อาจารย์กัญณัฎฐ์ สุริยันต์...

Click here to load reader

 • date post

  26-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of อาจารย์กัญณัฎฐ์ สุริยันต์...

 • อาจารยก์ญัณัฎฐ ์สริุยนัต ์

  สาขาคอมพิวเตอรธ์รุกิจ คณะบริหารธรุกิจ

  วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม

 • คือขัน้ตอนและวิธีการจดัสมัมนาโดยมฝ่ีายตา่งๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

  จดัสมัมนาเป็นผูด้ าเนนิการ ประกอบไปดว้ย

  1 การเตรียมการสมัมนา

  2. การศึกษาคน้ควา้และการเขยีนโครงการ

  3. การด าเนนิการจดัสมัมนา

  4.กิจกรรมเสริมการสมัมนา

  5. สรปุทา้ยของการสมัมนา

  6.การประเมนิการสมัมนา

 • 1. การเตรียมการสมัมนา

 • เป็นขัน้ตอนการวิเคราะหถึ์งสิ่งตา่งๆ ที่เกี่ยวกบัการจดัสมัมนา

  เพื่อใหก้ารสมัมนาด าเนนิการไปไดด้ว้ยความเรียบรอ้ย

  ประกอบไปดว้ยรายละเอียดดงันี ้

  1.1.ขัน้วิเคราะหป์ระเด็นปัญหา

  1.2.ขัน้เตรียมการจดัสมัมนา

 •  เป็นขัน้ตอนการวิเคราะหป์ระเด็นปัญหาของเร่ือง ความจ าเป็น ใน

  การจดัสมัมนาทกุครั้ง

  สิ่งเหลา่นีค้วรเกิดจากความตอ้งการร่วมกนัของบคุคล หนว่ยงาน

  สถาบนั หรือองคก์ร โดยมวิีธีการตา่งๆ ดงันี ้

  ?

 • วิธีการในการหาความตอ้งการการจดัสมัมนา

  1.1.1 วิเคราะหปั์ญหาที่ใคร่ร ู ้หรือสิ่งที่หนว่ยงานหรือองคก์าร

  ตอ้งการทราบ

  1.1.2 วิเคราะหค์วามตอ้งการของบคุลากร โดยใชแ้บบสอบถาม

  ส าหรบัส ารวจความคิดเห็น หรือการสมัภาษณ ์อย่างเป็น

  ทางการหรือไมเ่ป็นทางการ

 • วิธีการในการหาความตอ้งการการจดัสมัมนา (ตอ่)

  1.1.3 วิเคราะหน์โยบาย จดุมุง่หมายของหนว่ยงาน ว่า องคก์ร

  ตอ้งการอะไร บคุลากรเขา้ใจนโยบายหรือจดุมุง่หมายชดัเจน

  หรือไม ่

  1.1.4 วิเคราะหปั์ญหาอปุสรรคท่ีเกิดจากการปฏิบตังิาน โดย

  การสงัเกต หรือส ารวจประเด็นปัญหา ความตอ้งการ ตา่งๆที่

  เกิดขึน้ในองคก์ร

 • ขัน้เตรียมการจดัสมัมนา หลงัจากทราบประเด็นปัญหาเรียบรอัยแลว้

  คณะผูด้ าเนนิการสมัมนาควรเตรียมการจดัขัน้ตอนการสมัมนา

  ตามล าดบัตอ่ไปนี ้

 • 1.2.1 ท าความเขา้ใจประเด็นปัญหา เพื่อ พิจารณาก าหนดชือ่เร่ืองโครงการสมัมนา ขอบเขตของการจดัสมัมนาว่ามอีะไรบา้ง

  1.2.2 การเตรียมงบประมาณ ควรเตรียมไว ้3 ชว่ง คือขัน้เตรียมงาน ระหว่างการสมัมนา และ หลงัการสมัมนา ควรวิเคราะหว์่าชว่งใดควรจะใช ้ เงนิเทา่ไร

 • 1.2.3 การเตรียมเอกสารประกอบการสมัมนา

  เอกสารที่จดัท าขึน้เพื่อใชป้ระกอบการสมัมนา

  โดยเอกสารที่จดัเตรียมไวค้วรจดัเขา้แฟ้มให้

  เรียบรอ้ย ซ่ึงเอกสารที่ควรจดัเตรียมและแจก

  ใหส้ าหรบัผูเ้ขา้สมัมนาไดแ้ก ่

 •  โครงการสมัมนา

  ก าหนดการสมัมนา

   เอกสารประกอบการบรรยาย ควรพิมพโ์ดยใชโ้ปรแกรม

  Microsoft PowerPoint ชนดิ 3-4 ภาพนิง่/ หนา้

   แผน่พบั บทความ

  ค ากลา่วรายงานของประธานกรรมการด าเนนิการจดัสมัมนา

  ตอ่ประธานในพิธีเปิด-ปิดการสมัมนา

  ค ากลา่วเปิด และปิดการสมัมนาของประธานในพิธี

   แบบประเมนิผลโครงการสมัมนา

 • การด าเนนิการจดัสมัมนาหลงัจากไดเ้สนอโครงการสมัมนา

  เรียบรอ้ยแลว้ คณะกรรมการจดังานแตล่ะฝ่าย ตอ้งด าเนนิกิจกรรม

  ตา่งๆดงันี ้

  1.การตอ้นรับ

  2. การลงทะเบียน

  3. พิธีเปิดการสมัมนา

  4. การด าเนนิการประชมุ

  5. การสมัมนากลุม่ย่อย

 • คณะกรรมการจดัสมัมนา ควร เตรียมการตอ้นรับ ประธานใน

  พิธี ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา วิทยากร เชน่ จดัเตรียมสถานที่ตา่งๆ ไว้

  บริการ เตรียมเคร่ืองดืม่ ไวต้อ้นรับ

 • 2.1 ควรจดัโตะ๊รับลงทะเบียน บริเวณสว่นหนา้

  หอ้งสมัมนา

  2.2 เอกสารการรับลงทะเบียน ควรจดัระบบบญัชี

  รายชือ่ เรียงตามล าดบั ต าแหนง่หนา้ที่ หรือหาก

  ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาเป็นนกัเรียน ก็ แบ่งเป็นชัน้ปี หรือ

  สาขาวิชา เป็นตน้

  2.3 ควรจดัป้ายบอกไวท้ี่โตะ๊รับลงทะเบียนไวอ้ย่าง

  ชดัเจน

 • 2.4 แจกป้ายชือ่ส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา

  2.5 แจกแฟ้มเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสมัมนา

  2.6 ควรสรปุจ านวนผูช้ม ส่งใหวิ้ทยากร ฝ่าย

  สถานที่ ฝ่ายอาหาร ฝ่ายเอกสาร ฝ่ายที่พกัให้

  รบัทราบโดยทัว่กนั

 • ควรจดัโตะ๊รับลงทะเบียน บริเวณสว่นหนา้หอ้งสมัมนา

 • ควรจดัพิธีเปิดการสมัมนาอยา่งเป็นทางการ เพื่อแสดงถึง

  ขนบธรรมเนยีมประเพณีตา่งๆ

  ผูจ้ดัสมัมนาจะเชญิผ ูบ้รหิารระดบัสงูของหน่วยงานหรือผ ูมี้

  เกียรติท่ีเห็นว่าเหมาะสมเป็