อเมริกาตะวันออก นวิยอรก์ ไนแอ ... · PDF...

Click here to load reader

 • date post

  11-Apr-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of อเมริกาตะวันออก นวิยอรก์ ไนแอ ... · PDF...

 • 1 | G H - U S A 1 1

  อเมรกิาตะวนัออก

  นวิยอรก์ ไนแอการา่ วอชงิตนั ด.ีซ.ี

  9 วนั 6 คนื

  โดยสายการบนิอวีเีอ แอร ์(BR)

 • 2 | G H - U S A 1 1

  ก าหนดวนัเดนิทาง: ปี 2560

  กนัยายน : 22 - 30

  ตลุาคม : 13 - 21

  พฤศจกิายน : 24 - 2 ธ.ค.

  ธนัวาคม : 22 - 30

  79,900.-

  ***ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 7,600 บาท***

  วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั หรอืเทยีบเทา่

  1 กรุงเทพฯ – ไตห้วนั – นวิยอรก์ ✈ ✈ ✈ CROWNE PLAZA NEWARK

  2 นวิยอรก์ – ฟิลาเดลเฟีย – วอชงิตนั ด.ีซ.ี O O O HOLIDAY INN CHANTILLY

  3 วอชงิตนั ด.ีซ.ี – สถาบันสมธิโซเนียน – แฮรสิเบริก์ O O O RADISSON HARRISBURG

  4 แฮรสิเบริก์ – บัฟฟาโร่ O O O FOUR POINT SHERATON

  5 น ้าตกไนแอการ่า – OUTLET – บงิแฮมตนั O X O HOLIDAY INN BINGHAMTON

  6 บงิแฮมตนั – OUTLET – นวิยอรก์ O X O CROWNE PLAZA NEWARK

  7

  อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ – ขึน้ตกึเอ็มไพรส์เตท – ไทมส์แควร ์ –

  สนามบนิ O O O

  8 สนามบนิ – ไตห้วนั ✈ ✈ ✈

  9 ไตห้วนั – กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈

  วนัแรกของการเดนิทาง กรุงเทพฯ – ไตห้วนั – นวิยอรก์

  09.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์

  สายการบนิอ.ีว.ีเอ.แอร ์ประตู 8 แถว Q พบเจา้หนา้ที ่คอยอ านวยความสะดวก

  12.20 น. ออกจากประเทศไทย สูไ่ตห้วนั โดยเทีย่วบนิที ่BR 212

  *** คณะเดนิทางต ัง้แต่วนัที ่24 พ.ย. ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่BR

  212 เวลา 12.10 น. และถงึไตห้วนัเวลา 16.55 น.***

  17.10 น. เดนิทางถงึไตห้วนั เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 19.10 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมหานครนวิยอรก์ เทีย่วบนิที ่BR 32

  *** คณะเดนิทางต ัง้แต่วนัที ่24 พ.ย. ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่BR 32

  เวลา 19.30 น. และถงึนวิยอรก์เวลา 21.10 น.***

  ***เคร ือ่งบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล*** 22.05 น. เดนิทางถึงสนามบินนานาชาติจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้(JFK) มหานครนิวยอร์ก

  (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 11 ช ัว่โมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

  เมืองและศุลกากร น าท่านเดนิทางสู่มหานครนวิยอรก์ (New York) น าท่าน

  ชมมหานครนวิยอรก์ (New York) ทีม่ีชือ่เลน่วา่ Big Apple นครที่เป็นเมือง

 • 3 | G H - U S A 1 1

  ท่าศนูยก์ลางทางธุรกจิ การเงนิ การศกึษา ศลิปะและวฒันธรรม

  น าเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม CROWNE PLAZA NEWARK หรอืเทยีบเทา่ วนัทีส่องของการเดนิทาง นวิยอรก์ – ฟิลาเดลเฟีย – วอชงิตนั ด.ีซ.ี

  เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

  จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) มลรฐัเพนซลิวาเนยีซึง่

  เป็นเมืองที่รเิริม่การประกาศอสิรภาพในสมัยก่อตัง้ประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่ได ้

  ประกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ. 1776 ค าประกาศเขยีนโดยโธมัส เจฟเฟอรส์นั เริม่

  จากจุดก าเนดิเสรีภาพ อสิรภาพที่ อนิดเีพน เดน้ซ ์ ฮอลล ์ (Independence

  Hall) และระฆงัแหง่อสิรภาพ (Liberty Bell) ทีไ่ดล้ัน่เมือ่วนัประกาศ

  ระยะทาง 160 ก.ม.

  ใชเ้วลาเดนิทาง

  ประมาณ 1.50 ชม.

  เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี

  บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่กรงุวอชงิตนั ด.ีซ.ี (Washington,D.C.) นครหลวง

  ของประเทศสหรัฐอเมรกิา ตัง้อยู่ระหว่างมลรัฐเวอรจ์เินียกับแมรี่แลนด ์สรา้งใน

  สมัยประธานาธบิด ีจอรจ์ วอชงิตัน ประธานาธบิดคีนแรกของสหรัฐอเมรกิา ถูก

  สรา้งขึน้เพือ่ทดแทนฟิลาเดลเฟียที่เคยเป็นเมอืงหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดนิแดน

  โพน้ทะเลขององักฤษ น าท่านชมสถานที่ส าคญัตา่งๆ ถา่ยรปูคูก่บัท าเนยีบขาว

  (White House) สถานที่ท างานประธานาธิบดีสหรัฐ อนุสาวรยี ์วอชิงตนั

  (Washington Monument) แท่งหินโอเบลิสก์ที่สรา้งเพื่อเป็นเกียรติแก ่

  จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ผูน้ าอิสรภาพมาสู่

  สหรัฐอเมรกิา อนุสรณ์สถานลนิคอลน์ (Lincoln Memorial) อาคารหนิอ่อน

  ที่สรา้งตามศลิปะแบบกรีก เพื่อเป็นเกยีรตแิด่ อับราฮัม ลนิคอลน์ ประธานาธบิดี

  คนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา อนุสรณ์ สถานเจฟ เฟอร์สนั (Jafferson

  Memorial) อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค อุทิศใหก้ับ โธมัส เจฟเฟอร์สัน

  ประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมริกา เจา้ของหลักการเรื่องการประกาศ

  อิสรภาพ การออกแบบเป็นในลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตึกรัฐสภา

  ศูนยก์ลางทางกฎหมายและการเมืองของอเมรกิามากว่า 200 ปี สถานที่ท างาน

  ของสมาชกิสภา Congress ของสหรัฐอเมรกิา

  ระยะทาง 220 ก.ม.

  ใชเ้วลาเดนิทาง

  ประมาณ 2.40 ชม.

  ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารเวยีดนาม

  น าเขา้สู่ที่พั ก โรงแรม HOLIDAY INN CHANTILLY // SPRINGHILL

  CENTREVILLE หรอืเทยีบเทา่

  วนัทีส่ามของการเดนิทาง วอชงิตนั ด.ีซ.ี – สถ