มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์...

Click here to load reader

 • date post

  12-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์...

 • ประเภท Portfolio ภาคการศกึษาที ่1/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน

  ระบบรบันักศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  วชิา 101 วดัแววความเปน็ครู วนัสอบ 4/01/2563 เวลาสอบ 09:00 - 11:00 น.

  ล าดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

  อาคาร 19 หอ้งสอบ 1933

  หมายเลข ข้อสอบ

  สถานะจาก 30: มีสิทธิสั์มภาษณ ์- 30: มีสิทธิสั์มภาษณ์

  6310000141 นางสาวชญาดา รุ่งเรืองขวญั

  6310000152 นางสาวภูริชญา เหมทานนท์

  6310000193 นางสาวเมทนิี งามแฉล้ม

  6310000204 นางสาววริดา หาชื่น

  6310000215 นางสาวภัทรลดา วาประโคน

  6310000526 นางสาวธญัญารักษ ์นันทะโชติ

  6310000577 นายธนากร มลิวนั

  6310000598 นางสาววชิญา ดาสัว

  6310000609 นายมงคล ปราบคนชั่ว

  63100006110 นางสาวอรฤทยั ค าเล็ก

  63100006211 นางสาวพรรณธษิา สิงหท์อง

  63100007312 นางสาวสุตาภัทร ร่ืนรัมย์

  63100007613 นางสาวนิตยา เทีย่งขันธ์

  63100007714 นายยศวริศ สายยศ

  63100007815 นายจกัรกฤษ ์อินทร์นอก

  63100008216 นางสาวสิตานัน บญุแก้ว

  63100008317 นายยุทธพงษ ์บ าเพญ็ศลิป์

  63100008618 นางสาวมัลลิกา ธธิรรมมา

  63100008719 นางสาวณฏัฐกานต์ เกียรติเจริญศริิ

  63100008820 นางสาวนวมินทร์ ปาสาทงั

  63100009021 นายศกัด์ิดา อรรถการุณพนัธ์

  63100009122 นายกัณณช์ัย ยินดีหา

  63100009523 นางสาวรมย์ธรีา ผาก่ า

  63100009624 นายทนิกร กะลาม

  63100009925 นางสาวจรัิชญา บญุคล้อย

  63100010326 นางสาวกาญจนา มนตรีชัย

  63100010527 นางสาวนันทน์ภัส คงพลปาน

  63100010828 นางสาวจริารัตน์ ยาทา

  63100011129 นางสาวเพช็ร์ลดา คนตรง

  63100011230 นางสาวสัจจพร ฤทธิณ์รงค์

  63100011631 นางสาวสิริมา เก่งธญัญกรณ์

  REG:R90-03-32 ( จัดสอบผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ THANIDA.PA 25/12/62 13:59 หน้า 1/ 63

 • ประเภท Portfolio ภาคการศกึษาที ่1/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน

  ระบบรบันักศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  วชิา 101 วดัแววความเปน็ครู วนัสอบ 4/01/2563 เวลาสอบ 09:00 - 11:00 น.

  ล าดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

  อาคาร 19 หอ้งสอบ 1933

  หมายเลข ข้อสอบ

  สถานะจาก 30: มีสิทธิสั์มภาษณ ์- 30: มีสิทธิสั์มภาษณ์

  63100011732 นางสาวชไมพร แหลมคม

  63100011833 นางสาววรดา แซอ่ึง

  63100011934 นางสาวเปมิกา วสูิงเร

  63100012135 นางสาวสุธาสินี ต้นจนัทร์

  63100012436 นางสาวกัลยา บุง้ทอง

  63100012537 นางสาวบณัฑิตา บญุธรรม

  63100012638 นางสาวชวาลา แก้วปุม่

  63100012839 นางสาวเฉลิมขวญั ปะวะเค

  63100012940 นางสาวอรวรรณ มีครไทย

  63100013141 นางสาวลินดา ผดุงกิจ

  63100013242 นางสาวนารีรัตน์ จนัทร์โท

  63100013443 นางสาวกุลสตรี ยิงรัมย์

  63100013644 นางสาวจฑุารัตน์ ลักขษร

  63100013945 นางสาวสุวดี รักษา

  63100014146 นางสาวกรกนก ทาระพนัธ์

  63100014347 นางสาวนิราวลัย์ อุตสัย

  63100014448 นายตะวนัฉาย ปลอดประโคน

  63100015049 นางสาวสุดารัตน์ สริมอรุณ

  REG:R90-03-32 ( จัดสอบผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ THANIDA.PA 25/12/62 13:59 หน้า 2/ 63

 • ประเภท Portfolio ภาคการศกึษาที ่1/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน

  ระบบรบันักศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  วชิา 101 วดัแววความเปน็ครู วนัสอบ 4/01/2563 เวลาสอบ 09:00 - 11:00 น.

  ล าดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

  อาคาร 19 หอ้งสอบ 1934

  หมายเลข ข้อสอบ

  สถานะจาก 30: มีสิทธิสั์มภาษณ ์- 30: มีสิทธิสั์มภาษณ์

  6310000021 นางสาวสุภาภรณ ์เจยีมรัมย์

  6310000032 นางสาวราตรี ชัยภูธร

  6310000043 นายปติิภัทร ศรีโคตร

  6310000054 นายอรุณ เหลืองอ่อน

  6310000065 นายธราธปิ ภูพานค า

  6310000086 นางสาวจรรยพร ดวงแสนพฒุ

  6310000097 นายชนาธปิ เพชรเสนา

  6310000108 นางสาวเกษชรินทร์ ศรีขุน

  6310000119 นายอิทธพิล ศรีกุลวงค์

  63100001210 นางสาวจนัทมิา ธรรมกันหา

  63100002611 นางสาวลภัสรดา โยที

  63100002812 นายอภิสิทธิ ์สุภเสถียร

  63100002913 นางสาวสุวมิล ศรีช านิ

  63100003014 นายพลากร มีมุข

  63100003115 นางสาวอรนลิน ยางนอก

  63100003216 นางสาวธติิญา กัลโยธนิ

  63100003317 นางสาวชลดา ศาลางาม

  63100003418 นางสาวนฤมล เทยีรวรรณ์

  63100003519 นางสาวปยิะดา ทะดวงสอน

  63100003620 นางสาวธญัญารัตน์ ค าด้วง

  63100003721 นายยศสรัล ครุภัณฑ์

  63100003822 นางสาวกัลยา อินธเิดช

  63100003923 นางสาวจนัทรรัตน์ ฮวดศรี

  63100004024 นางสาวศภุาวรรณ จนัทร์กระจา่ง

  63100004125 นางสาวกนกวรรณ เข็มช่อ

  63100004226 นางสาวอัญชลี ไพรเพยีร

  63100004427 นางสาวณรีนุช สุริเตอร์

  63100004528 นางสาวพชัรี ยิงรัมย์

  63100005529 นายภานุพงษ ์ทะขุ่ย

  63100006430 นางสาวศริิพร กุสิรัมย์

  63100006531 นางสาวธนิษฐา หอมจนัทร์

  REG:R90-03-32 ( จัดสอบผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ THANIDA.PA 25/12/62 13:59 หน้า 3/ 63

 • ประเภท Portfolio ภาคการศกึษาที ่1/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน