DOSSIER DE LES FAMÍLIES - blocs.xtec.cat · DOSSIER DE LES FAMÍLIES 17-18 2 1. OBJECTIUS DEL CURS...

10
Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Teresa de Pallejà Pl. Empordà, 1 17469 FORTIÀ Tel. 972 53 41 49 Fax 972 53 41 49 [email protected] http://blocs.xtec.cat/ceipteresadepalleja DOSSIER DE LES FAMÍLIES ESCOLA TERESA DE PALLEJÀ. FORTIÀ CURS 2017-18

Transcript of DOSSIER DE LES FAMÍLIES - blocs.xtec.cat · DOSSIER DE LES FAMÍLIES 17-18 2 1. OBJECTIUS DEL CURS...

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Teresa de Pallejà Pl. Empordà, 1 17469 FORTIÀ Tel. 972 53 41 49 Fax 972 53 41 49 [email protected] http://blocs.xtec.cat/ceipteresadepalleja

DOSSIER DE LES

FAMÍLIES

ESCOLA TERESA DE PALLEJÀ. FORTIÀ

CURS 2017-18

DOSSIER DE LES FAMÍLIES 17-18

2

1. OBJECTIUS DEL CURS D

o PEL QUE FA ALS RESULTATS EDUCATIUS

o Optimitzar el rendiment de l’alumnat tenint en compte la diversitat: millorar

els resultats educatius, potenciar la comprensió lectora i l’expressió oral,

impulsar el tractament instrumental de la llengua anglesa.

o Implementar l’ús de les TAC

o PEL QUE FA A LA COHESIÓ SOCIAL

o Dinamitzar l’entorn potenciant la cohesió social.

o Millorar les competències centrades en conviure i habitar el món millorant la

convivència a les aules (partir de l'elaboració del Pla de Convivència del

centre).

o PEL QUE FA A LA GESTIÓ ORGANITZATIVA

o Actualitzar la concreció curricular del centre: Revisar PEC, redactar NOFC,

Redactar Pla lector, cohesionar línia pedagògica del centre.

2. HORARI GENERAL DEL CENTRE

L’horari del centre és de 9 a 12:30 i de 14:30 a 16:00 per tots els alumnes,

amb la següent excepció:

Dilluns i dimarts de 12:30h a 13:00h alguns alumnes de primària tindran

suport escolar personalitzat (SEP).

Dijous 22 de desembre de 9:00h a 13:00h (Jornada compactada)

Del 5 al 22 de juny de 9:00h a 13:00h (Jornada compactada)

DOSSIER DE LES FAMÍLIES 17-18

3

Les portes de l’escola s’obren a les 9h en punt i es tanquen a les 9:05h. Els

alumnes que arribin més tard d’aquesta hora no podran entrar a les aules fins

al seguent canvi d´hora, i restaran sota vigilància. Amb excepció d’aquells casos

que es tracti d’un retard amb justificant.

Us preguem puntualitat tant a l'hora d'entrar com en el moment de recollir

els alumnes.

Els alumnes entren directament a les aules, no es fa fila. Per sortir, cada

mestre/a acompanya els alumnes fins a la porta.

Els alumnes d’Ed. Infantil sortiran cinc minuts abans per evitar

aglomeracions a la porta.

DOSSIER DE LES FAMÍLIES 17-18

4

3. ÒRGANS DE GOVERN

Consell

escolar

o Directora: Mar Martí

o Cap d’estudis: Mercè Orriols

o 3 mestres: Sònia Solés, Maica Comas, i

Teresa Bech.

o 2 representant de les famílies: Neus

Fort, Neus Xatart

o Presidenta de l’AMPA: Núria Vilardell

o 1 representant de l’Ajuntament de

Fortià: Ramona Heras

Assistents amb veu però

sense vot:

Secretària del centre:

Mariona Llagostera

1 representant de

l'Ajuntament de

Riumors: Eusebi Ayensa

Equip directiu

o Directora: Mar Martí

o Cap d’estudis: Mercè Orriols

o Secretària: Mariona Llagostera

Claustre de

mestres

o Anna Guday

o Catalina Stegemann

o Mercè Orriols

o Sílvia Amer

o Teresa Bech

o Maica Comas

o Mariona Llagostera

o Mar Martí

o Sònia Solés

o Susanna Ortiz

o Carme Pallé

o Anabel Vargas

DOSSIER DE LES FAMÍLIES 17-18

5

4. DISTRIBUCIÓ ALUMNES I TUTORIA

5. SORTIDES/ VISITES I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

1R TRIMESTRE 2N TRIMESTRE 3R TRIMESTRE

ED, INF.

i C. I. C.M i C.S.

ED, INF. i C. I.

C.M i C.S.

ED, INF. i C. I.

C.M i C.S.

FESTES

Castanyada. (31 d’oct.)

Nadal (Concert: 21 des. a les 19h) (Altres activitats: 22 de des.)

Carnaval . (de 5-9 de feb.)

Pasqua. (23 de març)

Final de curs. (22 de juny)

SORTIDES Sortida natural

Audició musical CM i CS (15 de març 2018 )

Audició musical EI i CI (16 de març 2018)

Colònies CM i CS Observatori d’Albanyà.(9,10,11 de maig)

Colònies P5, CI (14 i 15 de maig) Can Sans de Fellines.

Sortida d’un dia p3-p4

ACTIVITATS

Cantada de nadales al poble (carrer, casal d’avis...)

Projecte D’Emprenedoria

Setmana Activa

English Day

NIVELL TUTORIES ALUMNES PER

CURS ALUMNES PER

CICLE ALUMNES PER ETAPA

INFA

NTI

L P-3 Anna Guday

4

26 26 P-4 12

P-5 Sílvia Amer 10

PR

IMÀ

RIA

1r Maica Comas

11 21

60

2n 10

3r Susanna Ortiz

12 21

4t 9

5è Anabel Vargas

11 18

6è 7

86

DOSSIER DE LES FAMÍLIES 17-18

6

Totes les activitats programades han estat prèviament aprovades pel Consell

Escolar.

Les activitats pendents de reserva poden ser canviades depenent de la

disponibilitat, o no ser efectuades.

Amb suficient antelació es donaran les autoritzacions per signar a les famílies i

s’informarà de les rutes, horaris... i tot allò que pugui ser necessari de saber.

A més, també es faran altres sortides pel poble: botigues del poble, plaça,

parc,... Per aquestes sortides també caldrà portar l’autorització de sortides a

l’entorn.

Es demana portar el xandall amb els colors acordats (part superior vermella i

part inferior ( blau fosc) a les sortides, ja que facilita l’organització i vigilància

dels alumnes.

6. INFORMACIÓ AMB LES FAMÍLIES

o Entrega d’informes

EDUCACIÓ PRIMÀRIA EDUCACIÓ INFANTIL

o Entrevistes i intercanvis d’informació

Al llarg del curs es realitzarà una entrevista durant el primer o segon

trimestre, i quan sigui fora de l’horari d’atenció a les famílies cada mestre

decidirà, d’acord amb la família, la franja horària que sigui més convenient.

L’altra entrevista serà de caràcter voluntari el dia 23 de juny, la seva durada

serà d’uns 15 minuts aproximadament. Quan s’apropi la data es posarà a

l’abast de les famílies un llistat horari per poder-se apuntar.

1r informe: 1 de desembre

2n informe: 16 de març

3r informe: 21 de juny

1r informe: 26 de gener

2n informe: 21 de juny

DOSSIER DE LES FAMÍLIES 17-18

7

Per qüestions purament informatives es farà servir l’agenda i, en el cas que

hi hagi la necessitat les famílies poden demanar la realització d’una altra

entrevista concretant prèviament hora amb el mestre.

Aquells documents que cal signar i retornar a l'escola es faran arribar en

format paper. La major part de les altres informacions s’enviaran per correu

electrònic.

o Figura de la mare/pare delegat/des d’aula:

Aquesta figura té la tasca de donar informacions puntuals que només fan

referència al seu grup-classe en coordinació amb la tutora.

7. MATERIAL DE L’ALUMNAT I LLIBRES DE TEXT

El centre socialitza una part del material escolar mitjançant una quota de

pagament de 40€ per alumne/a i 45€ els alumnes de CM i CS, per a tot el

material fungible anual, i d’altres presents que reben els alumnes en les festes

senyalades. La resta de material que necessiten els alumnes és el que hi ha

indicat a la llista de material que es fa arribar cada final de curs.

Les famílies d’aquells alumnes que no paguin la quota no podran gaudir de la

socialització de llibres de matemàtiques que fa l’escola a 3r, 4t, 5è i 6è.

A més, no podran gaudir de les sortides escolars que s'hagin de pagar fins que no paguin la quota del curs actual.

8. SERVEIS EXTERNS DEL CENTRE

o Psicopedagoga de l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic)

o Treballadora Social del Consell Comarcal .

o AMPA

DOSSIER DE LES FAMÍLIES 17-18

8

9. SERVEIS ESCOLARS DEL CENTRE

o Servei de menjador

A càrrec el Consell Comarcal de l’Alt Empordà que ho gestiona a través de

l’empresa Càtering SERHS.: www.serhsfoodservice.com

o Acollida matinal

A càrrec de l’AMPA. El servei s’ofereix a les famílies de 8h a 9h.

Totes aquelles famílies interessades poden posar-se en contacte amb

L’AMPA de l’escola: [email protected]

10. NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE

ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT AL CENTRE

L’assistència a l’escola ha d’ésser regular. Si per qualsevol motiu l’alumne/a no

assisteix a l’escola, cal que aquesta falta sigui justificada. En cas d’absentisme

reiterat s’activarà el protocol indicat pel Departament d’Ensenyament.

La porta romandrà oberta durant 5 minuts

MEDICAMENTS I ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Cal recordar a les famílies que si els fills/es tenen dècimes de febre, vòmits o

diarrea, no poden venir a l’escola, ni tampoc en casos de malalties contagioses

encara que no tinguin febre.

Per administrar medicaments als alumnes seran necessaris els següents

documents:

o Autorització, adjunta en el dossier de les famílies, on el pare mare

o tutor/a demana i manifesta que el personal del centre administri

al seu fill/a la medicació prescrita.

o Recepta o informe del metge on consti el nom de l’alumne/a, la

pauta i el nom del medicament que ha de prendre.

En casos de malalties cròniques (diabetis, asma,...) cal informar

degudament a l’escola i al tutor/a de les característiques i tractament .

Cal recordar a les famílies que s’ha de revisar periòdicament el cap dels

nens /es per comprovar que no hi ha polls o cuques. Si es dóna el cas de

DOSSIER DE LES FAMÍLIES 17-18

9

trobar-ne, és necessari que el nen/a resti a casa fins a la total eliminació

d’aquest contagiós paràsit. Si els mestres detecten cuques i/o polls, es

trucarà a la família perquè vingui a recollir l'alumne.

En el cas de petits accidents a l’escola: cops, patacades fortes amb dolor

continuat i d’altres... , s’avisarà als familiars. En cas de no localitzar-los i

es cregués necessari s’avisaria una ambulància.

EDUCACIÓ FÍSICA

És obligatori portar xandall i esportives.

Pels alumnes d’educació primària, caldrà portar un necesser petita amb

una tovallola, sabó i una pinta.

Tota la roba dels alumnes ha d’estar marcada amb el seu nom,

especialment les jaquetes de xandall.

ÚS D’APARELLS ELECTRÒNICS I ALTRES

Cal tenir una cura especial, en el tractament de les imatges dels alumnes.

Segons normativa del Departament, és il·legal fer difusió de les imatges

dels alumnes dins l’horari lectiu per part de les famílies. El dret d’imatge

de l’alumne el té el centre disposareu d’aquestes imatges a través del blog

de l’escola.

En cap cas el centre es farà responsable de la pèrdua de cap objecte

personal que portin de casa de forma voluntària.

ESMORZARS I CELEBRACIONS D’ANIVERSARI

Es recomana portar esmorzars saludables i no portar pastissets preparats

o envasats, ni sucs ni productes semi líquids.

El dia de la fruita a l’Escola és el DIJOUS. Es pot portar fruita fresca o

també fruits secs.

Les invitacions d’aniversari es repartiran fora del centre.

PASTISSOS d’aniversaris: Segons Normativa del Departament no es poden

portar aliments fets de casa. En el cas de portar-lo caldrà signar

prèviament una declaració de responsabilitat per possibles intoleràncies

o intoxicacions alimentàries.

DOSSIER DE LES FAMÍLIES 17-18

10

TEMPS D’ESBARJO

Es poden portar jocs i joguines a l’escola no gaire grans, l'escola no es fa

responsable de les pèrdues o els desperfectes que aquestes puguin patir.

Els dimecres el pati serà sense pilotes.

QUE TINGUEM UN BON CURS 2017-2018