มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์...

Click here to load reader

 • date post

  02-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์...

 • ประเภท โครงการช้างเผือก ภาคการศกึษาที ่1/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน

  ระบบรบันักศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  วชิา 101 วดัแววความเปน็ครู วนัสอบ 4/01/2563 เวลาสอบ 09:00 - 11:00 น.

  ล าดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

  อาคาร 19 หอ้งสอบ 1934

  หมายเลข ข้อสอบ

  สถานะจาก 30: มีสิทธิสั์มภาษณ ์- 30: มีสิทธิสั์มภาษณ์

  6311000011 นายตะวนั ศรีจนัทร์

  REG:R90-03-32 ( จัดสอบผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ THANIDA.PA 25/12/62 14:01 หน้า 1/ 21

 • ประเภท โครงการช้างเผือก ภาคการศกึษาที ่1/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน

  ระบบรบันักศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  วชิา 101 วดัแววความเปน็ครู วนัสอบ 4/01/2563 เวลาสอบ 09:00 - 11:00 น.

  ล าดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

  อาคาร 19 หอ้งสอบ 1943

  หมายเลข ข้อสอบ

  สถานะจาก 30: มีสิทธิสั์มภาษณ ์- 30: มีสิทธิสั์มภาษณ์

  6311000021 นางสาวนารีรัตน์ พนัธพ์ระ

  REG:R90-03-32 ( จัดสอบผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ THANIDA.PA 25/12/62 14:01 หน้า 2/ 21

 • ประเภท โครงการช้างเผือก ภาคการศกึษาที ่1/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน

  ระบบรบันักศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  วชิา 101 วดัแววความเปน็ครู วนัสอบ 4/01/2563 เวลาสอบ 09:00 - 11:00 น.

  ล าดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

  อาคาร 19 หอ้งสอบ 1944

  หมายเลข ข้อสอบ

  สถานะจาก 30: มีสิทธิสั์มภาษณ ์- 30: มีสิทธิสั์มภาษณ์

  6311000041 นายสิทธพิล สุขจติ

  REG:R90-03-32 ( จัดสอบผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ THANIDA.PA 25/12/62 14:01 หน้า 3/ 21

 • ประเภท โครงการช้างเผือก ภาคการศกึษาที ่1/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน

  ระบบรบันักศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  วชิา 101 วดัแววความเปน็ครู วนัสอบ 4/01/2563 เวลาสอบ 09:00 - 11:00 น.

  ล าดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

  อาคาร 19 หอ้งสอบ 1945

  หมายเลข ข้อสอบ

  สถานะจาก 30: มีสิทธิสั์มภาษณ ์- 30: มีสิทธิสั์มภาษณ์

  6311000061 นายเจษฎา บตุรแวง

  6311000072 นายณฐัวฒุ ิจนัทร์บญุเรือง

  REG:R90-03-32 ( จัดสอบผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ THANIDA.PA 25/12/62 14:01 หน้า 4/ 21

 • ประเภท โครงการช้างเผือก ภาคการศกึษาที ่1/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน

  ระบบรบันักศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  วชิา 101 วดัแววความเปน็ครู วนัสอบ 4/01/2563 เวลาสอบ 09:00 - 11:00 น.

  ล าดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

  อาคาร 19 หอ้งสอบ 1946

  หมายเลข ข้อสอบ

  สถานะจาก 30: มีสิทธิสั์มภาษณ ์- 30: มีสิทธิสั์มภาษณ์

  6311000031 นายชาญชัย เรืองรัมย์

  6311000052 นางสาวภัทราวดี แยกโคกสูง

  6311000103 นายธรีะเดช อิ่มใจ

  REG:R90-03-32 ( จัดสอบผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ THANIDA.PA 25/12/62 14:01 หน้า 5/ 21

 • ประเภท โครงการช้างเผือก ภาคการศกึษาที ่1/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน

  ระบบรบันักศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  วชิา 101 วดัแววความเปน็ครู วนัสอบ 4/01/2563 เวลาสอบ 09:00 - 11:00 น.

  ล าดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

  อาคาร 19 หอ้งสอบ 1947

  หมายเลข ข้อสอบ

  สถานะจาก 30: มีสิทธิสั์มภาษณ ์- 30: มีสิทธิสั์มภาษณ์

  6311000111 นางสาวสุภัสสร ครรไลรักษ์

  6311000122 นายดุสิต วชิัยกูล

  REG:R90-03-32 ( จัดสอบผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ THANIDA.PA 25/12/62 14:01 หน้า 6/ 21

 • ประเภท โครงการช้างเผือก ภาคการศกึษาที ่1/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน

  ระบบรบันักศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  วชิา 101 วดัแววความเปน็ครู วนัสอบ 4/01/2563 เวลาสอบ 09:00 - 11:00 น.

  ล าดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

  อาคาร 19 หอ้งสอบ 1948

  หมายเลข ข้อสอบ

  สถานะจาก 30: มีสิทธิสั์มภาษณ ์- 30: มีสิทธิสั์มภาษณ์

  6311000131 นายภูเบศร์ สุกิมานิล

  6311000162 นายวชิระ ค ากองแก้ว

  6311000173 นายชนม์ชนก พะนิรัมย์

  REG:R90-03-32 ( จัดสอบผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ THANIDA.PA 25/12/62 14:01 หน้า 7/ 21

 • ประเภท โครงการช้างเผือก ภาคการศกึษาที ่1/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน

  ระบบรบันักศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  วชิา 101 วดัแววความเปน็ครู วนัสอบ 4/01/2563 เวลาสอบ 09:00 - 11:00 น.

  ล าดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

  อาคาร 19 หอ้งสอบ 1949

  หมายเลข ข้อสอบ

  สถานะจาก 30: มีสิทธิสั์มภาษณ ์- 30: มีสิทธิสั์มภาษณ์

  6311000081 นายวฒุภัิทร วนัภักดี

  6311000142 นายปณวรรต ทอนศรี

  REG:R90-03-32 ( จัดสอบผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ THANIDA.PA 25/12/62 14:01 หน้า 8/ 21

 • ประเภท โครงการช้างเผือก ภาคการศกึษาที ่1/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้