Alex Constantin Onu

download Alex Constantin Onu

of 57

Embed Size (px)

Transcript of Alex Constantin Onu

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  1/57

  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia ișFacultatea de Psihologie i tiin e ale Educa ieiș Ș ț ț

  Portofoliu la disciplina PsihodiagnosticAplicarea unui număr de teste psihologice

  Construc ia unui test de evaluare a trăsăturii de personalitateț„generozitate”

  tudent!"nu Alex Constantin#$$#%&%' ($)%$)*Anul II+ ,rupa #+ pecializarea Psihologie

  Profesori titulari ai disciplinei i -ndrumători!ș

  Prof. dr. /av0rneanu Cornel 1 EugenAsist. Univ. 2r. 3ăirean Cornelia

  - Ia i, mai 2016 -ș

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  2/57

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  3/57

  Aplicare i interpretare pro4e psihologiceș

  5estul E6senc7

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  4/57

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  5/57

  cala minciună 8(9!

  6: DA 1

  24: NU 012: DA 0

  18: DA 0

  30: DA 0

  36: NU 1

  42: DA 0

  48: DA 0

  54: NU 1

  ( : #+ rezerve cu privire la răspunsurile su iec!ului"

  cala Extraversiune 8E9!

  1: DA 1

  3: NU 0

  8: DA 1

  10: NU 0

  13: DA 1

  1#: NU 0

  22: NU 0

  25: DA 1

  2#: DA 1

  32: DA 1

  3$: NU 0

  41: DA 1

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  6/57

  44: DA 1

  46: NU 0

  4$: DA 1

  53: DA 1

  56: NU 0

  5: NU 1

  15: DA 0

  20: DA 0

  2$: DA 0

  34: DA 0

  3#: DA 0

  51: NU 1

  % & 12, pers'ană am iversă" (ers'ană s!a ilă em' i'nal"ț

  cala ;evrotism 8;9!

  2: DA 1

  4: NU 0

  #: DA 1

  $: DA 1

  11: NU 0

  14: NU 0

  16: DA 1

  1$: DA 1

  21: DA 1

  23: DA 1

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  7/57

  26: DA 1

  28: DA 1

  31: DA 1

  33: DA 1

  35: DA 1

  38: DA 1

  40: DA 1

  43: NU 0

  45: DA 1

  4#: DA 1

  50: NU 0

  52: DA 1

  55: DA 1

  5#: NU 0

  N& 18, sun! prezen!e elemen!e simp!'ma!ice ale nevr'!ismului, ins!a ili!a!e"

  Interpretare ;evrotism

  )u iec!ul mani*es!ă ' +iper-reac ie em' i'nală enerală i pre isp'zi ie spre epresieț ț ș țnerv'asă su e*ec!ul unui s!res" (ers'ană em'!ivă, +ipersensi ilă, . i revine cu reu upă 'șsi!ua ie cu impac! em' i'nal" )e pl/n e ese'ri e ureri e cap, ar!iculare, reuma!ismale,ț ț

  i es!ive" in e să . i *acă numer'ase ri i, av/n pre isp'zi ia că!re !ul urări nevr'!iceș țcauza!e e s!res, e i aces! lucru nu in ică neapăra! că pers'ana mani*es!ă epresie nerv'asă"șDe i sc'rul la aceas!ă scală es!e mare, su iec!ul es!e ine in!e ra! la l'cul e muncă, .nșs'cie!a!e i .n *amilie"ș

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  8/57

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  9/57

  5estul $& PF

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  10/57

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  11/57

  Calcul itemi

  A.

  # a : $>$>$>$>%>$>%>%>$>$>$:$%ț

  C.

  ) 4 : $#% a : <== 4 : $$%) c : %$%= c : %$#% 4 : $$*@ c : %= 4 : $

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  12/57

  *@ 4 : $'% c : <$$>%>%>$>%>$>%>$>$>$:$$ț

  E.

  * 4 : $=& c : %$#$ a : <$== a : <$=& c : %$'% 4 : $$'$ a : <

  & 4 : $#$ a : %#< a : %=* 4 : $'$ a : %$%& a : %

  cor par ial! $>%>%>$>$>%>%>$>%>%:$%ț

  F.

  ## 4 : $=' 4 : $'# c : %$#< c : %$## c : %$'< a : <$'# 4 : $' 4 : $'< 4 : $$%* 4 : $$%' 4 : $$=* a : %$=' 4 : $

  cor par ial! $>$>%>%>%>$>$>$>$>$>%>$:$%ț

  ,.

  $%@ c : %$#) a : <

  $&% a :

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  13/57

  $'= 4 : [email protected] c : <#) 4 : [email protected] c : <') 4 : [email protected] 4 : $

  cor par ial! %>$>$>$>$>$:$#ț

  /.

  $% c : %#& a : <$$% a : <$$$ 4 : $$#= a : <$#& a : <$'& 4 : $#= a : %&% a : %&$ a : %'= 4 : $'& 4 : $$&$ 4 : $

  cor par ial! %>$>$>%>%>%>$>$>$:$#ț

  I.

  $< a : <#* c : %$$< c : %$#' a : <$ a : <$$ c : <&< 4 : $'* c : <$#* c : <$&< 4 : $

  cor par ial! %>%>$>$:$)ț

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  14/57

  (.

  #' 4 :$'@ a : <$$# 4 : $$$) 4 : $$&) 4 : $$# a : %## 4 : $&) 4 : $'@ a : %$#@ a : %

  cor par ial! $>$>$>$>%>$>$>%>%:'ț

  3.

  #@ a : <)% a : <&= a : <@$ a : <$$= 4 : $$$& 4 : $$)% 4 : $$) 4 : $$= 4 : [email protected]% 4 : $$)$ a : %$&= 4 : $$&& 4 : $

  cor par ial! $>$>$>$>$>$>%>$>$:$&ț

  ;.

  $* 4 : $)< a : <$$* 4 : $$)< a : <$&* a : <

  $& c :

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  15/57

  && 4 : $&* a : %@< a : %

  cor par ial! $>$>$>%>%:$#ț

  " 1

  $' c : %)# a : <&@ a : <@) 4 : $$$' a : <[email protected] a : <$)# 4 : [email protected] a : %

  )) a : %&' a : %@# 4 : $$)) 4 : $$&' 4 : $

  cor par ial!%>$>$>%>%>%>$>$>$:$#ț

  $.

  $>%>%>%:*ț

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  16/57

  $*$ a : <%>$>%:$$ț

  #.

  )' 4 : $*# a : <@' 4 : $$)' c : %$*# 4 : $$>%>$>$>

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  17/57

  $*= 4 : $cor par ial! $>%>$>$>$>$>$>%>%>$>%>$:$%ț

  ;ote ten

  Factor de personalitate ;? ;A $) @? $% *C $$ #E $% )F $% ), $# )/ $# =I $) '( ' =3 $& @; $# '" 1 $# *

  $ * )< $$ &# $$ )) $% )

  Interpretare

  coruri scăzute! "coruri ridicate! A, I, , N"

  După a minis!rarea !es!ului a reie i! că pers'ana nu ariana mani*es!ă in!'leran ă laș ț*rus!rare, ins!a ili!a!e em' i'nală, nerv'zi!a!e, a!'nie psi+ică i a i!a ie" )e remarcă unț ș țcarac!er em'!iv, care are !en in a e a *i a i!a!, care nu . i ăse !e l'cul i care p'a!e *iț ș ș șimpresi'na! in 'rice" Un carac!er iri!a il, 'rice lucru in urul său p'a!e *i un m'!iv e

  supărare, care c'nsi eră că pe plan pers'nal nu a avu! par!e e nici ' sa!is*ac ie" u !'a!ețaces!ea, es!e ' pers'ană cal ă, a*ec!u'asă, care se *ace u 'r plăcu!ă e cei in ur" %s!eș

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  18/57

  esc+isă spre via a in urul său, *iin ' pers'ană a rea ilă, care es!e primi!'are i care .iț ș place să *ie apr'pia!ă in cei in ur, *iin capa ilă e !an re e" i p'a!e e prima cu u urin ăț ș ș țem' iile, se a ap!ează u 'r 'ricărei si!ua ii, empa!izează u 'r i are 'rin a e a !i espreț ș ț ș ș ț ș pers'anele imp'r!an!e in via a ei i e a le a u!a, acă es!e nev'ie" 7ire ener'asă, .i *aceț ș plăcere să *acă par!e in!r-un c'lec!iv, mani*es!/n s'cia ili!a!e, ne*iin u-i *rică să *iecri!ica!ă" %s!e ' pers'ană epen en!ă a*ec!iv, +ipersensi ilă i ima!ură in punc! e ve ereșa*ec!iv" Are !en in a e a visa cu 'c+ii esc+i i i e a epin e e pers'anele in ur, av/nț ș ș plăcerea e a *i .n cen!rul a!en iei" i lipse !e sim ul prac!ic i nu sim!e nici ' a!rac ie *a ă eț ș ț ș ț ț pers'anele care nu sun! ra*ina!e, respin /n , e asemenea, vul ari!a!ea" u !'a!e aces!ea, are' a!i!u ine prep'n eren! ne a!ivis!ă" Nu es!e ' pers'ană c'nven i'nală, i n'ră .n!r-' anumi!ățmăsură reali!a!ea in ur, !inz/n spre 'ri inali!a!e" Are viziuni e vii!'r, ran i'ase, av/n!en in a e a-i ne li a pe cei in ur i reali!a!ea ma!erială" (ers'ană e !rava an!ă, areț șmani*es!ări em' i'nale vi'len!e" Dacă nu .i c'nvine, p'a!e .mpie ica es*ă urarea unuiț șanumi! evenimen! in via a sa" Aceas!ă pers'ană se evi en iază a *iin a ilă, perspicace,ț țcapa ilă e a se escurca .n 'rice si!ua ie, cun'sc/n u- i ine in!eresul" apa ilă să analize iț ș șsă sin!e!izeze ine ' si!ua ie, rela iile cu cei in ur au ' !en!ă in!elec!uală, !iin cum săț ț șac i'neze pen!ru a- i a!in e sc'pul"ț ș

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  19/57

  5estul Baven

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  20/57

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  21/57

  Protocol 3atricele Progresive tandard

  ;ume! nu ariana"

  0rsta! 55 ani"

  2ata examinării! 06"05"16"

  5est aplicat! aven s!an ar "

  Examinator! nu Ale 'ns!an!in"

  A ? C 2 E

  1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

  2-1 2-1 2-1 2-1 2-1

  3-1 3-1 3-1 3-1 3-1

  4-1 4-1 4-1 4-1 4-1

  5-1 5-1 5-1 5-1 5-1

  6-1 6-1 6-1 6-1 6-1#-1 #-1 #-1 #-1 #-1

  8-1 8-1 8-1 8-1 8-1

  $-1 $-1 $-1 $-1 $-1

  10-1 10-1 10-1 10-1 10-1

  11-1 11-1 11-1 11-1 11-0

  12-1 12-1 12-0 12-1 12-0

  5otal : 12 5otal : 12 5otal : 11 5otal : 12 5otal : 10

  Cotă realizată Cotă a teptatăș 2iscrepan ățA 12 12 0? 12 12 0C 11 12 -12 12 11 91E 10 10 0

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  22/57

  Centila -n care se află su4iectul+ -n func ie de v0rstă :ț $5"

  ;ota 4rută se află -n intervalul 56 60"

  ;ota tandard : $"

  Calificativ : 7'ar!e ine"

  ,radul de inteligen ă pe 4aza centilei :ț ;ra ul I: In!eli en ă superi'ară" (er*'rman aț țsu iec!ului, rap'r!a!ă la per*'rman a me ie a rupului e v/rs!ă in care *ace par!e, a!in e sauț

  epă e !e cen!ilul $5"ș ș

  Cota totală o4 inută:ț 5#"

  "nu 3ariana+ cota totală : 5#" )c'rului e 5# e punc!e la v/rs!ele cr'n'l' ice e 16 30 e ani .i c'respun e un in!eli en ă e !rem e ri ica!ăț .

  Indice de varia4ilitate : 2, pr' ă vali ă, se p'a!e ac'r a .ncre ere ri ica!ă e aminării, p'a!e *i *'l'si!ă .n sc'p ia n's!ic.

  Da!ele prezen!a!e mai sus in ică ' ezv'l!are in!elec!uală e'se i!ă a su iec!ului")u iec!ul se a*lă .n prima rupă a nivelului e in!eli en ă, e !rem e ri ica!ă" ('!en ialulț țsu iec!ului es!e ri ica!, cu ' in!eli en ă enerală e !rem e pu!ernică, iar el a epă i!ț șc'n ui!ele 'pera!'rii speci*ice v/rs!ei cr'n'l' ice"

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  23/57

  Pro4e ver4ale DI C

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  24/57

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  25/57

  DI C Numele"nu """"""""""""""""""""???v/rs!a==????"7 AI% D% A % (renumele3ariana """"""???"""se F?????""

  A resa Ia i???????????????"""""""șc'ala ??????????"clasa??????Șrimis e ?????????????????% amina! e nu Ale 'ns!an!in?"??????

  ( [email protected] verbale Teste de performan ă ț

  N S

  Inf .

  Asem.

  Aritmet

  Vocab.

  Compreh.

  Mem.cifr.

  N S

  Comp. Imag.

  Aranj. Imag.

  Cub.

  Asambl . ob..

  Cod

  Labir .

  N S

  19

  . . . . . . 19

  . . . . . . 19

  18

  . . . . . . 18

  . . . . . . 18

  1

  7

  . . . . . . 17

  . . . . . . 17

  16

  . . . . . . 16

  . . . . . . 16

  15

  . . . . . . 15

  . . . . . . 15

  14

  . . . . . . 14

  . . . . . . 14

  13

  . . . . . . 13

  . . . . . . 13

  12

  . . . . . . 12

  . . . . . . 12

  11

  . . . . . . 11

  . . . . . . 11

  10

  . . . . . . 10

  . . . . . . 10

  9 . . . . . . 9 . . . . . . 98 . . . . . . 8 . . . . . . 87 . . . . . . 7 . . . . . . 7 6 . . . . . . 6 . . . . . . 6 5 . . . . . . 5 . . . . . . 54 . . . . . . 4 . . . . . . 43 . . . . . . 3 . . . . . . 32 . . . . . . 2 . . . . . . 21 . . . . . . 1 . . . . . . 1

  Anul @uni ile NB N) NB N)Da!a

  amenului2016 05 0# %) % C% [email protected]% %) % D% (% 7 AN E

  Da!a na !eriiș 1$61 02 01 In*'rma iiț 2$ 15 'mple!are e ima ini - -C/rs!a 55 Asemănări 30 18 Aran are e ima ini - -

  Ari!me!ică - - u uri - -C'ca ular 60 16 Asam lare e ' iec!e - -

  'mpre+ensiune 33 16 ' - -= em'ria ci*rel'r > 25 18 [email protected] irin!> - - N'!a ver ală 1## 83 N'!ă (er*'rman ăț - -

  N)

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  26/57

  N'!a !'!ală scală 1153#

  OBSERVAŢII: Subiect cu inteligen !u"e#i$%# & cu #e'ult%te ($%#te bune l% t$%te "#$bele& nuț !e #e)%#c ni)ic *e$!ebit& *ec+t c !ubiectul %#e $ inteligen "e!te )e*ie& *%c lu ) ,nț c%lcul -+#!t%.

  DI C

  3edia & 16,6A4aterea standard & 1,34"

  A;A(I A CA(I5A5IEtape!

  $ coruri pro4e ver4ale!I;: 15, A: 18, C: 16, : 16, : 18"

  < Calcularea mediei pentru categoria pro4elor ver4ale!3 & 15918916916918G5 &$&+&.

  # ta4ilirea a4aterilor de la medie a fiecărui scor 8la fiecare pro4ă9! N) = in sc'rul su iec!ului, se sca e val'area me iei, pen!ru ca!e 'ria respec!ivă e

  pr' ă>" N) n'!ă s!an ar "

  me ia "Pro4e ver4ale; I, :15-16,6&-1,6"; A!18-16,6&1,4"; !16-16,6&-0,6"; C!16-16,6&-0,6"

  ; 3C :18-16,6&1,4" $)[email protected] [email protected]# $&+&% $*+

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  27/57

  I II III I

  Pro4e foarte sla4e 8I9! min 14,5$"Pro4e sla4e! 8II9! 14,60 15,$3"Pro4e medii 8III9! 15,$4 1#,2#"Pro4e puternice 8I 9! 1#,28 18,61"Pro4e foarte puternice! 8 9! 18,62 ma "

  ) Identificarea pro4elor sla4e+ respectiv a celor puternice!Pro4e sla4e! In*'rma ii enerale =I; & 15>"țPro4e puternice! Asemănări i em'ria ime ia!ă a ci*rel'r =A & & 18>"ș

  = Caracterizarea su4iectului+ -n func ie de pro4ele ver4ale Gi cele deț

  performan ă!țDupă analiza rezul!a!el'r su iec!ului la pr' ele !es!ului, pu!em spune că aces!a are 'in!eli en ă superi'ară, in ica!ă e I" u !'a!e aces!ea, rezul!a!ul sla la pr' aIn*'rma ii enerale in ică un ezin!eres că!re lumea .nc'n ură!'are i 'rin a e a ev'lua prinț ș ț.m ună!ă irea cul!urii enerale" (r' ele pu!ernice, Asemănări i em'ria ime ia!ă a ci*rel'r ț șin ică *ap!ul că su iec!ul cun'a !e sensul un'r ' iec!e, animale, păr i ale c'rpului, e!c" iș ț ș p'a!e *ace as'cieri in!re aces!ea, ăsin la ele lucruri .n c'mun, iar mem'ria es!e ună,

  su iec!ul pu!/n repe!a *ără ' prea mare i*icul!a!e secven ele e ci*re, *ăc/n pu ine er'ri"ț ț

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  28/57

  NUME: ONU MARIANA DATA: 07.05. 0!" #$R%TA: 55 ANI E&AMINATOR: ONU A'E& (ON%TANTIN

  MEMORIE IMEDIAT) A (I*ERE'OR /te!t !u"li)ent%# (en!ru *iecare i!em 2 .ncercări" prire upă 2 e ecuri la acelaHi i!em"șem'rie irec!ă

  )eria ncercarea I G %H" ncercarea II G%H" N'!ă 2, 1 sau0

  1 3-8-6 1G0 6-1-2 - 22 3-4-1-# 1G0 6-1-5-8 - 23 8-4-2-3-$ 1G0 5-2-1-8-6 - 24 3-8-$-1-#-4 1G0 #-$-6-4-8-3 - 25 5-1-#-4-2-3-8 1G0 $-8-5-2-1-6-3 - 26 1-6-4-5-$-#-6-3 0G1 2-$-#-6-3-1-5-4 1G0 1# 5-3-8-#-1-2-4-6-$ 0G1 4-2-6-$-1-#-8-35 0G1 0

  '!ă par ială: 11G14ț

  em'rie .n 'r ine inversă)eria ncercarea I G %H" ncercarea II G %H" N'!ă

  1 2-5 1G0 6-3 - 22 5-#-4 1G0 2-5-$ - 23 #-2-$-6 1G0 8-4-$-3 - 24 4-1-3-5-# 1G0 $-#-8-5-2 - 25 1-6-5-2-$-8 1G0 3-6-#-1-$-4 - 26 8-5-$-2-3-4-2 1G0 4-5-#-$-2-8-1 - 2# 6-$-1-6-3-2-5-8 1G0 3-1-#-$-5-4-8-2 - 2

  '!ă par ială : 14G14ț

  '!ă !'!ală: 25

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  29/57

  5estul Praga

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  30/57

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  31/57

  Interpretarea rezultatelor

  )c'rul la prima e!apă

  1919191919191919191919191919191919191 & 1$en!ila #5

  )c'rul la a 'ua e!apă

  191919191919191919191919191919191919191 & 20

  en!ila 80

  )c'rul la a !reia e!apă

  19191919191919191919191919191919191919191 & 21

  en!ila 80

  )c'rul la a pa!ra e!apă

  19191919191919191919191919191919191919191919191 & 24

  en!ila $0

  )c'r !'!al: 1$920921924 & 84

  en!ila $0

  @a *iecare in!re e!ape s-a evi en ia! ' a!en ie is!ri u!ivă *'ar!e ună, pes!e me ie aț țsu iec!ului" )e remarcă *ap!ul că numărul răspunsuril'r c'rec!e cre !e e la ' e!apă la al!a,șceea ce evi en iază capaci!a!ea e a lucra su s!res, capaci!a!ea e a se a ap!a repe e uneițsi!ua ii n'i i *ap!ul că a!en ia .i es!e cu reu is!rasă"ț ș ț

  )c'rul !'!al in ică ' a!en ie is!ri u!ivă pes!e me ie, apr'ape e sc'rul ma im ceea cețsu liniază i mai ine ceea ce es!e scris mai sus"ș

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  32/57

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  33/57

  Construc ia unui test de evaluare a trăsăturii de personalitateț

  „generozitate”

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  34/57

  Analiza frecven elorțA!i!u inile sau c'mp'r!amen!ele pe care le v'i *'l'si .n ela 'rarea c+es!i'narului, care

  au apăru! e cele mai mul!e 'ri:

  1" *er cu u urin ă a u!'rș ț2" ă c'mp'r! mereu *rum's cu 'amenii in ur3" mi *ace plăcere sa *ac ca 'uri4" 7ac ac!e e cari!a!e5" Am mul i prie!eniț6" A u! pe cei in ur *ără a a !ep!a ' rec'mpensăș#" mi place să lucrez .n ec+ipă

  8" A u! pers'anele cu pr' leme e sănă!a!e$" ela iile cu cei in ur sun! *'ar!e imp'r!an!e pen!ru mine"ț

  A!i!u ini sau c'mp'r!amen!e *'l'si!e care au apăru! mai pu in, ar pe care le v'i *'l'siț pen!ru c'mple!area i!emil'r:

  1" mi *ace plăcere să au pe!receri2" De ' icei, vă par!ea plină a pa+arului3" Iu esc *'ar!e mul! animalele4" +el!uiesc cu u urin ă suma e ani pe care ' amș ț5" ei in ur se sim! ine .n prezen a meaț6" re .n!r-' *'rmă e ivini!a!e"

  Itemi!2irec iț

  1" mi *ace plăcere să .i a u! pe cei care .mi cer a u!'rul"2" amenii in ur mă apreciază pen!ru că sun! p'li!ic's"

  3" *er es ca 'uri cel'r in ur"4" D'nez in suma mea e ani cel'r care au nev'ie"5" ('! spune că am un cerc mare e prie!eni"6" A u! cu ra pers'anele care au pr' leme e sănă!a!e"#" (un mare pre pe rela ia mea cu cei in ur, c+iar acă as!a .nseamnă ca eu să !recț ț

  pe planul 'i"8" ă sim! ine a!unci c/n sun! pus .n si!ua ia e a 'r aniza ' pe!recere"ț

  $" in să cre espre mine că sun! ' pers'ană 'p!imis!ă"10" )im! că am ' le ă!ură s!r/nsă cu ivini!a!ea"

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  35/57

  Inversa iț1" De ' icei, a!unci c/n a u! pe cineva, a !ep! să *iu rec'mpensa! e acea pers'ană"ș2" Nu p'! spune că cei in ur se ucură a!unci c/n sun! .n prea ma l'r"

  3" (re*er să lucrez sin ur, ec/! să am ' ec+ipă"4" )e p'a!e spune espre mine că sun! z /rci!"5" A!unci c/n vă un animal a an 'na! pe s!ra ă nu sim! nici un *el e

  c'mpasiune"

  ChestionarulCă mul umesc pen!ru accep!ul ac'r a! e c'mple!are a aces!ui c+es!i'nar" Ca !re ui săț

  răspun e i la un număr e .n!re ări, prin a căr'r răspunsuri se va re*lec!a pers'nali!a!eaț

  umneav'as!ră" Nu e is!ă răspuns J unK sau Jpr's!K, e'arece *iecare in ivi es!e unic ișe is!ă ' mul!i!u ine e *a e!e ale pers'nali!ă ii umane" Că r' să răspun e i cu a!en ie iț ț ț ț șsincer, pen!ru ca aces! c+es!i'nar să re*lec!e .n!ru-!'!ul pers'nali!a!ea umneav'as!ră"

  (en!ru *iecare .n!re are pu!e i ale e unul in cele 5 răspunsuri un e : 1 .nseamnățezac'r !'!al, 2 - ezac'r , 3 -neu!ru, 4- ac'r i 5- ac'r !'!al"ș

  Nu vă /n i i prea mul!: n'!a i răspunsul el mai p'!rivi! pen!ru vs" n!re ările sun!ț țscur!e i evi en iază mai mul!e si!ua ii .n care umneav'as!ră v-a i ăsi! sau a i *i 'ri! să văș ț ț ț ț

  ăsi i"țCă r' să răspun e i la !'a!e .n!re ările" Nu 'mi!e i nici una" Dacă ve i c'nsi era că 'ț ț ț

  .n!re are nu vă prive !e, răspun e i !'!u i c/! mai *i el"ș ț șCă r' să *i i sinceri" Nu !re uie să *ace i ' ună impresie"ț ț

  n .nc+eiere, vreau să vă asi ur că răspunsurile umneav'as!ră sun! s!ric! c'n*i en iale"ț1" D'nez in suma mea e ani cel'r care au nev'ie"

  1 2 3 4 5Dezac'r

  !'!al

  ezac'r neu!ru ac'r Ac'r

  !'!al

  2" *er es ca 'uri cel'r in ur"1 2 3 4 5Dezac'r !'!al

  ezac'r neu!ru ac'r Ac'r!'!al

  3" (re*er să lucrez sin ur, ec/! să am ' ec+ipă"1 2 3 4 5

  Dezac'r !'!al ezac'r neu!ru ac'r Ac'r!'!al

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  36/57

  4" amenii in ur mă apreciază pen!ru că sun! p'li!ic's"1 2 3 4 5Dezac'r

  !'!al

  ezac'r neu!ru ac'r Ac'r

  !'!al

  5" mi *ace plăcere să .i a u! pe cei care .mi cer a u!'rul"1 2 3 4 5Dezac'r !'!al

  ezac'r neu!ru ac'r Ac'r!'!al

  6" Nu p'! spune că cei in ur se ucură a!unci c/n sun! .n prea ma l'r"

  1 2 3 4 5Dezac'r !'!al

  ezac'r neu!ru ac'r Ac'r!'!al

  #" A u! cu ra pers'anele care au pr' leme e sănă!a!e"

  1 2 3 4 5Dezac'r

  !'!al

  ezac'r neu!ru ac'r Ac'r

  !'!al

  8" ('! spune că am un cerc mare e prie!eni"1 2 3 4 5Dezac'r !'!al

  ezac'r neu!ru ac'r Ac'r!'!al

  $" De ' icei, c/n a u! pe cineva, a !ep! să *iu rec'mpensa! e acea pers'ană"ș

  1 2 3 4 5Dezac'r !'!al

  ezac'r neu!ru ac'r Ac'r!'!al

  10" ă sim! ine a!unci c/n sun! .n si!ua ia e a 'r aniza ' pe!recere"ț1 2 3 4 5Dezac'r !'!al

  ezac'r neu!ru ac'r Ac'r!'!al

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  37/57

  11" (un mare pre pe rela ia mea cu cei in ur, c+iar acă as!a .nseamnă ca eu să !rec pe planulț ț'i"

  1 2 3 4 5Dezac'r !'!al

  ezac'r neu!ru ac'r Ac'r!'!al

  12" A!unci c/n vă un animal a an 'na! pe s!ra ă nu sim! nici un *el e c'mpasiune"1 2 3 4 5Dezac'r !'!al

  ezac'r neu!ru ac'r Ac'r!'!al

  13" )im! că am ' le ă!ură s!r/nsă cu ivini!a!ea"

  1 2 3 4 5Dezac'r !'!al

  ezac'r neu!ru ac'r Ac'r!'!al

  14" in să cre espre mine că sun! ' pers'ană 'p!imis!ă"1 2 3 4 5Dezac'r !'!al

  ezac'r neu!ru ac'r Ac'r!'!al

  15" )e p'a!e spune espre mine că sun! z /rci!"1 2 3 4 5Dezac'r !'!al

  ezac'r neu!ru ac'r Ac'r!'!al

  Acum vă v'i a resa c/!eva .n!re ări cu privire la umneav'as!ră";enul:

  L 7emininL asculin

  C/rs!a: MMMMM e iul e pr'venien ă:țL uralL Ur an

  Forma finală a instrumentului

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  38/57

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  39/57

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  40/57

  1 2 3 4 5Dezac'r !'!al

  ezac'r neu!ru ac'r Ac'r!'!al

  #" ('! spune că am un cerc mare e prie!eni"1 2 3 4 5Dezac'r !'!al

  ezac'r neu!ru ac'r Ac'r!'!al

  8" De ' icei, c/n a u! pe cineva, a !ep! să *iu rec'mpensa! e acea pers'ană"ș1 2 3 4 5Dezac'r

  !'!al

  ezac'r neu!ru ac'r Ac'r

  !'!al

  $" ă sim! ine a!unci c/n sun! .n si!ua ia e a 'r aniza ' pe!recere"ț1 2 3 4 5Dezac'r !'!al

  ezac'r neu!ru ac'r Ac'r!'!al

  10" (un mare pre pe rela ia mea cu cei in ur, c+iar acă as!a .nseamnă ca eu să !rec pe planulț ț'i"

  1 2 3 4 5Dezac'r !'!al

  ezac'r neu!ru ac'r Ac'r!'!al

  11" A!unci c/n vă un animal a an 'na! pe s!ra ă nu sim! nici un *el e c'mpasiune"1 2 3 4 5Dezac'r !'!al

  ezac'r neu!ru ac'r Ac'r!'!al

  12" )im! că am ' le ă!ură s!r/nsă cu ivini!a!ea"1 2 3 4 5Dezac'r !'!al

  ezac'r neu!ru ac'r Ac'r!'!al

  13" in să cre espre mine că sun! ' pers'ană 'p!imis!ă"1 2 3 4 5Dezac'r

  !'!al

  ezac'r neu!ru ac'r Ac'r

  !'!al

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  41/57

  Acum vă v'i a resa c/!eva .n!re ări cu privire la umneav'as!ră";enul:

  L 7emininL asculin

  C/rs!a: MMMMMM e iul e pr'venien ă:țL uralL Ur an

  Interpretarea valorii Alpha Cron4ach'e*icien!ul Alp+a ' inu! pen!ru cei 13 i!emi es!e e 0,858, ceea ce su erează că i!emiiț

  au ' c'nsis!en ă rela!iv ri ica!ă =.n *unc ie e c'e*icien!ul e *ia ili!a!e e 0,# es!e c'nsi era!ț țaccep!a il acă un c'e*icien! e *ia ili!a!e are val'ri e ale sau mai mari e 0,#>"

  Aces! c+es!i'nar, cu 13 i!emi, . i pr'pune să măs'are ener'zi!a!ea ca !răsă!ură eș pers'nali!a!e a *iecărui par!icipan!, *'l'sin ' scală @i er! e la 1 la 5"

  După rec' area i!emil'r inversa i, c'e*icien!ul Alp+a e 0,858 aza! pe răspunsurile laț.n!re ări p'a!e *i privi! ca rez'na il e pu!ernic" n par!e a!'ri!ă aces!ui c'e*icien! i .n par!eș

  a!'ri!ă relevan ei, !ransparen ei i vali i!ă ii e c'ns!ruc!, p'! spune că ace !i i!em creează unț ț ș ț șins!rumen! es!ul e un e măsurare a ener'zi!ă ii ca !răsă!ură e pers'nali!a!e"ț

  "utput Alpha Cron4achRELIABILITY /VARIABLES=întrebarea1 întrebarea2 întrebarea3 întrebarea4 întrebarea5întrebarea6 întrebarea7 întrebarea8 întrebarea9 întrebarea10 întrebarea11întrebarea12 întrebarea13 întrebarea14 întrebarea15 /SCALE !ALL VARIABLES!" ALL /#$%EL=AL&'A /STATISTICS=%ESCRI&TIVE SCALE C$RR /S(##ARY=T$TAL)

  Reliability

  Notes

  Output Created 26-APR-2016 10:21:17Comments

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  42/57

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  43/57

  Cron3a#! s Alp!a Cron3a#! s Alp!aBased on

  'tandard zedItems

  , of Items

  ?>= ?>@ 1>

  Item Statistics

  /ean 'td% De& at on ,

  Donez d n suma mea de 3an#elor #are au ne&o e%

  2 ?00 1 2>?< 2>

  Ofer des #adour #elor d n Fur% < =?0 1 1>@0 2>Prefer sG lu#rez s n"ur de#Ht sGam o e#! pG%

  < 120 1

  Oamen d n Fur mG apre# azGpentru #G sunt pol t #os%

  = 0=0 @7?1 2>

  m fa#e plG#ere sG ; aFut pe #e#are ;m #er aFutorul%

  = =00 ?16> 2>

  ,u pot spune #G #e d n Fur se3u#urG atun# #Hnd sunt ;npreaFma lor%

  = 160 1 [email protected] 2>

  AFut #u dra" persoanele #are aupro3leme de sGnGtate%

  < @60 1 [email protected]?> 2>

  Pot spune #G am un #er# marede pr eten %

  < 200 1

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  44/57

  'e poate spune despre m ne #Gsunt z"Hr# t%

  = 000 1 1>=7 2>

  Item-Total Statistics

  '#ale /ean f Item Deleted

  '#ale ar an#e f Item Deleted

  Corre#ted Item-otal Correlat on

  'Juared /ult pleCorrelat on

  Cron3a#! s Alp!af Item Deleted

  Donez d n suma mea de 3an#elor #are au ne&o e%

  >1 ??0 102 110 =1= 767 ?=

  Ofer des #adour #elor d n Fur% >1 200 101 0 720 102 @60 =>1 710 ?=

  Pot spune #G am un #er#mare de pr eten %

  >1 =?0 @6 010 601 [email protected] ?

  De o3 #e #Hnd aFut pe# ne&a astept sG f ure#ompensat de a#eapersoanG%

  >0 760 @7 @=0 6?2 @1>

  /G s mt 3 ne atun# #Hnd suntpus ;n s tuat a de a or"an za opetre#ere%

  >1 =?0 @? >10 >02 ?0= ?=

  Pun mare pret pe relat a mea#u #e d n Fur #! ar da#G asta

  ;nseamnG #a eu sG tre# peplanul do %

  >1 =00 @@ 667 >0? [email protected]

  Atun# #Hnd &Gd un an mala3andonat pe stradG nu s mtn # un fel de #ompas une%

  >0 7 [email protected] ??7 ?=

  ' mt #G am o le"GturG strHnsG#u d & n tatea%

  >1 >20 @< [email protected]< >67 72>

  nd sG #red despre m ne #Gsunt o persoanG opt m stG%

  >1 0=0 @= =>7 66 ?

  'e poate spune despre m ne#G sunt z"Hr# t% >0 6?0 107 227 2=0 ?>

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  45/57

  Scale Statistics

  /ean ar an#e 'td% De& at on , of Items

  >= 6?0 11= 227 10 6?77 1>

  RELIABILITY /VARIABLES=întrebarea1 întrebarea2 întrebarea3 întrebarea4 întrebarea5întrebarea6 întrebarea7 întrebarea8 întrebarea9 întrebarea10 întrebarea11întrebarea12 întrebarea13 întrebarea14 /SCALE !ALL VARIABLES!" ALL /#$%EL=AL&'A /STATISTICS=%ESCRI&TIVE SCALE C$RR /S(##ARY=T$TAL)

  ReliabilityNotes

  Output Created 26-APR-2016 10:2=:>?Comments

  Input

  DataD:\Baza de date portofol uPs !od a"nost # - Onu Ale$Constant n%sa&

  A#t &e Dataset Data'et1( lter )none*+e "!t )none*'pl t ( le )none*

  , of Ro s n +or. n" Data ( le 26/atr $ Input

  / ss n" alue andl n"

  Def n t on of / ss n"ser-def ned m ss n" &alues are

  treated as m ss n"%

  Cases sed'tat st #s are 3ased on all #ases

  t! &al d data for all &ar a3les nt!e pro#edure%

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  46/57

  '4nta$

  R5 IABI I 8 9 ARIAB 5' ;ntre3area1 ;ntre3area2 ;ntre3area< ;ntre3area= ;ntre3area>

  ;ntre3area6 ;ntre3area7 ;ntre3area? ;[email protected] ;ntre3area10 ;ntre3area11 ;ntre3area12 ;ntre3area1< ;ntre3area1= 9'CA 5 A ARIAB 5' A 9/OD5 A P A 9' A I' IC' D5'CRIP I 5'CA 5 CORR 9' //AR8 O A %

  Resour#esPro#essor me 00:00:00 02

  5lapsed me 00:00:00 02

  *%ataSet1+ %,-Ba.a e ate rt & a n t : $n A e;C n tant n) a<

  Scale: ALL VARIABLESCase Processing Summary

  , E

  Cases

  al d 2> @6 2

  5$#ludeda 1 < ?

  otal 26 100 0

  a% st se delet on 3ased on all &ar a3les n t!e

  pro#edure%

  Reliability Statistics

  Cron3a#! s Alp!a Cron3a#! s Alp!aBased on

  'tandard zedItems

  , of Items

  ?>7 ?6< 1=

  Item Statistics

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  47/57

  /ean 'td% De& at on ,

  Donez d n suma mea de 3an#elor #are au ne&o e%

  2 ?00 1 2>?< 2>

  Ofer des #adour #elor d n Fur% < =?0 1 1>@0 2>

  Prefer sG lu#rez s n"ur de#Ht sGam o e#! pG%

  < 120 1

  Oamen d n Fur mG apre# azGpentru #G sunt pol t #os%

  = 0=0 @7?1 2>

  m fa#e plG#ere sG ; aFut pe #e#are ;m #er aFutorul%

  = =00 ?16> 2>

  ,u pot spune #G #e d n Fur se3u#urG atun# #Hnd sunt ;npreaFma lor%

  = 160 1 [email protected] 2>

  AFut #u dra" persoanele #are aupro3leme de sGnGtate%

  < @60 1 [email protected]?> 2>

  Pot spune #G am un #er# marede pr eten %

  < 200 1

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  48/57

  Prefer sG lu#rez s n"ur de#HtsG am o e#! pG%

  =7 >60 @6 [email protected] [email protected] 720

  m fa#e plG#ere sG ; aFut pe#e #are ;m #er aFutorul%

  =6 2?0 @7 210 >?1 7>7 ?=

  ,u pot spune #G #e d n Fur se3u#urG atun# #Hnd sunt ;npreaFma lor%

  =6 >20 @7 =27 =07 ?0= ?

  Pun mare pret pe relat a mea#u #e d n Fur #! ar da#G asta

  ;nseamnG #a eu sG tre# peplanul do %

  =7 =00 @< 2>0 >01 60< ?

  Atun# #Hnd &Gd un an mala3andonat pe stradG nu s mtn # un fel de #ompas une%

  =6 0 6?0 107 227 10 >0 1=

  RELIABILITY /VARIABLES=întrebarea1 întrebarea2 întrebarea4 întrebarea5 întrebarea6întrebarea7 întrebarea8 întrebarea9 întrebarea10 întrebarea11 întrebarea12întrebarea13 întrebarea14 /SCALE !ALL VARIABLES!" ALL /#$%EL=AL&'A /STATISTICS=%ESCRI&TIVE SCALE C$RR

  /S(##ARY=T$TAL)Reliability

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  49/57

  Notes

  Output Created 26-APR-2016 10:2>:=>Comments

  Input

  Data

  D:\Baza de date portofol u

  Ps !od a"nost # - Onu Ale$Constant n%sa&

  A#t &e Dataset Data'et1( lter )none*+e "!t )none*'pl t ( le )none*, of Ro s n +or. n" Data ( le 26/atr $ Input

  / ss n" alue andl n"

  Def n t on of / ss n"ser-def ned m ss n" &alues are

  treated as m ss n"%

  Cases sed'tat st #s are 3ased on all #ases

  t! &al d data for all &ar a3les nt!e pro#edure%

  '4nta$

  R5 IABI I 8 9 ARIAB 5' ;ntre3area1 ;ntre3area2 ;ntre3area= ;ntre3area> ;ntre3area6 ;ntre3area7 ;ntre3area? ;[email protected] ;ntre3area10 ;ntre3area11 ;ntre3area12 ;ntre3area1< ;ntre3area1= 9'CA 5 A ARIAB 5' A 9/OD5 A P A 9' A I' IC' D5'CRIP I 5'CA 5 CORR 9' //AR8 O A %

  Resour#esPro#essor me 00:00:00 0>

  5lapsed me 00:00:00 0<

  *%ataSet1+ %,-Ba.a e ate rt & a n t : $n A e;C n tant n) a<

  Scale: ALL VARIABLESCase Processing Summary

  , E

  Cases

  al d 2> @6 2

  5$#ludeda 1 < ?

  otal 26 100 0

  a% st se delet on 3ased on all &ar a3les n t!epro#edure%

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  50/57

  Reliability Statistics

  Cron3a#! s Alp!a Cron3a#! s Alp!aBased on

  'tandard zedItems

  , of Items

  ?>? ?6= 1<

  Item Statistics

  /ean 'td% De& at on ,

  Donez d n suma mea de 3an#elor #are au ne&o e%

  2 ?00 1 2>?< 2>

  Ofer des #adour #elor d n Fur% < =?0 1 1>@0 2>Oamen d n Fur mG apre# azGpentru #G sunt pol t #os%

  = 0=0 @7?1 2>

  m fa#e plG#ere sG ; aFut pe #e#are ;m #er aFutorul%

  = =00 ?16> 2>

  ,u pot spune #G #e d n Fur se3u#urG atun# #Hnd sunt ;npreaFma lor%

  = 160 1 [email protected] 2>

  AFut #u dra" persoanele #are aupro3leme de sGnGtate%

  < @60 1 [email protected]?> 2>

  Pot spune #G am un #er# marede pr eten %

  < 200 1

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  51/57

  Item-Total Statistics

  '#ale /ean f Item Deleted

  '#ale ar an#e f Item Deleted

  Corre#ted Item-otal Correlat on

  'Juared /ult pleCorrelat on

  Cron3a#! s Alp!a f Item

  Deleted

  Donez d n suma mea de 3an#elor #are au ne&o e%

  == 760 ?= [email protected] =2= [email protected] ?

  Ofer des #adour #elor d n Fur% == 0?0 ?= 160 [email protected]? 707

  Oamen d n Fur mG apre# azGpentru #G sunt pol t #os%

  =< >20 ?= >@< >?6 6?1 ?=

  m fa#e plG#ere sG ; aFut pe#e #are ;m #er aFutorul%

  =< 160 ?6 6

  AFut #u dra" persoanele #areau pro3leme de sGnGtate%

  =< 600 ?> = ?

  De o3 #e #Hnd aFut pe# ne&a astept sG f ure#ompensat de a#eapersoanG%

  =< 6=0 ?1 [email protected] 66< @00 ?

  /G s mt 3 ne atun# #Hnd suntpus ;n s tuat a de a or"an za opetre#ere%

  == 7?< [email protected]

  Pun mare pret pe relat a mea#u #e d n Fur #! ar da#G asta

  ;nseamnG #a eu sG tre# peplanul do %

  == 2?0 ?< 210 =?= >77 ?>1

  Atun# #Hnd &Gd un an mala3andonat pe stradG nu s mtn # un fel de #ompas une%

  =< 2=0 ?< ==0 =?6 ?6? ?>0

  ' mt #G am o le"GturG strHnsG#u d & n tatea%

  == =00 76 =17 >76 60< ?=6

  nd sG #red despre m ne #Gsunt o persoanG opt m stG%

  =< @20 7?

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  52/57

  +es!i'narul e *a ă a *'s! ela 'ra! pen!ru a evi en ia ' !răsă!ură e pers'nali!a!e a unuiț țin ivi i anume ener'zi!a!ea" )c'rul minim la c+es!i'nar es!e 13 =pers'ană el'cș

  ener'asă>, sc'rul ma im es!e 65 =pers'ană *'ar!e ener'asă>"Aceas!ă !răsă!ură va *i evi en ia!ă prin răspunsul la *iecare in cele 13 .n!re ări aleț

  c+es!i'narului, ale /n una in!re cele 5 varian!e e răspuns: 1 ezac'r !'!al, 2 ezac'r ,3 neu!ru, 4 ac'r , 5 ac'r !'!al"

  +es!i'narul nu are un !imp limi!ă e aplicare, resp'n en!ul es!e li er să se /n eascăa!/! c/! are nev'ie, ar .n!re ările nu !re uie a minis!ra!e separa!, ci !'a!e ' a!ă" 'nsi er că!es!ul es!e es!ul e *i el i va evi en ia acă pers'ana care a răspuns are !en in a e a *iș ț ț

  ener'asă sau nu"Dacă es!e cazul, li se va ac'r a resp'n en il'r a u!'rul e care au nev'ie, .n cazul .nț

  care nu .n ele , nu vă ce es!e scris pe *'aie, nu p'! scrie, e!c" In!ervieva!'rul p'a!e n'!a .nțl'cul resp'n en!ului răspunsurile, ar aces!ea !re uie să *ie s!ric!e, *ără nici ' in!erven ie,țc'mple!are sau părere pr'prie a in!ervieva!'rului"

  Aces! c+es!i'nar . i pr'pune să evi en ieze pers'anele care sun! sau nu ener'ase, .nș ț*unc ie e răspunsuri: pers'anele care la i!emii irec i au răspuns cu ac'r sau ac'r !'!al i laț ț și!emii inversa i cu ezac'r sau ezac'r !'!al p'! *i c'nsi era!e ca *iin pers'ane ener'ase"țInvers, pers'anele care au răspuns la i!emii irec i cu ezac'r sau ezac'r !'!al i la i!emiiț ș

  inversa i cu ac'r sau ac'r !'!al p'! *i c'nsi era!e ca ne*iin ener'ase"țAcum, v'i e plica la ce se re*eră *iecare .n!re are .n par!e" ă v'i re*eri la *iecare

  .n!re are prin a le numi J n!re area 1K J n!re area 13K, ele *iin escrise .n 'r inea .n carese ăsesc .n *'rma *inală a ins!rumen!ului"

  n!re area 1 se re*eră la *ap!ul că pers'anele ener'ase 'nează in resursele *inanciare pr'prii pers'anel'r care au nev'ie, su *'rmă e virări .n c'n!uri ale un'r 'r aniza ii, prinț pla!a prin ) ) sau .nm/n/n ' sumă e ani unui reprezen!an! al 'r aniza iei"ț

  n!re area 2 re*lec!ă *ap!ul că pers'anele ener'ase '*eră ca 'uri prie!enil'r, ru el'r ișal!'r pers'ane imp'r!an!e in via a l'r sp'n!an, es i *ără vreun m'!iv anume"ț ș

  n!re area 3 vrea să su linieze acă pers'anele ener'ase sun! ca!al' a!e ca *iin pers'ane p'li!ic'ase sau nu"

  n!re area 4 ara!ă acă 'amenii care se c'nsi eră ener' i sun! ispu i să .i a u!e pe ceiș șcare le s'lici!ă a u!'rul = e n'!a! că ' pers'ană se p'a!e c'nsi era ener'asă 'ar '*erin 'sumă e ani sau ca 'uri, nemaic'nsi er/n necesară si al!ă *'rmă e a u!'r, e e emplu, la

  !re urile 'sp' ăre !i>"ș

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  53/57

  n!re area 5 vrea să a u!e .n a a*la acă pers'anele care au răspuns la aces! c+es!i'nar sun! ine văzu!e e că!re cei in ur, acă e is!ă ' părere ună espre ei"

  n!re area 6 se re*eră la 'rin a i capaci!a!ea pers'anel'r care au răspuns la aces!ț șc+es!i'nar e a a u!a pers'anele cu pr' leme me icale, prin a-i .ns' i la me ic, a le cumpărațme icamen!e, e!c"

  n!re area # vrea să a*le acă pers'anele care .i a u!ă pe cei in ur se accep!ă să *ierec'mpensa i pen!ru es!ul l'r sau c'mp'r!amen!ul vine 'ar in a!i!u inea l'r p'zi!ivă, *ărăța e is!a vreun m'!iv ascuns"

  n!re area 8 a *'s! pusă e'arece e is!ă !en in a enerală e a cre e că pers'anelețener'ase au un număr mare e prie!eni = nu s-a evi en ia! ' re ulă .n aces! caz, p'! *iț

  pers'ane ener'ase care au un număr scăzu! e prie!eni>"(rin .n!re area $ a*lăm acă pers'anele care au răspuns la c+es!i'nar au plăcerea e a

  'r aniza ' pe!recere sau nu"n!re area 10 a u!ă .n a evi en ia care es!e a!i!u inea pers'anel'r care au răspuns *a ă eț ț

  rela ia cu cei in ur, a ică au nev'ie să e is!e ' recipr'ci!a!e a sen!imen!el'r sau sețmul umesc să '*ere *ără a primi neapăra! ceva .n sc+im pe plan em' i'nal"ț ț

  n!re area 11 es!e le a!ă !'! e sen!imen!ele pers'anel'r care au răspuns la aces!c+es!i'nar, ele *iin puse .n *a a unei si!ua ii par!iculare" % is!ă !en in a enerală e a cre e căț ț ț

  pers'anele ener'ase p'! a 'p!a sau a u!a 'rice animal a an 'na!"n!re area 12 a u!ă .n a .n ele e acă pers'anele care au răspuns cre sau nu .n!r-'ț

  *'rmă e ivini!a!e" Nu a c'n!a! reli ia, se accep!ă 'rice *'rmă e ivini!a!e, a!/! !imp c/! pers'ana se sim!e ine i .i *ace i pe cei in ur să se sim!ă ine, a!'ri!ă cre in el'r ș ș țreli i'ase, in i*eren! acă .mpăr!ă esc sau nu acela i cul!"ș ș

  n!re area 13 vrea să ara!e acă pers'anele care au răspuns la aces! c+es!i'nar sec'nsi eră 'p!imis!e sau nu"

  @a *inal, resp'n en ii v'r răspun e la 3 .n!re ări e na!ură em' ra*ică: enul, v/rs!a iț șme iul e pr'venien ă"ț

  (en!ru a analiza in ivizii care au răspuns la c+es!i'nare, am *ăcu! me ia răspunsuril'r ișa reie i! un sc'r pen!ru *iecare in ivi .n par!e" După care am *ăcu! me ia sc'ruril'r pen!ru așa*la sc'rul me iu al c+es!i'narului"

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  54/57

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  55/57

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  56/57

  Etaloane´ X = 47,38

  s & $,64

  Etalon -n * clase+ -n unită i sigma+ cu clase egaleț 23,28 32,$2 42,56 4#,38 52,20 61,84 #1,48

  I II III IC C CI CII

  I: min 23,28 e !rem e scăzu!II: 23,2$ 32,$2 *'ar!e scăzu!III: 32,$3 42,56 scăzu!IC: 42,5# 52,20 me iuC: 52,21 61,84 ri ica!CI: 61,85 #1,48 *'ar!e ri ica!CII: #1,4$ ma e !rem e ri ica!

  Etalon -n * clase+ -n unită i sigma+ cu clase inegaleț 18,46 28,10 3#,#4 4#,38 5#,02 66,66 #6,30

  I II III IC C CI CIII: min 18,46, e !rem e scăzu!II: 18,4# 28,10 *'ar!e scăzu!III: 28,11 3#,#4 scăzu!IC: 3#,#5 5#,02 me iuC: 5#,03 66,66 ri ica!CI: 66,6# #6,30 *'ar!e ri ica!CII: #6,31 ma e !rem e ri ica!

  Etalon -n * clase+ -n note z

  z = ¿ X − ´ X

  s ∨ ¿∨43 − 47,38

  9,64 ∨ ¿ : H8 %+)=9H : %+)=

  ´

  X

  ´

  X

 • 8/17/2019 Alex Constantin Onu

  57/57

  -1,66 -1 -0,33 0 90,33 91 91,66

  I II III IC C CI CIII: min -1,66 e !rem e scăzu!II: -1,65 -1 *'ar!e scăzu!III: -0,$$ -0,33 scăzu!IC: -0,32 0,33 me iuC: 0,34 1 ri ica!CI: 1,01 1,66 *'ar!e ri ica!

  CII: 1,6# ma cel mai ri ica!Interpretarea rezultatelor

  )c'rul su iec!ului la c+es!i'narul reaplica! es!e 43" 'n*'rm aces!ui sc'r, *'l'sine!al'nul si ma cu clase e ale, pu!em si!ua su iec!ul .n clasa IC, cea a sc'ruril'r me ii, eci se p'a!e spune espre su iec! că nu es!e nici *'ar!e z /rci!, ar nici *'ar!e ener's"

  ap'r!/n u-ne la e!al'nul si ma cu clase ine ale, su iec!ul se a*lă !'! .n clasa IC, cea asc'ruril'r me ii"

  7'l'sin e!al'nul .n clase z, su iec!ul se a*lă .n clasa C, cea a sc'ruril'r ri ica!e=pers'ană ener'asă>"

  ´

  X