%.)664)(). 7) ,1-5-4 14( - UFC Que Choisir "0-10 a(a4%.) ()5 1051//%6)745 7) ,1-5-4 14( )664)...

download %.)664)(). 7) ,1-5-4 14( - UFC Que Choisir "0-10 a(a4%.) ()5 1051//%6)745 7) ,1-5-4 14( )664) 64-/)564-)..)

If you can't read please download the document

 • date post

  15-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of %.)664)(). 7) ,1-5-4 14( - UFC Que Choisir "0-10 a(a4%.) ()5 1051//%6)745 7) ,1-5-4 14( )664)...

 • Un i o n Fé d é ra l e d e s C o n s omma t e u r s

  Q u e - C h o i s i r 9 1 N o rd Lettre trimestrielle des adhérents

  Mars 2019 N° 59 Gratuite

  La lettre de l'UFC-Que Choisir 91 Nord

  3 rue Alfred de Musset 91120 PALAISEAU - http://essonnenord.ufcquechoisir.fr

  Association locale membre de l'UFC Que Choisir - Île de France, 22 Place de la République, 93140 BONDY

  http://www.ufcquechoisir-iledefrance.org

  SOMMAIRE

  PPrrééssiiddeenntt eett DDiirreecctteeuurr ddee ppuubblliiccaattiioonn :: JJeeaann LLoouuiiss SSaannhheett

  ééddiitteeuurr :: AAssssoocciiaattiioonn llooccaallee UUFFCC--QQuuee CChhooiissiirr 9911 NNoorrdd,, 33 rruuee AAllffrreedd ddee MMuusssseett 9911112200 PPaallaaiisseeaauu

  MMiissee eenn PPaaggee :: JJeeaann BBoonnmmaarrttiinn IImmpprreessssiioonn :: CCAARRRROO CCoonncceepptt 2244 rruuee NNuunnggeesssseerr && CCoollii -- 9911442200 VVaauuhhaallllaann PPéérriiooddiicciittéé :: ttrriimmeessttrriieellllee DDiiffffuussiioonn :: 330000 eexxeemmppllaaiirreess DDééppôôtt llééggaall :: àà ppaarruuttiioonn IIlllluussttrraattiioonnss,, "" CCooppyyrriigghhtt ©© 22001100,, UUFFCC QQUUEE CCHHOOIISSIIRR 9911NNOORRDD,, MMiiccrroo AApppplliiccaattiioonn eett sseess ccoonnccééddaannttss.. TToouuss ddrrooiittss rréésseerrvvééss ””