การสมัครเข้าใช้งานโปรแกรม...

Click here to load reader

 • date post

  03-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of การสมัครเข้าใช้งานโปรแกรม...

 • Page 1 of 12

  โปรแกรม Turnitin

  Turnitin คือ ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้เป็นเครือ่งมือในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในรูปแบบของสิ่งพมิพ์ออนไลน์ โดยจัดอยู่ในกลุ่มของ Anti-Plagiarism Software มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้บอกรบัเพื่อใหบ้รกิารแก่ นิสิต อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

  คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 1) การสมัครเข้าใช้งานโปรแกรม Turnitin 2) การใช้งาน Turnitin 3) การน าผลตรวจสอบการคัดลองผลงานทางวิชาการเข้าระบบ i-Thesis

  1. การสมัครเข้าใช้งานโปรแกรม Turnitin

  1) เข้าสู่เว็บ https://www.turnitin.com/ 2) จะปรากฎหน้าจอดังภาพที่ 1 จากนั้น คลิกท่ีปุ่ม Create Account

  ภาพที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก Turnitin

  3) จากนั้นคลิกลิงค์ Student ดังภาพที่ 2

  ภาพที่ 2 หน้า Create User Turnitin

  https://www.turnitin.com/

 • Page 2 of 12

  4) ระบุ Class ID และ Class enrollment key โดยตรวจสอบตามช่ือคณะของนสิิต โดยดูรายละเอียดจากตารางตอ่ไปนี ้

  ล าดบั รหัสคณะ

  ชื่อคณะภาษาไทย ชื่อคณะภาษาอังกฤษ Class ID Enrollment key

  1 100 คณะมนุษยศาสตร ์ Faculty of Humanities 21696595 swu100 2 200 คณะวิทยาศาสตร์ Faculty of Science 21696621 swu200 3 300 คณะสังคมศาสตร ์ Faculty of Social Sciences 21696634 swu300 4 400 คณะพลศึกษา Faculty of Physical Education 21696645 swu400 5 500 คณะศึกษาศาสตร ์ Faculty of Education 21696650 swu500 6 700 คณะแพทยศาสตร ์ Faculty of Medicine 21696657 swu700 7 900 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ Faculty of Engineering 21696666 swu900 8 1000 คณะศิลปกรรมศาสตร ์ Faculty of Arts 21696676 swu1000 9 1100 คณะทันตแพทยศาสตร ์ Faculty of Dentistry 21696684 swu1100 10 1200 คณะเภสัชศาสตร ์ Faculty of Pharmacy 21696689 swu1200 11 6700 คณะกายภาพบ าบัด Faculty of Physical Therapy 21696695 swu6700 12 6600 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการ

  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Faculty of Environmental and Ecotourism

  21696714 swu6600

  13 4900 คณะเศรษฐศาสตร ์ The Faculty of Economics 21696724 swu4900 14 3000 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม College of Social Communication

  Innovation 21696742 swu3000

  15 5200 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์ Institute of Behavioral Science Research

  21696752 swu5200

  16 5500 ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา Educational and Psychological Testing Bureau

  21696761 swu5500

  18 6800 คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม Faculty of Business Administration for Social

  21696773 swu6800

  19 6900 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ College of Creative Industries 21696778 swu6900 20 6300 ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ Special Education Development

  Center 21696784 swu6300

  21 9900 บัณฑิตวิทยาลัย Graduate School 21696785 swu9900

 • Page 3 of 12

  โดย ระบุ Class ID และ Class

  enrollment key โดยให้นสิิต

  ตรวจสอบจากตารางด้านบน โดย

  ตรวจสอบไดจ้ากช่ือคณะจากนัน้ น า

  เลข Class ID และ Enrollment key

  ที่ตรงกบัคณะของนิสิต มาระบุใน

  ระบบ

  จากนั้นให้นสิิตกรอก ชื่อ-นามสกุล

  นิสิต เป็นภาษาอังกฤษ

  ให้นิสิตกรอกรหสัผ่านส าหรบัเข้า

  ระบบ โดยต้องมีตัวอักษรไม่น้อยกว่า

  8 ตัวอักษร

  ให้นิสิตกรอก E-mail ที่เป็น

  g.swu.ac.th ของมหาวิทยาลัย

  เท่านั้น เช่น รหสันิสิต

  62199122222

  E-mail ของมหาวิทยาลัยคือ

  [email protected]

  เป็นต้น

  ให้นิสิตก าหนดรหัสผ่านส าหรับเข้า

  ใช้ระบบ โดยต้องมีตัวอักษรไม่น้อย

  กว่า 8 ตัวอักษร

  ให้นิสิตเลือกค าถาม และกรอก

  ค าตอบไว้ส าหรบักรอกเวลาลมื

  mailto:[email protected]

 • Page 4 of 12

  เมื่อเสร็จสิ้นข้ันตอนดังกล่าวจะสามารถน า E-mail address และ Password ไปใช้ใน Turnitin

  ให้นิสิตเลือกค าถาม

  ก าหนดค าตอบ ใช้ในกรณีลืม

  รหสัผ่าน

  จากนั้นคลิกปุ่ม I Agree – Create

  Profile

 • Page 5 of 12

  2. การใช้งาน Turnitin

  1) เข้าสู่เว็บไซต์ turnitin ได้ที่ https://www.turnitin.com/ หรือที่เว็บเพ็จส านักหอสมุดกลาง http://lib.swu.ac.th คลกิลิงค์ Turnitin ก็จะสูเ่ว็บไซต์ turnitin เช่นเดียวกัน

  2) คลิกท่ีปุ่ม login ดังภาพที่ 3

  ภาพที่ 3 หน้าหลักของ Turnitin

  3) จะปรากฎฟอร์มส าหรับล็อคอินเมนู ภาพที่ 4 ระบุ Email และ Password ที่สมัครไว้บนระบบ จากนั้นคลิกปุ่ม Login

  ภาพที่ 4 หน้าส าหรับล็อคอิน Turnitin

  https://www.turnitin.com/http://lib.swu.ac.th/

 • Page 6 of 12

  4) คลิกท่ี Class name ดังภาพที่ 3 จะพบกับหน้า Assignment inbox: CL_GRAD

  ภาพที่ 5 รายการ Class ที่สมัครเข้าใช้งาน

  5) คลิกปุ่ม Submit ดังภาพที่ 4 เพื่อส่งไฟล์ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

  ภาพที่ 6 หน้า Assignment inbox: CL_GRAD

 • Page 7 of 12

  6) กรอกรายละเอียด ได้แก่ Submission title และเลือกไฟล์ที่ต้องการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ภาพที่ 7

  ภาพที่ 7 หน้าอัพโหลดไฟล์เพ่ือตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

  6.1 ระบุช่ือปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ในช่อง Submission title ภาพที่ 8

  ภาพที่ 8 หน้ากรอกรายละเอียดก่อนอัพโหลดไฟล์

 • Page 8 of 12

  6.2 คลิกปุ่ม Choose from this computer ภาพที่ 9 (กรณีไฟล์จัดเก็บที่ Dropbox หรือ Google Drive ให้เลือกปุ่มที่สัมพันธ์)

  ภาพที่ 9 หน้ากรอกรายละเอียดก่อนอัพโหลดไฟล ์

  6.3 คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการน ามาตรวจสอบการคัดลอกผลงาน จากนั้นคลิกปุ่ม Open ภาพที่ 10

  ภาพที่ 10 หน้าเลือกไฟล์ในคอมพิวเตอร์

 • Page 9 of 12

  6.4 คลิก ปุ่ม Upload ดังภาพที่ 11

  ภาพที่ 11 หน้าอัพโหลดไฟล์ใน Turnitin

  6.5 คลิก ปุ่ม Confirm ดังภาพที่ 12

  ภาพที่ 12 หน้า แสดงผลของเอกสารหรือไฟล์ที่อัพโหลดเข้าระบบ Turnitin

 • Page 10 of 12

  6.6 คลิก ปุ่ม Return to assignment list ดังภาพที่ 13

  ภาพที่ 13 หน้าแสดงผลการอัพโหลดไฟล์

  6.7 จากนั้นให้นิสิต น าเลข การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ เพื่อไปกรอกในระบบ i-Thesis ดังภาพที่ 14 *หมายเหตุ ระยะเวลาการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์ที่อัพโหลด

  ภาพที่ 14 หน้าตรวจสอบเปอรเ์ซ็นต์ความซ้ าซ้อน

 • Page 11 of 12

  6.8 จากนั้นคลิกปุ่ม จะปรากฎเมนู ดังภาพที่ 15 แล้วคลิกดาวน์โหลด ไฟล์ Digital receipt

  ภาพที่ 15 หน้าดาวโหลดไฟล์ Digital receipt

  6.9 จากนั้นจะได้ไฟล์ Digital receipt ดังภาพที่ 16 เพื่อใช้ upload ในหน้าเว็บ i-Thesis

  ภาพที่ 16 ตัวอย่างไฟล์ Digital receipt

 • Page 12 of 12

  3. การน าผลตรวจสอบการคดัลองผลงานทางวิชาการเข้าระบบ i-Thesis

  1) เมื่อได้รับไฟล์ Digital Receipt แล้วให้นิสิต login เข้าสู่เว็บ http://ithesis.swu.ac.th 2) คลิกท่ีเมนู Report Data แล้ว ซึ่งจะพบกับแทป After Defense

  2.1 ระบุเปอร์เซ็นการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (similarity) ในช่อง Totally agree 2.2 ให้คลิกปุ่ม Browse… ในส่วนของเมนู Plagiarism Detection : Percentage of similarity

  from Turnitin โดยให้เลือกไฟล์ Digital Receipt จากนั้นกดปุ่ม Save ดังภาพที่ 17

  ภาพที่ 17 หน้ารายงานความซ้ าซ้อนทางวิชาการ

  แสดงเปอรเ์ซ็นการคัดลอกผลงานทาง

  วิชาการ ที่ตรวจจากโปรแกรม

  อัคราวิสุทธิ โดยอัตโนมัต ิ

  ระบุ ระดับคะแนนที่ได้รับจากการ

  สอบปากเปลา่ ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์

  ระบุ รายละเอียดเกี่ยวกบัการอนุญาตให้

  เผยแพร่ปริญญานิพนธ์/สารนพินธ์หรอืไม ่

  หากอนุญาตให้ติ๊กท่ีเครื่องหมาย Allowed

  หากไม่อนุญาติให้ติ๊กท่ีเครื่องหมาย

  Not Allowed to โดยในช่อง YYYY-MM-

  DD ให้ระบุว่าจะไมเ่ผยแพร่เป็นระยะเวลากี่

  ปีจากนั้น ระบุเหตุผลท่ีไม่เผยแพร่ในส่วน

  ของ rason

  http://ithesis.swu.ac.th/