มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์...

of 75/75
ภาคการศึกษาที1/2562 รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว ระบบรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลาดับ ระดับปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ ศูนย์ /สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หมายเหตุ ประเภท Portfolio 102 : ภาษาอังกฤษ (..) ลายมือชื่อ 621000155 นางสาวกรรณิการ์ รอบเขตรัมย์ 1 621000195 นางสาวชุติญา แหวนเงิน 2 621000246 นางสาวพัชริตา ต่างประโคน 3 621000255 นางสาวปูริดา ไวยาประโคน 4 621000283 นายภาณุพงศ์ ไทยโสภา 5 621000306 นางสาวพนิดา สอนหลง 6 621000348 นางสาวฐิติรัตน์ เรืองประโคน 7 621000357 นางสาวจุฑามณี ชาลีวัลย์ 8 621000450 นายศุภกิจ แสนป๎ดซา 9 621000505 นางสาวธนิดาพร สุระศรี 10 621000639 นางสาวจริยา กุลรัมย์ 11 621000656 นางสาวสุทธิตา ปรินแคน 12 621000696 นางสาวศิรินยา โมกไธสง 13 621000759 นางสาวจิตรลดา จิระสมประเสริฐ 14 621000940 นางสาวนันทยา นนทะชัย 15 621001031 นางสาวหัทยา ยอดสิงห์ 16 621001223 นางสาวอารยา ผลนา 17 621001236 นางสาวสุดารัตน์ แจ่มใส 18 621001342 นางสาวณัฐธยาน์ จันทเลิศ 19 621001398 นางสาวมีนดารัตน์ ศรีมุงคุณ 20 621001423 นางสาวนริศรา มีมุข 21 621001487 นายธนดุล ชัยกิจ 22 621001535 นางสาวกัญญารัตน์ ดวงใจ 23 621001557 นายธนกร แก้วบ้านเหล่า 24 621001635 นายพงษ์ชัยวัฒน์ บุตรแสงดี 25 621001722 นางสาวนิดา ดงกันจ่า 26 621001926 นางสาวฐิติมา รุ่งเรือง 27 621001956 นางสาวมยุรฉัตร ภูต้อม 28 621002026 นางสาวสุกัญญา สุขสกล 29 621002031 นางสาวนลินี ชมชื่น 30 621002097 นางสาวเรือนทอง ไชยขันธุ31 621002250 นางสาวภัทราวรินทร์ นาชัย 32 621002323 นายประภากร ภูดวงดาษ 33 621002490 นางสาวณัชชา จันทนมัฎฐะ 34 REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้ : SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 1/ 75
 • date post

  25-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์...

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  102 : ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

  ลายมือช่ือ

  621000155 นางสาวกรรณิการ์ รอบเขตรัมย์ 1

  621000195 นางสาวชุติญา แหวนเงิน 2

  621000246 นางสาวพชัริตา ต่างประโคน 3

  621000255 นางสาวปริูดา ไวยาประโคน 4

  621000283 นายภาณุพงศ์ ไทยโสภา 5

  621000306 นางสาวพนิดา สอนหลง 6

  621000348 นางสาวฐิติรัตน์ เรืองประโคน 7

  621000357 นางสาวจุฑามณี ชาลีวลัย์ 8

  621000450 นายศุภกิจ แสนปด๎ซา 9

  621000505 นางสาวธนิดาพร สุระศรี 10

  621000639 นางสาวจริยา กุลรัมย์ 11

  621000656 นางสาวสุทธติา ปรินแคน 12

  621000696 นางสาวศิรินยา โมกไธสง 13

  621000759 นางสาวจิตรลดา จิระสมประเสริฐ 14

  621000940 นางสาวนันทยา นนทะชัย 15

  621001031 นางสาวหทัยา ยอดสิงห์ 16

  621001223 นางสาวอารยา ผลนา 17

  621001236 นางสาวสุดารัตน์ แจ่มใส 18

  621001342 นางสาวณัฐธยาน์ จันทเลิศ 19

  621001398 นางสาวมีนดารัตน์ ศรีมุงคุณ 20

  621001423 นางสาวนริศรา มีมุข 21

  621001487 นายธนดุล ชัยกิจ 22

  621001535 นางสาวกัญญารัตน์ ดวงใจ 23

  621001557 นายธนกร แก้วบา้นเหล่า 24

  621001635 นายพงษช์ัยวฒัน์ บตุรแสงดี 25

  621001722 นางสาวนิดา ดงกันจ่า 26

  621001926 นางสาวฐิติมา รุ่งเรือง 27

  621001956 นางสาวมยุรฉัตร ภูต้อม 28

  621002026 นางสาวสุกัญญา สุขสกล 29

  621002031 นางสาวนลินี ชมชื่น 30

  621002097 นางสาวเรือนทอง ไชยขันธุ์ 31

  621002250 นางสาวภัทราวรินทร์ นาชัย 32

  621002323 นายประภากร ภูดวงดาษ 33

  621002490 นางสาวณัชชา จันทนมัฎฐะ 34

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 1/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  102 : ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

  ลายมือช่ือ

  621002546 นางสาวกิตติยากร นวลเถลิงศักด์ิ 35

  621002585 นางสาวสุนิชา บวัแก้ว 36

  621002708 นางสาวลัดดาวรรณ โพธิก์ระสังข์ 37

  621002808 นางสาวจริญญา แปลนดี 38

  621002964 นางสาวธญัยธรณ์ แก้วอ าไพ 39

  621002965 นายภูวดล ทองปล่ัง 40

  จ านวนทั้งสิน้ 40 คน

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 2/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  105 : นาฏศิลป์

  ลายมือช่ือ

  621000057 นายพลากร ชินรัมย์ 1

  621000059 นางสาวสุรีรัตน์ บญุใส 2

  621000390 นางสาวสร้อยสุวรรณภา สนไธสง 3

  621000512 นางสาวสุวรรณา นางาม 4

  621000531 นางสาวปยิพร สีล าเนาว์ 5

  621000741 นางสาวสุภาพร ชึรัมย์ 6

  621000791 นางสาวยุวรี ราศีเฟื่อง 7

  621000944 นายนนธวชั จารุสิน 8

  621000945 นางสาวเพชรมณี พลิาพนัธ์ 9

  621000961 นายธนวฒัน์ อรรคศรีวร 10

  621001146 นายกฤษฎ์ิชยากร เงางาม 11

  621001192 นางสาวจันทร์จิรา ดีเลข 12

  621001258 นางสาวหทยัชนก วงษเ์ลิศ 13

  621001266 นางสาวกีรติกานต์ ทองอาบ 14

  621001446 นางสาวกฤษดาภรณ์ แสงทอง 15

  621001798 นางสาวปารินี จรลี 16

  621001840 นางสาวนิตยา สายวเิศษ 17

  621001862 นางสาวเสาวลักษณ์ ยินดี 18

  621001911 นางสาวพนิดา คงประโคน 19

  621001914 นางสาวณัฐวดี ประสานทอง 20

  621001989 นางสาวสนธยา ขวญัเมือง 21

  621001997 นางสาวสิริกัญญา พลวนั 22

  621002034 นางสาวสุดารัตน์ แย้มร่วมญาติ 23

  621002139 นายปรมินทร์ พนารินทร์ 24

  621002149 นางสาวเจตปรียา บวัศิริ 25

  621002150 นางสาวอัจฉราภรณ์ นาศพฒ์ั 26

  621002176 นางสาวรัศมี ไตรรงค์ 27

  621002203 นายนภัสกร จอมประโคน 28

  621002219 นางสาวสุภาวดี สีดา 29

  621002234 นายจิตตินรินทร์ เซียงหนู 30

  621002235 นายอนันท ์ละเมียดดี 31

  621002236 นายวนัเฉลิม ธรุะ 32

  621002392 นายจตุรภักด์ิ สืบศรี 33

  621002414 นางสาวชฎาภรณ์ หปูระโคน 34

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 3/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  105 : นาฏศิลป์

  ลายมือช่ือ

  621002520 นางสาวรัตนาพร ผู้มีสัตย์ 35

  621002630 นายเจษฎา ลาพะวนั 36

  621002635 นายอภิวฒัน์ ครัวรัมย์ 37

  621002704 นางสาวกิติยากร จันทร์อุดม 38

  621002873 นางสาวศุจินทรา เจริญด่าน 39

  621002941 นางสาวประภาสิริ สียางนอก 40

  621002971 นายชวลัวทิย์ พานจันทร์ 41

  621003000 นางสาววชัราภรณ์ มงคล 42

  621003002 นางสาวอภิญญา สีดา 43

  621003013 นางสาวพลอยงาม โคตรอ่อน 44

  จ านวนทั้งสิน้ 44 คน

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 4/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  106 : พลศึกษา

  ลายมือช่ือ

  621000005 นางสาวเกษราภรณ์ เกษทองหลาง 1

  621000013 นางสาวรักชนก หรบรรพ์ 2

  621000181 นางสาวทพิย์ชนก แข่งขัน 3

  621000193 นางสาวอรพรรณ เอ่ียมส าอางค์ 4

  621000254 นางสาวกรรณิกา โพธิธ์ง 5

  621000297 นางสาวณัฐริกา รัตนวงศ์สวสัด์ิ 6

  621000360 นางสาววรนุช โพธิแ์ข็ง 7

  621000399 นางสาวศรัณรัตน์ มะลิวรรณ์ 8

  621000565 นายทนิกร อ่อนสลวย 9

  621000591 นายจรรยวรรธน์ ปด๎ถามา 10

  621000598 นายทวิากร กาดรัมย์ 11

  621000619 นายดนุสรณ์ วชิัยรัมย์ 12

  621000863 นายศิวกร โพธิไ์ทรย์ 13

  621000951 นางสาววลิาวรรณ เกตุสิทธิ์ 14

  621001312 นายขจรศักด์ิ พนูเจดีย์ 15

  621001333 นายภูมิพฒัน์ แอมไธสง 16

  621001390 นางสาวสิรีธร สีหานาม 17

  621001432 นางสาวบญุญินท ์พริาราช 18

  621001434 นางสาวณัฏฐณิชา อุ่นเรือน 19

  621001498 นางสาวเนตรณพชิญ์ รองกระโทก 20

  621001500 นางสาวชมพนูุท ไชยเดช 21

  621001502 นางสาวชนาทนิาถ สอนเต็ม 22

  621001505 นางสาวจิตรพสุิทธิ ์รองกระโทก 23

  621001715 นายปญ๎จพร ค าภิรมย์ 24

  621001777 นางสาวนราธปิ จึงวเิศษพงศ์ 25

  621001904 นายเอกชัย ยงยุทธ 26

  621001910 นายกัมปนาท สุวรรณพนัธ์ 27

  621001927 นางสาวธนัยาภรณ์ วรรณา 28

  621001959 นางสาวบษุกร ค าสาร 29

  621002102 นางสาวประภัสสร มุง่มาตย์ 30

  621002105 นายสถาพร สีลาน้อย 31

  621002183 นายอโนชา แร่กระสินธุ์ 32

  621002466 นายกิตติศักด์ิ ขันสัมฤทธิ์ 33

  621002525 นางสาวทองพนัชั่ง วงษภั์กดี 34

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 5/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  106 : พลศึกษา

  ลายมือช่ือ

  621002526 นางสาวทองทพิา วงษภั์กดี 35

  621002709 นางสาวศิรประภา สรรพสอน 36

  621002870 นายอัจฉระ โอษฐงาม 37

  621002902 นางสาวนัฐลินันท ์เพง็พนัธ์ 38

  621002903 นางสาวธนวรรณ ทองดวง 39

  621002919 นายธณากร ผลจันทร์สุข 40

  621003007 นายภัทรกร ผลจันทร์สุข 41

  จ านวนทั้งสิน้ 41 คน

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 6/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  110 : สังคมศึกษา

  ลายมือช่ือ

  621000015 นางสาวเจษฏาพร จันทะนัน 1

  621000169 นายภานุวชัร์ ศรีมหาพรหม 2

  621000205 นางสาวพรธติา ค าเสมอ 3

  621000206 นางสาวธวลัรัตน์ แมนสืบชาติ 4

  621000338 นายสหเทพ สุระพล 5

  621000358 นางสาวพรนภัส สนโสก 6

  621000406 นายวรวฒัน์ แสนประเสริฐ 7

  621000444 นางสาววรางคณา จ าปาชื่น 8

  621000538 นายเฉลิมชนม์ สาระปญ๎ญา 9

  621000614 นางสาวดวงฤดี โกติรัมย์ 10

  621000634 นางสาวพชัราภา เกรียรัมย์ 11

  621000640 นางสาวจุฑาทพิย์ กึมรัมย์ 12

  621000647 นางสาวอัมรา จานรัมย์ 13

  621000687 นางสาวอังคณา สาระรัมย์ 14

  621000752 นางสาวปนัดดา ขนิษฐารัมย์ 15

  621000808 นางสาวอมรรัตน์ ทองเขียว 16

  621000831 นายศรัณย์ภัทร ยวงเพชร 17

  621000918 นายภคนนท ์บวัผัน 18

  621001020 นางสาวเจนจิรา เปาวะนา 19

  621001138 นางสาวสุทธดิา บตุรดี 20

  621001327 นางสาวชลธชิา ดัชถุยาวตัร 21

  621001329 นางสาวรัชนีกร ถือสมบติั 22

  621001409 นายเกียรติศักด์ิ บญุหนุน 23

  621001444 นางสาวศิริประภา คันธมาตย์ 24

  621001490 นางสาวพชิามญช์ สังข์ลาย 25

  621001606 นายสุรศักด์ิมนตรี บญุพลี 26

  621001623 นางสาวอารียา ยอดไฟอินทร์ 27

  621001803 นางสาวอโนชา วชิรภูษติานันท์ 28

  621001854 นางสาวอักษราภัค อินนอก 29

  621001909 นางสาวสุภาพร กองปราโมทย์ 30

  621001929 นายกฤตพรต สุพรรณนอก 31

  621001972 นางสาวรสา ซ่อมไธสง 32

  621002189 นายภัทรดนัย ชิณหงส์ 33

  621002195 นางสาวพรรณิภา ภูมิประเสริฐ 34

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 7/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  110 : สังคมศึกษา

  ลายมือช่ือ

  621002210 นางสาวกนกกร ย่ังยืน 35

  621002318 นางสาวศิริรัตน์ บญุทา 36

  621002532 นางสาววราภรณ์ ค าไทย 37

  621002733 นายปญ๎จพฒัน์ เครือเนียม 38

  621002807 นางสาวสิริรัตน์ กล้าเดช 39

  621002914 นางสาวจุฑาทพิย์ สุวรรณศรี 40

  621002930 นางสาวอารยา สีพรมทอง 41

  621003001 นางสาวภัทชริดา สิทธภิา 42

  จ านวนทั้งสิน้ 42 คน

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 8/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  113 : ดนตรศึีกษา (วิชาเอกดนตรไีทย)

  ลายมือช่ือ

  621000199 นางสาวสุพรรษา พรมลี 1

  621000574 นายพรพฒัน์ อภิรมย์นภเกตน์ 2

  621000576 นายพนิิจ มงคลยุทธ 3

  621000583 นางสาวมัณฑนา ปะโสทะกัง 4

  621001056 นางสาวนริศรา ฉ่ินเจริญ 5

  621001091 นางสาววรัชยา กระมล 6

  621001426 นางสาวชลธร ภูธร 7

  621002030 นางสาวอินทริา อรรคนิมาตย์ 8

  621002388 นางสาวสโรชา แสนทวสุีข 9

  621002468 นางสาวสิรินรัตน์ ข่าทพิย์พาที 10

  621002567 นายขจรยศ วชิะระโชค 11

  621002759 นายอัศราวธุ ไชยทอง 12

  621002871 นางสาวอารียา มาลาศรี 13

  จ านวนทั้งสิน้ 13 คน

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 9/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  114 : ดนตรศึีกษา (วิชาเอกดนตรตีะวันตก)

  ลายมือช่ือ

  621000184 นายวสันต์ ศรีวรรณะ 1

  621000495 นางสาวอัจฉรา จึงนอก 2

  621000503 นายอนันต์ สิมวงษ์ 3

  621000506 นางสาวกัญญารัตน์ ควรคง 4

  621000681 นางสาวกัณฑ์ณณัฐ ค านิล 5

  621000809 นางสาวพชัรี ชุมรัมย์ 6

  621001317 นายธรีภัทร์ สุขยานุดิษฐ์ 7

  621001558 นายณัฐวฒัน์ ก้อนค า 8

  621001584 นางสาวกชกร ค าพนัธ์ 9

  621001824 นางสาวรพพีรรณ รักวงษ์ 10

  621001979 นางสาวนรินธร โหรารัมย์ 11

  621002092 นางสาวนับพนัพร สุรัตน์ภิรมย์ 12

  621002238 นายนันทวฒัน์ จงเพิ่มพนูทรัพย์ 13

  621002348 นายพฒัฑพงศ์ สีดวงดี 14

  621002349 นายสิทธกิร รุ่งราม 15

  621002465 นางสาวรัตนาวดี วงศ์สมัคร 16

  621002467 นางสาวอารียา บตุรอ าคา 17

  621002595 นายสุทธชิา ดาวงศ์ 18

  621002701 นายภูริ ประกอบสุข 19

  621002927 นางสาวทศันีย์ เมืองศรี 20

  621002994 นางสาวนภสร ตุใยรัมย์ 21

  621003003 นายฐิติวสัส์ ทองอ่อน 22

  จ านวนทั้งสิน้ 22 คน

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 10/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  115 : ภาษาไทย (ค.บ.)

  ลายมือช่ือ

  621000007 นางสาวมลฑาวรรณ สุภาพ 1

  621000014 นางสาวกัญญารัตน์ ทองปอ 2

  621000017 นางสาวเยาวณี นามวงศ์ 3

  621000047 นางสาวจันทมิา คันธะมาลย์ 4

  621000101 นางสาวบริมาส ชัยวเิศษ 5

  621000114 นางสาววลีรัตน์ ค าศรี 6

  621000117 นางสาวเศารยะกานต์ เลาะหะนะ 7

  621000146 นายวฒิุนันท ์พทุไธสง 8

  621000191 นายคุณญภัทร อ่ิมเอิบ 9

  621000200 นางสาวเบญจมาศ พลิาลึก 10

  621000245 นางสาวกวนิธดิา เสาเกลียว 11

  621000376 นางสาวศรณี กรมไธสง 12

  621000431 นายธนพล เพชรสีขาว 13

  621000533 นางสาวสุคันธามาศ โฮเมืองนอก 14

  621000582 นางสาวสุนิษา ปรางค์ประโคน 15

  621000649 นางสาวอัญชิสา โสภา 16

  621000747 นางสาวณัฐนิชา เชยรัมย์ 17

  621000776 นางสาวพริยาพร ช่วงชัย 18

  621000958 นางสาวอัจฉราภรณ์ ปอ้มบา้นต้า 19

  621000976 นางสาวน้ าผ้ึง แสนดี 20

  621001000 นางสาวอิสริยา กะตะโท 21

  621001155 นางสาวปยิฉัตร ชมภูกูล 22

  621001171 นายชูเกียรติ ชาวสวน 23

  621001292 นางสาวจันทร์จิรา บรรจงจิตร 24

  621001320 นายกิติศักด์ิ ภูเขียว 25

  621001352 นายปณวฒัน์ หนิซุย 26

  621001392 นายณัฐกานต์ เจือจันทร์ 27

  621001452 นางสาวธญัญาลักษณ์ ปานทอง 28

  621001524 นางสาวนุชจรี ใจงาม 29

  621001555 นางสาวเบญจมาศ ฉัตรทนั 30

  621001597 นางสาวฉันทนา ศรีโพธิ์ 31

  621001638 นางสาวจิตติมา สุจริตภักดี 32

  621001743 นางสาวสุพรรษา รุ่งเรือง 33

  621001859 นางสาวสมิตา ผดุงดี 34

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 11/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  115 : ภาษาไทย (ค.บ.)

  ลายมือช่ือ

  621001907 นายพรชัย พรมพลิา 35

  621002095 นายพชิิต จันทะยม 36

  621002161 นายณัฐกฤษณ์ ทองแจ่ม 37

  621002321 นางสาวเมฆขลา สุขนิจ 38

  621002331 นางสาวชาลิตรตา พลูเกิด 39

  621002522 นางสาวสุวนันท ์นาคนวล 40

  621002749 นางสาวปลิดา สร่างไธสง 41

  621002775 นายจักรพรรดิ เอติญัติ 42

  621002798 นางสาวภาวณีิ ก้านจักร 43

  621002800 นายสุรศักด์ิ ย้ิมรัมย์ 44

  621002805 นางสาวสายชล สมคะเนย์ 45

  621002847 นายเอกภพ สมพร้ิง 46

  621002924 นางสาวปรารถนา ศรีพนม 47

  621002999 นางสาวศุภารัตน์ จุลเหลา 48

  จ านวนทั้งสิน้ 48 คน

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 12/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  116 : วิทยาศาสตรท์ั่วไป

  ลายมือช่ือ

  621000006 นางสาวดารารัตน์ ศรชัย 1

  621000141 นางสาวมณีวรรณ ตอรบรัมย์ 2

  621000166 นางสาวโชติมณี พงุไธสง 3

  621000272 นางสาวอรอนงค์ สวา่งชาติ 4

  621000278 นายอภินนท ์ชิณศรี 5

  621000349 นางสาวสุพนิดา กระแสจันทร์ 6

  621000433 นางสาวอักษราภัค สนองหงอก 7

  621000485 นางสาวปณิดา ทวรัีตน์ 8

  621000556 นายลัดทา นุงกระโทก 9

  621000557 นายโชคอนันต์ คล่ีภูษา 10

  621000563 นายชุติเทพ อุตส่าห์ 11

  621000630 นางสาวมณีรัตน์ เจริญรัมย์ 12

  621000985 นางสาวสุนันทา สายรัตน์ 13

  621001032 นางสาวกวสิรา เทยีมทะนงค์ 14

  621001175 นางสาวธญัญาลักษณ์ จันชารา 15

  621001311 นางสาวพชัรี บญุกองชาติ 16

  621001667 นางสาวนิราพรรณ กาศกอง 17

  621002063 นายพชัรพล ชัยชุมพล 18

  621002071 นางสาวศุกร์นภา สุระสังข์ 19

  621002121 นางสาวจินตนาภา เสาวพนัธ์ 20

  621002297 นางสาวช่อผกา ผกาหวน 21

  621002314 นายศุภชัย สีดา 22

  621002326 นางสาววนิดา จีนมโน 23

  621002359 นางสาวปรียากร วมิล 24

  621002396 นางสาวฟาริดา ทมุโคตร 25

  621002566 นางสาวจิราพร ไหมทอง 26

  621002572 นางสาวสายสวรรค์ สายแก้ว 27

  621002621 นางสาวศุภิสรา พนิไธสง 28

  621002622 นางสาวพสัตราพร บรรยงค์ 29

  621002624 นายธานินทร์ อุดหนุน 30

  621002650 นายธนรัตน์ ฉันทยิานนท์ 31

  621002730 นางสาวพชัรินทร์ ดีมิตร 32

  621002781 นายสุรเชษฐ ค าพพิจน์ 33

  621002957 นางสาววรรณิดา ศรีสม 34

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 13/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  116 : วิทยาศาสตรท์ั่วไป

  ลายมือช่ือ

  621003004 นางสาวชนัฏพร วงษล์ะคร 35

  จ านวนทั้งสิน้ 35 คน

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 14/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  119 : ฟิสิกส์

  ลายมือช่ือ

  621000136 นายนพพล กลางสวสัด์ิ 1

  621000311 นางสาวจันทร์จิรา จันทร์เพญ็ 2

  621000331 นางสาววรัิญชนา วนัประโคน 3

  621000359 นางสาวสุดารัตน์ โจนประโคน 4

  621000457 นายทกัษณิ มารารัมย์ 5

  621000468 นางสาวสุปรียา เต้นไธสง 6

  621000472 นางสาววนัวสิา แก้วพนิิจ 7

  621000509 นายวรีะศักด์ิ ร่ืนสกุล 8

  621000520 นางสาวชลลดา แก้วมงคล 9

  621000544 นางสาวเยาวรินทร์ แก้วอ าไพ 10

  621000704 นางสาวรุ่งทวิา โตนไธสง 11

  621000805 นางสาวศิริลักษณ์ สถาน 12

  621000847 นางสาวขนิษฐา โพธิเ์ข็ม 13

  621000903 นางสาวพชัรินทร์ นาลาด 14

  621000925 นางสาวมุกตะวนั แผ้วพลสง 15

  621001103 นางสาวอรอนงค์ มีพมิาย 16

  621001262 นางสาวอินทกุร สีเนือน 17

  621001339 นางสาวรัชชประภา ตราดไธสง 18

  621001356 นางสาวสุทธรัิตน์ ไพรศรีกุล 19

  621001425 นางสาวอัญชลี นพพบิลูย์ 20

  621001441 นางสาวบศุรา ภู่เกิด 21

  621001600 นายธวชัชัย เจริญคาวี 22

  621001631 นายขจรศักด์ิ เอสะตี 23

  621001645 นางสาวสุภัชชา ยุดไธสง 24

  621001733 นางสาวอารียา หวเีกตุ 25

  621001875 นายทนิกร สิงคเวหน 26

  621001947 นายปริญญา เกษไธสง 27

  621002077 นายฉัตรเฉลิม สร้อยจิตร 28

  621002164 นางสาวธริยา เสนากลาง 29

  621002211 นายธรีศักด์ิ ประทมุทอง 30

  621002484 นางสาวศิริยากร แก่นดี 31

  621002555 นางสาวทพิย์เกสร ดีสถาน 32

  621002608 นายศิกษก เดินรีบรัมย์ 33

  621002689 นางสาวลลนา พระชุ่มรัมย์ 34

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 15/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  119 : ฟิสิกส์

  ลายมือช่ือ

  621002814 นางสาวปรางค์มณี ตรีกูล 35

  621003006 นางสาวสุชาดา ล าเภา 36

  จ านวนทั้งสิน้ 36 คน

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 16/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  120 : ศิลปศึกษา

  ลายมือช่ือ

  621000211 นายธนชัย ละประโคน 1

  621000456 นางสาวอริสรา ศรีจันทร์ 2

  621000514 นายพรนิมิตร ชาลี 3

  621000660 นางสาวนิศรา แสงพายุ 4

  621000914 นายธรีภัทร หนาดทอง 5

  621000941 นายไพรัช สุนันท์ 6

  621001005 นายณฐพล ธวชัชัยสกุล 7

  621001163 นางสาววราภรณ์ กล้ิงกระโทก 8

  621001207 นางสาวปานหทยั ค าภู 9

  621001477 นางสาวชนยา ไกรเพชร 10

  621001556 นายชนาธปิ หมายถูก 11

  621001807 นายอดุลย์ เปีย่มศักด์ิ 12

  621002050 นางสาวอภิชญา สีดา 13

  621002114 นางสาววราภรณ์ ชอบธรรม 14

  621002206 นายวศิรุต มานาศรี 15

  621002254 นายบญุฤทธิ ์สีดาหลง 16

  621002309 นางสาวกฤษณา ฤทธเิสน 17

  621002387 นางสาวจรรยพร โยธี 18

  621002491 นายณัฐพงษ ์โพธิข์าว 19

  621002501 นายรัฐภพ ศิริโฉม 20

  621002734 นายฐานะกาญจน์ นารี 21

  621002762 นางสาวศิริรัตน์ ภักดีแก้ว 22

  621002764 นายพนิิจ บญุจันทกึ 23

  621002865 นางสาวสุธดิา มิสา 24

  621002883 นางสาวเกวลิน แก้วพรม 25

  621002962 นางสาวศิริลักษณ์ กงทพั 26

  จ านวนทั้งสิน้ 26 คน

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 17/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  140 : คณติศาสตร ์(ค.บ.)

  ลายมือช่ือ

  621000030 นางสาวพชัรินทร์ บญุมาก 1

  621000056 นางสาวสมปรารถนา อินขอ 2

  621000073 นางสาวสุธรีา ทาอามาตย์ 3

  621000151 นางสาวปาริฉัตร ปนิะการัง 4

  621000163 นายทกัษณิ พฒันะแสง 5

  621000261 นางสาวอชิรญา สีชมภู 6

  621000530 นางสาวพรนิภา ค าไทย 7

  621000546 นางสาวอนันตา อ่อนน้ าค า 8

  621000627 นางสาววรนุช พทุไธสง 9

  621000629 นางสาวชุติพร โพยประโคน 10

  621000632 นางสาวบษุบา อาจทวกุีล 11

  621000745 นายอภิสิทธิ ์เจริญศิริ 12

  621000939 นางสาวอนัญญา อุ่นพกุิล 13

  621000997 นางสาวอัยลดา เอ่ียมผิว 14

  621001023 นายสุริยา สุค าภา 15

  621001121 นายพภัิทร รอยประโคน 16

  621001263 นางสาวพรพรรณ รสหอม 17

  621001324 นางสาวณัฌชา จันดากุล 18

  621001457 นางสาวสุนิดา สร้างนา 19

  621001481 นางสาวชญานี มะลิหวล 20

  621001548 นางสาวสุดารัตน์ มีแก้ว 21

  621001699 นางสาววมิล พนูย่ิงยง 22

  621001721 นางสาวกิตติยา สุมาลี 23

  621001729 นางสาววสิารัตน์ ทองด า 24

  621001787 นางสาวมนต์ธกิา ภูตาเลิศ 25

  621001793 นายนพดล แหวนวเิศษ 26

  621002024 นางสาวโยษติา ขุริรัง 27

  621002251 นางสาวพรนภา ประมวล 28

  621002308 นางสาววรรณกานต์ เกิดสุข 29

  621002447 นางสาวปนัดดา อ่อนแสน 30

  621002537 นายอัชฌา บญุเชิด 31

  621002590 นายองศา วดักลาง 32

  621002882 นางสาววริญญา บญุน้อย 33

  621002891 นายธนโชติ แสนต้ือ 34

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 18/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  140 : คณติศาสตร ์(ค.บ.)

  ลายมือช่ือ

  621002909 นายชนะชัย ม่วงแดง 35

  621002996 นางสาวพรปวณ์ี ประจวบสุข 36

  จ านวนทั้งสิน้ 36 คน

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 19/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี4 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  154 : ภาษาไทย

  ลายมือช่ือ

  621000296 นางสาวยุพาภรณ์ เกษาโร 1

  621000317 นางสาวธนนันต์ ปาปะกาย 2

  621000394 นางสาวภัทรชรีย์ มงคลดี 3

  621000447 นางสาวโสระญา ชินหวัดง 4

  621000577 นางสาวสิริยากรณ์ เจริญพนัธ์ 5

  621000586 นางสาวมิง่มณี จีนปรีชา 6

  621000763 นางสาวจารุวรรณ จันทร์ประโคน 7

  621000777 นางสาวพไิลลักษณ์ เกษม 8

  621000824 นางสาวอมรรัตน์ ฤกษช์ัย 9

  621000883 นางสาวอาทติยา คงสวสัด์ิ 10

  621000890 นายพนมวลัย์ สมมุติรัมย์ 11

  621001004 นางสาวภัควลัญชญ์ นิพรรัมย์ 12

  621001061 นางสาวอรทพิา พลสูงเนิน 13

  621001078 นางสาวภควดี แกมค า 14

  621001190 นางสาวปริณดา วงษเ์ตมีย์ 15

  621001229 นางสาวสมิตา เรืองรอบ 16

  621001338 นางสาวนิรมล ช่างไถ 17

  621001532 นางสาวพวงผกา ม่วงส าเภา 18

  621001587 นายกานต์กว ียารัมย์ 19

  621001870 นางสาวปวณีา วหิกเหนิ 20

  621002004 นางสาวเกษร นามทา้ว 21

  621002005 นางสาวญาณินท ์นามไพร 22

  621002201 นางสาวศุภนิดา เข็มเพช็ร 23

  621002477 นางสาววนัวสิาข์ ปลายไม้ 24

  621002506 นางสาวบญุพทิกัษ ์โสมศรีแก้ว 25

  621002536 นางสาวกรรณิการ์ มะโนรัตน์ 26

  621002565 นางสาวนันทนา แรกไธสง 27

  621002648 นางสาวพมิชนก ปะลุวนัรัมย์ 28

  621002771 นางสาวพรทวิา ก่ิงเกตุ 29

  621002825 นางสาวกัญญารัตน์ คะเรรัมย์ 30

  621002988 นางสาวสมาพร เสกรัมย์ 31

  621002989 นางสาวปณุณภา หรรษาวงค์ 32

  621002990 นายธรีะวรรธ ทกัขิโน 33

  621002991 นางสาวสิริยาพร นวลนิตย์ 34

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 20/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี4 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  154 : ภาษาไทย

  ลายมือช่ือ

  621003005 นางสาวมนัสชนก สุดาปน๎ 35

  จ านวนทั้งสิน้ 35 คน

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 21/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี4 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  155 : ภาษาอังกฤษ

  ลายมือช่ือ

  621000037 นางสาวปยิวรรณ แสนมานิตย์ 1

  621000085 นางสาวปาณิตา พฤกสี 2

  621000215 นางสาวมัลลิกา แจ่มใส 3

  621000256 นางสาวมณีรัตน์ ทนงดี 4

  621000345 นางสาวรัตติยาภรณ์ จันทมิา 5

  621000407 นางสาวสิริมา กะตะศรีลา 6

  621000435 นางสาวสุชาดา ปอ้มหนิ 7

  621000585 นางสาวอินทริา แดงสี 8

  621000739 นายฉัฐณพ ทองประดับ 9

  621000766 นางสาวสุชานันท ์แก้วค า 10

  621000771 นางสาวพชิญา ธรรมนาม 11

  621000779 นายเนรมิตร พนัมานิมิตร 12

  621000782 นางสาวพรชิตา ธรรมนาม 13

  621000794 นางสาวจันทร์ฉาย กองสุข 14

  621000827 นายสุธร์ี ปาทาน 15

  621000848 นางสาวกานดา แสงสวา่ง 16

  621000879 นางสาวนุชจรินทร์ วฒุสังข์ 17

  621000880 นางสาววลิาวณัย์ ทดดอน 18

  621000972 นางสาวนิรัชชา หารลือ 19

  621001006 นายเกล้าเกียรติ สุโข 20

  621001051 นางสาวสุนิสา บญุอนันต์ 21

  621001092 นางสาวน้ าทพิย์ หล่อประโคน 22

  621001094 นางสาวจารุวรรณ มิง่ขวญัทอง 23

  621001127 นายกรกช กมลวาทนิ 24

  621001150 นางสาวจุรีรัตน์ ผมท า 25

  621001214 นางสาวอาภัสรา ศาลางาม 26

  621001227 นางสาวพรนัชชา ทองนาค 27

  621001293 นางสาวกัญญาณัฐ งามพร้อม 28

  621001359 นางสาวหฤทยั ผ่องแผ้ว 29

  621001360 นางสาววมิลวรรณ ขาวเลิศ 30

  621001362 นายทวศัีกด์ิ พนัณรงค์ 31

  621001367 นางสาวคชาภรณ์ เจริญศรี 32

  621001436 นางสาวสุนิตา พร้ิงเพริด 33

  621001459 นางสาวรัชนีกร รัตตาชู 34

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 22/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี4 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  155 : ภาษาอังกฤษ

  ลายมือช่ือ

  621001461 นางสาวกันตยา สูหา 35

  621001465 นางสาวศิริลักษณ์ สอ้ิงรัมย์ 36

  621001515 นางสาวสุรินทรา รสหอม 37

  621001528 นางสาวเมธาว ีชนะเลิศ 38

  621001540 นางสาวณัฐริกา ปก๎เสติ 39

  621001613 นายโมนัย สิยาชีพ 40

  621001653 นางสาวเสาวลักษณ์ งางาม 41

  621001702 นางสาวชฎากานต์ ไชยสุวรรณ 42

  621001710 นางสาวเนตรนภา ประเสริฐศรี 43

  621001712 นางสาววรินธร ถือชาติ 44

  621001778 นางสาวมณฑิรา ถาวรพรหม 45

  621001812 นางสาวสุชาดา บญุเสริม 46

  621001813 นางสาวพชัรี ดมอ๊อด 47

  621001884 นางสาวนิชา แจ่มงาม 48

  621001987 นางสาวรัติกาล เกียรติเจริญศิริ 49

  621001995 นางสาวศิริญาภรณ์ ใจกล้า 50

  621002143 นางสาวเปรมกมล เล็งสี 51

  621002171 นางสาวสุทธวรรณ พฒันวงัวงศ์ 52

  621002173 นางสาวชฎาภรณ์ เขื่อนหก 53

  621002174 นายคณิศร แสไธสง 54

  621002179 นายอิสระภาพ ผ้างาม 55

  621002190 นายธรีภัทร์ คงด้วง 56

  621002204 นางสาวณัฐชา รินนรา 57

  621002205 นางสาวภรธญิา ตินชาติ 58

  621002304 นางสาวศิราณี เหลาเลิศ 59

  621002320 นางสาวกิตติยา ภูหอม 60

  621002337 นางสาวพชัมณ โชคเกิด 61

  621002368 นางสาวฐิติญา สุดใจ 62

  621002393 นายธรรมนูญ เครือวลัย์ 63

  621002455 นายปณ๎ณวฒัน์ พรมรุกขชาติ 64

  621002485 นางสาวสุภาวดี พนัหล่อมโส 65

  621002502 นางสาวปาริชาต รัตนเสน 66

  621002640 นางสาวภิญญาพชัญ์ รัตนาธวิตัร์ 67

  621002681 นางสาวอัญชลิกา แก้วลอย 68

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 23/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี4 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  155 : ภาษาอังกฤษ

  ลายมือช่ือ

  621002718 นายศักดิกร แดงศรี 69

  621002791 นางสาวปรัชญาฎา สายยศ 70

  จ านวนทั้งสิน้ 70 คน

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 24/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี4 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  156 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ

  ลายมือช่ือ

  621000062 นางสาวสุทธกิานต์ หาญชนะ 1

  621000087 นางสาวเพญ็พชิชา เพง็ธรรม 2

  621000122 นางสาวภัทรมน ปรังประโคน 3

  621000124 นางสาวสุธกีานต์ พวงแก้ว 4

  621000125 นางสาวพรรณปพร คุมสุข 5

  621000335 นางสาวเจนจิรา นิมิตร 6

  621000346 นางสาวฑิตยา เขื่อนมัน่ 7

  621000355 นางสาวปณิดา ปยุะติ 8

  621000442 นางสาวกรรณิกา เอียนรัมย์ 9

  621000735 นางสาวทพิยะดา จางจิต 10

  621000736 นางสาวจริยา บวัผัน 11

  621000749 นางสาววรรณนิกา จันทร์คืน 12

  621000781 นางสาวสุกัญญา ดวงศรี 13

  621000823 นางสาวกัญญาวร์ี จะชนรัมย์ 14

  621000835 นางสาวร าไพ บญุเลิศ 15

  621001089 นางสาวดาหวนั ดวงสี 16

  621001259 นางสาววณิชกรณ์ กองแก้ว 17

  621001276 นางสาวจุฑามาศ หย่นครบรีุ 18

  621001295 นายทวิากรณ์ สุขใหญ่ 19

  621001393 นายวชัรพล แก้วป๎น่ 20

  621001472 นางสาวปทมุวรรณ เทา่สิงห์ 21

  621001573 นางสาวกมลานันท ์บวัหอม 22

  621001588 นางสาวสุนันทา มาดี 23

  621001683 นางสาววรวรรณ พนัธานี 24

  621001753 นางสาวฑิฆมัพร ทพิยเทอดธนา 25

  621001784 นางสาวอรณัฐ ก่อแก้ว 26

  621001950 นางสาวสิริยาภรณ์ ทองแพง 27

  621001951 นางสาวอรหฤทยั ซึมรัมย์ 28

  621001992 นางสาวพชิญา เยอะประโคน 29

  621002082 นางสาวสมสุดา นิสัยรัมย์ 30

  621002111 นางสาวนันทพิร แจ้งประโคน 31

  621002119 นางสาวน้ าฝน ครุฑแก้ว 32

  621002154 นางสาวณัฐนันท ์สังสมานันท์ 33

  621002327 นายนพกร อาญาเมือง 34

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 25/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี4 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  156 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ

  ลายมือช่ือ

  621002358 นางสาวพชัราวดี โยงรัมย์ 35

  621002374 นายทวศัีกด์ิ วงศ์สุวรรณ 36

  621002380 นางสาวกวนิทพิย์ วไิลฤทธิ์ 37

  621002508 นายณัฐวฒิุ เพง็ประโคน 38

  621002615 นางสาวศิริกุล ไทยลาว 39

  621002623 นางสาวนันทชิา คงดี 40

  621002658 นางสาวอภิชญา ประวนัเน 41

  จ านวนทั้งสิน้ 41 คน

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 26/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  186 : การศึกษาปฐมวัย

  ลายมือช่ือ

  621000086 นางสาวขวญัจิรา กุดัน 1

  621000108 นางสาวณัฐภัสสร ยังประโคน 2

  621000158 นางสาวฟา้ใส ดวงพรม 3

  621000161 นางสาวพชัราภรณ์ หอ้ยไธสง 4

  621000198 นางสาวชนิสรา สาวสัิย 5

  621000203 นางสาวนิตยา จิตรครบรีุ 6

  621000208 นางสาวจริยา ศิริเบญจศีล 7

  621000209 นางสาวณัฐธชิา อุ้มรัมย์ 8

  621000227 นางสาวอมรรัตน์ ชัยสาคร 9

  621000250 นางสาวอาทติติยา ปาประโคน 10

  621000251 นางสาววชิรญาณ์ เข็มรุกขา 11

  621000258 นางสาววนัวสิา ยงย่ิงยืน 12

  621000375 นางสาวศศิประภา ยีรัมย์ 13

  621000396 นางสาวมลิดา เนื้อจันทา 14

  621000477 นางสาวอังคณา เย่ียมไธสง 15

  621000516 นางสาวอรุณี สวา่งภพ 16

  621000552 นางสาวอภิสรา ทะนานทอง 17

  621000609 นางสาวสุกัญญา จะเชิญรัมย์ 18

  621000628 นางสาวทพิวลัย์ วนัประโคน 19

  621000677 นางสาวจารุวรรณ จะเรรัมย์ 20

  621000833 นางสาวนิศากร บญุล้อม 21

  621000865 นางสาวนพรัตน์ ประภัยวงษ์ 22

  621001118 นางสาวปยิะธดิา นาชิน 23

  621001185 นางสาวภวษิย์พร ชูชาติเชื้อ 24

  621001206 นางสาวเมธาว ีสุขวนิัย 25

  621001308 นางสาวนิตยา ทพิย์อักษร 26

  621001310 นางสาวสุธาดา เก้ือกระโทก 27

  621001402 นางสาวพทัธมน แหวนมุข 28

  621001442 นางสาวรวสิรา ฆอ้งรัตนา 29

  621001478 นางสาวอัญชิสา กวดไธสงค์ 30

  621001493 นางสาวภัทราวดี เรียบร้อย 31

  621001494 นางสาวศิรกาญจน์ แก้วผสม 32

  621001497 นางสาวณัฐริยา ยางเครือ 33

  621001527 นางสาวลภัสรดา กันเติม 34

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 27/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  186 : การศึกษาปฐมวัย

  ลายมือช่ือ

  621001578 นางสาวพมิพ ์เด่ียวกลาง 35

  621001579 นางสาวมัทนพร เดชชัย 36

  621001582 นางสาวโสรัตน์ดา บ ารุงไร่ 37

  621001609 นางสาวภัณทริา มาบดิา 38

  621001674 นางสาวปยิะฉัตร สีขัน 39

  621001689 นางสาวก่ิงกาญจน์ ทนไธสง 40

  621001935 นางสาวกชกร ศรีสุข 41

  621001999 นางสาวช่อผกา เสวยีงชัย 42

  621002001 นางสาวพมิพร์ภัทร ภานนท์ 43

  621002385 นางสาวมัสนิกา แทนแก้ว 44

  621002706 นางสาวสุรินทรา พลไธสง 45

  จ านวนทั้งสิน้ 45 คน

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 28/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  189 : เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเ์พ่ือการศึกษา

  ลายมือช่ือ

  621000004 นางสาววรรณภา กาบตัรทอง 1

  621000046 นายศักด์ิมงคล ศิริมา 2

  621000112 นางสาววรนิษฐา ธนูศิลป์ 3

  621000259 นางสาววชิราภรณ์ รัศมี 4

  621000387 นายปยิวฒัน์ ผ่องอุดม 5

  621000389 นายประกฤษฎ์ิ อภิสิทธิสิ์ริปญ๎ญา 6

  621000452 นายกฤษณะ สังข์แก้ว 7

  621000592 นายมงคล สายบตุร 8

  621000744 นางสาวสมฤทยั ขติฌานัง 9

  621000746 นางสาวอาภาพร โบขุนทด 10

  621000862 นางสาวนริศรา โพธิสุ์ 11

  621001079 นายทตัเทพ ประจุดทะเนย์ 12

  621001090 นางสาวอารีรัตน์ ไทยน้อย 13

  621001166 นางสาวกมลวรรณ วรรณพฤกษ์ 14

  621001167 นายวชัรปญ๎ญา ชมราษี 15

  621001184 นางสาวศศิวมิล วฒุธยากร 16

  621001234 นางสาวอมรรัตน์ แวน่ไธสง 17

  621001316 นายสุทศัน์ เข็มช่อ 18

  621001373 นายอภิวฒัน์ สมรัก 19

  621001375 นางสาวณิชวดี ยินดีชาติ 20

  621001388 นางสาวอุไรวรรณ เสียงวงัเวง 21

  621001420 นายพงศ์ปณต ค าเภา 22

  621001616 นางสาวสุพชินาถ แสงจันทร์ 23

  621001790 นายปวริศร สุขเกษม 24

  621001791 นางสาวสุทธดิา ทองทา 25

  621001806 นายนพรัตน์ จันทร์ขาว 26

  621001962 นางสาวปภาวรินท ์ซ้อนรัมย์ 27

  621001966 นายธนัชรัตน์ นาค าแยก 28

  621002019 นายพฒิุพฒัน์ เรืองศักด์ิถาวร 29

  621002214 นายวชิยุตม์ ปยุภูงา 30

  621002215 นายวรัญํู ทรดี 31

  621002225 นายศรุต เสมียนรัมย์ 32

  621002245 นางสาวขนิษฐา คล่องการ 33

  621002257 นางสาวศศินันท ์นิลนันท์ 34

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 29/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  189 : เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเ์พ่ือการศึกษา

  ลายมือช่ือ

  621002371 นายปาฏิโมกข์ สุภศร 35

  621002675 นายอธพิชัร์ พรศิรธนารมย์ 36

  จ านวนทั้งสิน้ 36 คน

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 30/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี4 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  204 : ศิลปะดิจิทลั

  ลายมือช่ือ

  621000299 นายสหรัถ เนาวบตุร 1

  621000322 นายธนยศ จ่าแทน่ทะรังค์ 2

  621000517 นายปภินวชิ ภูชิตพฒัน์ 3

  621000568 นายรัชตะ ใจแก้ว 4

  621000650 นางสาวพทุธชาติ วงษเ์จริญ 5

  621001054 นายชวลัวทิย์ กะสินรัมย์ 6

  621001055 นายนิติพล อาจทวกุีล 7

  621001968 นางสาวสุภิภาพร วงค์สุริย์ 8

  621002098 นายวฒิุภัทร พวงสวสัด์ิ 9

  621002411 นายด ารงศักด์ิ กล่ าเจริญ 10

  จ านวนทั้งสิน้ 10 คน

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 31/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี4 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  205 : บรรณารกัษ์ศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์

  ลายมือช่ือ

  621000265 นางสาวสาวทิตรี มาศเลิง 1

  621000276 นางสาวอาภาภรณ์ แปน้เงิน 2

  621001629 นางสาววรัิลพชัร ประนัดศรี 3

  621001899 นางสาวพรวมิล คูณขุนทด 4

  621001922 นางสาวอาริญาณี โสพลิา 5

  621002575 นางสาวอลิสา ฉลาดเจน 6

  621002576 นางสาวกรรจณา จันทอง 7

  621002743 นางสาวบญุสิตา วรรณตรง 8

  จ านวนทั้งสิน้ 8 คน

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 32/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี4 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  206 : ดนตรี

  ลายมือช่ือ

  621000224 นายกิตติพงษ ์ดาประโคน 1

  621000685 นายกริชศักดา ศรีทพัไทยเบญญาภา 2

  621001012 นายกิตติพงษ ์ตอรบรัมย์ 3

  621001893 นายอัครพงษ ์นุการรัมย์ 4

  621002239 นายวาทยุทธ บบุผามาตานัง 5

  621002379 นายศุภกร จังอินทร์ 6

  621002547 นายประชานาถ บรัุมย์สูงเนิน 7

  621002560 นายอนุพล ล าพนัธ์ 8

  621002804 นายภูริวฒัน์ แสนปยุ 9

  621002900 นายอานนท ์นครวรรณ์ 10

  621002929 นายพรีะพฒัน์ ลาดไทยสงศ์ 11

  จ านวนทั้งสิน้ 11 คน

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 33/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี4 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  210 : คณติศาสตร ์(วท.บ.)

  ลายมือช่ือ

  621000789 นางสาวดารินทร์ โสเพยีร 1

  621001331 นางสาวชนาพร เหมือนสิงห์ 2

  621001531 นางสาวศศิกานต์ นิราศโศรก 3

  621002193 นางสาวพชัรกิจ ธนาไสย์ 4

  621002816 สามเณรสุเมธ นพรัมย์ 5

  จ านวนทั้งสิน้ 5 คน

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 34/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี4 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  230 : วิทยาการคอมพิวเตอร์

  ลายมือช่ือ

  621000252 นางสาวชลินดา กระแชรัมย์ 1

  621000294 นางสาวอรวรรณ ทวนัเวท 2

  621000761 นางสาวปนัทดา เนตรประโคน 3

  621001070 นางสาวบงัอร โนนบุ 4

  621001128 นายปฏิกรณ์ จันทร์สนาม 5

  621001147 นายนรวชิญ์ มะโน 6

  621001186 นางสาวจตุพร ศิลประการ 7

  621001575 นางสาวปิน่ฤดี บ าเรอสงค์ 8

  621001641 นางสาวพมิพล์ภัส ยอดไฟอินทร์ 9

  621001936 นายพสิิษฐ เขตเจริญ 10

  621001991 นายธราเทพ ทองโพธิ์ 11

  621002148 นายนุติพล พนัสุเภาดี 12

  621002207 นายปณ๎ณวชัร์ อรรถประจง 13

  621002580 นายอนุพงษ ์สุขดี 14

  621002670 นางสาวกรรณิการ์ ก่ิงแก้ว 15

  621002837 นางสาววนิดา ดวงนิล 16

  จ านวนทั้งสิน้ 16 คน

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 35/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภ�