Boletín el Besós novembre 1970

of 11 /11
ñ¡l@ -S¡ l*r#- /, l' , d,*il\ ¿ *+F[/ Y-/ \:T : I '.f ít r- -* -_/ ,- - -_*l I l-¿ '6:w './' I tt {"# 1 d,;n *tt fl\y <Pf I& r=ry .'-9.; i-g* 4 t-{ \ ,r*,j + al \ -:l- \ \ .t \\ \1 \t ff \9TÜ

Embed Size (px)

description

Revista local realitzada al barri del Besòs-Maresme (anys 70)

Transcript of Boletín el Besós novembre 1970

Page 1: Boletín el Besós novembre 1970

ñ¡l@-S¡ l*r#-/, l', d,*il\

¿*+F[/Y-/\:T

:I'.f.¡

ítr- -* -_/,- - -_*l I

l-¿'6:w'./' I tt {"#

1 d,;n *ttfl\y<PfI& r=ry.'-9.; i-g*4 t-{\ ,r*,j+ al\ -:l-

\\.t

\\\1\t ff

\9TÜ

Page 2: Boletín el Besós novembre 1970

-. .:¿,

;OI,lliIl. IliTLlIiIOIi !.IIl Ciit\l':tR0 S0Cru.l fJESOSC , / -Dr" Fie,..iir.,l . l; Sa:i "Ardr rán cie 3e'.. óe .

ColeboranB ,t.

-t.l osc Lr:: i o t V'.:-ce ti-ieinc^:,ir :'i^.-^rU VLiL' U;-l-,llIJrY-U --F.oearii i{e"Lot

i{ortensia CaeDosi;i.a¡'ía Paz ii csüano¡l.if'recic i:'.ia'tas

iicsa ilomeuRaÍa*1 luque

ci

Page 3: Boletín el Besós novembre 1970

irno\lieirthrL) {WC'fltl

ed ít,cl- i1I

CJ.. I

oD lis,f, 'g

Ultimanente es nuj,, fr.e*uente e iitcli;-_so_ eon-ya familiar.cs .Las refet.enciága 1a violencia en l_os necr.ios de ¿ffú_sión-ya sean escritos o htiblados.I,a violencia es condenada por unü. i-m_aensa ma.yoría.,y de naner.* ,r,¿.., especi_al se concena á ta viorcñci; p;,;;iiJr.!a n91 tgs ¡órrencs. p¿ir"¡i ra víél.ó";ii;!5?qtica$" pol las.generíicione s .k;A;edad. suele haber nás tol-¿irancia" .,v- il,rsi sienpre se re *ióu"itil'-;;;+iii"*ciones, Fero,_ gin enlargá,h"i o{ri,-=for¡ras de viot_éncia qiié"rrácil ;;;;;r"y ein dud¿¿ existen; ds ,o.io, nornalnente es practicada =írl *l-l;:,"ii.,"-;;il;*=ni reprlesi-ones, slno

"on i..r_"ilia;j";agradeciniento

ldos referi-nos en este c:-...iu" ráá-rli"'áro.o, á'i.,.-,.jitríi"- $5:Íias de violencia que norirral V'ili""ia_mentc soportanoe ios li¡:L.i trni,¡,= ái -rrl,egtro,,barrio" Forr:ia^ dc viol_,:itcie ;"l1¿V I

93"_1" mayoría de díasr y en ,,rst,ieci&lta. zor,a lindante con S "_.Or: án-;; -;;*gornplqtarnentc- envuelt. p"" c,l huii:o deJo= fábricas rracienáo--eíii",ii iii _ii_ibiJ-ioad y ci respira";'qri _Los nafoe-,,olores qon constánteq irái:i-, cl_ pi.ri;tódc _provccar náLroeaio; qlle ij3-l,cluo3 obligados a. vjvir en Llncs p!.ol q"" ,;il*=qi-le vivigriclci.. pcrrecj,,jn óárcrl-Js . qi"; nientra:- alguniledificio i¡ ii1 ;,,,,tó¡,1istañCicrrochan l-uccs por,io[uicr., 1.,'.,.r.yá-.r'ía de las carie's iro",rJrrJJy, Locrcurrsimpioiendo ¡or -Lenrór ol--ii."..rr.-.r" por{lfas,a segün .¿rré ró""1; '.rioronei;:

és.iT!1dq g"i -ty:!,1""1',hi jos .je .vca,,,rqi=\¡eclos clel "dcreckro db e áo...ión,, pór-falt,: de pJ_azas e qeo:,ará=,;:.,riór* -ii,-r,.?? tin lugar a chrdts .1rrc-á:¿.,-*.=

-.ó"_oenlas no clispongan de patios dc rcc¡:e.o y l.os niños juéguen ¿ñ la c¿illc-ó*_pucstos a sc: r atrñpe:-ladr:s- por .:fgrÍicoche.

Vloleneia eq lLl fa,lta de forrLaciónprof€sioncl- adecuar-ie a les noeosioa_d"a.: riel_ j::l:rri o; v:LoJ_tirci¡_- cs quc nienti:i." ].oi b;::'cs';r tabcrner. p"élir""áe.le r.inl-i r¡tir:rcr,-.. l'-ñcrcible , 1ó. "é"t"ó.f !": -1,- c ; i,'.l1tli¡':1,.;- J¡ récr.cativos l¡r:,

*+:i pl'...u i;iclrr:n.te p,lr su auscncj-alV _r-ü__r;¡tcr . c3 I ..t. fa] ur, dc z)Tríj-.r ve rde_s;e11iirc:.r y p.;i"qu\jq i:iLtriicipale s, Ac- ás]r."_-rto cl l_i. ca,. l.csrac vigiiaiót" ;;iritipal-, c tc"," o

V1:1-:.ci: ,"r, ))J!,.:; -:pücstc, cluc nossol,rc:. L;ilL,ijr. il-¿;;iás cosas colticsCabfuraq tctofjnicf- q"","o r*róiónan;zoni'ts cir:.-Liniria¡ a fi-ncs sccialcs ¡""lll::::,r.; iilcrntarilt_edo ;;it;i;;t5;-OaSU.r¿s_óli 11" c*l_l- j:ritr; la pl-lerta(c tc"s Js._l.ii.1;:; ,:socit_cioncs ár-o noi.Lüs sil.vcn; liillt¡_q -ic autip""..iiio'á.-'t,i"o, etc" e, et;: "t1:

tho+t"'

I-n, fin, cl-.t-lcruicr:. quü ic clc urtJ r¿-ü_clt¿i por. ;J- }r.,?:."ric ¡i aea un poco o5_sorvaücr poctrá rtrrctir ,.,,r"L"=-ñáJ "á"est.s r.epu¿ineni;es fóri:lo dc ,riófer.ó".q'r-Le nc;rcr¡ii:entc e>:j-stcn entre noso__"trcs

.

Yi lelci¿1. "rl:tar_Ltc, ey9 no cesarlcn-b? Fero seal'ura, cie ún'd.ía-y üe otro.

l-i.:.:"li: ñcchá "orrii"iJ""" contraro,

-Ij;i:: ;;-"¡'cnta, palno a pnmo. líos pig

¿Y a;r';C tantag - y.-.tqn,v¡:.riai.:q f orr:raslj- T:o:Lneiir¡ *t cirró vieiC-'i.abtar tanl^o_1.9 .tr. vio]. .r:ci:: ;c t¡ ¡ü"""iü0"'",.,;rr_l-tr -ia otra?,¿O cs ql_c toclavía nó:_r"t,:l: ileq,:ül_.icl..tót' cii,:c :la prin""á oüáuu \rri¡,+Lci r¿y, l¡ rüsu-ndla dl c, l-ic njmtrGno sc teri: ic-c con'rrn¡ ,o"póúiiá.il" j";Fr]c exiqtir l: rctra?. --- r

á

Page 4: Boletín el Besós novembre 1970

/rti

$eran lr'ubIíead,as Gn esta e;rccíón rjnipa::ielrte ia,s:caÍ'rae que va.vanagg.aqañai"as cie {9 iil'i:i}.¡r ¿,1"ecci5l Cp' aU eiui;ct', aunqi.re

-pociráá a*

parecer. con" seud"cniiLc si c]- nu-to:¡ }c haóe' ccls.ti:.f @¡\prcseitenteo!u,pullicaciÓn, on orinci'íc, i"Ir xrcsl4pcnc quo el eiuipc delprcFupcn€ que.

--*l-*.-'.. '-7"V./,4-{r" ) l{i/ / +lri { ,i iI I t=*-*--ry'rt

Apr:-;c.iiclas:r,liEos; ci;l Boli;tÍn rrfL !::l::rrr i

fn cl ili.;lrtin lcl mcs i,lij r,i ci,ui;i.; .-.jn ,_l n. articule.f irmado par "ill 'rr1,, ", ¡¡h:,1 ,!-'- f :'.,i ..j ,, r . I ,:u-; -.r v sure ins¡nvcnicnlns

Apoyo totali*ireni.e lz r'la-Li¡':.r irn que esiá expuesta dicho ariícuLo y arjcnás qurisier¿,r ccrlo i-nLijcr: 5r c,:,sada con hijcs,dar más amplitud a.Le probl;i-nática :

Si n;rtirnos Lr:;riic L;i rrí.n¿.i pil, ii e cfrico o chi_ca que quiera traba jar y :ptudi:rir. ari:;i¡á:¡ ,je nc .JnconLial - I traba jo,que te ayucid a pcnsf cn práctica un pLr.l,; lc iruc rstudias, tiene "tam.--bién e1 inconvcni;ntc de unos horaii cs ci: l ieba-jo )/ unos ritrnos deproducción qtl- te inutiiiz¿n p::rrr :.-spul; r¡luCi-1. d; nor.:,: y tc vcnhcsn por aqct.amiento, Y, o estr:r:iias mal- c trab¡jas mal- para corrucrtir'-se , para los jóv:ne,-s qui.l con I1', ario-; qu':' rcn scquir tr:rba¡ando::l' y, cstudiar, er jornadas Cc L;.a a L4 hcra; Ciar:.is"

+#ii" :

i"rás 'r-:lrJij s!jrqir "- i:robiema dc ra mujer ?aF3.daque só1o por cstc he¡;ho', nc sú l-e acjmi¡: en la niaycría dc iábricas.5i nece sila ti::ba jar. li¿r Cg de cir quil LE soltera e acarre ando con, ü-o_das l¡:s consocucnci,'',s; i-raDiri: i:lúnas'Cct¡idsi:i:,:s -l i,rabiijar on ci.isa".

"i quó occir ptli: ?

porquc siquen faVorecicnijc -l-.,1 ido¡r d,."nuj:r't::¡diciLrnalrr - señora y,.esclava tJc su hcqar - y; !Lt r. _,¡ i_¡3fibi_ida,j¡:s quc si, nos ef re cen pa-ra 9a11 r :dü rruestro p.cucñ¡ nr-l nrjr:, son comp-Li:t¿,1 men Ic nUias.

fn cr-l-n'1,..- -Lr m,t¡,r :c,n hijos, ni quü necirf iene, 1o ci ii'icil cLrrr l'- r-r,sLj-i l,¡l --,..il r-i ir :ui,b1o sin cui ltu:-'a y .in opo'xtunidad pa-a tencr-La-ccmc LÍr i'l iluL-: ,,:ti¡- -1-gar r ¡lgun: saluciónr y""curndc lcs hijo, si:n n2yJtL: ), Pr.c,rí ji=,tifl..r .c ti.-mpc par¡ s."lir'a t¡ai:1jar, !a nc ¡1n,P.g V n':_ ii-¡t'¡.ri.,:_sa" i-ornoiin ri hcmbre que al ,11¡:*Q¿:r a llos cuarchta, nc ti.nJ un pr-t ir.to de:tabajo, sr: suele üncontrafen 1a misma situaición). Y cJl tccio r,.:-olo.". :rluién i:s lc ponsa.bl-¡?, I

FiJo. i--ris:ina pIiii:Z DI LüRil!20

Ectotín cDnprlri.i las rpini-cnóe¡ d-e i;s rén¡ii;;dte,sor.:'l rr.r lr i h 1 ña l

Page 5: Boletín el Besós novembre 1970

.-é-.*vq ¡,ñ't- ) /'r\r -4 ti \r ) l{ \{\.;\*___-./ NI.&nigcs deJ. llcl-otl¡rc :

$o¡r un nu'Qvs.vccinc cle f-os blco*l¿Qs i.c c03Á$.{r y le rarded ne hanlrablaclc r:uy cliverse,no¡1té-ir¡ré -'iá*.,ñoi* dc acr:inistrer o1 crlnc-rO rscogidir on cecra una cc fes cfrcs,lá*i*.

{Y1.1,"" on l-i -la tcüev{i nl funeilnan Lrss r¡¡*-r¡-in' re ,sose' corf, uot- li ;;;{;";f"^ ",,i*;::l;í:::",t-- ;i'uiv'LUJj-!.,,ii iias s3sf,3-ber" rc qo*-,.J á"iliáx'É,k;u;t";¡:"1;;íi;;llt3x i:ffi:t* ::"::tentariá con ,quo*areuieá-*e qxpricera ostco ra i:rojcr m nera dehecerlo pcoría sor á travds_cro'-ásiJüriotrrr, aunqua osporc quecobase

^a,ea neg&r á t;aJ; rcs Áüeyru"in*rrrc* por rc rnncs .,,re

iá5";:3í#ii-:tS*ig3".Hifi,S#*il;i"d cur,, sá incriq,'i,,"" t&'5*

Ágradc eic',¡ p Jr su publíc ac i jnn

Salvadcr Burgucs,

l,gjIJIL

iVucctr¡ d.cse¡ serla c¡n.tinuar c]. tei:a quescbro J-os to.qi:oncs dol, futu"c córi"J-sá__ciaJ.aperocíó on nuestr: bJiJtÍ""'áil **;;.p,sa{c, bru¡ cl títulc f'Be¡,qta de cjCoo¿npor fEvirltt " pcrg dcbiü: a que *rr--J"to"r:roifentDs se e,sten lfevanc1o e cabc "ír:pór_tanbcstr. gcstÍcnes ecbre estc eepitrcsl'-Á_IHI?I _:.9:?s creidc,ccnve4ionte* clejar 1aeJntinlr.eci¡n dc aquét artículc eará óf-proxr-_-c nu..orl, ccg J.i. intencÍóñ ¿e prcler|1{^Ornar ncj';,r ;,- :iais eiarauento. scbre eJ.Lr\Ji-lii o

i-) ¡-*L-J I

/t, fii;1*¡tI Y\¿ t t'-l

{ "' ) / ^/^-. tr /i! t{. lt\/'\-. .r 'r -/ f Y

tü't*/ I

q

Page 6: Boletín el Besós novembre 1970

1í^\\r'l: -ilñt:^-'

la teorla q.ue paroce ser másexacta y .lure defienclen actuaiinerite la mayor pa.rte dc ¿1f¡r¡.:s "*IpecialiZ.ad os, erl l-a ma.tttria, ,e g

}a que- hace a l-os GIT.{tyOiJ," c;riundos de la Inr,ia" pueblc con ]-cn]guaje propio y con un¿¿ li,rg,, liistoria cle pcr:scr:ue iorw¡s.'¡i - segregT;:.

- cionism.os, "

E* la actua.licj.ar_.1, e},,¡runcio ci.;.v.oili zad.o pil.recc ]:ab'érse d,aúo. eueñ''tb Oe la gran responsa,bilidacl' ,¿rEYrae: onlrro o¿ COnCienCia ante el '

!v¡rvra

abanclono en que se haii-L¡.:.n l-os gitanos.

se hubli;r'a invertiti,c en unf);11T\ C) (t

^ rl A ^47¡¡- Añ -,: A^vvlriJ¿,Ja¿-tvl¿ J

,cie i-ncorpora.clón sociaL, atenciiendo sus. carac tor.*-$ti-ee,s',iEt'"{tzí}," !/ -qus pecUliat'es ribdos'ie scr ]l .vívir', entonce-s hoyh

^ L ,-...^ ..- J _. .,.^

^ ^.frV ui;l.l.t--['i]JdOS qUe aV.efgOnzaflioit elLte es,te,pr:obglng,.socialquc nos rier"{ios lot'r.ailo :sesol_-ver en cinco,,s:91ü.s';de con -vivencia rro

I ,.

Poz' '¡orj"c el Ic ncs irregunta-mcs.: i Siué ee 'espera pAra 1le-t¡.ar a;,ef¡;cto una acr-ecu;aüa educa

' ! 'í ^.:..ü.ron' C011 c I .f,¡Oh_L,J .'jr ttno'/

. .-. A L,_.r: ¡n I O s. Or. _e n A Slllo SSVtrU ., :Li\/vt!, ¿vü \/:..C,rrp,-1blicos y ic f :. l¡ql ósia. c1l1c

dicen iecij-csrilse ei 1a tr,r,¡¡iiociénr'l c: Gcr t4 r¡ir,-ll-i o?.:-- tr*\'ur-

S;rir1r: es 'que ejcir mltcncs l-osgit::.ncs, ilue clcbi,ir: en Eran p:r.rl-¡ -.- ^--i^ ^^€..UU a. Ur'i- pf'OpIU OSI ul-C-r'ZL) , SOnci:;.riad.anos aclaptaCo$ a nuestr"asociedaC, sin pci:r1er sus ,nr anclevs.ic:"cs.

" "cno lerá cs-l;a l¡" me-jot' i:r:*nera rj.e l-levi¿:: a bu-i-:n finl-a ¡¿ut{-ri'ltic¿r. pr.onoción?

"

Tito k\r

ñ,\

o tlqt q.ril |j11 ll

-\ iii'\ _/

Espaha en conoreto, ti cnc unvel:rlad erc probl erira. gi-i;:i,ncl . Frob].cfia, clebiclo a Llna inconprensible *e indigrr¿l ciescriminación casi 'li-r.la !r::eei"allt-;

brevementc Ias di-,¡rt e tr.nrr-i ñzrl"t Cn

Analic eno sfi-cultad.cs ensu viCas

orial qriela rais-r obr"a

mi smae-'l ni-snoa) falta d,e vivienda-':" :

t,-,i: Vide fari"ri".u -i-*^^irflerr¿+..!,dr' r Llyw J r,i -

. - poca.hí6;iene.- enf,ermeCaries. : : ,. i;

a\a\b ) cl- e,:ecirc i l-l l- l-.:'t tad. ;'..,

..,-,, tod?via;.

. gxi;ton ptie.bL9:s :

.- : ,;_ S.c.+qel?¡Cfeg Q'9e Tlenan' .

::, . "prohibiclo a:lOE ¿litanr:s.: . .. ' 'detenrirse 'en 'ál demarcs,

r.i An

c ) lrne¿lla0etr-:..rilod ) f'el-tn rLc: riocu-nenti-Lc ién.O \ '11 l-r r.\'n.|l l ¡:n* ¡-:¡rt J:zr:r'i¡l i ¡v | !L\.J \/frv 4vrt Jr -,.4t 'JI c;uü,J u ó

€\ ^i-ei."r.r

f,-^.. Cte i irtegl-:.C I énL ./ UI¿!VUL¿ UCLLT Urr ¿IrUgert.:_,UI:' ttsi to,lo el esfuerzoquc h:sta ajrcre" se rra

I pucr'stc' cn perseg,r-r-ii"1cs,

6

Page 7: Boletín el Besós novembre 1970

IJF{A$ ü RA$" . [JNA$ PR[{;UNTA$PROPAGAI'IDA IN Tllr 1 /rrr^

tL,Lo -t"".'lL)

Cnda ii0mrtnir.l

\ csl

t5

f,ai-la "spo¡" rie tii $L-rürJnrro¡ (lns lr:iy nrás ia'q¡os) sec:Iiz¿ *.1]_-:r.nc n-rí;rínn_ :: i2.t-lInr..pi,.,.:. y pucilen aumen.bar clp ¡rrlr:in,:r_:i_¡ún la:porluni ]cl:: c-j cl ol 'r 1:rit l,: ílr; , la l.,trlij í:-rti rirín, c bc. iJuriiendolJ_ogal a.l :lt.l0::, rln ::rt"Jtiri:;rr.lto L';u e.L b:lBLrrl.lof e-

.jem¡tj-cu i.iLlr, L!rt.l,.t r'.fiitció¡ ron el co¡1,üni;r1o rjr: lit i.rt:r*r!ríirr_:lr:'-ón. '..

cacla scrnanii TUI liencn .-nof,ri mínimn- unes !ünancia'sineLas de LL'7. /+litJ"00ür*'. c1r,: pcsei:,ts,

I seqún c;álculos rre i¿,r rrrsna f uE:nr,i.r inf l:;m¿ r,iva (r) ,Ics [:r-,nci.icir.:s .]i*.t¡llc-rs r:,--ri;: ] " ij7ü s,:,rán-cr;ro i,; í:, .i-rn_ rl ,, f,.,"nlir "ün0,tl lü,* nta¡.

l ñ n. r J'_uLr iI itu.: llcS nreQUn_.i

ti ja ¿;',t¿* cil'r¡s t.ln al.bas?il E.Li)u(. .iü fi ¡_i lr,. cüt't i.¿:n.Li: ,_i in¡ro?

lU[ []a¡$a ;cofilLr mínimi_,- L,4Z.B ilsdecir "pL:Iícula r: pub f.icit¿l:r j.a s;

sclunii ¡s c¡rJ¿t unc.

I

Inr¡f * rf

") rle:

Después :jr: üonccer cs;1,os;ias qUe ptdeno!l rr,r í:iUmir

Üa t cl:3

ün dr-: s:il.lu i ónct

-l - ^^.1^-Lr-i r..¡|JLJl¡f- ef :

r-l it-rnrr¡ --'rrñ c....r ¿ | | i.- iJ ..J tl * a,g "

É¡ ánrrnn'i=n ¡,.ll:r".., rn,l¡ \tñ7V U*1-l-os nrcriuctos,

:is 1 acf,ltl.S Cün Lrl-

. ijc _La qu

ü:t illuS nüSo de airLtü

4t-_t.,

o

,j

n

In

i¡U

!i'j

C

r,l

tiTl

D

C

l.

,!

I

t:

n

i)

i:;tnLl

i\,/ i:]

[-i:i

a

¿t

l

iii

A

tii

i:i

:j

i'l

¿

I

!o

i:i

n

tti_l

.J-

iit

I

T'

.cI

ü

ñ¡1

t:l

!ir::1

C

i-i

Ic

A

a

t:

n

r,l

L

i:ir

n

al

,if¡ ll .,.,ilr) t'

. ,Ort-*-i.(td''." , i.¡\ ;

,.;

*

L) t;'r l roii ofii:ja l_.,-:,de -Lar q;:L-;ltcial ,_.i cTU[.Los cá-irulcs i*nicia-Lers son ,Jc icit'er.ri sf a l¡l.lcn i;1, l-L t' ,

Y Í;i ¡-,'-' Lc l,i:,i¡r.c11f?i:rn ll Fr.,cJ-r:rhan cle sacarrf r'in.ir,t r':,. ._l-:unr: ;,:;l..ic; 0 birrl r-1:l ,:¿.r_

lariit r,€jr ii:t.t obrcl.c_r!", c bicrl cle.l.al calicael.,I:i -.:: :..i:-trt itfti.i',,_.:Li:,r:. iil l.L3iJmi-¡ia" cuen_i-,'.,',,.,,1:i _il Jit t.si,:f {.j:jrJJ lo p;.J¡mrJs lost: ::.;,.i, . ", l,;,, ";rc'¡nsu,;lj-,j,-,I c.-;t',

) l a i. tlL-i, t,i_t,U,riJA i.i,j!!ij_]l no La sal-:orno5 rÉsl-tonler,@-í,,ii,- .-i- -. ::'i: nayor'-La i_il los Froilrtilt:: clr; TV[" y eiún siencjo p"glr,:nr:S i-:n l.a iliit,,:i,il,, i_rlns¡mos qUB üün 1o qUer;-l -''.,'CiUCl "r :ó-i¡ o:t .;nLl nt,ic.:, FeC::í,rn heccrlc-oJas lrcjore.;. Y r:tá; ici-licniro en cu.jnta llsr,l.cv¡li-irs !resL.L.-ruc,t:D: rluc,-iesl,ine cl Istaciciiirrel 'riie.j;,rlii i¡ ill:ii.tt:tniili_ctL,c rje i¡lteiiiii'r yilrJri -l-¡s r:nt.i-cari ls tic TVr cobrrtn ri cl Istli]ó

\-lI

IIt

e febrerc l""tTü"

cúmo funciln¡.ri,ic..; :1 uc .jon. ".

Page 8: Boletín el Besós novembre 1970

ii ,,'¡':ir'íit;::i{;.; íj

L¡'i-r:i),.,)[:'[: ]l{ -,r'. J -.\::: i/ (i.,

/j r j| -. Jl

t- !-¡,.,-¡i .

\';,f

,;:i;; i' | ' ,',\,.;,''.,í', (.1; t'. iil: lri ' i .r...'4! ¡'-t,,.,' i,j;-;'.i

!i3b?:._?q? }P62, tún cs rr:r cs*uit¡ vivor -

Liri.]ci]:j..: i,r,lüa tresco el re cuerdo'* versacilne sj gn -tgnuqL:.e-r ü crt,.. ,cld la eeclavitucl ^que b'lirl, cn-busiaqo,ó;"?;[áirt** 'Bafieta hacla suffir ::,1- ñtur*,. oe_r pce ta--ncr¡a1is-i;a... -pY-?!1_q-cubancn -r,a nü-"-rra i,cr cuba j i:ue n;,nibrásrh;; -n--*.- - --

:ltf recoge una sejjie "* c,en qu-e .rí,¡ai¿¡g un)s .ffco*.--.-'de. iragrosicngss ili ;;ecl ...ci:t-is

- ilcl J:;ár- ¿r. ri:ou.;;rr;pOesIe mitac| ca.i.r:i, 1:1,-*, +i"to |r,.,_.; lir-"i ü ;;L *,,,i:,_, i.joltancr que i:iacc¡r l;:'.li;ar y n¡fr iir.a 6a.r,:# scl*i,_l"a:i:i_:sri?Srlouctrcs ,6siJ airlrn* cte I rci esf iie;::,zts ri.ic ,,r, i,áe.l-on _prOlu-nci.a por ¡;l gi: ::eaiize*.1d I ¡;;y, ha,Cu:: l,r:j,i;.t:

& vu pvJrv-v ar¡:..:ruu¿e!, | \ , \_ llrlI,r rriej r ni se rr;rjtg d.C I I 1,f '-.t-1, , Iig manena e la, l-lcllr).,, ,, t, ,,,'\t-*-" t /' ,l /,,1 \ "''o r"t-,;J-/ ////' , ./t ,// /

-

.r')^",.-.-:!-.- t\( ttt\tZi¡*--__**l l**;.;ca";os q.u€ *.a .Ese;i;e tal \lli'se na,$"r¿rai.r.adc i,rás..r:-i :\:-¡ ,i ,"'li; ,,;'',': ; Lr::i?r_?! un_ineciio.ce i;r- ¡'si r"*--{eñáu-}'ru fi,[r,]r.€-í,?1 \,'l .i ii li ;;t,,.*.}i.!=,ú4,V,.t;(-.i:, ,¡ i i::i*i?lól ,v t'cnriacrón que/ ra cie rr"evarlos jr; res-,üi.,,,.-; , ?r_de'r. tel:e:i' ; ;;;;;ri*1 po*ce a l_¡s il;-.J;"á

" \iil .r¡il il aier*i::¡e,,5n la sfic-i.e Cac be : rs -.¡eóin-cs

de ¡1ltes_t:"t: "' "\-,,, ; caliial-isi;r; üjr (';ii:; í-i;Jg hii trr- uárriál- iar padría,,-'li',,' i-.t::u:l.jt:-jT 3¡:r., rGr.cii,cS- ser nl{.estra la dict:a CIs*i, ,r,1 i i -uJii L-\ru¿,/ij i i- t6i-in? i)C-Lj-CU CUel_e: E;e::ia i;nC ife tan

l' t\fl;r\,,,1'l'

i ti . I ....,-, . _:¡,. -. ¡f * ssvrlq gP,,,i _ I -":', L'c+i.íi, i iLl__iill: i,.c; tiCU Cuel_a: *ie:.ia un3 iie tan¡ L, 1

'-tt;- r _ i_._^ J-_-I i -¿]r r:;,r¿:uj: --li¡:;.':. irl-r}; i;¡T t;g r?inglac.r-cs lo;p"ó"irEII' '- -

-

t:tru ;:irl,¡:i¡¡;;;,.,; j.: :_-a3.if'. - ¡ lr::, gente c3n l-ras c jtle_tY. -J..,: Lriir\,,iri-et1Ci:1 cnt.::C hCs luCfe "óf"iiá.i, pá-t-l ó,trro,..i.-;,;,"ÍI i y.l"?:.1:.:'':::l:r . r; at fin y at cab¡ ncj i_ li,i,:;:i:=??:,;"1 ;ñ.rÍii'; B?'Xá"?"*:?":3uil ".";:¡*\=**¡ aliirq.,;!,:_ jjr. ,o-1- slr,s;) cie La a:-a ,¡oólollip*rticipar

iI I jjscuü-i ¡n nD -n3d¡a rregao; en I a :rseñiz=c1cn I en{ I -.--r.- ..r;.^ .-.Ji I ;::_f;"¿,.,ü,,,á'5rti#?'ifi- H;_3iJH'ffitTJ"#, *flI { cijr.p€za:: ba;;, ei aüpa- contz'areis i"tiiriáái;ñ;r*,-*" :*4 :,? do rin perriis;. por ás¡ Tc.-d¡.ii"; e*-uoge"enciq*;ar t l f*.'l ¡ üli Ef"Ll-pL1 de j.lergJnas cla 2. ,rr¡r..Á {-Á-i Á* on n¡.^-*.?

IJ

I i'--i {-li u']i Er"Ll'pL1 de irersJnas cle a ccrá tenído "n"óo"rriá"I i i I li l:.Li_esi,;:t ',;"rrrj.¡ so lia .Tau-_

I I i I i I :tict -r ira e s:i¡.i13 rro Daran f)>.I ii*' i*-. L, i: uli .it.t. ue c:;rrércñcia$ jtrttirlr_r-r, -7r-¡fi|:,7|2r- *--:::J c ciáJ-r¿ce (]'a $o verd). --1f

Page 9: Boletín el Besós novembre 1970

, üoru

Cine-forr,ut eotánp::rrr 1.: fcrmación

c q tl¡lo o

cn l_:_.

ti it c:r

ee q.ue eloel,-t¿*r*c;s nde

asletentoeproye oelón.

ffiffffij#{fi

:'-¿Qui no bivc tci,i,is ij._r:,:_

--Al- LSCO,'Jr=i ..-,frr:t. t---rr; loo .*-l i,r, ió=-i-i;i _ ;f ,'- l r,-r.!,.n¿ ¿. L v¿j-fL-u\_rrJU

o

--T/irrnlr-'. .i,1 t^-r l--r.rL¿trlj -;, (t_u 0; a_cl¡l]f¡ n --r- nrr.--. --- -'aLLy uJ_._- t,tl._.t:L_SI I r'.:r1.r- ^-.1 .-f. I Vl-iLL

\¡ nÍr r..-áoco

C.1 i ii_r -,,14O .r'¡ -'- l

-iI l-;.:. Qi-iiiiccnii.,l-,arr¡.i ¡,- u_i a J\l d

il - t:,üi i;i'S ,

c'tü .'lr-.lYrntLr"cl

Para énpezar seguientes tenas:^ t^Dabado 2d deche ¡ ¡tAUl'{E}lTOSAIARTO'r

pe::.c.;ti o en los

lír:vienbre a las gr30 noDTI COSTE DE i¿' ,¡ ÍrA- i

Sabado 5 de licier:i?rr.eghe c !' trSpAi\A i,ES Lritr

.t ln- Cf 1^/ :t) rl\r-

FAIS POBRE?

--xn que se crifi::'ci:ci¿ *1 clni:-:rc::.uu:i ciel eil:.e oo'lereleil?

,&! i rtl[! ll

lrri{il¡\\. ,y\;'

17iTtiiiriftUI

. a?í*?.u3-u5:5*"1#5 . quü '*,stin. relacionados con cl

--Ti3nr: g'iliio eiül b"-lr.rio i.i vur r¿:s pt;líc*-!:s io clnc_forrr*? ,

--Non::-¿fu*r'lyttu fIüc icr-id1; -: ,--1,:_ toi,lvír,- -.o ...-:ioq cr_crjr--r.roo r;, for:H*:': il;ilil;í"''i,l:?:t;;'f;"i;;"i;,:i?".,r,. ¿,-, ci,,,Jl¡"",oo, pcro ce

*-liay ciificgiltacl p¡-:r.¿¡ i-- ncon1rar. pcJ-ícul.o d.g telta intcrcs:tiiic?1.,.o ;l 1íci;-ii.i ct.i,:-u ?lJ:.,,,''rU'- i; -i- i , -: ...Lrrr._1, .._i.ll

--Cuálcg 3olt v1;u: i.:cq pl-,:lii,sr ill-ri_c_ia f os?

:*t€Laé. tlrotendo laSaeolón"ao cine-Forur¡.?

--la sección de Cine-fonura pretende*por ncdio de laspel-ículas hacer

, vc5 a l_a genle Lrnat{'sb:jo y la vida

scogrr. l;i:: 1lc1ícri_Lle?(.li-r.ltlos ü il.,, cl_ -i;ar ;., p1ir.. ii,;r -f,r p::oblctlas s o., pu:.,,ci:,r: i;iocitti,r j¿ ;.i :,ísnó ti.,r:ipó

"":

-9

Page 10: Boletín el Besós novembre 1970

@kBsta sccción pu.cde dar h:y iics lpul_sazosgd'e aqucllos que hacc tio*rro-r]o;";;;;-.,* l-a i,rarr..srna iran cnpezacl0 ,asobras dc alcanta'irraio; ,:i:r ra. ?az ?rali ah:Ler_i;o ,r_a nucva, cscücla.-l-co4glqlj¿J¿1j-+gs ocspuds ec r,roio*iulj_o,Ia, ! i,a i.m.idn tiacc-tr-a fucrza

ur^ cant¿rri;e rr-a¡i=ilo rsino riánchcz quisc; rracc' srragc,t-l;o y r,.jc il-_i ;io¡ r?lij: vo..'¡ ..f l,rsós.i-_i"=,."."t"cuatr,o c¿:,nci_oncjbl-la¡ ;,, .,. coLr::,ar irl: r,r¡;liii:icL cs er,r.c_lríl "rrr"i-.goid vcnd¡r. ni r-,Jia cnt'a,ia" A 10 mrjjo' ia {cr:.tc lrorrud qrro "ob;.;;l-o rnlsrnc' quc cobi"a -por: actiiaf, ü,n f¿1, rr|9f13u psi-

-vore a ra *:, *T.,=";". ;= i,r;'""".:':r";;r':t";;, " ; ;" ; :.rric han Cicho q"L1c tu herbfe*," r1icito,1tr.c yo riábfa üic:ro.". !,Quc csto nopuedc scguir así: Quc sí los ¡urócratas, 0 €lcec ", a scü¡.. plcgo.Esto va a rebcntar cn la ¡",,t."'-;;_";; los,Jci domi:rgo séIo vi_cncn 3 " a fcuarcluicr parccicio con l-l rc:iiidrcl cs plrr. coíncj-cencia)

DcspuCs C; v::.. cl protriitnr. ar: al-gu|:o Cc 1ce cancli_datos clc c()1r.ccjer-.:s, óolgic10 por nulstro ba*io,gff:T:#.T u' fu,cur.c ''cnó cl-c fctli:iúrd, sin .n_ing¡{¡

:" - v v¿ v¿¿ra a

En rcaliiao sc parccían n¿ís a uria ncvcla dc cicncier ficeiónquc a un proEr'lliil con\binccnti; üc nctilacj-én mwticipal,¿o csquü dctr,fs cic tas p¿il_,bras csco:r¡J.l:i, li-;i"_ncro?

:;-*_5":f*;;":i:: infoi.mac¡:s sc pr.cpara ,_rna ,,jur-i{'rlrA rE ru'E}drLD,!tros rl*rorcs cxj-stcatcs no ?i¿in po,liclri: s.r colrfii-:l.c10s hastack momcnto rlcbido a q*u io" por_ta./occsd'c l-a orgariz;iet j¡ *J i.nr. vista rq-ti(i j-d_os pr:r. $:lr:a¡rsgripcs malignas"

iffi";*;*""ftotesiorral "Jo.¿4 i,ii ra::ti,JL,..^:* a¡iei:to r-a ,*trí""r1"." l?;-"F;it"Íí555"3"=ái"n¿ición p',riesi-cneir ¡.'iiJnnioá"" -':-' xas prá,ás' uon iinii ;;;= ;:'rii,¡¿ "é;i :i3.i?t*"r,i.*,* a"tr"eante s.

1,J

Page 11: Boletín el Besós novembre 1970

!t,"/'í,11

g3::3 g3=g:g=ilg'::::=5:::::::::::=3iIll1 g:Cii;i¡ inj-cí-: cel cL;-::sj-ilc iiurc pi:ltr,gníai..or:.en e1 anter:i¡r Bole-iin, cni actelantaü-rs ?l **qr-r*,-ra, eLre, p,;r.a- e-l- .¡_,r,i;,ir;rl cit-ajg c.e rl-icion--bre y en nL'e.trc CIen.;r'r sj*i;l .i"'il.r,t'ái n., j',.il:,: expcncira eft Dr. JaviercORBERli, det ,tiliii"!t G*l,!ll]-: ,1i["+ ,]i corcqui?_.J- rüdrrr juntcs, ve'e*r3.cs la ccnt j-nuaci-ón qul tj¡; ,;,:r,á "[:]¡ias ajÍcl^ro üur:r,siil-o.gS.S.g?,.?. -irs_:tg, -;=J:*.ici í,n,,:j:=1

-- 1 e lce parc.re s c:)ljjl ¡, cl,uc¡,r_r.;re i,;rfirraliue,c. i.i: i-a e,,,u.cacüi fe.ni_liar.- ncd.i¡s utiLizacicc- prcsencia üc i;,s i¡ar;¡"lr á-ticcc y clüturales

29 féenicas ii.e ccnt::cI eilucativl:- eficaci-a iiel caetig' cci;i estínur¡ ave::,sivo- coñ$ecuencia,s c.Lel ca¡tj.¡.lr:

- ciecto in¡re ai.atc- cilecto pcrsis;tente- efeci;c geneyaLizadrr d.e

i n ñ r¡f¡ r"a -i insu,.bprciu-c bcs aesaf ¡riu_nacrcs áól-".=Ii;;'- al--bernativas del casti¡.:oa1-bernativ¿:,s del cs.sti!c: ,:{ttc,,.; Cei o},,i'i

i,.e',,Jd-J cie la e:rtinciSi:t..^ ¿ ^ -l ^r_r€ -ü _rr_r] r.ro le gaC ie c.iaCi

coNctusr.N ':*i:9.:^:l:, *?l tt*pt'"0,,,*s

l_nc 3rf,pe'ürb]-eg.

$ [1f-r i+l?i liii".M

Jn grupo ue maestros (profesoreey pi:ofesoras ) de los Céntros do_centes del Sec"tcr, se vienen r:e_lrniendo con cier.ta ocr.iodicldarip?l?, tratar juntos- probl_ernas quealectan a todos. Hur;iros; goia_ Ícls¡gbietiVos Ce estos encuentros ürr!"? J.os_qrie señalarnoc los oigui=entes ¡ Conocir:icato p_r..of,u;rdo- r,¡al .día de l.a nucva Lóyt¿J-eá.r"*.ción y sus aplica.cionás áctuaiesy futuras; conociitiet¡'co crítj code 1? rei;lidad cscóla.r' üct Sec--tg" ( Centros l¡ p+ _r

.;rs ol{_Lr,-.-i;nttr.*,défici Ls, .rtc . .l ) ; i.n ¡cnt,.l ,jc cclo:rd j-nac i 9n p c,.l.a;b.. ..: ¿' ( .. ro..-."::::i.3de u.;tudio, tlcnícl;q. li t¡:.o ,: ,_atexto. . ) ; in hento ciu coii,¿.r,ac:-on de activid.¡,rles extracscr-rl-aré6(cle rnahey.a e-qpeciar

"¡riói-i,., es-fuerzos an-be é1 nuev.s. t:::,cb1.;ma.de lolr sábar¡"os" .),Como quedl nucho :trti:t.;1o y;rsr b,a*óer y niuchas cr;estione; pó" t:c_solver cn quii:o, ucsca:rroi elje cinumero dc particip¿:"ntcs scj cadcrdia maJ'or. 3ee='rlirc¡los infcrnan*o.

ii0$ ifríraffir;tr'fiiq$P tfPltiimülf¡

lt tl

,rl

47