mail:

  [email protected] halsbanden: 0-1 violet/

  bleekstaart +/- 4jaar, 0.0.1 violet groen /blauw/bleekstaart

  2012; halsbanden 2013: violet kans split overgoten, 0.0.2

  kobalt, 1-0 grijs /opaline , 0-1 violet bleekstaart cinamon ,

  0.1 violet.

  DE KIMPE Johan, Cardijnlaan 66, 9850 HANSBEKE.

  TEL: 09/3715755. GSM: 0479/412882. rubino;blauw;.

  oranje.en wildkleur .:blauwe barnards; koningsparkieten

  allen jongen 2013.

  VANSTEELANDT Frans, Torhoutstraat 95, 8810 LICH-

  TERVELDE. TEL: 051/722995 . GSM: 0475/985297. E-

  mail: [email protected] 1 pennant blauw bont

  van 2012; pennanten van 2013 in: cinnamon blauw, oranje

  blauw/bont, blauw bont, blauw/bont.

  DE HERDT Willy, Nachtegaalstraat 26, 2590 BERLAAR.

  GSM: 0497/570749. E-mail: [email protected]

  halsbanden 2012 in: 1-0 violetpastel, 0-2 violet split wit-

  kopwitsstaart, 2-0 violetpastel split witkopwitsstaart, 0-1

  witkopwitstaart violetpastel; 2-2 violet dubbelfactorig, 0-1

  violetpastel dubbelfactorig, 0-1 witkopwitstaart blauw, 0-1

  witkopwitstaart blauwpastel; halsbanden 2013 in: violet

  split witkopwitstaart, violetpastel split witkopwitstaart, vio-

  let dubbelfactorig split witkopwitstaart, violetpastel dub-

  belfactorig split witkopwitstaart, witkopwitstaart violet,

  witkopwitstaart violetpastel, witkopwitstaart pastelblauw,

  witkopwitstaart blauw, witkopwitstaart violetpastel dubbel-

  factorig; pyrrhura rhodogasters van 2013.

  BRIJS Dirk, Dompelstraat 34, 9300 AALST. TEL:

  053711206. E-mail: [email protected] halsband-

  parkieten verschillende mutaties waaronder: opaline in vio-

  let, kobalt, blauw en pastel, en opaline-split-

  witkopwitstaart; mails worden enkel beantwoord mits ver-

  melding van adres, telefoonnummer en naam.

  VANNESTE Luc, Dwarsweg 11, 8560 GULLEGEM. TEL:

  056/416212. GSM: 0476/907822. E-mail:

  [email protected] blauwvoorhoofd amazone: 1-0

  van 2010, natuurbroed, geelvleugel; dubbele geelkop 2013:

  van 3 verschillende koppels, natuurbroed.

  SINTUBIN Georges, Oude Bruggestraat 109, 8750 WIN-

  GENE. TEL: 051/656286. GSM: 0498/071509. E-mail:

  [email protected] kweek 2013: 2 albino - 1 lutino

  - 2 blauwe/geel princessen; blauwe en rode/blauw stanley

  rosellas; rosellas in: opaline/rubino, rode, witvleugels

  (diverse kleuren); 4 bergparkieten; 1-1 swiftparkieten;

  bleekkop rosella man van 2010; rubino rosella pop van

  2011.

  REYNAERT John, R. Lauwersstraat 24, 1560 HOEI-

  LAART. TEL: 02/6579748. E-mail: [email protected]

  halsbandparkieten 2013 in: blauw, turquoise , lacewing,

  violet; barnardparkieten 2013; personata's 2013; kweekkop-

  pel barnard: man split blauw x blauw; zie ook: http://

  johnnyvogels.skynetblogs.be/

  CALLEWAERT Danny, Overdrachtstraat 2, 8900 IEPER.

  TEL: 057 20 01 09. GSM: 0473 67 93 47. E-mail: calle-

  [email protected] Kweek 2013 : Cloncurry 1-1;

  Bergparkieten 3 stuks; Port-Lincoln 1-1; Pennant wildkleur

  1-0; Princess of wales : in geel en in wit; Rubino-rosella 0-

  3: Valkparkieten : in lutino, grijs gepareld; Turquoisine : in

  wildkleur 2010 : Gele, bewezen Turquoisine man

  EGGERMONT Marc, Bosstraat 30, 8570 VICHTE-

  ANZEGEM. TEL: 056/778817 of GSM: 0478/324726. E

  -mail: [email protected] pennant rosella in: blauw,

  oranje, geel cinnamon, oranje cinnamon, zilver oranje, blauw

  cinnamon; roodrugparkieten in: australisch blauw, blauw

  cinnamon, blauw opaline, wildkleur, blauw bont, geel bont,

  albino, oranje, wildkleur dominant bont wit vleugel/blauw,

  australisch blauw wit vleugel, blauw cinnamon opaline; bleu-

  bonnets, alles geringd 2013.

  SIERENS Jasper. GSM: 0472/343082 (enkel na 18u of in

  het weekend). E-mail: [email protected] forpus

  EK 2013 in: verschillende mutaties (wk, blauw, fallow, grijs,

  pastel, ino) bekijk alle vogels op: http://

  www.vogels.forumotion.com en/of contacteer ons per mail

  voor meer info.

  BEECKAERT Freddy, Populierenlaan 2, 8610 HANDZA-

  ME. TEL: 051/569325. GSM: 0484/593582. E-mail:

  [email protected] valkparkieten in verschillen-

  de mutaties: witwang, witkop gepareld, isabel gepareld, luti-

  no, wkl, bont, witkop bont, albino, enz.

  DEBUSSCHERE Gerard, Diksmuidse Heirweg 52, 8210

  ZEDELGEM. TEL: 050/200329. GSM: 0474/665488. E-

  mail: [email protected] bourkeparkiet in: ro-

  ze, roze/rubino, rubino, wildkleur/lutino, split blauw; pyrrhu-

  ra molinae in:1-0 cinnamon blauw/hypox, 2-0 cinnamon/

  hypox/k.blauw, 1-0 pine-apple/k.blauw, 0-1 pine-apple/

  k.blauw; alles eigen kweek 2013.

  BRUNCLAIR Dirk. GSM: 0479/283281. E-mail:

  [email protected] 1-2 zonparkieten EK 2013.

  DE WITTE Johan, Samelstraat 35, 9170 SINT-GILLIS-

  WAAS. TEL: 03/7707093. E-mail: jodewit-

  [email protected] EK 2012: 1-1 zwartkopcaique

  (onverwant, natuurbroed)

  EK 2013: 1-1 zwartkopcaique (verwant, natuurbroed); 1-1

  roestkop caique (verwant, natuurbroed); 1-0 roestkopcaique

  (handopfok); 0-1 edelpapegaai (natuurbroed); personata in

  wildkleur.

  ADRIAENSEN Luc, , 9990 MALDEGEM. GSM:

  0479/529245. E-mail: [email protected] uit 2013: port

  lincoln 2-3 EK; valkparkieten: 2-0 bont, 0-1 cinnamon opali-

  ne, 1-0 wk,0-2 opaline cinnamon,1-0 cinnamon bont, allen

  EK 2013. GEVRAAGD: 0-1 port-lincoln graag min 3jaar.

  DESMEDT Kurt, Handzameplein 5, 8610 KORTEMARK.

  GSM: 0473/747281. E-mail: [email protected]

  GEVRAAGD: roodrugparkieten in: oranjebont of spitten

  voor bont en oranje; bonte strogele rosella poppen.

  BAELE Luc, Wantestraat 132, 8310 BRUGGE-

  ASSEBROEK. GSM: 0486/937897. E-mail:

  [email protected] bonte strogele rosellas 2013,1-1

  jandaya 2010. GEVRAAGD: 1-0 pionus senilis 2010-2011-

  2012.

  CASAERT Jan, Vlietmanstraat 18, 8870 IZEGEM. TEL:

  051/307259. GSM:0472/987658. E-mail:

  [email protected] turquoisines in alle kleuren, mannen en

  poppen; splendid in: blauw, natuurkleur en geelgroen; bour-

  keparkieten in: wildkleur, rubino en lutino; grasparkieten in

  verschiilende kleuren.

  SINNESAEL Dirk, Ringlaan 70, 8680 KOEKELARE. TEL:

  051/588323. GSM: 0479/255341. E-mail:

  [email protected] ik heb jonge zuiver gele kaka-

  rikis te koop met vaste voetring van 2013.

 • SEPTEMBER / 2011 VRAAG en AANBOD V WPC

 • SEPTEMBER / 2013 VRAAG en AANBOD VI WPC

  VANGAEVER Marleen, Oostrozebekestraat 31, 8720

  DENTERGEM. TEL: 051/638018. E-mail: dan-

  [email protected] 1-0 amazone cuba; kweekman van 2007; 0-1 cuba van 2012; 0-2 cuba van 2013; 1-0 cuba

  van 2013; alles vaste ring en cites, natuurbroed; 2-0 ro-

  sella rubino, endoscopisch gesext, kweek 2012. 5

  VERHULST Kris, Stationsstraat 95, 8830 GITS. GSM:

  0478/298248. E-mail: [email protected] uit kweek

  2013: bourkeparkieten in: roze en gezoomde lachs; valk-

  parkieten in: wildkleur, cinnamon, gepareld, bont, witkop en

  witkopgepareld.

  RAMBOER Ruben. TEL: 0499/630151. E-mail: Ru-

  [email protected] EK 2013: 2-3 gele roodvoor-

  hoofd kakariki's; roseicollis in: groen, cinnamon, oranje-

  masker groen, oranjemasker opaline, oranjemasker turquoi-

  se; barrabandparkiet man; fischeris in: violet en violetpas-

  tel, alles zowel mannen als poppen, allen geringd.

  HERMIE Gilbert, Beernemsteenweg 139, 8750 WINGENE.

  TEL: 051/656076. GSM: 0495/647262. E-mail: gil-

  [email protected] adelaide rosellas; twenty-eight;

  princes of Wales in wildkleur; pennanten in : wildkleur,

  blauw, blauwbont, blauwcinnamon; rosella's in rood; stroge-

  le rosella's in bont; bleekkop rosella's in: wildkleur, cin-

  namon; eleganten.

  BOTHUYNE Asthre, Ponteputstraat 2 A, 9870 OLSENE.

  TEL: 09/3888873 of GSM: 0475/466948. Halsbanden uit

  2013: geelkop geelstaart, grijs witkop witstaart; cloncurrys;

  uit 2012: pennant rosellas in bont en oranjeblauw kweekpa-

  ren; roodrugparkieten in: opaline en rubinos.

  DEFERME Angelo, Diksmuidestraat 73, 8840 STADEN.

  TEL: 051771488. GSM: 0486938339. E-mail: ange-

  [email protected] Kweek 2013: valkparkiet 5 poppen

  in opaline, opaline bont en bont; aymaraparkiet 7 koppels ,

  2-0 aymaraparkiet ; pyrrhura emma.

  BALCAEN Jacques, Pastoriekouter 11, 8501 BISSEGEM.

  TEL: 056/350567. E-mail: [email protected]

  Spendids in: witborstblauw, hemelsblauw, ivoor, zeegroen/

  blauw; bourks in: rubino, roze, rozefallow.

 • SEPTEMBER / 2013 VRAAG EN AANBOD VII / INFO WPC

  VRAAG EN AANBOD MAAND

  SEPTEMBER 47,50 .

  DANK VOOR ALLE STEUN.

  Aan het prikbord

  SEPTEMBER 2013

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

  1

  2 3 4 5 6 7 8

  9 10 11 12 13 14 15

  16 17 18 19 20 21 22

  23/30 24 25 26 27 28 29

  OKTOBER 2013

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

  1 2 3 4 5 6

  7 8 9 10 11 12 13

  14 15 16 17 18 19 20

  21 22 23 24 25 26 27

  28 29 30 31

  VERCRUYSSE Eric, Nieuwe Weg 30, 8340 SIJSELE.

  GSM: 0497/359312. E-mail: [email protected]

  blauwgele ara's van 2012 en 2013, natuurbroed en gesext.

  DE SCHEPPER J., GSM 0477/644549 of E-mail: john-

  [email protected] EK 2013. Valkparkieten in domi-

  nant zilver EF en DF; EF geelwang, turqoisine in groen,

  pastel, groen/pastel, Dgroenopaline, Dpastel.

 • SEPTEMBER / 2013

  137 WPC

  tot de gele nekband. De zijkanten van de kop zijn ook lichter geel zijn. De oorveren zijn meer donkerder violetblauw van kleur. Deze vogels hebben hun verspreidingsgebied op oostelijk Ti-mor en zijn waarschijnlijk nooit ingevoerd geweest.

  Trichoglossus iris wetterensis :welke

  op het eiland Wetar voorkomt en donkerder is van kleur. De kopzijden zijn meer grasgroen en op de borst is de zoomtekening duidelijker. Ze zijn wat groter dan de nominaatvorm (22 cm)

  Iris loris zijn in de natuur zeer kwetsbaar

  in hun voortbestaan, doordat de oorspronkelijke bebossing meer en meer verdwijnt. Door de be-volkingsaangroei worden meer en meer gebieden ingenomen voor de voedselproductie voor scha-pen, geiten en koeien. De resterende natuurlijke bebossing staat onder toenemende druk omdat

  (Trichoglossus iris) Engels: Iris Lorikeet Frans: Loriquet iris Duits: Irislori

  Opmerking: over de wetenschappelijke

  naam bestaat wel enige verwarring, daar sommi-gen hem onderverdelen in het geslacht Psit-teuteles. Anderen brengen hem dan weer onder in het geslacht Glossopsitta, zodat verwarring troef is.

  Beschrijving

  Lengte: 20 cm Overwegend groen vogeltje. Opvallend is

  het rood op het voorhoofd welke doorloopt tot op de voorste helft van de schedel. De kroon ver-toont een variabele mauve vlek die bij sommige ontbreekt. De oorstreek vertoont een violetblau-we vlek. De onderzijde is lichter van kleur. De veren op de borst zijn geelgroen met een donker-groene zoom. De nek vertoont een geelgroene band. Rond het oog is een naakte donkergrijze band. De snavel is oranje. De iris is oranje. De poten zijn grijs

  Bij de mannen is de kroon normaal kleur-

  rijker. Ook is de zoomtekening op de borst dui-delijker, maar dat is geen zeker geslachtskenmerk. Om met zekerheid een kop-pel samen te stellen is DNA-onderzoek noodzake-lijk.

  Jonge vogels hebben een matter gekleurde

  oorstreek en minder duidelijke zomen op de borststreek. De iris is bruinachtig.

  Verspreiding

  De eilanden Timor en Wetar in de Kleine

  Sunda eilanden (Indonesi)

  Ondersoorten Trichoglossus iris rubripileum: Deze

  ondersoort onderscheidt zich van de nomi-naatvorm doordat het rood van het voorhoofd verder doorloopt, soms doorspekt met groene ve-ren. Bij sommige exemplaren loopt dit rood door

 • SEPTEMBER / 2013 138 WPC

  en men vermoedt dat deze vogels die droge periodes overbruggen door tijdelijk over te schakelen op zaden, daar dan weinig nec-tar of pollen aanwezig zijn.

  Het legsel bestaat uit twee eieren

  die met twee drie dagen tussentijd wor-den gelegd. Na 23 24 dagen komen de jongen uit. Algemeen worden de jongen probleemloos door de ouders opgebracht. Na 65 tot 70 dagen vliegen de jongen uit. Twee tot drie weken na het uitvliegen zijn de jongen zelfstandig

  meer en meer ruimte wordt ingenomen door de aan-groei van de bevolking en de noodzakelijke uitbreiding van de veestapel.

  In avicultuur

  In 1932 waren ze reeds in de zoo van Berlijn. In 1972 werden ze voor het eerst commercieel

  ingevoerd in Europa. Daarna gebeurde de invoer spo-radisch en in kleine getallen. Ze zijn eerder zelden bij lori-kwekers aan te treffen.

  Bij kamertemperatuur zijn ze goed te houden in

  kleine volires of zelfs in zogenaamde kistkooien van 1 m lengte 60 cm diepte en 80 cm hoogte. Ze worden vlug vertrouwelijk met hun verzorger en het welslagen van de kweek hangt daar wel een beetje van af. Het houden in kistkooien kan leiden tot vervetting wat dan weer de oorzaak kan zijn van onbevruchte legsels. Re-gelmatig verse twijgen geven voldoet aan hun knaaglust.

  De eerste kweek gebeurde in 1970 in de Zoo

  San Diego (USA). In 1974 had de eerste kweek in En-geland plaats. Daarna lukte de kweek bij verschillende kwekers. In Weltvogelpark Walsrode wordt reeds jaren met deze soort gekweekt.

  Opvallend is dat ze meer dan andere lorisoor-

  ten allerlei zaden eten zoals zonnebloemzaden tros-gierst, negerzaad, naast de onontbeerlijke loribrij. Ze eten graag geweekte zaden, verse of geweekte vijgen, druiven wortelen, bessen van de vuurdoorn, lijsterbes, rozenbottel, katjang en meelwormen

  Op Timor zijn soms lange periodes van droogte

 • SEPTEMBER / 2013

  139 WPC

  is wat donkerder. Op de schedel zijn de blauwe zomen breder. Iets groter dan de nominaatvorm ( 35 cm)

  Deze komt voor van Oost-Nicaragua, Oost- en Zuidwest Costa Rica, Panama, Noordwest Venezuela tot Zuidwest Colombia.

  Amazona a. lilacina. De ecuadorama-zone. De naam verwijst hier duidelijk naar de li-lablauwe kleur op de kop. De wangen zijn geel-groen. Het rood op het voorhoofd is matter en loopt meestal door tot boven de ogen. Het blauw op de schedel is soms gemengd met rood. De snavel is volledig zwart.

  Deze komt voor in het Westen van Ecua-dor, in de provincies Guyas en Manati.

  Amazona a. diadema :De diadeemama-zone. Lijkt op de salvinamazone, de schedel is lilablauw. De nekveren groen met lilablauwe zoom. Een sterk afgetekende rode voorhoofds-band. Deze ondersoort, die uiterst zelden in kwekerskringen te vinden is, komt voor in Noordwest Brazili.

  Biotoop Geelwangamazones komen in hun na-

  tuurlijke biotoop nog veel voor, met uitzondering voor de diadeemamazone die wel de zeldzaamste is. Vastgesteld wordt dat ze in nogal van elkaar verschillende gebieden voorkomen, gaande van mangrovemoerassen, tropisch woud en savan-nen, tot plantages en korenvelden. Doordat ze een redelijk aanpassingsvermogen hebben voor de veranderende milieu-omstandigheden (dit

  (Amazona autumnalis autumnalis) Engels : Red-lored amazon Duits : Gelbwangenamazone Frans : Amazone joues oranges

  De geelwangamazone bewoont met vier

  ondersoorten, Midden-Amerika en het Noordwes-ten van Zuid-Amerika.

  Beschrijving

  De geelwangamazone is een overwegend groene vogel, waarvan de teugel en het voorhoofd rood gekleurd zijn. De totale lengte is 34 cm. Onder de ogen vertonen ze een gele vlek die zeer onregelmatig is, en aansluit tot tegen de bek. Die gele vlek kan per exemplaar zeer verschillend zijn in grootte en kan soms doorspekt zijn met rode veertjes.

  De groene veren op de kop, tot in de nek,

  zijn aan de rand lilablauw, waardoor de schedel een blauwachtige kleur krijgt. Op de vleugel zijn vijf armpennen rood gekleurd. De grote slagpen-nen zijn groen, naar de spits toe overgaand in donkerblauw. De vleugelrand is geelbruin. De bovensnavel is hoornkleurig aan de basis over-gaand naar de rand en de punt naar donkergrijs. De ondersnavel is donkergrijs. De iris is oranje. Man en pop zijn gelijk gekleurd. Op zicht is het geslacht bepalen zeer moeilijk zodat endoscopie of DNA-onderzoek noodzakelijk is

  Jonge vogels hebben minder geel en rood.

  De bek is donkerder dan bij volwassen vogels en de iris is donkerbruin.

  Ondersoorten Amazona. a. Autumnalis. Dit is de nomi-naatvorm. Deze komt voor vanaf Tamaulipas in Noordoost Mexico, langs de Caraibische kust tot het Noordoosten van Nicaragua en op de eilanden Barbareta en Roatan, voor de oostkust van Hon-duras. In Nicaragua gaat de soort langzaam over in een andere ondersoort, nl. De salvinamazone. Hierdoor worden in Noordoost Nicaragua ver-schillende tussenvormen aangetroffen.

  Amazona. a. Salvini. De salvinamazone Hier is het geel van op de wangen vervangen door een lichtgroene kleur. Het rood op het voorhoofd

 • SEPTEMBER / 2013 140 WPC

  hebben om te vet te worden. Verschillende zaden kunnen gekiemd aangeboden worden, wat vooral tijdens de voortplantingsperiode van belang is. Vanzelfsprekend mag een goed kracht- of opfokvoer niet ontbreken.

  In avicultuur

  De geelwangamazone zou althans volgens

  de beschikbare gegevens , voor het eerst naar Europa gebracht zijn in 1869 en te zien geweest zijn in de zoo van Londen

  Wat de kweek van deze soort betreft, is

  die maar eerder laat op gang gekomen. Zo zou de eerste geslaagde kweek van de A. a. autumna-lis in Engeland dateren van 1957. Dit echter met het gebruik van een grijze roodstaart, die de eie-ren heeft uitgebroed. In Nederland ligt de eerste kweek van deze soort, vermoedelijk rond 1985. Pas ingevoerde exemplaren moesten vooral in een warme ruimte ondergebracht worden en stelsel-matig aan ons klimaat aangepast worden. Daar er reeds jaren een invoerverbod geldt voor Euro-pa zijn alle hier aanwezige vogels reeds aange-past.

  Van de ecuadoramazone A. a. lilacina ge-

  beurde de eerste kweek in 1946 in de USA. In het Weltvogelpark Walsrode was men sinds 1976 in het bezit van twee paren. Na enkele mislukte kweekpogingen lukte voor eerst de kweek in 1985

  Wie eraan denkt zijn kans te wagen met

  deze soort, moet toch met enkele regels rekening houden. Daar is vooreerst hun geluidssterkte die wel wat overlast kan bezorgen aan de buren. Ook voor de huisvesting moet men er rekening mee houden dat het grote knagers zijn; een meta-len volire is dus aangewezen. Als huisvesting voldoet een volire van 3 tot 4 m lengte, 1 1,5 m breed en 2 m hoog, met aansluitend nachthok waar het voedsel en de het broedblok worden in ondergebracht. Als broedblok wordt gebruik ge-maakt van een dikwandige nestkast met grond-vlak van 30 x 30 cm, hoogte 75 cm met een invlieggat van 10 cm.

  Alhoewel ze goed wennen aan hun verzor-

  ger kunnen ze in de broedperiode zeer agressief worden en hun verzorger aanvallen. Het is dus aangewezen dat het voeren en eventuele nestcon-trole van buitenaf kan gebeuren

  Een legsel bestaat uit 3 5 eieren die .

  25 dagen worden bebroed. De jongen verlaten na 56 tot 62 dagen het nest, maar het duurt dan nog 6 tot 8 weken vooraleer ze zelfstandig wor-den.

  door het kappen van de wouden) zijn ze nog vrij talrijk.

  Buiten de broedtijd trekken ze in grote

  groepen rond, op zoek naar voedsel. Wanneer echter de voortplantingsperiode nadert rond fe-bruari, trekken de paren zich in het dichte woud terug.

  In de natuur bestaat de voeding uit aller-

  hande vruchten, zaden, bessen, noten, bladeren en bloesems. Het komt veel voor dat de jongen uit de nesten worden gehaald, om ze dan verder met de hand op te voeden. Op Costa Rica wordt hiervoor een brij gemaakt van banaan en mas, vermengd met papaja en mango.

  In oktober begint de voortplantingspe-

  riode. Ze maken gebruik van boomholten op verschillende hoogten. De hier aanwezige hout-molm wordt als nestmateriaal gebruikt

  In de volire wordt naast een gevarieerd

  zaadmengsel, dagelijks fruit en groenten gege-ven. Om aan de eiwitbehoefte te voldoen, kan gebruik gemaakt worden van gekookte vis en mager vlees (vb. kip). In de broedtijd kan het eivoer worden aangevuld met meelwormen. Op-passen met vetrijke zaden daar ze de neiging

 • SEPTEMBER / 2013

  141 WPC