din ba elm.pdf...

Click here to load reader

 • date post

  11-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of din ba elm.pdf...

 • دين با علم

  Religion and

  Bertrand

  دكتر احمد ايراني

  دين با علم نبرد

  برتراند راسل

  eligion and Science

  Bertrand Russell

  دكتر احمد ايراني - علي اصغر مهاجر

  نوشته

  ترجمه

  cience

  Russell

 • برتراند راسل

  نبرد دين با علم

  Bertrand Russell

  Religion and Science

  علي اصغر مهاجر، دكتر احمد ايراني: ترجمه

  1993/ لس آنجلس

  1389 ماه دي/ نشر الكترونيكي

  [email protected]

  �� � �

 • فهرست مطالب

  4 پيش گفتار

  7 ميدان هاي نبرد : فصل اول

  13 انقالب كوپرنيكي : فصل دوم

  28 تكامل : فصل سوم

  45 جن شناسي و علم پزشكي : فصل چهارم

  59 روح و جسم : فصل پنجم

  76 جبرگرايي يا قطعيت : فصل ششم

  90 عرفان گرايي : فصل هفتم

  100 هدف كيهاني : فصل هشتم

  117 علم و اخالق شناسي : فصل نهم

  128 نتيجه گيري : فصل دهم

 • پيشگفتار

  نام برتراند راسل براي ايرانيان كتابخوان نه تنها نامي بسيار آشنا است بلكـه نـامي اسـت كـه سـتايش

  بسياري از كتابهاي راسل به فارسـي ترجمـه شـده انـد و . مي انگيزد و با احترامي ژرف همراه است بسيار بر

  در . روشنفكري و مبارز ايران از اين انديشمند و خردمند قرن بيسـتم مطالـب بسـيار آموختـه اسـت هجامع

  دنياي علم، فلسفه، سياست و ادبيات از راسل با عنوان فيلسوف علم، رياضيدان، منطق شـناس،

  اجتماعي و منتقد موشكاف دين و مذهب، سنت هـاي كهنـه، روشـهاي ديكتـاتوري و هنويسند

  راسـل هرگـز .ر آزادي، حكومت مردم، صلح خواهي و برابري انسـانها يـاد مـي شـود هوادار پرشو

  دانشمند و فيلسوفي پشت ميز نشين نبود و هرگز به مانند بسياري از دانشمندان و فيلسوفان دولتي يا بـرج

  ل راسـ . سياسي هرگز بي طرف يا بـي آزار نبـود –عاج نشين در خدمت حكومتها نبود و از ديدگاه اجتماعي

  خردمندي بود كه در راه اصالح جهان و بهبودي زندگي مردم آن به تالشـي سـخت كوشـانه و –انديشمند

  دوم عمـر، بـه شـدت درگيـر هرياضيدان پرشور، به ويژه در نيمـ –اين فيلسوف . پايان ناپذير دست زده بود

  ها، و مقاله ها و اجراي سخنراني افتاده بود، با انتشار كتاب مسايل سياسي بود، با ديكتاتورهاي بزرگ جهان در

  ها در همه جا نور معرفت علمي مي پراكند و پيام آور شناخت علمي، تفكر علمي، دستيابي به آگاهي علمي،

  رواني به مانند جويباري اسـت كـه آرام و روان از نوشته هايش در سادگي و. فلسفي، اجتماعي و سياسي بود

  .او نشاني از فضل فروشي و پيچيده گويي نيست در سبك نويسندگي. كنار انسان مي گذرد

  كتـاب 1927پـيش از آن در . سالگي نوشته اسـت 63در 1935را در نبرد دين با علمراسل كتاب

  هر دو كتاب نقدي است بر دين و مـذهب و هـدف آنهـا مبـارزه بـا . را انتشار داده بود چرا مسيحي نيستم

  كرده اند و در نتيجه، اخالق، و معنويت به بازيچـه اي خرافات بسياري است كه در دينها و مذهبها جا خوش

  .در دست شيادان جامعه تبديل شده است

  اجتمـاعي مـي –انساني هاين دو پديد هراسل به بيان بخشي از تاريخ رابط نبرد دين با علمدر كتاب

  كارشناسـان با منطقي روشن و بياني كوبنده آشكار مي كند كه به ويژه در مسيحيت آنان كه خود را . پردازد

  آنان كه خود را روحاني و پيـام خـود را . علوم االهي ناميده اند هميشه سد راه پيشرفت علم و دانش بوده اند

  اين روحانيان هوادار . نيرو و توانشان از گسترش حقيقت جلوگيري كرده اند هآسماني مي دانند هميشه با هم

  ه اند، آنان را به خاطر بيان حقيقت علمي به دادگاه و مهرباني و معنويت، در عمل دانشمندان را زنده سوزانيد

  .زندان كشانيده اند؛ و در طول تاريخ همواره سبب آزار و اذيت هواداران علم و معرفت بوده اند

 • پيشگفتار 5

  اشاره اي به سرگذشت راسل

  پـدر بـزرگش در . در خانواده اي اشرافي و ثروتمند در انگلستان بـه دنيـا آمـد 1872برتراند راسل در

  جـان پدر و مـادرش از روشـنفكران دوران بودنـد و بـا . دوبار نخست وزير شد ويكتوريادوران سلطنت ملكه

  ي پدر و مادرش را از راسل پيش از چهار سالگ. فيلسوف انگليسي دوستي بسيار نزديك داشتند استوارت ميل

  تربيت راسل كوچولو بـه مـادر بـزرگش . پدر بزرگش نيز در شش سالگي او از جهان مي رود. دست مي دهد

  تحصيالت دبستان و دبيرستان را در خانه به پايان مي رساند و در نوزده سالگي به دانشـگاه . واگذار مي شود

  انشگاه شكوفان مي شود و در آخرين سال تحصيل استعداد رياضي اين جوان هوشمند در د. كمبريج مي رود

  وي در نويسـندگي و بيـان هاستعداد خيره كننـد . در دانشگاه با شور و هيجان به فلسفه عالقه مند مي شود

  در بيست و هشت سالگي سه كتاب از او منتشر شـده . مطالب دشوار به زبان ساده بسيار زود نمايان مي شود

  عنوان اين سه كتاب نمودار . اليبنيتس هفلسف؛ رساله اي در مباني هندسه؛ مانسوسيال دموكراسي در آل: بود

  . او استوار باقي ماند هسياست، رياضيات و فلسفه كه تا پايان عمر نود و هشت سال هاو است به سه رشت هعالق

  انگليسـي نام دارد كه آنرا با همكـاري فيلسـوف اصول رياضياتيكي از بزرگترين آثار راسل در رياضي كتاب

  .منتشر كرد 1921در آلفرد وايتهد

  راسل به نوعي نظام سوسياليستي گرايش داشت كه دولت در آن بر كوشـش هـاي اقتصـادي نظـارت

  وي پيش از آغاز جنگ جهاني اول و در تمامي مدت دوران آن با جنگ و تالشهاي مربـوط بـه . نداشته باشد

  از اسـتادي 1916در . مبـارزه اي آشـتي ناپـذير پرداخـت آن به سختي مخالفت كرد و با دولت انگلستان به

  مقدمه كتاب . دانشگاه بركنار شد و به اتهام توهين به نيروهاي مسلح پادشاهي به شش ماه زندان محكوم شد

  كتابها و مقاله هـايي كـه از او تـا پـيش از پايـان جنـگ منتشـر شـدند . را در زندان نوشت رياضي هبر فلسف

  پس از پايان جنگ . عرفان و منطق؛ علم ما به عالم خارج؛ مسايل فلسفه؛ مقاالت فلسفي :عنوانشان چنين بود

  در بازگشـت . يكسال در پكن درس داد و در مسكو با لنين ديدار كرد. جهاني اول به چين و روسيه سفر كرد

  ري روسيه را از