Concert solidarit© 2014

Concert solidarit© 2014
download Concert solidarit© 2014

of 1

Embed Size (px)

description

Concert de Solidarité par l'Harmonie de Westhoffen

Transcript of Concert solidarit© 2014

  • 1. CONCERT La Musique Harmonie MMMuuusssiiiqqquuueee HHHaaarrrmmmooonnniiieee ddddeeee WWWWeeeesssstttthhhhooooffffffffeeeennnnau profit deSSSSAAAAMMMMEEEEDDDDIIII 11113333 DDDDEEEECCCCEEEEMMMMBBBBRRRREEEE 22220000hhhhEEEEGGGGLLLLIIIISSSSEEEE PPPPRRRROOOOTTTTEEEESSSSTTTTAAAANNNNTTTTEEEE WWWWEEEESSSSTTTTHHHHOOOOFFFFFFFFEEEENNNNAAAAvvvveeeecccc llllaaaa ppppaaaarrrrttttiiiicccciiiippppaaaattttiiiioooonnnn ddddeeeeddddeeee ccccuuuuiiiivvvvrrrreeeessssCON CERT DESOLIDARITEMMMMuuuussssiiiiqqqquuuueeee HHHHaaaarrrrmmmmoooonnnniiiieeee :EEEEnnnnttttrrrreeee LLLLiiiibbbbrrrreeeelllleeeennnnsssseeeemmmmbbbblllleeee- PllllaaaatttteeeeaaaauuuuSuivez notre actualit sur Facebook