วิธีการอัพโหลดไฟล์...

Click here to load reader

 • date post

  03-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of วิธีการอัพโหลดไฟล์...

 • วิธีการอพัโหลดไฟล์ โดยใช้บริการของเว็บไซต์ Mediafire

  1. กด Login เพื่อเข้าใช้งาน กรณีที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ Mediafire แล้ว

  หากไม่ได้เป็นสมาชิก จะต้องสมัครสมาชิกก่อน โดยการกดที่ Sign Up

  2. กรอก Your Email Address และ Password ของท่าน แล้วกด Login to MediaFire

  Created by M. PISAWAT

 • 3. หน้าต่างนีจ้ะแสดงไฟล์ทัง้หมดที่ท่านเคยอพัโหลดมา หากต้องการอพัโหลดไฟล์ใหม่ ให้กดที่เมนู Upload

  4. กดที่สญัลกัษณ์บวกตรงกลาง [ + ]

 • 5. เลอืกไฟล์ที่ต้องการอพัโหลด แล้วกด Open

  6. หลงัจากกด Open แล้ว ไฟล์ดังกลา่วก็จะปรากฏในตาราง หากต้องการอพัโหลดไฟล์เพิ่มอีก ให้กดที่เคร่ืองหมายบวก [ + ] ด้านลา่ง

  เมื่อท าการเลอืกไฟล์เสร็จสิน้แล้ว ให้กด Begin Upload เพื่อด าเนินการอพัโหลดขึน้ Hosting

 • 7. รอ...

  8. เมื่อเสร็จสิน้การอพัโหลดไฟล์ ให้กดที่ Copy All Links

  - Copy Link หมายถึง คดัลอกลิงค์นัน้ๆ

  - Copy All Links หมายถงึ คดัลอกลงิค์ทัง้หมด ในกรณีที่อพัโหลดมากกว่า 1 ไฟล์

 • 9. เมื่อกด Copy All Links แล้ว ลองเปิดโปรแกรมประเภท Editor แล้ววาง (Paste) จะปรากฏลิงค์ที่คัดลอกมา

  10. เมื่อกด Copy All Links แล้ว ให้กด Return to My Files หรือ กากบาท เพื่อออกจากหน้าต่างนี ้

 • 11. สงัเกตไฟล์ที่อพัโหลดไป เมื่อสกัครู่จะอยู่บรรทดัแรกสดุของรายการ

  12. เมื่อน าลงิค์ (http://www.mediafire.com/?y9qh2e6pm3d57n4) ไปเปิดกบัเว็บเบราเซอร์ (IE, Firefox) ก็จะปรากฏดงัรูป

  หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าว ก็สามารถกดที่ Download ได้เลยครับ

  Created by M. PISAWAT