บทที่ 1 - · PDF file โรสควอตซ์ 7...

Click here to load reader

 • date post

  02-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of บทที่ 1 - · PDF file โรสควอตซ์ 7...

 • 6 พิศวาสรักจอมบัญชา

  แม็คลาเรนสีน�้าเงินเรียบหรูถูกขับเคลื่อนด้วยความเร็วมุ่งสู ่ วิลล่าริมทะเลสาบ ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงรถก็มาจอดนิ่งอยู่ด้านหน้า ก่อนจะ

  เผยให้เห็นบุรุษหนุ่มร่างสูงใหญ่ นัยน์ตาสีตะกั่ว ก้าวลงมาด้วยสีหน้า

  ดุดัน ดวงตาไร้ความรู้สึกใดๆ ตวัดมองเข้าไปในวิลล่าในแบบท่ีไม่มีใคร

  คาดเดาได้ ปกติ ฟินีกัส การ์ซิลัสเตรส เทพบุตรหนุ่มในวัยสามสิบหกปี

  จะใช้ชีวิตอยู่ในท่ีมั่นของหน่วยลับเป็นหลัก จะปลีกตัวมาท่ีนี่ก็ต่อเมื่อ

  ไม่มีภารกิจส�าคัญใดๆ ที่ต้องลงมือปฏิบัติเองเท่านั้น

  วลิล่าหลงัใหญ่ในโทนสเีทาเข้มมเีคร่ืองอ�านวยความสะดวกครบครัน

  ทุกอย่างเรียบง่าย แต่ก็แฝงไว้ด้วยความหรูหรา มันคงสภาพอยู่แบบนี ้

  มาร่วมร้อยปีตั้งแต่บรรพบุรุษรุ ่นแรกๆ ของตระกูลการ์ซิลัสเตรส

  ซ่ึงผู้ชายทุกคนในตระกูลนี้ล้วนได้รับต�าแหน่งใหญ่โต เป็นบุคคลส�าคัญ

  ของประเทศแทบท้ังสิ้น ทรัพย์สมบัติที่มีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

  จึงไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ แต่โชคร้ายตรงที่ตอนนี้กลับเหลือ

  บทที่ 1 ความลับในเงามืด

 • โรสควอตซ์ 7

  ทายาทเพียงคนเดียวท่ีถือครองกรรมสิทธ์ิทั้งหมด แถมบุรุษหนุ่มคนนี้

  ยังชอบใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงในฐานะหัวหน้าหน่วยแบล็กที่ขึ้นตรงต่อ

  ประธานาธิบดี

  ปลายเท้าหนาหนักก้าวเข้าสู่ด้านใน ก่อนจะรับเอาแก้ววิสกี้จาก

  คนสนิทมาดื่มให้คล่องคอ “ที่นี่เป็นอย่างไรบ้าง”

  “ปกติดีครับ” การ์เซ เคส์คาเนีย ชายวัยสามสิบห้าปีรายงาน

  ด้วยสีหน้าราบเรียบ แต่ภายใต้ดวงตาคู่นั้นกลับบอกบางสิ่งบางอย่างกับ

  ผู้เป็นนายจนหมดสิ้น หน้าที่หลักของการ์เซไม่ใช่ติดตามไปท�าภารกิจ

  ของหน่วยแบล็ก แต่ปฏิบัติหน้าที่ในวิลล่าหลังนี้ รวมถึงท�างานทุกอย่าง

  ตามค�าสั่งของฟินีกัส โดยปกติชายหนุ่มมักจะไม่เปิดเผยตัวให้ ใครต่อใคร

  ได้เห็น ยกเว้นเพียง...ใครคนหนึ่งเท่านั้น

  “ลูกกวางน้อย...สงบดีใช่ไหม”

  พอถกูถามถงึเร่ืองนัน้ บอดีก้าร์ดหนุม่กส็ดูหายใจลกึยาว “กเ็หมอืน

  จะเป็นอย่างนั้น”

  “เหมือนหรือ...”

  “สิบสี่นาฬิกาของวานนี้...กวางน้อยพยายามหนีออกจากกรงครับ”

  “ฮึ!” ถึงกับต้องท�าเสียงขึ้นจมูกใส่ แต่ก็ไม่ได้ท�าให้ฟินีกัสแปลกใจ

  เลยแม้แต่น้อย เพราะลูกกวางน้อยมักจะท�าตัวร้ายเดียงสาแบบนี้ประจ�า

  เขาเผลอเมื่อไรก็คิดหาทางหนีอยู่เรื่อย จนต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด

  “นึกว่าจะหมดฤทธิ์ไปแล้วเสียอีก”

  “สามเดือนที่ถูกขัง...ท่านก็รู้ว่าไม่มีวันใดที่ท้องทะเลสงบสุข”

  “นั่นสินะ...”

  ครางเออออเหน็ด้วยแล้วเทวสิกีล้งคอจนหมด ก่อนจะวางแก้วเปล่า

  ลงบนโต๊ะตรงหน้าด้วยแรงกระแทกกระทัน้ จากนัน้กพ็กพานยัน์ตาอ�ามหติ

  มุ่งสู่ชั้นใต้ดินของวิลล่า ท�าเอาคนคอยเลียบๆ เคียงๆ มองอยู่เบื้องหลัง

  ได้แต่ถอนหายใจเฮือกใหญ่ ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าอีกสิบนาทีจะเกิดอะไรขึ้น

 • 8 พิศวาสรักจอมบัญชา

  เหตุการณ์เดือดๆ ซ�้าๆ มักเกิดขึ้นเป็นประจ�าหลังผู้เป็นนายกลับจากท�า

  ภารกิจ ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ความโกรธ ความเครียด เรียกได้ว่า

  ทุกๆ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับผู้เป็นนายจะต้องมีใครคนหนึ่งรับผิดชอบ

  ...ที่ระบายอารมณ์ชั้นดีของ ฟินีกัส การ์ซิลัสเตรส ถูกซุกซ่อนอยู่

  ในห้องลับของวิลล่าริมทะเลหลังนี้

  ไม่ถึงห้านาที เจ้าของวิลล่าหรูก็มายืนนิ่งอยู่หน้าประตูบานทึบ

  สองมือสอดเข้าไปในกระเป๋ากางเกงสีด�า กัดริมฝีปากล่างไว้อย่างครุ่นคิด

  ว่าจะท�าอย่างไรกับกวางตัวน้อยดี จะมีสักคร้ังไหมท่ีเขาไม่ต้องพกพา

  อารมณ์ โมโหมาจัดการกับหล่อน...ท�าไมหล่อนถึงไม่อยู ่นิ่งๆ ท�าตัว

  เรียบร้อยราวกับผ้าพับไว้ ในตู้ โชว์ ท�าไมถึงชอบกระตุ้นอารมณ์หงุดหงิด

  เขาอยู่ร�่าไปด้วย

  เพียงทาบปลายนิ้วมือลงบนจอขนาดเล็ก ประตูที่เคยปิดตายก็

  เปิดกว้าง กลิ่นกุหลาบหอมอ่อนๆ โชยมาเตะจมูก มันเป็นกลิ่นที่ท�าให ้

  เขาผ่อนคลายก็จริง ทว่า...พอก้าวเข้าไปแล้วเห็นใครบางคนนั่งคอต้ัง

  อยู่บนขอบเตียง อารมณ์ดุเดือดก็ปะทุขึ้นมาจนสีหน้าคมคายเปลี่ยนไป

  นัยน์ตาสีตะกั่วคู่นั้นจับจ้องไปยังเจ้าของแผ่นหลังลาดเนียนราวกับชิงชัง

  กันมาตั้งแต่ชาติปางก่อน

  “เมื่อไรจะสิ้น