Brand identity manual - Sunlight · PDF file Brand Identity Manual...

Click here to load reader

 • date post

  20-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Brand identity manual - Sunlight · PDF file Brand Identity Manual...

 • Brand identity manual Εγχειρίδιο εικαστικής ταυτότητας

 • 2

  Brand Identity Manual Εγχειρίδιο Εικαστικής Ταυτότητας

  Contents Περιεχόμενα Introduction 3 The concept behind the SUNLIGHT logo 4

  01 Logo 5-10 Logo 6 Clear space 7 Logo versions 8-9 Do NOT 10

  02 Typefaces 11-13 Fonts 12 Alternative fonts 13

  03 Colour 14-16 Colours 15 Secondary palette 16

  04 Secondary graphics 17-25 Secondary graphics 18-23 Cropping 24 Decorative strips 25

  05 Indicative images 26-31

  06 Applications 32-48 Stationery 33 Letter formatting 34 Fax 35 Business cards 36 Corporate material 37 Bags 38 Corporate brochures 39 Indicative corporate covers 40 Product leaflets 41 Advertisements 42 Posters 43 Website 44 Electronic newsletter 45 Presentations 46 Gifts & give-aways 47 Clothing 48

  Εισαγωγή 3 Η ιδέα πίσω από το λογότυπο της SUNLIGHT 4

  01 Λογότυπο 5-10 Λογότυπο 6 Καθαρή περιοχή 7 Εκδοχές του λογοτύπου 8-9 ΔΕΝ πρέπει 10

  02 Γραμματοσειρές 11-13 Γραμματοσειρά 12 Εναλλακτική γραμματοσειρά 13

  03 Χρωματική παλέτα 14-16 Χρώματα 15 Δευτερεύουσα χρωματική παλέτα 16

  04 Δευτερεύοντα γραφικά 17-25 Δευτερεύοντα γραφικά 18-23 Περικοπή εικόνων 24 Διακοσμητικές λωρίδες 25

  05 Ενδεικτικές εικόνες 26-31

  06 Εφαρμογές 32-48 Επιστολόχαρτα και φάκελοι 33 Μορφοποίηση επιστολών 34 Fax 35 Εταιρικές κάρτες 36 Εταιρικό υλικό 37 Εταιρικές τσάντες 38 Εταιρικά έντυπα 39 Ενδεικτικά εξώφυλλα εταιρικών εντύπων 40 Προϊοντικά φυλλάδια 41 Διαφημιστικές καταχωρίσεις 42 Αφίσες 43 Ιστότοπος 44 Ηλεκτρονικό newsletter 45 Εταιρικές παρουσιάσεις 46 Δώρα και προωθητικό υλικό 47 Ρουχισμός 48

 • 3

  Brand Identity Manual Εγχειρίδιο Εικαστικής Ταυτότητας

  Introduction Εισαγωγή The SUNLIGHT brand manual includes all guidelines and visual material that define our corporate identity.

  It is the foundation for a clear and coherent communication -through the development of a holistic and unified visual result- and consequently the cornerstone for building a strong corporate image.

  Our new brand identity was designed so as to reflect energy -our focal business point. It is being presented in a simple and straightforward way, thus facilitating all internal and external users to apply it in a proper and consistent manner.

  One of its key elements is our corporate logo, which was slightly redesigned in order to feature in a more balanced way. Based on the new logo, a series οf primary and secondary graphics has also been created in order to underline our dynamic presence in the energy field.

  SUNLIGHT’s Marketing and Communication team remains at your disposal for any comments or instructions regarding the use of this manual.

  Το εγχειρίδιο εικαστικής ταυτότητας της SUNLIGHT περιλαμβάνει το σύνολο των κατευθύνσεων και εικαστικών στοιχείων που ορίζουν την εταιρική μας ταυτότητά.

  Αποτελεί τη βάση για μια καθαρή και συνεπή επικοινωνία -μέσω της ανάπτυξης ενός ενιαίου και ολοκληρωμένου οπτικού αποτελέσματος- και συνεπώς ακρογωνιαίο λίθο για τη δημιουργία μιας ισχυρής εταιρικής εικόνας.

  Η νέα εικαστική μας ταυτότητα σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να αντανακλά την ενέργεια, το βασικό τομέα ενασχόλησής μας. Η παρουσίασή της γίνεται με έναν απλό και σαφή τρόπο, διευκολύνοντας όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες στην ορθή και συστηματική εφαρμογή της.

  Ένα από τα βασικότερα στοιχεία της είναι το εταιρικό μας λογότυπο, το οποίο επανασχεδιάστηκε ελαφρά, ώστε να αποκτήσει ένα πιο ισορροπημένο οπτικό αποτέλεσμα. Με βάση το ανανεωμένο λογότυπο, έχει επίσης σχεδιαστεί μια σειρά εικαστικών στοιχείων (πρωτεύοντα και δευτερεύοντα), τονίζοντας τη δυναμική παρουσία μας στον τομέα της ενέργειας.

  Η ομάδα Marketing & Επικοινωνίας της SUNLIGHT βρίσκεται πάντοτε στη διάθεσή σας για τυχόν σχόλια ή ερωτήσεις που αφορούν στη χρήση αυτού του οδηγού.

 • 4

  Brand Identity Manual Εγχειρίδιο Εικαστικής Ταυτότητας

  The concept behind the SUNLIGHT logo

  Η ιδέα πίσω από το λογότυπο της SUNLIGHT

  The sun is a source of inspiration and creation, as its light (sunlight) gives us energy. The planets orbit around the sun, thus creating a unique system of balance and energy.

  The sun and the energy deriving from its light are incorporated into SUNLIGHT’s corporate name, whilst the planetary orbits are presented as eclipsed orange schemes on the left side of the corporate name.

  Ο ήλιος αποτελεί πηγή έμπνευσης και δημιουργίας, καθώς το φως του (sunlight) δίνει ενέργεια στη ζωή μας. Γύρω του περιστρέφονται οι πλανήτες, δημιουργώντας ένα μοναδικό σύστημα ισορροπίας και ενέργειας.

  Ο ήλιος και η ενέργεια που εκπέμπει το φως του αποτυπώνονται στο εταιρικό όνομα της SUNLIGHT, ενώ οι τροχιές των πλανητών εμφανίζονται ως ελλειπτικά πορτοκαλί σχήματα αριστερά του εταιρικού ονόματος.

 • 01 Logo Λογότυπο

  Brand Identity Manual Εγχειρίδιο Εικαστικής Ταυτότητας

  4

  Brand Identity Manual Εγχειρίδιο Εικαστικής Ταυτότητας

  The concept behind the SUNLIGHT logo

  Η ιδέα πίσω από το λογότυπο της SUNLIGHT

  The sun is a source of inspiration and creation, as its light (sunlight) gives us energy. The planets orbit around the sun, thus creating a unique system of balance and energy.

  The sun and the energy deriving from its light are incorporated into SUNLIGHT’s corporate name, whilst the planetary orbits are presented as eclipsed orange schemes on the left side of the corporate name.

  Ο ήλιος αποτελεί πηγή έμπνευσης και δημιουργίας, καθώς το φως του (sunlight) δίνει ενέργεια στη ζωή μας. Γύρω του περιστρέφονται οι πλανήτες, δημιουργώντας ένα μοναδικό σύστημα ισορροπίας και ενέργειας.

  Ο ήλιος και η ενέργεια που εκπέμπει το φως του αποτυπώνονται στο εταιρικό όνομα της SUNLIGHT, ενώ οι τροχιές των πλανητών εμφανίζονται ως ελλειπτικά πορτοκαλί σχήματα αριστερά του εταιρικού ονόματος.

 • 6

  Brand Identity Manual Åã÷åéñßäéï ÅéêáóôéêÞò Ôáõôüôçôáò

  Logo Ëïãüôõðï The SUNLIGHT logo features three elements: • The ‘SUNLIGHT’ logotype • The ‘Reliable Battery Solutions’ strap line • The logo symbol

  These elements should always be used together. The position and proportion of the elements to each other should not be altered.

  Do not alter the logo. Avoid placing other elements close to it. Respect the clear space around the logo.

  Ôï ëïãüôõðï ôçò SUNLIGHT áðïôåëåßôáé áðü ôñßá óôïé÷åßá: • Tï üíïìá ôçò åôáéñßáò ìå ôçí åðéëåãìÝíç ãñáììáôïóåéñÜ êáé ôïí ôñüðï ãñáöÞò • Ôçí õðïãñáöÞ ‘Reliable Battery Solutions’ • Ôï óýìâïëï ðïõ ïëïêëçñþíåé ôï ëïãüôõðï

  Ôá óôïé÷åßá áõôÜ ðñÝðåé ðÜíôá íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ìáæß. Ç èÝóç ôïõò êáé ïé áíáëïãßåò ôïõò äåí ðñÝðåé íá ôñïðïðïéïýíôáé.

  Ìçí áëëÜæåôå ôï ëïãüôõðï. Ìçí ôïðïèåôåßôå Üëëá ãñáöéêÜ Þ ëåêôéêÜ óôïé÷åßá ðïëý êïíôÜ óôï ëïã