(B,L,D) · PDF file โกลบอล. ฮอลิเดย์...

Click here to load reader

 • date post

  03-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of (B,L,D) · PDF file โกลบอล. ฮอลิเดย์...

 • โกลบอล ฮอลิเดย ์ขอเสนอโปรแกรมสดุยอดการเยอืนลาตนิอเมรกิา 5 ประเทศ เดนิทางครัง้เดยีว เทีย่วครบ ไม่

  เสยีเวลา หากท่านเป็นผูใ้ฝ่ฝันสูก่ารเดนิทางอนัแสนไกลสูอ่กีฟากฝัง่ของโลก อเมรกิาใต ้เยอืนประเทศเปร ู มาชปิูกช ู ความลกึลบัของนครทีส่าบสญูของอาณาจกัรอนิคา สูป่ระเทศชิลี เรานําท่านสาํรวจดนิแดนอนัไกลโพน้ที ่ เกาะอี

  สเตอร ์สถานทีท่ีโ่ดดเดีย่วกลางมหาสมทุรแปซฟิิก น้อยคนนกัทีจ่ะเคยเดนิทางมาเยอืน ร่วมคน้หาทีม่าของรปูสลกัหนิ

  ทีต่ัง้อยูท่ ัว่เกาะ หรอื โมอาย มทีีม่าอย่างไร เยอืนประเทศโบลเิวยี ทะเลสาบเกลืออยุโยนี Uyuni เป็นทะเลสาบ

  น้ําเคม็ หรอื ทะเลสาบแหง้ (salt flat หรอื dry lake) ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกตัง้อยู่สงูจากระดบัน้าทะเล 3,600 เมตร และ

  เยอืนประเทศบราซลิและอารเ์จนตนิา ชม น้ําตกอิกวัส ุน้ําตกทีม่คีวามงดงามทีส่ดุแห่งหน่ึงในอเมรกิาใตช้มทัง้สองฝัง่

  พรอ้มกบักจิกรรม ล่องเรอืผจญภยักบัน้ําตกทีย่ิง่ใหญ่

  กาํหนดการเดินทาง 29 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2563

  1) วนัแรก กรงุเทพฯ –อมัสเตอรด์มั -บวัโนสไอเรส : ประเทศอารเ์จนติน่า

  09.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประต ู6-7 เคาน์เตอร ์P

  สายการบนิ (KLM Royal Dutch Airlines -KL) เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก

  ในการเชค็อนิดา้นสมัภาระและเอกสารใหก้บัท่าน

  12.05 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาต ิสคปิโฮล อมัสเตอรด์มั (Schiphol Amsterdam Airport)

  เทีย่วบนิที ่KL876 (1205-1820) ใชเ้วลาบนิประมาณ 12.10 ชม.

  18.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิ สคปิโฮล อมัสเตอรด์มั รอเปลีย่นเครื่องบนิต่อไปยงัภูมภิาคลาตนิอเมรกิา

  21.05 น. ออกเดนิทางต่อไปยงัเมอืงบวัโนสไอเรส โดยเทีย่วบนิที ่KL701 (21.05-05.55+1)

  2) วนัท่ีสอง บวัโนสไอเรส : ประเทศอารเ์จนติน่า (B,L,D)

  05.55 น. เดนิทางถงึกรุงบวัโนสไอเรส ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ จากนัน้นาท่านเดนิทางสูโ่รงแรม

  พกัผ่อนทีโ่รงแรม ARGENTINA TOWER STUDIO HOTEL, 4* หรอืเทยีบเทา่ -- 1

  09.00 น. รบัประทานอาหารเชา้

  นําชมเมอืงหลวง บวัโนสไอเรส (สเปน: Buenos Aires, อ่าน

  บเว-โน-ไซ-เรส) เป็นเมอืงหลวง เมอืงใหญ่ทีส่ดุ และเมอืงท่าของ

  ประเทศอารเ์จนตนิา รมิชายฝัง่ทางใตข้องรโีอเดลาปลาตา (Río

  de la Plata) บนชายฝัง่ตะวนัออกเฉียงใตข้องทวอีเมรกิาใต ้ตรง

  ขา้มกบัเมอืงโกโลเนียเดลซากราเมนโต ประเทศอุรุกวยั

  เน่ืองจากไดร้บัวฒันธรรมยโุรปมาอย่างเขม้ขน้ บางครัง้

  บวัโนสไอเรสจงึถูกเรยีกว่า "ปารสีใต"้ หรอื "ปารสีแห่งอเมรกิาใต"้ เมอืงน้ีเป็นเมอืงสมยัใหม่ทีส่ดุแห่งหน่ึงใน

  ลาตนิอเมรกิา โดยมชีื่อเสยีงดา้นสถาปัตยกรรม ชวีติกลางคนื และกจิกรรมทางวฒันธรรม

  เริม่สาํรวจเมอืงหลวงที ่May Square หรอื พลาซ่า เดอเมโย (Plaza de Mayo) จตุัรสักลางเมอืงหลวง ทีเ่คย

  เป็นสถานทีส่าํคญัในการต่อสูเ้พือ่อสิรภาพในวนัที ่25 พฤษภาคม ค.ศ.1810 ชมวหิารบวัโนสไอเรส The

  Buenos Aires

 • Metropolitan Cathedral ทีส่รา้งตัง้แต่ศตวรรษที ่16 รปูแบบสถาปัตยกรรมแบบ นีโอ-เรเนอซอง สว่นการ

  ตกแต่งเป็นแบบ นีโอบารอ็ค สถานทีฝั่งศพของนายพลโฮเซ่ เดอ ซานมารต์นิ ผูก้อบกูอ้สิรภาพใหอ้ารเ์จนตน่ิา

  ชมทหารรกัษาการณ์ทีแ่ต่งกายในเครื่องแบบเกรอนาดเิยร ์

  ต่อดว้ยย่าน San Telmo และถนน Cobbled ทีเ่ตม็ไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคม มรีา้นคา้งาน

  ศลิปะเก่าๆ มากมาย เดนิทางย่าน La Boca ถนนคนเดนิ Caminito หรอื Little walkway ถนนแคบๆ ซึง่เป่ียม

  ไปดว้ยอาคารบา้นเรอืนทีท่าสสีนัสดใส ทีเ่ตม็ไปดว้ยศลิปินทีท่าการคา้ขายงานศลิปะของพวกเขา ถนนเสน้น้ี

  จงึเปรยีบเสมอืนพพิธิภณัฑท์ีม่ชีวีติ และสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัศลิปิน และนกัดนตรทีีม่ชี ื่อเสยีงอย่าง Juan

  de Dios Filiberto ผูส้รา้งจงัหวะแทงโกอ้นัโด่งดงั

  กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคารทอ้งถิน่

  จากนัน้นาท่านชมย่าน Puerto Madero เป็นเมอืงใหม่ทีม่กีารวางผงัเมอืงทีด่ตีัง้อยู่รมิฝัง่แม่น้า Rio de la

  Plata ทีแ่สดงถงึสถาปัตยกรรมของบวัโนสไอเรสยุคล่าสดุ

  นาชมต่อในย่านดาวน์ทาวน์ Recoleta ซึง่เป็นย่านทีพ่กัอาศยัและแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้แฟชัน่ แบรนดเ์นม

  ผ่านชมโอเปร่าเฮา้ส ์โกลอน (Colon Theatre) โอเปร่าเฮา้สท์ีใ่หญ่ทีส่ดุแหง่หน่ึงของโลก สถานทีแ่สดงบลัเล่ต์

  และวงซมิโฟน่ี

  ชมสถานทีฝั่งศพของเอวติา้ เปรอง (Tomb of Evita Peron) อดตีสตรหีมายเลขหน่ึงของประเทศอารเ์จนตน่ิา

  ซึง่มบีทบาทสาํคญัในการผล