มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์...

Click here to load reader

 • date post

  25-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์...

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562 รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  102 : ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

  ลายมือช่ือ

  621000155 นางสาวกรรณิการ์ รอบเขตรัมย์ 1

  621000195 นางสาวชุติญา แหวนเงิน 2

  621000246 นางสาวพชัริตา ต่างประโคน 3

  621000255 นางสาวปริูดา ไวยาประโคน 4

  621000283 นายภาณุพงศ์ ไทยโสภา 5

  621000306 นางสาวพนิดา สอนหลง 6

  621000348 นางสาวฐิติรัตน์ เรืองประโคน 7

  621000357 นางสาวจุฑามณี ชาลีวลัย์ 8

  621000450 นายศุภกิจ แสนปด๎ซา 9

  621000505 นางสาวธนิดาพร สุระศรี 10

  621000639 นางสาวจริยา กุลรัมย์ 11

  621000656 นางสาวสุทธติา ปรินแคน 12

  621000696 นางสาวศิรินยา โมกไธสง 13

  621000759 นางสาวจิตรลดา จิระสมประเสริฐ 14

  621000940 นางสาวนันทยา นนทะชัย 15

  621001031 นางสาวหทัยา ยอดสิงห์ 16

  621001223 นางสาวอารยา ผลนา 17

  621001236 นางสาวสุดารัตน์ แจ่มใส 18

  621001342 นางสาวณัฐธยาน์ จันทเลิศ 19

  621001398 นางสาวมีนดารัตน์ ศรีมุงคุณ 20

  621001423 นางสาวนริศรา มีมุข 21

  621001487 นายธนดุล ชัยกิจ 22

  621001535 นางสาวกัญญารัตน์ ดวงใจ 23

  621001557 นายธนกร แก้วบา้นเหล่า 24

  621001635 นายพงษช์ัยวฒัน์ บตุรแสงดี 25

  621001722 นางสาวนิดา ดงกันจ่า 26

  621001926 นางสาวฐิติมา รุ่งเรือง 27

  621001956 นางสาวมยุรฉัตร ภูต้อม 28

  621002026 นางสาวสุกัญญา สุขสกล 29

  621002031 นางสาวนลินี ชมชื่น 30

  621002097 นางสาวเรือนทอง ไชยขันธุ์ 31

  621002250 นางสาวภัทราวรินทร์ นาชัย 32

  621002323 นายประภากร ภูดวงดาษ 33

  621002490 นางสาวณัชชา จันทนมัฎฐะ 34

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 1/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562 รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  102 : ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

  ลายมือช่ือ

  621002546 นางสาวกิตติยากร นวลเถลิงศักด์ิ 35

  621002585 นางสาวสุนิชา บวัแก้ว 36

  621002708 นางสาวลัดดาวรรณ โพธิก์ระสังข์ 37

  621002808 นางสาวจริญญา แปลนดี 38

  621002964 นางสาวธญัยธรณ์ แก้วอ าไพ 39

  621002965 นายภูวดล ทองปล่ัง 40

  จ านวนทั้งสิน้ 40 คน

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 2/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562 รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเหตุ

  ประเภท Portfolio

  105 : นาฏศิลป์

  ลายมือช่ือ

  621000057 นายพลากร ชินรัมย์ 1

  621000059 นางสาวสุรีรัตน์ บญุใส 2

  621000390 นางสาวสร้อยสุวรรณภา สนไธสง 3

  621000512 นางสาวสุวรรณา นางาม 4

  621000531 นางสาวปยิพร สีล าเนาว์ 5

  621000741 นางสาวสุภาพร ชึรัมย์ 6

  621000791 นางสาวยุวรี ราศีเฟื่อง 7

  621000944 นายนนธวชั จารุสิน 8

  621000945 นางสาวเพชรมณี พลิาพนัธ์ 9

  621000961 นายธนวฒัน์ อรรคศรีวร 10

  621001146 นายกฤษฎ์ิชยากร เงางาม 11

  621001192 นางสาวจันทร์จิรา ดีเลข 12

  621001258 นางสาวหทยัชนก วงษเ์ลิศ 13

  621001266 นางสาวกีรติกานต์ ทองอาบ 14

  621001446 นางสาวกฤษดาภรณ์ แสงทอง 15

  621001798 นางสาวปารินี จรลี 16

  621001840 นางสาวนิตยา สายวเิศษ 17

  621001862 นางสาวเสาวลักษณ์ ยินดี 18

  621001911 นางสาวพนิดา คงประโคน 19

  621001914 นางสาวณัฐวดี ประสานทอง 20

  621001989 นางสาวสนธยา ขวญัเมือง 21

  621001997 นางสาวสิริกัญญา พลวนั 22

  621002034 นางสาวสุดารัตน์ แย้มร่วมญาติ 23

  621002139 นายปรมินทร์ พนารินทร์ 24

  621002149 นางสาวเจตปรียา บวัศิริ 25

  621002150 นางสาวอัจฉราภรณ์ นาศพฒ์ั 26

  621002176 นางสาวรัศมี ไตรรงค์ 27

  621002203 นายนภัสกร จอมประโคน 28

  621002219 นางสาวสุภาวดี สีดา 29

  621002234 นายจิตตินรินทร์ เซียงหนู 30

  621002235 นายอนันท ์ละเมียดดี 31

  621002236 นายวนัเฉลิม ธรุะ 32

  621002392 นายจตุรภักด์ิ สืบศรี 33

  621002414 นางสาวชฎาภรณ์ หปูระโคน 34

  REG:R90-05-37 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SPICYLOVE 04/02/62 12:50 หน้า 3/ 75

 • ภาคการศึกษาที ่ 1/2562 รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

  ระบบรบันักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ

  ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

  ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

  หมายเ