จุฬาสัมพันธ์ - · PDF file...

Click here to load reader

 • date post

  28-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of จุฬาสัมพันธ์ - · PDF file...

 • จุฬาสัมพันธ์ ปีที่ ๖๐ ฉบับที่ ๖ วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒5๖๐

  หน้า ๔

  หน้า ๕ ท้ายเล่ม

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิดงาน จุฬาฯ Expo 2017

  หน้า ๒ - ๓

  สัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ ๓ จุฬาฯร่วมอนุรักษ์ผืนป่า สนองแนวพระราชด�าริ

  ประชุมเสนอผลการด�าเนินงาน “มหาวิทยาลัยโปร่งใส

  บัณฑิตไทยไม่โกง” ปี ๒๕๕๙

 • ๒ จุฬาฯ Expo 2017

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  เสด็จฯทรงเปิดงานจุฬาฯ Expo 2017

  เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาพระเกี้ยว สมเด็จ

  พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงานจุฬาฯ Expo

  2017 - จุฬาฯ ๑๐๐ ปี นวัตกรรม คิดท�าเพื่อสังคม” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙

  มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภา

  มหาวิทยาลัย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่น

  ในธรรม ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยธุยา รองอธิการบด ีผู้บริหารมหาวทิยาลัย

  และนายชนม์ฯปีติ พรรุ่งโรจน์ ประธานจัดงานจุฬาฯ Expo 2017 ระดับนิสิต

  เฝ้าฯ รับเสด็จ นายกฤตเมธ เปรมนิยา นายกสโมสรนิสิตจุฬาฯ ทูลเกล้าฯ

 • ๓จุฬาฯ Expo 2017

  ถวายสูจิบัตร ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

  อธิการบดี กราบบังคมทูลรายงาน จากน้ัน

  สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราช

  กุมารีเสดจ็ฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการภายใน

  ศาลาพระเก้ียว และอาคารบรมราชกุมารี

  เมือ่วนัพฤหัสบดทีี ่๑๖ วนัศกุร์ที ่๑๗

  และวนัเสาร์ที ่๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สมเด็จ

  พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯทอดพระเนตรนิทรรศการงานจุฬาฯ

  Expo 2017

  (ตดิตามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ในจุฬาสมัพนัธ์ ฉบบัพเิศษ จุฬาฯ Expo 2017)

 • ๔ จุฬาฯ สู่ชุมชน

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ ๓

  เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตน

  ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารเีสด็จฯ ทรงเป็นประธานการประชมุ

  สัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ ๓ ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ส�านักงานโครงการสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ธนาคารกสิกรไทย มณฑลทหารบกที่ ๓๘ จ.น่าน และมหาวิทยาลัย

  แม่ฟ้าหลวง ร่วมกันจัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ

  เครือข่ายแห่งจุฬาฯ ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน

  ในโอกาสน้ี เสดจ็ฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการเทดิพระเกียรติ

  พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช “พระผู้ทรงอนุรกัษ์

  ทรัพยากรป่าไม้” และนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ นายบัณฑูร

  ล�่าซ�า ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร

  กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) กราบบังคมทูลรายงาน ศ.ดร.บณัฑติ

  เอือ้อาภรณ์ อธิการบดจุีฬาฯ น้อมเกล้าฯถวายแพะพนัธ์ุแบลค็เบงกอล

  จ�านวน ๑๐๐ ตัว ในการน้ีทรงบรรยายเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระ

  ปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช พระผู้ทรงอนุรกัษ์ทรัพยากรป่าไม้ไทย”

  ทรงฟังการเสวนาเรื่อง “ชุมชนค้นหาชีวิตใหม่” และการน�าเสนอ

  “การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างส�านึกให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ป่าน่าน”

  คณะด�าเนินงานโครงการรักษ์ป่าน่านได้ด�าเนินกิจกรรม

  โครงการมาอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ปี ๒๕๕๖ เป็นต้นมา ในส่วนของ

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังนี้

  - ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ด�าเนินโครงการ

  เพิ่มพื้นที่ สีเขียวให้ จ.น่าน โดยใช้นวัตกรรมในการปลูกป่า

  เพื่อเพิ่มอัตราการรอดและการเจริญเติบโตของต้นไม้ เช่น โครงการ

  ปลูกป่าทรงมหาดไทย ใช้ ๓ เทคโนโลยี นอกจากน้ียังด�าเนิน

  โครงการสร้างอาชพีให้กับชมุชน โดยใช้ผลงานวจัิยมาปรับเป็นการ

  สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกร เช่น โครงการเลี้ยงกบอินทรีย์ มีการสอน

  เทคนิคการเพาะเลี้ยง การขยายพันธุ์ และการผสมพันธุ์กบให้แก่

  เกษตรกร

  - ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ด�าเนินโครงการ

  เรียน-รู้-รักษ์นก โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กและเยาวชนมีความรัก

  หวงแหน และเป็นส่วนหน่ึงของการอนุรกัษ์ป่า ผ่านการเรยีนรูช้วีวทิยา

  ของนก และความสัมพันธ์ของป่าและนก เพื่อให้เกิดความรู ้

  ความเข้าใจ และน�าไปสู่การอนุรักษ์ป่า ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ

  นกต่อไป

  - ส�านักวิชาบริหารจัดการท