คณะรัฐศำสตร์ - · PDF file ฉบับที่ 2...

Click here to load reader

 • date post

  17-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of คณะรัฐศำสตร์ - · PDF file ฉบับที่ 2...

 • เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2556 ณ ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา คณบดี คณะรัฐศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร มอบกระเช้าของขวญัแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดี วิทยาเขต ปัตตานี และรับพรปีใหม่ เน่ืองในวาระขึน้ปีใหม่ พ.ศ. 2557

  ฉบับที ่1 ประจ ำเดือน ธันวำคม 56 — มกรำคม 57

  ประมวลภำพกจิกรรมทีผ่่ำนมำ

  คณะรัฐศำสตร์ มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ วทิยำเขตปัตตำนี 181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมแิล อ.เมอืง จ.ปัตตำนี 94000 โทร./โทรสำร 073-312269 http:// polsci.pn.psu.ac.th

  E-mail : polsci@bunga.pn.psu.ac.th

  คณะรัฐศำสตร์คณะรัฐศำสตร์คณะรัฐศำสตร์

  นกัศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ไดเ้ขา้ร่วม “กิจกรรมแข่งขันโต้วำทีในโครงกำรประชันวำ ทะ สำนสำระสังคมศำสตร์ คร้ังที่ 6” รอบคดัเลือกในวนัที่ 14—15 ธนัวาคม 2556 ณ คณะ รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กรุงเทพมหานคร โดยมีตวัแทนนกัศึกษาเขา้ร่วม กิจกรรมคร้ังน้ี ดงัน้ี 1. นางสาวญาดา ช่วยช าแนก 2. นายวฒิุพงศ์ บอซู 3. นายอัสรี จะมะจิ

  4. นายอัลกอฟฟาร์ ยโูระ 5. นายอภิสิทธ์ิ ศรีนวลขาว

  วำรสำรประชำสัมพันธ์

 • บรรยากาศเล้ียงฉลอง กิจกรรมต้อนรับเทศกำลปีใหม่ “ปีพุทธศักรำช 2557” คณะรัฐศำสตร์ เม่ือวนัที่ 18 ธนัวาคม 2556 ณ หอ้งขวญัจุฑา 3 โรงแรมปาร์ค ววิ แอนด ์รีสอร์ท อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี

  คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยนิดีกบั ผู้ช่วย ศำสตรำจำรย์ ดร.สำมำรถ ทองเฝือ อาจารยป์ระจ าแขนง วชิาความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ คณะรัฐศาสตร์ ที่ ไดร้ับรางวลั "ทองค ำหนักหน่ึงบำท" จาก คณบดี คณะ รัฐศาสตร์ เน่ืองในโอกาสที่ไดรั้บต าแหน่ง"ผู้ช่วย ศำสตรำจำรย์"สาขาความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ

  ภาพบรรยากาศ กิจกรรมกำรประชุมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนคณะ รัฐศำสตร์ประจ ำปี 2556 เม่ือวนัที่ 18 ธนัวาคม 2556 ณ หอ้งประชุม มะปริง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชิดชนก รำฮิมมูลำ คณบดี คณะรัฐศำสตร์ ไดก้ าชบั ใหทุ้กฝ่ายปฏิบตัิงานอยา่งเตม็ความสามารถ เพือ่ใหบ้รรลุผลตามแผน ตามยทุธศาสตร์การด าเนินงานประจ าปี 2557 ต่อไป

 • คณะรัฐศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการ ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมคณะรัฐศาสตร์ คร้ังท่ี 2/2556 ในวนัท่ี 20 ธันวาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 50422 ช้ัน 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมี อาจารย์หน่ึงกมล พิพิธพนัธ์ุ รองคณบดีฝ่ายบริการ วิชาการ วิเทศสัมพนัธ์ และการจัดการทรัพย์สิน เป็น ประธานในท่ีประชุม

  คณะรัฐศาสตร์ จดัโครงกำรเรียนรู้...รู้จักวัฒนธรรมต่ำงถิ่น: คริสต์มำส เม่ือวนัที่ 25 ธนัวาคม 2556 ณ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี และโรงแรม ซี. เอส. จงัหวดัปัตตานี ซ่ึงไดร้ับความ สนใจอยา่งมาก จากเด็กๆและเยาวชนในพื้นที่

 • ศูนยศึ์กษาสิทธิมนุษยชน คณะรัฐศาสตร์ ประชุมร่วมกบั คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพือ่หารือถึงแนวทางการ สนบัสนุนส่งเสริมความร่วมมือในการด าเนินงานของคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และศูนยศึ์กษาสิทธิมนุษยชน คณะรัฐศาสตร์ เม่ือวนัที่ 13 มกราคม 2557 ณ หอ้งประชุมมะปริง คณะมนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์

  คณะรัฐศำสตร์ ได้ด ำเนินกำรจดังำนวนัเด็กแห่งชำตคิณะรัฐศำสตร์ ประจ ำปี 2557 “เด็กไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่สันต”ิ ในวนัที่ 11 มกรำคม 2557 ณ ลำนแสงจนัทร์ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ วทิยำ เขตปัตตำนี การจดังานวนัเดก็ในปีน้ี มีนอ้งๆจากโรงเรียนต่างๆเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆอยา่งคบั คัง่ โดยคณะรัฐศาสตร์ มุ่งหวงัว่าการจดักิจกรรมคร้ังน้ี จะเป็นการสร้างโอกาสให้กบั เดก็และเยาวชนในพ้ืนท่ีในการท่ีจะเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีดี ขจดัความเหล่ือมล ้าของ ช่องว่างต่างๆในสงัคม เพ่ือน าไปสู่การจรรโลงสงัคม ประเทศชาติในทางสร้างสรรค์ ต่อไป

  บรรยำกำศกำรจัดงำน วนัเดก็แห่งชำติ คณะรัฐศำสตร์ ประจ ำปี 2557 “ เดก็ไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่สันติ ”

  http:// polsci.pn.psu.ac.th

  คณะผูบ้ริหารและบุคลากร คณะรัฐศาสตร์ ไดเ้ขา้ร่วม งานเล้ียงถวายพระกระยา หารค ่าแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ี เน่ืองในวโรกาสเสด็จพระราช ด าเนินปฏิบตัิพระราชกรณียกิจในพื้นที่จงัหวดัสงขลา เม่ือวนัที่ 16 มกราคม 2557 ณ ศูนย์ ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบตัิ ครบ 60 ปี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขต หา