1moma.elte.hu/wp-content/uploads/2014/08/  · PDF file...

Click here to load reader

 • date post

  23-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 1moma.elte.hu/wp-content/uploads/2014/08/  · PDF file...

 • MODERN MAGYARORSZÁG

  Az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti

  Doktori Programjának Folyóirata

  Különszám – 2014. augusztus

 • Modern Magyarország 3. évf. (2014) 1. Különszám

  2

  © ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék

  Új- és Jelenkori Magyar Történeti Doktori Program

  Főszerkesztő:

  Erdődy Gábor

  Szerkesztőbizottság:

  Pajkossy Gábor, Pritz Pál, Varga Zsuzsanna

  Szerkesztőség:

  Manhercz Orsolya (felelős szerkesztő)

  Bern Andrea, Cúthné Gyóni Eszter, Dombovári Ádám, Marchut Réka,

  Szilágyi Adrienn, Tóth-Barbalics Veronika, Wirthné Diera Bernadett

  A különszámot szerkesztették:

  Bern Andrea, Hegedüs Gyula, Manhercz Orsolya, Marchut Réka,

  Szécsényi András

  Kiadó: ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék

  Székhely: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

  Felelős kiadó: Erdődy Gábor

  ISSN 2063-8949

 • Modern Magyarország 3. évf. (2014) 1. Különszám

  3

  TARTALOMJEGYZÉK

  Köszöntő 5

  Tanulmányok 8

  Tevesz László: „Történetpolitikai tanulmányok” a reformkorban, 1837–1841.

  Pulszky Ferenc és Horváth Mihály koncepciója a magyar

  társadalomfejlődés jellegzetességeiről 9

  Bárány Zsófia: Adalékok az Apostoli Szentszék és Magyarország diplomáciai

  kapcsolatához a reformkorban Az 1839–1840. évi magyar diéta

  a bécsi nunciatúrán 29

  Csonka Laura: A magyarországi Tanácsköztársaság utáni számonkérés:

  az 1920-as népbiztos-per 48

  Klestenitz Tibor: Az első magyar katolikus nagygyűlések – egy új rendezvénytípus

  megszületése 66

  Grósz András: Kisebbségpolitikai mozaikok egy német főpásztori látogatáshoz.

  Berning, osnabrücki püspök magyarországi utazása (1933) 93

  Szécsényi András: Kozma Miklós és a munkaszolgálat 108

  Marchut Réka: "helyzetünk reális külső és belső szemléletére nevelve" –

  Gondolatok Európáról és benne Magyarország helyéről a

  Magyar Szemle hasábjain (1927–1944) 130

  Péterfi Gábor: A szárszói konferencia külpolitikai vonatkozásai 161

  Sárándi Tamás: Vogelfrei-ok Dél-Erdélyben. A dél erdélyi magyarság 1940–1944

  közötti története a magyar diplomáciai források tükrében 178

 • Modern Magyarország 3. évf. (2014) 1. Különszám

  4

  Somlai Péter: A Volksbund Budakeszin – Kísérlet a népiségi elkülönülés

  megteremtésére egy főváros környéki településen 202

  Paksa Rudolf: Az agresszor, az intrikus, a Pilátus, a mór és a vonakodó

  fantaszta, avagy mozgástér és felelősség 1944-ben 232

  Bern Andrea: Egy arisztokrata festőművésznő huszadik százada – Gróf Károlyi

  Széchenyi Ilona: Kileng az inga 252

  Bognár Szabina –

  Péterfi András: "Nem menthetetlen az a nép, amely így tud nevetni saját

  problémáin." Nathaniel P. Davis budapesti naplója (1949–1951) 276

  Hegedüs Gyula: A londoni magyar diplomáciai képviselet, 1945–1956 308

  Számunk szerzői 338

 • Modern Magyarország 3. évf. (2014) 1. Különszám

  5

  KÖSZÖNTŐ

  A Modern Magyarország 2014. évfolyamát rendhagyó vállalkozás vezeti be. A 14

  tanulmányból összeállított tartalom megtervezése során a szerkesztők szakítottak a

  korábban megjelent számokra jellemző, a modern kor két évszázada közötti egyensúlyt

  s a tematikus sokféleséget szem előtt tartó felfogással. Így a 19. század mindösszesen

  kettő: eszme- és egyháztörténeti témát feldolgozó írással képviselteti magát, a

  „maradék” 20. századdal foglalkozó részben pedig elsősorban külpolitikai, diplomáciai,

  illetve kisebbségi/nemzetiségi kérdéseket boncolgató elemzések dominálnak.

  Az ezúttal távolról sem sajnálatos „aránytalanság” a különszám aktualitását is

  megmagyarázó, speciális elhatározásból

  következik. Az online-folyóirat szerkesztői

  és a megszólított Professzor hallgatóiból,

  tanítványaiból verbuválódó szerzői Pritz

  Pált, az Eötvös Loránd Tudományegyetem

  Bölcsészettudományi Kara Új- és Jelenkori

  Magyar Történeti Tanszékének, Doktori

  Programjának nemrég (nem önszántából)

  nyugdíjba vonult egyetemi tanárát kívánják

  70. születésnapja alkalmából köszönteni, s

  alkotásukkal nagyrabecsülésüket,

  tiszteletüket, köszönetüket kifejezésre

  juttatni.

  Pritz Pál tanszékünk doktorandusz konferenciáján, 2014. június.

 • Modern Magyarország 3. évf. (2014) 1. Különszám

  6

  Pritz Pál önmagával szemben is rendkívül igényes, magas szakmai teljesítményt

  megkövetelő, a félmegoldásokat és a lazítást szigorúan elutasító, a maximalizmus

  határain nem ritkán túllépő tudósi–oktatói magatartását munkatársai és hallgatói

  egyaránt tisztelettel fogadják, s a legtöbben igyekeznek is kisugárzó személyiségéből

  fakadó elvárásainak megfelelni. Fáradtságot nem ismerve foglalkozik (továbbra is) a

  rábízott növendékekkel, a történészi tudás átadása mellett megkülönböztetett

  jelentőséget tulajdonítva a fiatal nemzedék képzésében a világnézeti tartás, a morális

  értékek közvetítésének, az egyetemes demokratikus normák és az egészséges nemzeti

  elkötelezettség elsajátíttatásának.

  A tanszéki rendezvények (esetenként kirándulások, tanulmányutak), továbbá a

  doktori program házi védéseinek, doktorandusz konferenciáinak fáradhatatlan

  résztvevőjeként az elkészült disszertációkhoz illetve az elhangzott előadásokhoz fűzött

  érdemi hozzászólásaival, kommentárjaival, a szerzők bátorításáról sem megfeledkező

  megalapozott bírálataival járul hozzá a rendezvények szakmai színvonalának

  emeléséhez, mindenekelőtt az érintettek produkciójának szükséges

  továbbfejlesztéséhez.

  Az egyetemi oktatás melletti szenvedélyes elkötelezettség és a pedagógusi

  küldetés iránti megalkuvást nem tűrő elhivatottság tevékenységében ritkán

  megtapasztalt önzetlenséggel párosul. Az egyetemi oktatás közép és hosszú távú

  érdekeit szem előtt tartva, a felsőoktatást sújtó költségvetései megszorítások jövőt

  romboló következményeit felismerve, s annak pusztító hatásai legalább részleges

  orvoslásának szándékával, egyedülálló gesztussal és áldozatvállalással tette lehetővé a

  tanszéki utánpótlás építése, a fiatal tehetségek integrálása folyamatosságának

  biztosítását.

  A felsőoktatás egészét, különösképpen az ELTE-t, s azon belül is mindenekelőtt a

  Bölcsészettudományi Kart megrendítő, rákényszerített elvonások Pritz Pált 2013-ban

 • Modern Magyarország 3. évf. (2014) 1. Különszám

  7

  megfosztották magántanári állásától, a katedrától. Szeretett hobbijától, oktatói–

  pedagógusi aktivitásától azonban így sem szakadt el. Szakdolgozói, doktoranduszai

  változatlanul számíthatnak tanácsaira, Tanszéke és Doktori Iskolája továbbra is igényt

  tart pótolhatatlan szakértelmére, az utánpótlást nevelő tapasztalataira és

  elhivatottságára. Legkedvesebb növendékei folyamatos továbbképzését szolgáló,

  havonként megtartott teadélutánjai keretében a Tanszékünkön folytatott képzés

  kiemelkedő jelentőségű tartalmát valósítja meg – hangsúlyozottan nem hivatalos

  jelleggel.

  A most megjelenő különszám létrehozói és szerzői nevében őszinte tisztelettel és

  szeretettel köszöntöm Pritz Pál Professzor Urat az eredményes, számára is sok örömet

  tartogató további együttműködés reményében és jegyében.

  Baráti köszönettel:

  Erdődy Gábor

  Budapest, 2014. július 15.

 • Modern Magyarország 3. évf. (2014) 1. Különszám

  8

  Tanulmányok

 • Modern Magyarország 3. évf. (2014) 1. Különszám

  9

  Tevesz László

  „TÖRTÉNETPOLITIKAI TANULMÁNYOK” A

  REFORMKORBAN, 1837–1841

  Pulszky Ferenc és Horváth Mihály koncepciója a magyar

  társadalomfejlődés jellegzetességeiről

  A történetpolitikai tanulmány műfaját Leopold von Ranke gyökereztette meg a

  történetírásban. 1832 és 1836 között azonos címmel megjelenő folyóiratában közölt

  ilyen írásokat. Magyarországon a német történészre hivatkozva Szekfű Gyula írt

  tanulmánykötetet 1924-ben ezzel a címmel, arra törekedve, hogy „történetileg

  iskolázott szemmel” vizsgálja meg és „foglalja rendszerbe” a jelenkor „égető

  problémáit”; hogy kimutassa az összefüggést a fennálló á