ส่วนนำ :...

Click here to load reader

 • date post

  07-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ส่วนนำ :...

 • รายงานประเมินสถาบันฝึกอบรมฯ : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลรายละเอียดของสถาบัน ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 1. ช่ือหน่วยงานที่เป็นสถาบันฝึกอบรมฯ

  ชื่อ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ตั้ง ตึกเจริญ-สมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

  ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02 256-4510, 256-4230 โทรสาร 02 256-4625 E-mail : [email protected] Web site : http://ortho.md.chula.ac.th หัวหน้าผู้รับผิดชอบ รศ.นพ.ยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพย์ 2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัตถุประสงค์

  ปรัชญา “แพทย์จุฬาฯ คู่กาชาดไทย วิชาการก้าวไกลสู่สากล รับใช้ปวงชนด้วยคุณธรรม” วิสัยทัศน์ จักเป็นภาควิชา/ฝุายออร์โธปิดิกส์ชั้นน าของประเทศ ที่ประสาทความรู้ด้านทฤษฎี และ

  ภาคปฏิบัติแก่นิสิตแพทย์ บัณฑิตแพทย์และแพทย์ประจ าบ้านอย่างมีประสิทธิผล มุ่งบริการต่อผู้รับบริการด้วยคุณธรรมและจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ สร้างงานวิจัยตอบสนองความต้องการของสังคม

  พันธกิจ 1. ให้ความรู้แก่นิสิตแพทย์และบัณฑิตศึกษาด้านออร์โธปิดิกส์ตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิผล

  2. ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 3. ให้บริการดูแลรักษาผู้ปุวยทางด้านออร์โธปิดิกส์อย่างครบวงจร 4. ค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องและชี้น าสังคม 5. ให้บริการวิชาการทางด้านออร์โธปิดิกส์แก่หน่วยงานและประชาชน 6. สนับสนุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแก่นิสิตแพทย์ แพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 7. จัดสภาพแวดล้อมที่ดี สะดวกและปลอดภัยแก่บุคลากรและผู้รับบริการ 8. ตรวจสอบและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  ค่านิยม จริยธรรม ความเป็นเลิศ ความภาคภูมิใจ นวัตกรรมและการเรียนรู้ ความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามัคคี (MEDISCU)

 • รายงานประเมินสถาบันฝึกอบรมฯ : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3

  3. เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของภาควิชา

  ตราสัญลักษณ์ของภาควิชาฯ

  ภาควิชา(ฝุาย)ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

  สภากาชาดไทย มีผู้บริหารของทั้งสองหน่วยเป็นบุคคลเดียวกัน (หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าฝุาย) โดยมีคณะกรรมการบริหารภาควิชาและฝุายชุดเดียวกัน อีกท้ังโรงพยาบาลจุฬาฯมีข้อก าหนดให้อาจารย์แพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับแต่งตั้งเป็นแพทย์ประจ าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้วย และแพทย์สังกัดของฝุายออร์โธปิดิกส์ของโรงพยาบาล ก็ให้ท าหน้าที่เท่ากับอาจารย์ของภาควิชาฯ เหมือนกับเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ท าให้บุคลากรทั้งสองหน่วยงานมีความประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน จึงท าให้บุคลากรในภาควิชาฯ และโรงพยาบาลจุฬาฯ ยึดถือการเคารพในอาวุโสเป็นแนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการมีวัฒนธรรมการท างานท่ียึดมั่นในคุณภาพ คุณธรรมและสามัคคีเช่นเดียวกัน และปลูกฝังวัฒนธรรมการเป็นแพทย์ให้แก่นิสิตให้มีความใฝุรู้ รู้รอบ กอปรคุณธรรม และพร้อมน าสังคม

 • รายงานประเมินสถาบันฝึกอบรมฯ : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4

  4. มีการก าหนดเป้าประสงค์ แผนกลยุทธ์หรือวิธีการที่จะให้บรรลุถึงพันธกิจและวิสัยทัศน์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือที่จะให้บรรลุถึงพันธกิจและวิสัยทัศน์ ไว้ดังนี้ ด้านการเรียนการสอน

  เป้าประสงค์ แผนกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป็นภาควิชาชั้นน าและมีมาตรฐานในการผลิตบัณฑิต และ แพทย์เฉพาะทางให้มคีุณภาพและ สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

  1.จัดระบบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

  1. จ านวนนิสิตแพทย์สอบผา่นและจบการศึกษา 2. นิสิตแพทย์ในและต่างประเทศเลือกออร์โธปิดิกส์เป็นวชิาเลือกเพิ่มข้ึน 3. อัตราพึงพอใจของนิสิตแพทย์ แพทย์ประจ าบา้นและแพทย์ต่อยอด 4. เป็นสถาบนัที่แพทยป์ระจ าบา้นสมัครเข้ารับการอบรมอันดับแรก 5. ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติและแพทย์ประจ าบา้น

  2. สร้างความร่วมมือกับสถาบันแพทย์ข้างเคียง

  1. จ านวนสถาบนัแพทย์ที่เข้าร่วมการเรียนการสอนนิสิตแพทย ์2. จ านวนสถาบนัแพทย์ที่เข้าร่วมการเรียนการสอนแพทย์ประจ าบ้าน

  3. ภาควิชาฯรับอาจารย์แพทย์ที่มีคุณภาพเพิ่ม

  1. จ านวนอาจารย์ของภาควิชาฯที่เพิ่ม 2. จ านวนคร้ังที่อาจารย์เข้าร่วมประชุมนานาชาติต่อปี 3. จ านวนคร้ังของการแลกเปลีย่นดูงานระหวา่งสถาบัน

  4. พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาทุกหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล

  ร้อยละของการผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจากกรรมการผู้ตรวจทั้งภายในและภายนอก

  5. ส่งเสริมสนับสนนุกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยและสร้างแรงจงูใจให้นิสิตและบุคลากรทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม

  จ านวนกิ จกรรมที่ ป ลู กฝั ง คว ามภาคภูมิใจในคุณค่าของความเป็นไทยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อปี

  6. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต และปลูกส านึกการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  1. จ านวนชั่วโมงที่นิสิตแพทย์ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง 2. จ านวนชั่วโมงที่แพทย์ประจ าบ้านที่เรียนรู้ด้วยตนเอง

  ด้านงานวิจัย

  เป้าประสงค ์ แผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป็นสถาบันที่มีผลงานวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในระดับแนวหน้าของประเทศ

  สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล

  1. จ านวนผลงานตีพิมพ์ต่อปีของอาจารย์ในฐานะผู้วิจัยหลัก 2. จ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการโดยคณาจารย์เป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้ร่วมวิจัย 3. จ านวน RU ของภาควิชาฯ

 • รายงานประเมินสถาบันฝึกอบรมฯ : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5

  ด้านงานบริการ เป้าประสงค ์ แผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด

  เป็นภาควิชาที่ให้การบริการตรวจรักษาและผ่าตดัผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ

  1. ให้บริการรักษาผู้ปุวยทาง ออร์โธปิดิกส์ทั้งผูปุ้วยนอกและผูปุ้วยใน สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั

  1.อัตราความพึงพอใจของ ผู้ปุวยนอก 2.ระยะเวลาการรอคิวตรวจของผู้ปุวย 3.จ านวนค าร้องเรียน

  1. อัตราความพึงพอใจของ ผู้ปุวยใน 2. ระยะเวลาการรอคิวผ่าตัด 3. อัตราภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา

  2. ให้บริการด้านวชิาการในระดบัชาติและนานาชาต ิ

  1. จ านวนโครงการ workshop ระดับนานาชาต ิ2. อาจารย์ที่รบัเชิญเป็นวิทยากรระดับนานาชาต ิ3. อาจารย์ที่รบัเชิญเป็นวิทยากรระดับชาต ิ

  3. การจัดท าต าราทางออร์โธปิดกิส์ จ านวนต าราของภาควิชาฯ

  ด้านงานบริหาร เป้าประสงค ์ แผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด

  พัฒนาระบบบริหารภาควิชาอย่างมีประสิทธิภาพ

  1. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในภาควิชาฯ

  1. จ านวนคอมพิวเตอร์ของภาคฯเพียงพอในการใช้งาน 2. การใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารภาควิชาฯ 3. จ านวนคร้ังของการเรียนการสอนทางไกล

  2. เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ

  ร้อยละของบุคลากรได้รับการอบรม

  3. สร้างแรงจงูใจในการท างานของบุคลากร

  อัตราความพึงพอใจของบุคลากร

  การประเมินแผนการด าเนินงาน มีการประเมินแผนการฝึกอบรม การวิจัย การบริการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยผ่านประชุมคณะ

  กรรมบริหารภาควิชาฯ เดือนละ 1 ครั้ง และการสัมมนาภาควิชา ปีละ 1 ครั้ง โดยอาจารย์ และแพทย์ประจ าบ้านมีส่วนร่วมในการประเมินและปรับปรุงแผนการด าเนินงานในปีถัดไป

 • รายงานประเมินสถาบันฝึกอบรมฯ : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6

  5. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารของภาควิชา

 • รายงานประเมินสถาบันฝึกอบรมฯ : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7

  แผนผังองค์กรภาควิชา/ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ Organization Chart

  รายช่ือผู้บริหาร / กรรมการบริหารของภาควิชาฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

  1. หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ประธาน 2. รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ รองประธาน 3. รศ.นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย กรรมการ 4. รศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล กรรมการ 5. รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์ กรรมการ 6. รศ.นพ.ประวิทย์ กิติด ารงสุข กรรมการ 7. รศ.นพ.วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล กรรมการ 8. ผศ.นพ.ณพชาติ ลิมปพยอม กรรมการ 9. ศ.นพ.อารี ตนาวลี กรรมการและเลขานุการ

 • รายงานประเมินสถาบันฝึกอบรมฯ : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8

  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน 1. หัวหน้าภาควชิาออร์โธปิดิกส์ ประธานคณะกรรมการ 2. รศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล กรรมการ 3. รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์ กรรมการ 4. รศ.นพ.วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล กรรมการ 5. อจ.นพ.นรา จารุวังสันติ กรรมการ 6. อจ.นพ.สีหธัช งามอุโฆษ กรรมการ 7. ตัวแทน แพทย์ประจ าบ้าน ปีที่ 2 กรรมการ 8. ตัวแทน แพทย์ประจ าบ้าน ปีที่ 3 กรรมการ 9. ตัวแทน แพทย์ประจ าบ้าน ปีที่ 4 กรรมการ 10. อจ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนเงินทุนวิจัยแพทย์ประจ าบ้าน

  1. หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดกิส์ ประธานคณะกรรมการ 2. รศ.นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย กรรมการ 3. รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ กรรมการ

  4. รศ.นพ.วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล กรรมการ 5. ศ.นพ.อารี ตนาวลี กรรมการและเลขานุการ กลไกควบคุมมาตรฐานของสถาบันฝึกอบรม

  1. ภาควิชาฯ ยึดเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรมสาขาและอนุสาขาต่างๆ เกณฑ์สถาบันฝึกอบรมการขอเป็นสถาบันฝึกอบรม และการติดตามก ากับดูแลสถาบันการฝึกอบรม พ.ศ. 2552

  2. ภาควิชาฯได้น าแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Awards : TQA) ตาม นโยบายของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มายึดถือปฏิบัติ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา เมื่อครบรอบระยะเวลาแล้ว จะต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เพ่ือการรองรับกระบวนการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ ทุกปีการศึกษา 3. ภาควิชาฯได้รับการตรวจเยี่ยมประเมิน ตามกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)

  มีตัวแทนแพทย์ประจ าบ้านร่วมเป็นกรรมการ มีการแต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านเป็นกรรมการร่วมของโครงการฝึกอบรม และเข้าร่วม ประชุมเพ่ือก าหนด

  แนวทางการปฏิบัติงานและการศึกษา โดยทางคณะกรรมการฝึกอบรมมีการสอบถามถึงความต้องการของ แพทย์ประจ าบ้านว่าต้องการเรียนรู้เรื่องใดเป็นพิเศษ และทางภาควิชา ติดต่อเชิญบุคลากรที่มีความรู้มาช่วยในการบรรยายให้แก่อาจารย์ แพทย์ประจ าบ้าน

 • รายงานประเมินสถาบันฝึกอบรมฯ : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9

  มีการประเมินโครงการฝึกอบรม 1. อาจารย์มีการประเมินแพทย์ประจ าบ้านโดยอาจารย์ผู้ดูแล และมีการสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งมี การเชิญอาจารย์จากภายนอกสถาบันมาประเมินหัวข้องานวิจัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 2. ภาควิชาได้จัดให้การประเมินเนื้อหาการฝึกอบรม การร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ เช่น lecture, topic review, journal club, case conference, ward round โดยอาจารย์และแพทย์ประจ าบ้านอย่างสม่ าเสมอ 3. ภาควิชาฯ ใช้แบบประเมิน online CU-CAS ประเมินการเรียนการสอนทั้งในส่วนของแพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์ 4. ภาควิชาฯ ใช้แบบสอบถามประเมินความพอใจและประเมินการเรียนการสอนของแพทย์ประจ าบ้าน มีการปรับปรุงการฝึกอบรม (อย่างสม่ าเสมอ) โดยท าการประเมินจากอาจารย์ แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ที่จบการฝึกอบรมมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงท าให้ทราบจุดอ่อนจุดแข็งของโครงการฝึกอบรม เพ่ือน ามาปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปีตามนโยบายของมหาวิทยาลัย มีการลดและเพ่ิมรายวิชาให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน การรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน มีระบบการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน

  ภาควิชาฯ จะท าการประกาศการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของภาควิชาฯ สถาบันสมทบและผ่านทางราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องยื่นความจ านงและใบสมัครได้ที่ภาควิชาฯ จากนั้นภาควิชาจะท าการประกาศวันคัดเลือก และด าเนินการเพ่ือทดสอบทางด้านบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา, สอบสัมภาษณ์ และประกาศผลการคัดเลือกตามระยะที่ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยก าหนด

  ประวัติการท างาน การคัดเลือกจะพิจารณาจากใบสมัครจะเป็นข้อมูลขั้นพ้ืนฐาน นอกเหนือจากนั้นผู้สมัครยังต้องมีใบ Recommendation และประวัติส่วนตัว แนบมาพร้อมใบสมัคร เพ่ือประกอบการพิจารณาการคัดเลือก คณาจารย์ภาควิชาฯ จะท าการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ณ ห้องประชุมภาควิชาฯ โดยคณาจารย์จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

  ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการดูแลผู้ปุวย ทักษะการแก้ปัญหา

 • รายงานประเมินสถาบันฝึกอบรมฯ : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10

  6. หลักสูตรการฝึกอบรม

  หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา ออร์โธปิดิกส์ ตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา และราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ระยะเวลาเรียน 4 ปี

  ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ศัลยศาสตร์ทางมือ ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ศัลยศาสตร์ข้อเทียม ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด เวชศาสตร์การกีฬา หลักสูตรประกาศนียบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

  สาขาวิชา ออร์โธปิดิกส์ ประกอบด้วย รายวิชาและหน่วยกิต ดังนี้

  วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางออร์โธปิดิกส์ รหัสวิชา 3016705 2 หน่วยกิต วิชา ออร์โธปิดิกส์คลินิก 1 รหัสวิชา 3016706 4 หน่วยกิต วิชา ออร์โธปิดิกส์หัตถการ 1 รหัสวิชา 3016707 4 หน่วยกิต วิชา ความผิดปกติและโรคทางออร์โธปิดิกส์ รหัสวิชา 3016708 2 หน่วยกิต วิชา ออร์โธปิดิกส์คลินิก 2 รหัสวิชา 3016709 4 หน่วยกิต วิชา ออร์โธปิดิกส์หัตถการ 2 รหัสวิชา 3016710 4 หน่วยกิต วิชา ออร์โธปิดิกส์ก้าวหน้า รหัสวิชา 3016711 4 หน่วยกิต วิชา ศัลยศาสตร์มือ รหัสวิชา 3016712 3 หน่วยกิต วิชา ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง รหัสวิชา 3016713 3 หน่วยกิต วิชา ศัลยศาสตร์เนื้องอกที่เกี่ยวกับกระดูก รหัสวิชา 3016714 3 หน่วยกิต วิชา ศัลยศาสตร์ข้อเทียม รหัสวิชา 3016715 3 หน่วยกิต วิชา ออร์โธปิดิกส์ในเด็กและทารก รหัสวิชา 3016716 3 หน่วยกิต วิชา ออร์โธปิดิกส์เกี่ยวกับกีฬา รหัสวิชา 3016717 3 หน่วยกิต วิชา จริยธรรมกับเวชปฏิบัติ รหัสวิชา 3016721 1 หน่วยกิต วิชา ปฏิบัติการออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุ รหัสวิชา 3016722 2 หน่วยกิต วิชา เวชศาสตร์ฟื้นฟูส าหรับแพทย์ออร์โธปิดิกส์ รหัสวิชา 3016723 1 หน่วยกิต วิชา อายุรศาสตร์โรคข้อพื้นฐาน รหัสวิชา 3016724 1 หน่วยกิต วิชา โครงการพิเศษ 1 รหัสวิชา 3016718 3 หน่วยกิต วิชา โครงการพิเศษ 2 รหัสวิชา 3016719 3 หน่วยกิต

 • รายงานประเมินสถาบันฝึกอบรมฯ : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11

  7. จ านวนอาจารย์และบุคลากร

  ประเภทประเภท เพศเพศ จ านวนจ านวน ระดับการศึกษาระดับการศึกษา

  ชายชาย หญิงหญิง ปริญญาปริญญาเอกเอก

  ปริญญาปริญญาโทโท

  ปริญญาตรีปริญญาตรี ต่ ากว่าต่ ากว่าปริญญาตรีปริญญาตรี

  ข้าราชการข้าราชการ สาย ก (อาจารย์)สาย ก (อาจารย์)

  66

  00

  66(0/(0/66/0/0)*/0/0)*

  66

  00

  00

  00

  สาย ข (วิชาการ)สาย ข (วิชาการ) 00 00 00 00 00 00 00 สาย ค (ธุรการ)สาย ค (ธุรการ) 00 00 00 00 00 00 00 ลูกจ้างลูกจ้าง 00 00 00 00 00 00 00 พนักงานพนักงานมหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยั สายอาจารย์สายอาจารย์

  33

  00

  33( 1( 1/1/1/0)/1/1/0)**

  33

  00

  00

  00

  สายปฏิบัติการสายปฏิบัติการ 22 33 55 00 00 33 22 สภากาชาดไทยสภากาชาดไทย สายแพทย์สายแพทย์ 77 11 88 88 00 00 00 จ้างพิเศษจ้างพิเศษ 00 00 00 00 00 00 00 สายสนับสนุนสายสนับสนุน 22 22 44 00 11 22 11

  รวมท้ังสิ้นรวมท้ังสิ้น 2200 66 2266 1177 11 55 33 * * สัดส่วน ศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย/์ผู้ช่วยศาสตราจารย/์อาจารย์ สัดส่วน ศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย/์ผู้ช่วยศาสตราจารย/์อาจารย์ 8. อาจารย์ 8.1 สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  รายชื่อ Qualification Subspecialty 1. ศ.นพ.พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์ (อาจารย์พิเศษ)

  วุฒิบัตรฯ ผูเ้ชี่ยวชาญออร์โธปดิิกส ์Cert. British Orthopaedics, UK.

  Biomaterials, Spine, Arthroplasty

  2. ศ.นพ.ประกิต เทียนบุญ (อาจารย์พิเศษ)

  วุฒิบัตรฯ ผูเ้ชี่ยวชาญออร์โธปดิิกส ์Certificate Spine, UK.

  Spine, Arthroplasty

  3. รศ.นพ.ไพรัช ประสงค์จีน (อาจารย์พิเศษ)

  วุฒิบัตรฯ ผูเ้ชี่ยวชาญออร์โธปดิิกส ์Certificate Paediatrics, UK.

  Paediatrics Ortho

  4. ศ.นพ.อดิศร ภัทราดลูย ์ (อาจารย์พิเศษ)

  วุฒิบัตรฯ ผูเ้ชี่ยวชาญออร์โธปดิิกส ์Certificate Hand Surgery, Singapore

  Hand & Microsurgery

  5. รศ.นพ.ยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพย์ (หัวหน้าภาควิชาฯ)

  วุฒิบัตรฯ ผูเ้ชี่ยวชาญออร์โธปิดิกส ์Certificate Orthopaedics, UK.

  Spine, Arthroplasty

  6. รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน ์ วุฒิบัตรฯ ผูเ้ชี่ยวชาญออร์โธปดิิกส ์Certificate Sports Medicine, USA.

  Sports Med

  7. รศ.นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย วุฒิบัตรฯ ผูเ้ชี่ยวชาญออร์โธปดิิกส ์Certificate Spine Surgery, USA.

  Spine

  8. รศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรตัิศัยกลุ วุฒิบัตรฯ ผูเ้ชี่ยวชาญออร์โธปดิิกส ์Certificate Sports Medicine, USA.

  Sports Med

  9. รศ.นพ.วัชระ วิไลรตัน ์ วุฒิบัตรฯ ผูเ้ชี่ยวชาญออร์โธปดิิกส ์Certificate Arthroplasty, UK.

  Arthroplasty

  10. รศ.นพ.ประวิทย์ กิติด ารงสุข วุฒิบัตรฯ ผูเ้ชี่ยวชาญออร์โธปดิิกส ์Certificate Hand Surgery, Singapore

  Hand & Microsurgery

  11. ศ.นพ.อารี ตนาวล ี วุฒิบัตรฯ ผูเ้ชี่ยวชาญออร์โธปดิิกส ์Certificate in Knee Reconstruction, USA. Certificate in Adult Reconstruction Knee Surgery, USA.

  Arthroplasty,

 • รายงานประเมินสถาบันฝึกอบรมฯ : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12

  รายชื่อ Qualification Subspecialty 12. รศ.นพ.วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล วุฒิบัตรฯ ผูเ้ชี่ยวชาญออร์โธปดิิกส ์

  Certificate Spine Surgery, USA. Certificate Pediatric Orthopaedic Surgery, USA.

  Spine & Pediatric Ortho

  13. ผศ.นพ.ณพชาติ ลิมปพยอม วุฒิบัตรฯ ผูเ้ชี่ยวชาญออร์โธปดิิกส ์Certificate Pediatric Orthopaedic Surgery, USA.

  Pediatric Orthopaedics

  8.2 สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  รายชื่อ Qualification Subspecialty 1. ผศ.พิเศษ นพ.กว ี ภัทราดลูย ์ วุฒิบัตรฯ ผูเ้ชี่ยวชาญออร์โธปดิิกส ์ Hand & Microsurgery 2. อจ.นพ.สีหธัช งามอุโฆษ วุฒิบัตรฯ ผูเ้ชี่ยวชาญออร์โธปดิิกส ์ Arthroplasty 3. อจ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ วุฒิบัตรฯ ผูเ้ชี่ยวชาญออร์โธปดิิกส ์ Tumor 4. อจ.นพ. นรา จารุวังสันต ิ วุฒิบัตรฯ ผูเ้ชี่ยวชาญออร์โธปดิิกส ์ Spine 5. อจ.นพ.วีรศักดิ ์ สิงหถนัดกิจ วุฒิบัตรฯ ผูเ้ชี่ยวชาญออร์โธปดิิกส ์ Spine 6. อจ.นพ. จิรันดร ์ อภินันทน์ วุฒิบัตรฯ ผูเ้ชี่ยวชาญออร์โธปดิิกส ์ Sports Med 7. อจ.นพ. ธนะเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ วุฒิบัตรฯ ผูเ้ชี่ยวชาญออร์โธปดิิกส ์ Sports Med 8. อจ.พญ.พัชราภา โอสธีรกลุ วุฒิบัตรฯ ผูเ้ชี่ยวชาญออร์โธปดิิกส ์ Paediatrics Orthopaedics

  8.3 สังกัด ทวิสังกัด

  รายชื่อ Qualification Subspecialty 1. อจ.นพ.ชูเกียรติ เฉลมิพันธ์พิพัฒน์ วุฒิบัตรฯ ผูเ้ชี่ยวชาญออร์โธปดิิกส ์ Spine 2. อจ.นพ.วรวรรธน ์ ลิ้มทองกุล วุฒิบัตรฯ ผูเ้ชี่ยวชาญออร์โธปดิิกส ์ Trauma

 • 9. ตารางการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน ของแพทย์ประจ าบ้าน 9.1 ตารางการเรียนการสอน

  เวลา วัน

  7.30-8.30 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00

  วันจันทร ์

  Friday, Saturday & Sunday's Emergency Cases Review. Last Week Interesting Cases Review (อยา่งน้อยต้องมวีันละ 4 cases ) (Present case ละ 10 นาที แล้ว Discuss 5 นาที)

  Arthroplasty Club

  วันอังคาร

  Topics Review Spine (ทุกวันคู่ ) Hand & Microsurgery (ทุกวันคี่)

  Spine Topic Review & Journal Club

  Hand Journal Club

  วันพุธ

  Topics Review Arthroplasty & Sport's Medicine (ทุกวันคู)่ Pediatric & Tumor (ทุกวันคี่)

  วันพฤหัส

  Trauma Conference (1st week, 3rd week,&5th week) Specialty Case Conference เรียง Specialty ไป (2nd week) Morbidity & Mortality Conference (4th week)

  Inter-hospital

  Conference by RCOST

  Dinner’s Talk 18.00-20.00

  วันศุกร ์

  Staff Lecture Journal Club 5 Topics (1st week) Research Methodology (เป็นครัง้คราว)

  Pediatric Journal Club

  Sport’s Medicine Topic Review & Journal Club

  Chula-Lerdsin Spine Conference (1st week)

  Spine Radiology

  Tomour Club

 • 9.2 ตารางการปฏิบัติงานแพทย์ประจ าบ้าน

  วัน O1 O2 O3 O4 O5

  จันทร์ O.P.D. เวร O.R. O.R. Round ward Round ward

  E.R. อังคาร Round ward E.R.

  O.P.D. เวร Round ward O.R. O.R.

  พุธ O.R. Round ward E.R. O.P.D.

  เวร O.R. Round ward

  พฤหัสบด ี O.R. Round ward Round ward E.R. O.P.D.

  เวร O.R.

  ศุกร์ Round ward O.R. O.R. Round ward E.R. O.P.D.

  เวร

  O.P.D. ตรวจผู้ป่วยนอกและรับปรึกษาภายในโรงพยาบาลในเวลาราชการ ตั้งแต่ 8.00-12.00 น. ตึก ภปร. ชั้น 5 O.R. ผ่าตัดปกติ ตึกมงกุฎ-เพชรรัตน์ ชั้น 4 เวร รับปรึกษาทั้งท่ีฝ่ายฉุกเฉิน และภายในโรงพยาบาล ตั้งแต่เวลา 12.00-8.00 น. ของวันรุ่งขึ้น E.R. รับปรึกษาฝ่ายฉุกเฉิน ตั้งแต่เวลา 8.00-12.00 น. ใช้ห้องผ่าตัด ตึก ภปร.ชั้น 5

  9.3 ตารางการออกตรวจและท าผ่าตัดของอาจารย์

  วัน O1 O2 O3 O4 O5

  จันทร์

  O.P.D.

  O.R.

  O.R. OPD คลินิก Clubfoot

  OPD คลินิก Spine

  อังคาร

  สอน

  O.P.D.

  -

  O.R.

  O.R.

  พุธ

  O.R. OPD

  คลินิก ข้อเทียม OPD

  คลินิก Trauma

  O.R.

  -

  พฤหัสบด ี

  O.R.

  -

  สอน

  O.P.D.

  O.R.

  ศุกร์

  -

  O.R.

  O.R.

  สอน OPD คลินิก Tumor

 • รายงานประเมินสถาบันฝึกอบรมฯ : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15

  10. ผลงานวิจัยของอาจารย์ ผลงานวิจัย ปี พ.ศ.2553

  1. Anthropometric measurements of knee joints in Thai population: Correlation to the sizing of current knee prostheses. Chaiyos Chaichankul , Aree Tanavalee , Pibul Itiravivong. 2010. 2. Comparing anterior cervical fusino using titanium cage with hydroxyapatite and with autograft. Tienboon P. ISSN 19057415 ; Asian Biomedicine. 2010. 3. Comparable clinical outcomes between glucosamine sulfate-potassium chloride and glucosamine sulfate sodium chloride in patients with mild and moderate knee osteoarthritis : A randomized, double-blind study. Wangroongsub, Y., Tanavalee, A., Wilairatana, V., Ngarmukos, S. 2010 Journal of the Medical Association of Thailand 93 (7), pp. 805-811. ISSN 1252208. 4. Dickkopf-1 (Dkk-1) in plasma and synovial fluid is inversely correlated with radiographic severity of knee osteoarthritis patients. Honsawek, S., Tanavalee, A., Yuktanandana, P., Ngarmukos, S., Saetan, N., Tantavisut, S. 2010 BMC Musculoskeletal Disorders , pp. 257 ISSN 14712474 5. Evaluation of a rapid assay for detection of IgM antibodies to Chikungunya. Rianthavorn, P., Wuttirattanakowit, N., Prianantathavorn, K., Limpaphayom, N., Theamboonlers, A., Poovorawan, Y. 2010 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 41 (1), pp. 92-96 ISSN : 1251562. 6. High-flexion TKA in patients with a minimum of 120 degrees of pre-operative knee flexion: outcomes at six years of follow-up. Tanavalee, A., Ngarmukos, S., Tantavisut, S., Limtrakul, A. 2010 International Orthopaedics , pp. 1-6. 7. Magnetic resonance imaging in the evaluation of meniscal tear. Numkarunarunrote, N.,

  Sanpatchayapong, A., Yuktanandana, P., Kuptniratsaikul, S. 2010 Asian Biomedicine 4 (2), pp. 215-222 ISSN 19057415. 8. Relationship of serum IL-6, C-reactive protein, erythrocyte sedimentation rate, and knee skin temperature after total knee arthroplasty: a prospective study. Honsawek, S., Deepaisarnsakul, B., Tanavalee, A., Sakdinakiattikoon, M., Ngarmukos, S., Preativatanyou, K., Bumrungpanichthaworn, P. 2010 International Orthopaedics , pp. 1-5. 9. Rod stiffness effect on adjacent segmental degeneration : A compartive long-term study. Tienboon P. Jaruwangsanti N. : Asian Biomedicine. ISSN 19057415 Asian Biomedicine. 2010. 10. The early results of gender-specific total knee arthroplasty in Thai patients.

  Tanavalee, A., Rojpornpradit, T., Khumrak, S., Ngarmukos, S. 2010 Knee. 11. The entire genome sequence of hepatitis e virus genotype 3 isolated from a patient with neuralgic amyotrophy. Rianthavorn, P., Thongmee, C., Limpaphayom, N., Komolmit, P., The amboonlers, A., Poovorawan, Y. 2010 Scandinavian Journal of Infectious Diseases 42 (5), pp. 395-400. ISSN 365548.

 • รายงานประเมินสถาบันฝึกอบรมฯ : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16

  ผลงานวิจัย ปี พ.ศ.2554 1. A comparison between the effects of the walking exercise with and without weighted

  vests on bone resorption and health-related physical fitness in the working women. Tantiwiboonchai N, Kritpet T, Yuktanandana P. J Med Assoc Thai. 2011 Oct;94 Suppl 5:S24-30. PMID: 22338922.

  2. Anthropometric measurements of knee joints in Thai population: correlation to the sizing of current knee prostheses. Chaichankul C, Tanavalee A, Itiravivong P. Knee. 2011 Jan;18(1):5-10. Epub 2010 Feb 4. PMID: 20133135 .

  3. Association between matrix metalloproteinase-3 polymorphism and anterior cruciate ligament ruptures. Malila S, Yuktanandana P, Saowaprut S, Jiamjarasrangsi W, Honsawek S. Genet Mol Res. 2011 Oct 31;10(4):4158-65. PMID: 2205798.

  4. Association of plasma and synovial fluid interferon-? inducible protein-10 with radiographic severity in knee osteoarthritis. Saetan N, Honsawek S, Tanavalee A, Tantavisut S, Yuktanandana P, Parkpian V. Clin Biochem. 2011 Oct;44(14-15):1218-22. Epub 2011 Jul 27. PMID: 21819974.

  5. Association of the IL-6 -174G/C gene polymorphism with knee osteoarthritis in a Thai population. Honsawek S, Deepaisarnsakul B, Tanavalee A, Yuktanandana P, Bumrungpanichthaworn P, Malila S, Saetan N. Genet Mol Res. 2011;10(3):1674-80. PMID: 21863560.

  6. High-flexion TKA in patients with a minimum of 120 degrees of pre-operative knee flexion: outcomes at six years of follow-up. Tanavalee A, Ngarmukos S, Tantavisut S, Limtrakul A. Int Orthop. 2011 Sep;35(9):1321-6. Epub 2010 Oct 24. PMID: 20972786.

  7. Inflammation related to synovectomy during total knee replacement in patients with primary osteoarthritis: A prospective, randomised study. Tanavalee A, Honsawek S, Rojpornpradit T, Sakdinakiattikoon M, Ngarmukos S. J Bone Joint Surg Br. 2011 Aug;93(8):1065-70. PMID: 21768630.

  8. Proximal phalanx injection for trigger finger: randomized controlled trial. Pataradool K, Buranapuntaruk T. Hand Surg. 2011;16(3):313-7. PMID: 22072466.

  9. Relationship of serum IL-6, C-reactive protein, erythrocyte sedimentation rate, and knee skin temperature after total knee arthroplasty: a prospective study. Honsawek S, Deepaisarnsakul B, Tanavalee A,

  10. Single-row repair versus double-row repair of full-thickness rotator cuff tears. Prasathaporn N, Kuptniratsaikul S, Kongrukgreatiyos K. Arthroscopy. 2011 Jul;27(7):978-85. Review. PMID: 21693349.

  11. Surgical technique: Lower limb-length equalization by periosteal stripping and periosteal division. Limpaphayom N, Prasongchin P. Clin Orthop Relat Res. 2011 Nov;469(11):3181-9. Epub 2011 Aug 10. PMID: 21830168.

  12. The early results of gender-specific total knee arthroplasty in Thai patients. Tanavalee A, Rojpornpradit T, Khumrak S, Ngarmukos S. Knee. 2011 Dec;18(6):483-7. Epub 2010 Oct 30. Erratum in: Knee. 2012 Jun;19(3):227. PMID: 21041089 .

  http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84858046435&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=A%2Bcomparison%2Bbetween%2Bthe%2Beffects%2Bof%2Bthe%2Bwalking%2Bexercise%2Bwith%2Band%2Bwithout%2Bweighted%2Bvests%2Bon%2Bbone%2Bresorption%2Band%2Bhealth-related%2Bphysical%2Bfitness%2Bin%2Bthe%2Bworking%2Bwomen&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a490&sot=b&sdt=b&sl=179&s=TITLE-ABS-KEY%28A%2Bcomparison%2Bbetween%2Bthe%2Beffects%2Bof%2Bthe%2Bwalking%2Bexercise%2Bwith%2Band%2Bwithout%2Bweighted%2Bvests%2Bon%2Bbone%2Bresorption%2Band%2Bhealth-related%2Bphysical%2Bfitness%2Bin%2Bthe%2Bworking%2Bwomen%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(A%20comparison%20between%20the%20effects%20of%20the%20walking%20exercise%20with%20and%20without%20weighted%20vests%20on%20bone%20resorption%20and%20health-related%20physical%20fitness%20in%20the%20working%20women)http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84858046435&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=A%2Bcomparison%2Bbetween%2Bthe%2Beffects%2Bof%2Bthe%2Bwalking%2Bexercise%2Bwith%2Band%2Bwithout%2Bweighted%2Bvests%2Bon%2Bbone%2Bresorption%2Band%2Bhealth-related%2Bphysical%2Bfitness%2Bin%2Bthe%2Bworking%2Bwomen&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a490&sot=b&sdt=b&sl=179&s=TITLE-ABS-KEY%28A%2Bcomparison%2Bbetween%2Bthe%2Beffects%2Bof%2Bthe%2Bwalking%2Bexercise%2Bwith%2Band%2Bwithout%2Bweighted%2Bvests%2Bon%2Bbone%2Bresorption%2Band%2Bhealth-related%2Bphysical%2Bfitness%2Bin%2Bthe%2Bworking%2Bwomen%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(A%20comparison%20between%20the%20effects%20of%20the%20walking%20exercise%20with%20and%20without%20weighted%20vests%20on%20bone%20resorption%20and%20health-related%20physical%20fitness%20in%20the%20working%20women)http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-78649903550&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Anthropometric%2Bmeasurements%2Bof%2Bknee%2Bjoints%2Bin%2BThai%2Bpopulation%3a%2Bcorrelation%2Bto%2Bthe%2Bsizing%2Bof%2Bcurrent%2Bknee%2Bprostheses&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a530&sot=b&sdt=b&sl=130&s=TITLE-ABS-KEY%28Anthropometric%2Bmeasurements%2Bof%2Bknee%2Bjoints%2Bin%2BThai%2Bpopulation%3a%2Bcorrelation%2Bto%2Bthe%2Bsizing%2Bof%2Bcurrent%2Bknee%2Bprostheses%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(Anthropometric%20measurements%20of%20knee%20joints%20in%20Thai%20population:%20correlation%20to%20the%20sizing%20of%20current%20knee%20prostheses)http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-78649903550&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Anthropometric%2Bmeasurements%2Bof%2Bknee%2Bjoints%2Bin%2BThai%2Bpopulation%3a%2Bcorrelation%2Bto%2Bthe%2Bsizing%2Bof%2Bcurrent%2Bknee%2Bprostheses&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a530&sot=b&sdt=b&sl=130&s=TITLE-ABS-KEY%28Anthropometric%2Bmeasurements%2Bof%2Bknee%2Bjoints%2Bin%2BThai%2Bpopulation%3a%2Bcorrelation%2Bto%2Bthe%2Bsizing%2Bof%2Bcurrent%2Bknee%2Bprostheses%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(Anthropometric%20measurements%20of%20knee%20joints%20in%20Thai%20population:%20correlation%20to%20the%20sizing%20of%20current%20knee%20prostheses)http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84866787191&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Association%2Bbetween%2Bmatrix%2Bmetalloproteinase-3%2Bpolymorphism%2Band%2Banterior%2Bcruciate%2Bligament%2Bruptures&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a590&sot=b&sdt=b&sl=114&s=TITLE-ABS-KEY%28Association%2Bbetween%2Bmatrix%2Bmetalloproteinase-3%2Bpolymorphism%2Band%2Banterior%2Bcruciate%2Bligament%2Bruptures%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(Association%20between%20matrix%20metalloproteinase-3%20polymorphism%20and%20anterior%20cruciate%20ligament%20ruptures)http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84866787191&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Association%2Bbetween%2Bmatrix%2Bmetalloproteinase-3%2Bpolymorphism%2Band%2Banterior%2Bcruciate%2Bligament%2Bruptures&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a590&sot=b&sdt=b&sl=114&s=TITLE-ABS-KEY%28Association%2Bbetween%2Bmatrix%2Bmetalloproteinase-3%2Bpolymorphism%2Band%2Banterior%2Bcruciate%2Bligament%2Bruptures%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(Association%20between%20matrix%20metalloproteinase-3%20polymorphism%20and%20anterior%20cruciate%20ligament%20ruptures)http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-80052957256&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Association%2Bof%2Bplasma%2Band%2Bsynovial%2Bfluid%2Binterferon-%ce%b3%2Binducible%2Bprotein-10%2Bwith%2Bradiographic%2Bseverity%2Bin%2Bknee%2Bosteoarthritis&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a620&sot=b&sdt=b&sl=139&s=TITLE-ABS-KEY%28Association%2Bof%2Bplasma%2Band%2Bsynovial%2Bfluid%2Binterferon-%ce%b3%2Binducible%2Bprotein-10%2Bwith%2Bradiographic%2Bseverity%2Bin%2Bknee%2Bosteoarthritis%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(Association%20of%20plasma%20and%20synovial%20fluid%20interferon-%CE%B3%20inducible%20protein-10%20with%20radiographic%20severity%20in%20knee%20osteoarthritis)http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-80052957256&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Association%2Bof%2Bplasma%2Band%2Bsynovial%2Bfluid%2Binterferon-%ce%b3%2Binducible%2Bprotein-10%2Bwith%2Bradiographic%2Bseverity%2Bin%2Bknee%2Bosteoarthritis&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a620&sot=b&sdt=b&sl=139&s=TITLE-ABS-KEY%28Association%2Bof%2Bplasma%2Band%2Bsynovial%2Bfluid%2Binterferon-%ce%b3%2Binducible%2Bprotein-10%2Bwith%2Bradiographic%2Bseverity%2Bin%2Bknee%2Bosteoarthritis%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(Association%20of%20plasma%20and%20synovial%20fluid%20interferon-%CE%B3%20inducible%20protein-10%20with%20radiographic%20severity%20in%20knee%20osteoarthritis)http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-80955124647&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=gene%2Bpolymorphism%2Bwith%2Bknee%2Bosteoarthritis%2Bin%2Ba%2BThai%2Bpopulation&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a770&sot=b&sdt=b&sl=78&s=TITLE-ABS-KEY%28gene%2Bpolymorphism%2Bwith%2Bknee%2Bosteoarthritis%2Bin%2Ba%2BThai%2Bpopulation%29&relpos=1&relpos=1&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(gene%20polymorphism%20with%20knee%20osteoarthritis%20in%20a%20Thai%20population)http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-80955124647&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=gene%2Bpolymorphism%2Bwith%2Bknee%2Bosteoarthritis%2Bin%2Ba%2BThai%2Bpopulation&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a770&sot=b&sdt=b&sl=78&s=TITLE-ABS-KEY%28gene%2Bpolymorphism%2Bwith%2Bknee%2Bosteoarthritis%2Bin%2Ba%2BThai%2Bpopulation%29&relpos=1&relpos=1&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(gene%20polymorphism%20with%20knee%20osteoarthritis%20in%20a%20Thai%20population)http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-80655149582&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=High-flexion%2BTKA%2Bin%2Bpatients%2Bwith%2Ba%2Bminimum%2Bof%2B120%2Bdegrees%2Bof%2Bpre-operative%2Bknee%2Bflexion%3a%2Boutcomes%2Bat%2Bsix%2Byears%2Bof%2Bfollow-up&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a840&sot=b&sdt=b&sl=139&s=TITLE-ABS-KEY%28High-flexion%2BTKA%2Bin%2Bpatients%2Bwith%2Ba%2Bminimum%2Bof%2B120%2Bdegrees%2Bof%2Bpre-operative%2Bknee%2Bflexion%3a%2Boutcomes%2Bat%2Bsix%2Byears%2Bof%2Bfollow-up%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(High-flexion%20TKA%20in%20patients%20with%20a%20minimum%20of%20120%20degrees%20of%20pre-operative%20knee%20flexion:%20outcomes%20at%20six%20years%20of%20follow-up)http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-80655149582&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=High-flexion%2BTKA%2Bin%2Bpatients%2Bwith%2Ba%2Bminimum%2Bof%2B120%2Bdegrees%2Bof%2Bpre-operative%2Bknee%2Bflexion%3a%2Boutcomes%2Bat%2Bsix%2Byears%2Bof%2Bfollow-up&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a840&sot=b&sdt=b&sl=139&s=TITLE-ABS-KEY%28High-flexion%2BTKA%2Bin%2Bpatients%2Bwith%2Ba%2Bminimum%2Bof%2B120%2Bdegrees%2Bof%2Bpre-operative%2Bknee%2Bflexion%3a%2Boutcomes%2Bat%2Bsix%2Byears%2Bof%2Bfollow-up%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(High-flexion%20TKA%20in%20patients%20with%20a%20minimum%20of%20120%20degrees%20of%20pre-operative%20knee%20flexion:%20outcomes%20at%20six%20years%20of%20follow-up)http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-79960621620&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Inflammation%2Brelated%2Bto%2Bsynovectomy%2Bduring%2Btotal%2Bknee%2Breplacement%2Bin%2Bpatients%2Bwith%2Bprimary%2Bosteoarthritis&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a900&sot=b&sdt=b&sl=120&s=TITLE-ABS-KEY%28Inflammation%2Brelated%2Bto%2Bsynovectomy%2Bduring%2Btotal%2Bknee%2Breplacement%2Bin%2Bpatients%2Bwith%2Bprimary%2Bosteoarthritis%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(Inflammation%20related%20to%20synovectomy%20during%20total%20knee%20replacement%20in%20patients%20with%20primary%20osteoarthritis)http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-79960621620&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Inflammation%2Brelated%2Bto%2Bsynovectomy%2Bduring%2Btotal%2Bknee%2Breplacement%2Bin%2Bpatients%2Bwith%2Bprimary%2Bosteoarthritis&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a900&sot=b&sdt=b&sl=120&s=TITLE-ABS-KEY%28Inflammation%2Brelated%2Bto%2Bsynovectomy%2Bduring%2Btotal%2Bknee%2Breplacement%2Bin%2Bpatients%2Bwith%2Bprimary%2Bosteoarthritis%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(Inflammation%20related%20to%20synovectomy%20during%20total%20knee%20replacement%20in%20patients%20with%20primary%20osteoarthritis)http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84858401080&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Proximal%2Bphalanx%2Binjection%2Bfor%2Btrigger%2Bfinger%3a%2Brandomized%2Bcontrolled%2Btrial&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a930&sot=b&sdt=b&sl=89&s=TITLE-ABS-KEY%28Proximal%2Bphalanx%2Binjection%2Bfor%2Btrigger%2Bfinger%3a%2Brandomized%2Bcontrolled%2Btrial%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(Proximal%20phalanx%20injection%20for%20trigger%20finger:%20randomized%20controlled%20trial)http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-78751605780&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Relationship%2Bof%2Bserum%2BIL-6%2c%2BC-reactive%2Bprotein%2c%2Berythrocyte%2Bsedimentation%2Brate%2c%2Band%2Bknee%2Bskin%2Btemperature%2Bafter%2Btotal%2Bknee%2Barthroplasty%3a%2Ba%2Bprospective%2Bstudy&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a960&sot=b&sdt=b&sl=171&s=TITLE-ABS-KEY%28Relationship%2Bof%2Bserum%2BIL-6%2c%2BC-reactive%2Bprotein%2c%2Berythrocyte%2Bsedimentation%2Brate%2c%2Band%2Bknee%2Bskin%2Btemperature%2Bafter%2Btotal%2Bknee%2Barthroplasty%3a%2Ba%2Bprospective%2Bstudy%29&relpos=2&relpos=2&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(Relationship%20of%20serum%20IL-6,%20C-reactive%20protein,%20erythrocyte%20sedimentation%20rate,%20and%20knee%20skin%20temperature%20after%20total%20knee%20arthroplasty:%20a%20prospective%20study)http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-78751605780&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Relationship%2Bof%2Bserum%2BIL-6%2c%2BC-reactive%2Bprotein%2c%2Berythrocyte%2Bsedimentation%2Brate%2c%2Band%2Bknee%2Bskin%2Btemperature%2Bafter%2Btotal%2Bknee%2Barthroplasty%3a%2Ba%2Bprospective%2Bstudy&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a960&sot=b&sdt=b&sl=171&s=TITLE-ABS-KEY%28Relationship%2Bof%2Bserum%2BIL-6%2c%2BC-reactive%2Bprotein%2c%2Berythrocyte%2Bsedimentation%2Brate%2c%2Band%2Bknee%2Bskin%2Btemperature%2Bafter%2Btotal%2Bknee%2Barthroplasty%3a%2Ba%2Bprospective%2Bstudy%29&relpos=2&relpos=2&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(Relationship%20of%20serum%20IL-6,%20C-reactive%20protein,%20erythrocyte%20sedimentation%20rate,%20and%20knee%20skin%20temperature%20after%20total%20knee%20arthroplasty:%20a%20prospective%20study)

 • รายงานประเมินสถาบันฝึกอบรมฯ : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 17

  13. Visual inspection with acetic acid for detection of high grade lesion in atypical squamous cells and low grade squamous intraepithelial lesions from cervical Pap smear. Pothisuwan M, Pataradool K, Tangjitgamol S, Srijaipracharoen S, Manusirivithaya S, Thawaramorn T. J Gynecol Oncol. 2011 Sep;22(3):145-51. Epub 2011 Sep 28. PMID: 21998756.

  ผลงานวิจัย ปี พ.ศ.2555

  1. A Prospective Study Comparing Mobile-bearing versus Fixed-bearing Type in Total Knee Arthroplasty Using the Free-Hand-Cutting Technique. Tienboon P, Jaruwangsanti N. J Med Assoc Thai Vol. 95 Suppl. 10 2012. S165.

  2. A radiographic analysis of degenerative spondylolisthesis at the L4-5 level: Clinical article. Anderson DG, Limthongkul W, Sayadipour A, Kepler CK, Harrop JS, Maltenfort M, Vaccaro AR, Hilibrand A, Rihn JA, Albert TJ. J Neurosurg Spine. 2012 Feb;16(2):130-4. Epub 2011 Nov 25. PMID:22117143.

  3. Anatomical relationships of the anterior blood vessels to the lower lumbar intervertebral discs: Analysis based on magnetic resonance imaging of patients in the prone position. Vaccaro AR, Kepler CK, Rihn JA, Suzuki H, Ratliff JK, Harrop JS, Morrison WB, Limthongkul W, Albert TJ. J Bone Joint Surg Am. 2012 Jun 20;94(12):1088-94. PMID:22717827.

  4. Association of MMP-3 (-1612 5A/6A) polymorphism with knee osteoarthritis in Thai population. Honsawek S, Malila S, Yuktanandana P, Tanavalee A, Deepaisarnsakul B, Parvizi J. Rheumatol Int. 2012 Mar 29. PMID:22457004.

  5. Cervical Laminectomy Width and Spinal Cord Drift Are Risk Factors for Postoperative C5 Palsy. Radcliff KE, Limthongkul W, Kepler CK, Sidhu GD, Anderson DG, Rihn JA, Hilibrand AS, Vaccaro AR, Albert TJ. J Spinal Disord Tech. 2012 Mar 20. PMID:22425890.

  6. Correlation between plasma and synovial fluid basic fibroblast growth factor with radiographic severity in primary knee osteoarthritis. Honsawek S, Yuktanandana P, Tanavalee A, Saetan N, Anomasiri W, Parkpian V. Int Orthop. 2012 May;36(5):981-5. Epub 2011 Dec 16. PMID:22173563.

  7. Covalent attachment of P15 peptide to titanium surfaces enhances cell attachment, spreading, and osteogenic gene expression. Liu Q, Limthongkul W, Sidhu G, Zhang J, Vaccaro A, Shenck R, Hickok N, Shapiro I, Freeman T. J Orthop Res. 2012 Apr 13. doi: 10.1002/jor.22116. PMID: 22504956.

  8. Gap changes after popliteus-tendon resection in PS-TKA: A cadaveric study in Thai female knees. Tantavisut, S., Tanavalee, A., Ngarmukos, S., Limtrakul, A., Wilairatana, V., Wangroongsub, Y. Knee 19 (5) , pp. 597-600

  9. Plasma and synovial fluid connective tissue growth factor levels are correlated with disease severity in patients with knee osteoarthritis. Honsawek S, Yuktanandana P, Tanavalee A, Chirathaworn C, Anomasiri W, Udomsinprasert W, Saetan N, Suantawee T, Tantavisut S. Biomarkers. 2012 Jun;17(4):303-8. Epub 2012 Mar 15. PMID:22416876.

  http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84863410287&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=A%2Bradiographic%2Banalysis%2Bof%2Bdegenerative%2Bspondylolisthesis%2Bat%2Bthe%2BL4-5%2Blevel&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a20&sot=b&sdt=b&sl=90&s=TITLE-ABS-KEY%28A%2Bradiographic%2Banalysis%2Bof%2Bdegenerative%2Bspondylolisthesis%2Bat%2Bthe%2BL4-5%2Blevel%29&relpos=1&relpos=1&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(A%20radiographic%20analysis%20of%20degenerative%20spondylolisthesis%20at%20the%20L4-5%20level)http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84863410287&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=A%2Bradiographic%2Banalysis%2Bof%2Bdegenerative%2Bspondylolisthesis%2Bat%2Bthe%2BL4-5%2Blevel&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a20&sot=b&sdt=b&sl=90&s=TITLE-ABS-KEY%28A%2Bradiographic%2Banalysis%2Bof%2Bdegenerative%2Bspondylolisthesis%2Bat%2Bthe%2BL4-5%2Blevel%29&relpos=1&relpos=1&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(A%20radiographic%20analysis%20of%20degenerative%20spondylolisthesis%20at%20the%20L4-5%20level)http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84863566114&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Anatomical%2Brelationships%2Bof%2Bthe%2Banterior%2Bblood%2Bvessels%2Bto%2Bthe%2Blower%2Blumbar%2Bintervertebral%2Bdiscs%3a%2Banalysis%2Bbased%2Bon%2Bmagnetic%2Bresonance%2Bimaging%2Bof%2Bpatients%2Bin%2Bthe%2Bprone%2Bposition&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a70&sot=b&sdt=b&sl=190&s=TITLE-ABS-KEY%28Anatomical%2Brelationships%2Bof%2Bthe%2Banterior%2Bblood%2Bvessels%2Bto%2Bthe%2Blower%2Blumbar%2Bintervertebral%2Bdiscs%3a%2Banalysis%2Bbased%2Bon%2Bmagnetic%2Bresonance%2Bimaging%2Bof%2Bpatients%2Bin%2Bthe%2Bprone%2Bposition%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28Anatomical%20relationships%20of%20the%20anterior%20blood%20vessels%20to%20the%20lower%20lumbar%20intervertebral%20discs:%20analysis%20based%20on%20magnetic%20resonance%20imaging%20of%20patients%20in%20the%20prone%20position%29http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84863566114&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Anatomical%2Brelationships%2Bof%2Bthe%2Banterior%2Bblood%2Bvessels%2Bto%2Bthe%2Blower%2Blumbar%2Bintervertebral%2Bdiscs%3a%2Banalysis%2Bbased%2Bon%2Bmagnetic%2Bresonance%2Bimaging%2Bof%2Bpatients%2Bin%2Bthe%2Bprone%2Bposition&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a70&sot=b&sdt=b&sl=190&s=TITLE-ABS-KEY%28Anatomical%2Brelationships%2Bof%2Bthe%2Banterior%2Bblood%2Bvessels%2Bto%2Bthe%2Blower%2Blumbar%2Bintervertebral%2Bdiscs%3a%2Banalysis%2Bbased%2Bon%2Bmagnetic%2Bresonance%2Bimaging%2Bof%2Bpatients%2Bin%2Bthe%2Bprone%2Bposition%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28Anatomical%20relationships%20of%20the%20anterior%20blood%20vessels%20to%20the%20lower%20lumbar%20intervertebral%20discs:%20analysis%20based%20on%20magnetic%20resonance%20imaging%20of%20patients%20in%20the%20prone%20position%29http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84863566114&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Anatomical%2Brelationships%2Bof%2Bthe%2Banterior%2Bblood%2Bvessels%2Bto%2Bthe%2Blower%2Blumbar%2Bintervertebral%2Bdiscs%3a%2Banalysis%2Bbased%2Bon%2Bmagnetic%2Bresonance%2Bimaging%2Bof%2Bpatients%2Bin%2Bthe%2Bprone%2Bposition&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a70&sot=b&sdt=b&sl=190&s=TITLE-ABS-KEY%28Anatomical%2Brelationships%2Bof%2Bthe%2Banterior%2Bblood%2Bvessels%2Bto%2Bthe%2Blower%2Blumbar%2Bintervertebral%2Bdiscs%3a%2Banalysis%2Bbased%2Bon%2Bmagnetic%2Bresonance%2Bimaging%2Bof%2Bpatients%2Bin%2Bthe%2Bprone%2Bposition%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28Anatomical%20relationships%20of%20the%20anterior%20blood%20vessels%20to%20the%20lower%20lumbar%20intervertebral%20discs:%20analysis%20based%20on%20magnetic%20resonance%20imaging%20of%20patients%20in%20the%20prone%20position%29http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84858815322&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=polymorphism%2Bwith%2Bknee%2Bosteoarthritis%2Bin%2BThai%2Bpopulation&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a180&sot=b&sdt=b&sl=71&s=TITLE-ABS-KEY%28polymorphism%2Bwith%2Bknee%2Bosteoarthritis%2Bin%2BThai%2Bpopulation%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(polymorphism%20with%20knee%20osteoarthritis%20in%20Thai%20population)http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84858815322&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=polymorphism%2Bwith%2Bknee%2Bosteoarthritis%2Bin%2BThai%2Bpopulation&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a180&sot=b&sdt=b&sl=71&s=TITLE-ABS-KEY%28polymorphism%2Bwith%2Bknee%2Bosteoarthritis%2Bin%2BThai%2Bpopulation%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(polymorphism%20with%20knee%20osteoarthritis%20in%20Thai%20population)http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84858111711&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Cervical%2BLaminectomy%2BWidth%2Band%2BSpinal%2BCord%2BDrift%2BAre%2BRisk%2BFactors%2Bfor%2BPostoperative%2BC5%2BPalsy&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a250&sot=b&sdt=b&sl=107&s=TITLE-ABS-KEY%28Cervical%2BLaminectomy%2BWidth%2Band%2BSpinal%2BCord%2BDrift%2BAre%2BRisk%2BFactors%2Bfor%2BPostoperative%2BC5%2BPalsy%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(Cervical%20Laminectomy%20Width%20and%20Spinal%20Cord%20Drift%20Are%20Risk%20Factors%20for%20Postoperative%20C5%20Palsy)http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84858111711&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Cervical%2BLaminectomy%2BWidth%2Band%2BSpinal%2BCord%2BDrift%2BAre%2BRisk%2BFactors%2Bfor%2BPostoperative%2BC5%2BPalsy&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a250&sot=b&sdt=b&sl=107&s=TITLE-ABS-KEY%28Cervical%2BLaminectomy%2BWidth%2Band%2BSpinal%2BCord%2BDrift%2BAre%2BRisk%2BFactors%2Bfor%2BPostoperative%2BC5%2BPalsy%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(Cervical%20Laminectomy%20Width%20and%20Spinal%20Cord%20Drift%20Are%20Risk%20Factors%20for%20Postoperative%20C5%20Palsy)http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84863777207&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Correlation%2Bbetween%2Bplasma%2Band%2Bsynovial%2Bfluid%2Bbasic%2Bfibroblast%2Bgrowth%2Bfactor%2Bwith%2Bradiographic%2Bseverity%2Bin%2Bprimary%2Bknee%2Bosteoarthritis&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a290&sot=b&sdt=b&sl=149&s=TITLE-ABS-KEY%28Correlation%2Bbetween%2Bplasma%2Band%2Bsynovial%2Bfluid%2Bbasic%2Bfibroblast%2Bgrowth%2Bfactor%2Bwith%2Bradiographic%2Bseverity%2Bin%2Bprimary%2Bknee%2Bosteoarthritis%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(Correlation%20between%20plasma%20and%20synovial%20fluid%20basic%20fibroblast%20growth%20factor%20with%20radiographic%20severity%20in%20primary%20knee%20osteoarthritis)http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84863777207&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Correlation%2Bbetween%2Bplasma%2Band%2Bsynovial%2Bfluid%2Bbasic%2Bfibroblast%2Bgrowth%2Bfactor%2Bwith%2Bradiographic%2Bseverity%2Bin%2Bprimary%2Bknee%2Bosteoarthritis&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a290&sot=b&sdt=b&sl=149&s=TITLE-ABS-KEY%28Correlation%2Bbetween%2Bplasma%2Band%2Bsynovial%2Bfluid%2Bbasic%2Bfibroblast%2Bgrowth%2Bfactor%2Bwith%2Bradiographic%2Bseverity%2Bin%2Bprimary%2Bknee%2Bosteoarthritis%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(Correlation%20between%20plasma%20and%20synovial%20fluid%20basic%20fibroblast%20growth%20factor%20with%20radiographic%20severity%20in%20primary%20knee%20osteoarthritis)http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84865458731&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Covalent%2Battachment%2Bof%2BP15%2Bpeptide%2Bto%2Btitanium%2Bsurfaces%2Benhances%2Bcell%2Battachment%2c%2Bspreading%2c%2Band%2Bosteogenic%2Bgene%2Bexpression&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a340&sot=b&sdt=b&sl=138&s=TITLE-ABS-KEY%28Covalent%2Battachment%2Bof%2BP15%2Bpeptide%2Bto%2Btitanium%2Bsurfaces%2Benhances%2Bcell%2Battachment%2c%2Bspreading%2c%2Band%2Bosteogenic%2Bgene%2Bexpression%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(Covalent%20attachment%20of%20P15%20peptide%20to%20titanium%20surfaces%20enhances%20cell%20attachment,%20spreading,%20and%20osteogenic%20gene%20expression)http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84865458731&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Covalent%2Battachment%2Bof%2BP15%2Bpeptide%2Bto%2Btitanium%2Bsurfaces%2Benhances%2Bcell%2Battachment%2c%2Bspreading%2c%2Band%2Bosteogenic%2Bgene%2Bexpression&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a340&sot=b&sdt=b&sl=138&s=TITLE-ABS-KEY%28Covalent%2Battachment%2Bof%2BP15%2Bpeptide%2Bto%2Btitanium%2Bsurfaces%2Benhances%2Bcell%2Battachment%2c%2Bspreading%2c%2Band%2Bosteogenic%2Bgene%2Bexpression%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(Covalent%20attachment%20of%20P15%20peptide%20to%20titanium%20surfaces%20enhances%20cell%20attachment,%20spreading,%20and%20osteogenic%20gene%20expression)http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84865389621&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Gap%2Bchanges%2Bafter%2Bpopliteus-tendon%2Bresection%2Bin%2BPS-TKA%3a%2BA%2Bcadaveric%2Bstudy%2Bin%2BThai%2Bfemale%2Bknees&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a800&sot=b&sdt=b&sl=109&s=TITLE-ABS-KEY%28Gap%2Bchanges%2Bafter%2Bpopliteus-tendon%2Bresection%2Bin%2BPS-TKA%3a%2BA%2Bcadaveric%2Bstudy%2Bin%2BThai%2Bfemale%2Bknees%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(Gap%20changes%20after%20popliteus-tendon%20resection%20in%20PS-TKA:%20A%20cadaveric%20study%20in%20Thai%20female%20knees)http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84865389621&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Gap%2Bchanges%2Bafter%2Bpopliteus-tendon%2Bresection%2Bin%2BPS-TKA%3a%2BA%2Bcadaveric%2Bstudy%2Bin%2BThai%2Bfemale%2Bknees&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a800&sot=b&sdt=b&sl=109&s=TITLE-ABS-KEY%28Gap%2Bchanges%2Bafter%2Bpopliteus-tendon%2Bresection%2Bin%2BPS-TKA%3a%2BA%2Bcadaveric%2Bstudy%2Bin%2BThai%2Bfemale%2Bknees%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(Gap%20changes%20after%20popliteus-tendon%20resection%20in%20PS-TKA:%20A%20cadaveric%20study%20in%20Thai%20female%20knees)http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84861613067&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Plasma%2Band%2Bsynovial%2Bfluid%2Bconnective%2Btissue%2Bgrowth%2Bfactor%2Blevels%2Bare%2Bcorrelated%2Bwith%2Bdisease%2Bseverity%2Bin%2Bpatients%2Bwith%2Bknee%2Bosteoarthritis&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a370&sot=b&sdt=b&sl=153&s=TITLE-ABS-KEY%28Plasma%2Band%2Bsynovial%2Bfluid%2Bconnective%2Btissue%2Bgrowth%2Bfactor%2Blevels%2Bare%2Bcorrelated%2Bwith%2Bdisease%2Bseverity%2Bin%2Bpatients%2Bwith%2Bknee%2Bosteoarthritis%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(Plasma%20and%20synovial%20fluid%20connective%20tissue%20growth%20factor%20levels%20are%20correlated%20with%20disease%20severity%20in%20patients%20with%20knee%20osteoarthritis)http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84861613067&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Plasma%2Band%2Bsynovial%2Bfluid%2Bconnective%2Btissue%2Bgrowth%2Bfactor%2Blevels%2Bare%2Bcorrelated%2Bwith%2Bdisease%2Bseverity%2Bin%2Bpatients%2Bwith%2Bknee%2Bosteoarthritis&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a370&sot=b&sdt=b&sl=153&s=TITLE-ABS-KEY%28Plasma%2Band%2Bsynovial%2Bfluid%2Bconnective%2Btissue%2Bgrowth%2Bfactor%2Blevels%2Bare%2Bcorrelated%2Bwith%2Bdisease%2Bseverity%2Bin%2Bpatients%2Bwith%2Bknee%2Bosteoarthritis%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(Plasma%20and%20synovial%20fluid%20connective%20tissue%20growth%20factor%20levels%20are%20correlated%20with%20disease%20severity%20in%20patients%20with%20knee%20osteoarthritis)

 • รายงานประเมินสถาบันฝึกอบรมฯ : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18

  10. Prevalence of vertebral fracture in Asian men and women: Comparison between Hong Kong, Thailand, Indonesia and Japan. Kwok AW, Leung JC, Chan AY, Au BS, Lau EM, Yurianto H, Yuktanandana P, Yoshimura N, Muraki S, Oka H, Akune T, Leung PC. Public Health. 2012 Jun;126(6):523-31. Epub 2012 May 5. PMID: 22560410.

  11. The efficiency of the patient care team on 3-day protocol for early ambulation after MIS-TKA. Nophakhun P, Yindee A, Amornpiyakij P, Hlekmon N, Tanavalee A. J Med Assoc Thai. 2012 Apr;95(4):537-43. PMID:22612008.

  12. The deleterious effects of exsanguination with a tight bandage on tourniquet tolerance in the upper arm. Tanpowpong T, Kitidumrongsook P, Patradul A. J Hand Surg Eur Vol. 2012 Mar 28.

  http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84862183380&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Prevalence%2Bof%2Bvertebral%2Bfracture%2Bin%2BAsian%2Bmen%2Band%2Bwomen%3a%2BComparison%2Bbetween%2BHong%2BKong%2c%2BThailand%2c%2BIndonesia%2Band%2BJapan&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a400&sot=b&sdt=b&sl=131&s=TITLE-ABS-KEY%28Prevalence%2Bof%2Bvertebral%2Bfracture%2Bin%2BAsian%2Bmen%2Band%2Bwomen%3a%2BComparison%2Bbetween%2BHong%2BKong%2c%2BThailand%2c%2BIndonesia%2Band%2BJapan%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(Prevalence%20of%20vertebral%20fracture%20in%20Asian%20men%20and%20women:%20Comparison%20between%20Hong%20Kong,%20Thailand,%20Indonesia%20and%20Japan)http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84862183380&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Prevalence%2Bof%2Bvertebral%2Bfracture%2Bin%2BAsian%2Bmen%2Band%2Bwomen%3a%2BComparison%2Bbetween%2BHong%2BKong%2c%2BThailand%2c%2BIndonesia%2Band%2BJapan&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a400&sot=b&sdt=b&sl=131&s=TITLE-ABS-KEY%28Prevalence%2Bof%2Bvertebral%2Bfracture%2Bin%2BAsian%2Bmen%2Band%2Bwomen%3a%2BComparison%2Bbetween%2BHong%2BKong%2c%2BThailand%2c%2BIndonesia%2Band%2BJapan%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(Prevalence%20of%20vertebral%20fracture%20in%20Asian%20men%20and%20women:%20Comparison%20between%20Hong%20Kong,%20Thailand,%20Indonesia%20and%20Japan)http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84859708520&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=The%2Befficiency%2Bof%2Bthe%2Bpatient%2Bcare%2Bteam%2Bon%2B3-day%2Bprotocol%2Bfor%2Bearly%2Bambulation%2Bafter%2BMIS-TKA&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a430&sot=b&sdt=b&sl=107&s=TITLE-ABS-KEY%28The%2Befficiency%2Bof%2Bthe%2Bpatient%2Bcare%2Bteam%2Bon%2B3-day%2Bprotocol%2Bfor%2Bearly%2Bambulation%2Bafter%2BMIS-TKA%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(The%20efficiency%20of%20the%20patient%20care%20team%20on%203-day%20protocol%20for%20early%20ambulation%20after%20MIS-TKA)http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84859708520&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=The%2Befficiency%2Bof%2Bthe%2Bpatient%2Bcare%2Bteam%2Bon%2B3-day%2Bprotocol%2Bfor%2Bearly%2Bambulation%2Bafter%2BMIS-TKA&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a430&sot=b&sdt=b&sl=107&s=TITLE-ABS-KEY%28The%2Befficiency%2Bof%2Bthe%2Bpatient%2Bcare%2Bteam%2Bon%2B3-day%2Bprotocol%2Bfor%2Bearly%2Bambulation%2Bafter%2BMIS-TKA%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(The%20efficiency%20of%20the%20patient%20care%20team%20on%203-day%20protocol%20for%20early%20ambulation%20after%20MIS-TKA)http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84868131102&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=The%2Bdeleterious%2Beffects%2Bof%2Bexsanguination%2Bwith%2Ba%2Btight%2Bbandage%2Bon%2Btourniquet%2Btolerance%2Bin%2Bthe%2Bupper%2Barm&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a460&sot=b&sdt=b&sl=118&s=TITLE-ABS-KEY%28The%2Bdeleterious%2Beffects%2Bof%2Bexsanguination%2Bwith%2Ba%2Btight%2Bbandage%2Bon%2Btourniquet%2Btolerance%2Bin%2Bthe%2Bupper%2Barm%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(The%20deleterious%20effects%20of%20exsanguination%20with%20a%20tight%20bandage%20on%20tourniquet%20tolerance%20in%20the%20upper%20arm)http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84868131102&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=The%2Bdeleterious%2Beffects%2Bof%2Bexsanguination%2Bwith%2Ba%2Btight%2Bbandage%2Bon%2Btourniquet%2Btolerance%2Bin%2Bthe%2Bupper%2Barm&sid=-lbnLanrN1V11Bu_IOLOMX8%3a460&sot=b&sdt=b&sl=118&s=TITLE-ABS-KEY%28The%2Bdeleterious%2Beffects%2Bof%2Bexsanguination%2Bwith%2Ba%2Btight%2Bbandage%2Bon%2Btourniquet%2Btolerance%2Bin%2Bthe%2Bupper%2Barm%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(The%20deleterious%20effects%20of%20exsanguination%20with%20a%20tight%20bandage%20on%20tourniquet%20tolerance%20in%20the%20upper%20arm)

 • รายงานประเมินสถาบันฝึกอบรมฯ : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19

  ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการแพทย์ 1. จ านวนบุคลากรแพทย์ปัจจุบัน 1.1 จ านวนอาจารย์ออร์โธปิดิกส์ 1.1.1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 คน 1.1.2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 8 คน 1.1.3 ทวิสังกัด 2 คน 1.2 จ านวนแพทย์ประจ าบ้านออร์โธปิดิกส์ (พ.ศ.2555) ปีที่ 1 = 6 คน ปีที่ 2 = 6 คน ปีที่ 3 = 7 คน ปีที่ 4 = 6 คน รวม 25 คน 1.3 จ านวนแพทย์ใช้ทุนออร์โธปิดิกส์ ปีที่ 1 = - คน ปีที่ 2 = - คน ปีที่ 3 = - คน ปีที่ 4 = - คน รวม - คน

  1.4 จ านวนแพทย์ออร์โธปิดิกส์อบรมต่อยอด สาขาวิชาย่อย Spine = 2 คน สาขาวิชาย่อย Arthroplasty = 2 คน สาขาวิชาย่อย Sport Medicine = 2 คน รวม = 6 คน

  1.5 จ านวนแพทย์ประจ าบ้านสาขาอ่ืนในสถาบันหรือโรงพยาบาลเดียวกันที่มารับการฝึกอบรมแต่ละปี (พ.ศ.2555) ชื่อ-นามสกุล สาขา วันที่ 1. นพ. ธนา เหล่าปิยะสกุล ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง 1-31 มกราคม 2555 2. นพ. รวีระ ดุสิตานนท์ ศัลยศาสตร์ทั่วไป 1-30 มิถุนายน 2555 3. นพ. กิตติพงษ์ หมั่นเขตรกิจ ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ 1-30 มิถุนายน 2555 4. นพ. เอกราช อังกินันท์ ศัลยศาสตร์ทั่วไป 1-31 กรกฎาคม 2555 5. นพ. ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์ ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง 1-31 กรกฎาคม 2555 6. นพ. จิรัฎฐ์ โชติชตอนันต์ ศัลยศาสตร์ทั่วไป 1-31 สิงหาคม 2555 7. นพ. วราทร ล าไย ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ 1-31 สิงหาคม 2555 8. นพ. สิกฤษฎิ์ เด่นอริยะกูล ศัลยศาสตร์ทั่วไป 1-30 กันยายน 2555 9. นพ. ศุวพงษ์ ตันทสุทธานนท์ ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ 1-30 กันยายน 2555 10. นพ. สรวีร์ วรีะโสภณ ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ 1-30 กั�